‘Luister sorgvuldig na al hierdie woorde’ (Deel 3)

Die Woord van God beskryf ons lewens van A to Z, maar die woorde kom deur ‘n “raaisel” na ons, deur ‘n “spreuk”, en dit kan nie maklik verstaan word nie:

Psa 78:1-2  ‘n Onderwysing van Asaf. My volk, luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond.  (2)  Ek wil my mond open met ‘n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom. 

God se woorde bevat die hoogste wysheid en insig waarna elke mens begeer – dit gee selfs “aan die eenvoudiges skranderheid”:

Spr 1:1-6  Die spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel,  (2)  om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan,  (3)  om aan te neem tug wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid;  (4)  om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg;  (5)  laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder, en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry,  (6)  om ‘n spreuk en beeldspraak te verstaan, die woorde van die wyse manne en hulle raaisels.

Daarom word ons deur God beveel:

Deu 12:28 Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van die HERE jou God.

God se woorde word deur twee kanale op ons toepasbaar gemaak. God doen Sy werk in ons deur twee ‘Adams’ – die “eerste Adam” (ons tyd in vlees) en die “laaste Adam” (die tydperk van Jesus Christus):

1Kor 15:45  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.

Hier is die volgorde – eerste beleef ons die natuurlike Adam, en daarna word ons wederbaar in gees om die geestelike Adam, Jesus Christus, te beleef:

1Kor 15:46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

Die twee ‘Adams’ is totaal verskillend:

1Kor 15:47-48  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  (48)  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.

Die eerste Adam (“die aardse mens”) is die tyd van vlees en dood waarin ons eerste leef.

Rom 7:24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Rom 8:5-6  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.  (6)  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,

Dit verskil totaal van die tyd in die laaste Adam waar ons die denke en die lewe van Jesus Christus ontvang:

Rom 8:5-6  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.  (6)  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,

Almal sal aan albei ‘Adams’ deelneem. Albei is God se skeppings vir ‘n doel:

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word.

Albei is seuns van God – die een is egter meer geliefd as die ander:

Luk 3:38  die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.

2Pe 1:16-17  Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van onse Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit;  (17)  want Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot Hom gekom het: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.

Ons leef deur albei ‘Adams’…

1Kor 15:49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Ons word gewaarsku om nie weg te neem van die woorde van God nie – want ons leef al die woorde:

Deu 12:28 Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van die HERE jou God.

Deu 12:32  Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.

Mat 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Die nuwe lewe in Christus kom alleenlik nadat ons deur die tyd van die aardse Adam gekom het. Die hele proses (van die “aardse” tot die “hemelse”) is alles onder die perfekte beheer van die Vader deur Jesus Christus:

Joh 15:1  Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer.

1Kor 3:11  Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.  

Opn 1:8  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Die eerste Adam was gemaak om te misluk…”in die hand van die Pottebakker”, terwyl die laaste Adam suksesvol is in alles en almal:

Jer 18:1-6  Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het:  (2)  Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor.  (3)  Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ‘n stuk werk op die skywe te maak.  (4)  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.  (5)  Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:  (6)  Sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel? spreek die HERE. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel!

Die woorde “sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie” is op ons almal van toepassing. Ons almal bou eers met hout, hooi en stoppels tydens ons tyd van die eerste aardse Adam, voordat ons met Christus se goud, silwer en kosbare stene bou:

1Kor 3:12  En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels—

Die hout, hooi en stoppels is die brandbare dinge. Dit is alles wat op die vlees betrekking het, en sluit in die tydelike dinge waarop ons staatmaak en waarmee ons werk tydens ons aardse tydperk. Dit verskaf egter die nodige brandstof vir die vuur wat God bring om ons werke aan ons uit te wys – “hoedanig dit is”.

1Kor 3:13  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.

Net die werke van gees, die werke van Jesus in ons (Sy goud, Sy silwer en Sy kosbare stene) sal staan en beloon word:

1Kor 3:14  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;

Ons verliese wat ons ly is die ou werke van vlees wat vernietig word:

1Kor 3:15  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Dit is deur die dood van die ou mens dat die nuwe mens na vore tree:

Joh 12:24  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.

Joh 3:30  Hy [Jesus Christus] moet meer word, maar ek [die ou mens Adam] minder.

Om aan die ou mens vas te hou is sinneloos en getuig van geestelike blindheid. As ons die ewige nuwe mens begeer met alles in ons, dan aanvaar ons die opgee van ons aardse mens met al sy verleidelike tydelike glorie! Ons “gewig” steun baie sterk op die innerlike Jesus Christus “na God geskape…in ware geregtigheid en heiligheid”!

2Kor 4:16-18  Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe.  (17)  Want ons ligte verdrukking wat vir ‘n oomblik is, bewerk vir ons ‘n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid;  (18)  omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

Efs 4:22-24  dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,  (23)  en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed  (24)  en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s