‘Luister sorgvuldig na al hierdie woorde’ (Deel 8)

Psa 54:8  Vrywillig wil ek aan U offer; ek wil u Naam, o HERE, loof, want dié is goed.

Hoe werk ons vrywilligheid?

Die konsepte “vrywillig” en “vrywillige” kom in talle verse in die Afrikaanse Ou Vertaling voor. Hier is een so ‘n voorbeeld in die Ou Testament en een vers in die Nuwe Testament:

Lev 22:18  Spreek met Aäron en sy seuns en met al die kinders van Israel en sê vir hulle: Enigeen uit die huis van Israel of uit die vreemdelinge in Israel wat sy offer bring volgens al hulle geloftes en al hulle vrywillige offers wat hulle aan die HERE as brandoffer bring.

1Kor 9:17 Want as ek dit vrywillig doen, het ek loon; maar as ek dit onwillig doen, is ‘n rentmeesterskap aan my toevertrou.

Die woorde “vrywillig” en “vrywillige” word meestal gebruik saam met woorde soos “offergawe”, “gawe”, “gawes”, “offer” en “offers” in die Skrifte. In al hierdie kombinasies word dit die meeste keer in die Ou Testament vertaal van ‘n Hebreeuse woord “nedâbâh”, en ‘n paar keer van “nedâbâh” se stamwoord, naamlik “nâdab”.

In die Nuwe Testament kom die woord “vrywillig” een keer voor in die Ou Afrikaanse Vertaling, en dan wel in die genoemde teks in 1Korinthiërs 9 vers 17. Hier is dit vertaal van die Griekse woord “hekōn”. Die woord “hekōn” kom twee keer voor in die Nuwe Testament – in 1Korinthiërs 9 vers 17 en in die volgende vers in Romeine waar dit as “gewillig” vertaal word:

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Kom ons kyk eers na die betekenis van die Hebreeuse woorde “nedâbâh” en “nâdab”. Hier is Dr James Strong se Hebreeuse woordeboek-betekenis van “nedâbâh” en “nâdab”:

H5071

נדבה

nedâbâh

ned-aw-baw’

From H5068; properly (abstractly) spontaneity, or (adjectively) spontaneous; also (concretely) a spontaneous or (by inference, in plural) abundant gift: – free (-will) offering, freely, plentiful, voluntary (-ily, offering), willing (-ly, offering). 

H5068

נדב

nâdab

naw-dab’

A primitive root; to impel; hence to volunteer (as a soldier), to present spontaneously: – offer freely, be (give, make, offer self) willing (-ly).

Hier is Dr Strong se betekenis van die Griekse woord “hekōn””:

G1635
ἑκών
hekōn
hek-own’
Of uncertain affinity; voluntary: – willingly.

Een vers in die Ou Testament wat ons baie help om te begryp wat God bedoel met “vrywillig” en “vrywillige” is hierdie een:

1Kro 29:14  Want wie is ek tog, en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Want dit kom alles van U, en uit u hand het ons dit aan U gegee.

In hierdie woorde van koning Dawid is die Skriftuurlike agtergrond hoe ons die woord “vrywillige” altyd moet sien.

Want dit kom alles van U, en uit u hand het ons dit aan U gegee.

Ons “vrywillige” gawes kom eintlik van die Here wat in ons harte werk en deur Sy Hand ontvang ons alles, en gee ons alles.

Rom 11:36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Ons moet sorgvuldig luister na die woorde van God – ons moet daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie:

Deu 12:28  Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van die HERE jou God.

Deu 12:32  Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.

Die woord “vrywillige” in hierdie Skriftekste gee nie aan ons die reg om te glo in ‘n sogenaamde ‘vrye’ wil nie. Die Skrifte is almal eenstemmig – geen skepsel van God het ‘n ‘vrye’ wil nie!

Jer 10:23  Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.

Spr 20:24  Die voetstappe van ‘n man hang van die HERE af: hoe sou ‘n mens dan sy weg verstaan?

Fil 2:13  want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil.

As enigeen iets “vrywillig” gee en doen, is dit omdat God dit so bewerkstellig het. Wat ons ook al doen en gee kom van die Here. Net God se wil is vry en soewerein oor almal aan wie Hy ‘n wil gee. Niemand kan God se wil weerstaan nie!!!

Rom 9:19  Jy sal dan vir my sê: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan?

God se wil is in Sy woorde. Ons leef van almal God se woorde:

Mat 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

As God sê dat ons nie iets moet doen nie, dan het daardie woorde ook op ons betrekking. Daardie “NIE”-woorde het inderdaad uit God se mond gegaan.

Gen 2:15-17  Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.  (16)  En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,  (17)  maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

God het ‘n bevel gegee. Die bevel het uit God se mond gegaan. Alles wat uit God se mond gaan, is skeppende woorde:

Joh 1:1-3  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  (2)  Hy was in die begin by God.  (3)  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Jes 55:11  so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.

Psa 33:8-9  Laat die hele aarde vir die HERE vrees; laat al die bewoners van die wêreld vir Hom bedug wees;  (9)  want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied, en dit staan.

Heb 1:3  …alle dinge dra deur die woord van sy krag…

Luk 1:37 ASV  For no word from God shall be void of power.

Wat het toe gebeur met Adam en Eva? Hulle het geleef van hierdie woorde wat God gesê het hulle NIE moet doen nie. God was doelgerig in die woorde wat Hy gespreek het!

Gen 3:6  Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.

Daar is dit. Hulle het presies gedoen wat die “NIE”-woorde van God beveel het. Nou kom die groot vraag by ons almal op: Hoekom verwyt God ons as Hy alles bepaal om te gebeur – die goed en die kwaad? Wel, hier is die antwoord wat weereens nie aanvaarbaar is vir die opstandige vlees in ons nie:

Rom 9:20-21  Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie?  (21)  Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?

Die Pottebakker maak met die klei (ons almal) wat Hy wil, soos Hy goeddink. Dit hang GEENSINS af van ons wil nie.

Rom 9:16 So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.

Hy maak ons eers ‘n voorwerp “tot oneer” (vleeslikheid) wat nie Sy geestelike heerlikheid kan verkry nie:

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

As ons hierdie vleeslike tydperk voltooi het, dan maak Hy ons weer heeltemal in ‘n ander vorm, die “voorwerp van eer”, wat Sy geestelike heerlikheid kan weerspieël:

Joh 3:1-6  En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode.  (2)  Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.  (3)  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  (4)  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?  (5)  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  (6)  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Weereens is hier GEEN sprake van ‘n ‘vrye’ wil nie want ons kan tog nie op ons eie besluit om na Christus te kom nie, en ons kan ook nie op ons eie besluit om van Hom weg te dwaal nie:

Jes 63:17  HERE, waarom laat U ons wegdwaal van u weë? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie? Keer terug ter wille van u knegte, die stamme van u erfdeel!

Hy is in TOTALE beheer. Eina vir die vlees wat net nie hierdie woorde kan hanteer nie. Ja, ons kan nie eens self op ons eie besluit om God se woord te aanvaar of te verstaan nie. Selfs ‘n owerste van die Jode, Nikodémus, kon nie verstaan nie en kon ook nie op sy eie ‘vrye’ wil kom na Jesus nie, want….

 Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s