‘Luister sorgvuldig na al hierdie woorde’ (Deel 13)

Alle aardse en natuurlike dinge in hierdie skepping was geskep deur God om te dien as ‘n “sluier” of “voorhangsel”, wat ‘n verborge geestelike wêreld van die natuurlike mens se sig verberg. Die Skrifte praat van hierdie “sluier” op verskillende maniere. Een daarvan is “gelykenisse”:

Mat 13:13-16  Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.  (14)  En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.  (15)  Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.  (16)  Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien; en julle ore, omdat hulle hoor.

Soos met ‘n bruid, word die sluier net afgehaal deur die Bruidegom, op die bepaalde tyd:

Jes 25:7  En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is.

Mense word op verskillende maniere deur “sluiers” van die waarheid weggehou. Een daarvan is deur die woorde van die afvallige “dogters van jou volk” (kerkorganisasies). Maar daaraan gaan God ook ‘n einde bring!

Esg 13:17-21  En jy, mensekind, rig jou aangesig teen die dogters van jou volk wat as profetesse optree uit hulle eie hart, en profeteer teen hulle  (18)  en sê: So spreek die Here HERE: Wee die vroue wat bande vaswerk aan al die gewrigte van die hande en sluiers maak oor die hoof van allerhande mense, groot en klein, om siele te vang. Wil julle siele vang van my volk en siele vir julle voordeel in die lewe hou?  (19)  En julle ontheilig My by my volk vir ‘n paar hande vol gars en vir ‘n paar stukke brood om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, en om siele in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie, deurdat julle my volk belieg wat na leuens luister.  (20)  Daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen julle bande waarmee julle die siele vang soos voëls, en Ek sal hulle van julle arms afskeur; en Ek sal die siele losmaak, die siele wat julle vang soos voëls.  (21)  Ek sal ook julle sluiers skeur en my volk uit julle hand red, sodat hulle nie meer ‘n buit in julle hand sal wees nie; en julle sal weet dat Ek die HERE is.

Soos God ons red van die leuens wat oor baie jare aan ons verkoop was, en wat ons met ope arms omhels het, so leer ons nou stelselmatig van hierdie onsienlike dinge van God, deur skeure en die uiteindelike vernietiging van alle aardse “sluiers”:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.

Aan Abraham en sy fisiese nageslag was ‘n land belowe deur God…

Gen 12:1  En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.

Heb 11:9  Deur die geloof het hy [Abraham] as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte.

Die “land” wat aan Abraham en sy nageslag belowe was, was egter vol nasies:

Gen 15:18-21  Op dié dag het die HERE met Abram ‘n verbond gesluit en gesê: Aan jou nageslag gee Ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier:  (19)  die Keniete en Kenissiete en Kadmoniete  (20)  en Hetiete en Feresiete en Refaïete  (21)  en Amoriete en Kanaäniete en Girgasiete en Jebusiete.

As mens mooi tel in die lys in Genesis 15 van verse 19 tot 21, dan sien ons tien name. Maar as ons weer hoor wat God aan Moses sê, dan sien ons sewe name:

Deu 7:1  As die HERE jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en Hy baie nasies voor jou uit verjaag: die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete, sewe nasies, meer en magtiger as jy.

Hier is nie ‘n teenstrydigheid soos sommige beweer nie. Die lyste verskil omdat daar of na streekname (met meer as een nasie in), of na oorkoepelende nasies wat ander name insluit, verwys word. Byvoorbeeld, die naam “Hewiete” kom nie voor in Genesis 15 nie, maar dit kan die nasies, naamlik die Keniete, die Kenissiete en die Kadmoniete onder hierdie streeknaam (“Hewiete”) verteenwoordig.

Vir die natuurlike mens wat nie die geestelike persoonlike toepassing van God se woorde kan sien nie, is hierdie “sluiers” van groot belang. Mense baklei met mekaar om hul opinie te laat seëvier. Teoloë skryf dik tesisse om die sluiers teen die waarheid net meer effektief te maak.

1Kor 1:19-21  want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak.  (20)  Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie?  (21)  Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red;

Maar as ons belangstel in die dieper geestelike betekenis van God se woorde, dan luister ons sorgvuldig wat die gees van God aan ons wil sê deur hierdie aardse gelykenisse. Hoe leer die gees van God?

1Kor 2:13-14  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.  (14)  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Jes 28:9-11  Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is?  (10)  Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie.  (11)  Ja, Hy sal deur lippe wat hakkel, en deur ‘n vreemde tong met hierdie volk spreek,

Kom ons kyk weer na die tekste en ons gebruik die gees van God se eksegese om uit te vind wat ons moet weet:

Gen 15:18-21  Op dié dag het die HERE met Abram ‘n verbond gesluit en gesê: Aan jou nageslag gee Ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier:  (19)  die Keniete en Kenissiete en Kadmoniete  (20)  en Hetiete en Feresiete en Refaïete  (21)  en Amoriete en Kanaäniete en Girgasiete en Jebusiete.

Deu 7:1  As die HERE jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en Hy baie nasies voor jou uit verjaag: die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete, sewe nasies, meer en magtiger as jy.

Die eerste aspek wat hier na vore kom is inderdaad die getalle ’10’ en ‘7’, maar nie met die klem op die wiskudige aspekte van die getalle nie. Die geestelike betekenis van die getalle is hier van meer belang, as om te kibbel oor fisiese getalle en fisiese name.

Die getal ’10’ verwys in ‘n geestelik sin na alles wat die vlees as belangrik beskou. Die vlees poog altyd om God se geestelike standaarde te bereik, maar faal mislik en hopeloos in die proses. Die vleeslike nasies is dus ons eie aardsheid (trots en welluste) wat ontbloot word in ons geloofsreis in Christus.

1Jo 2:16  Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

Lees gerus meer oor die geestelike betekenis van die getal ’10’ by hierdie skakel:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/09/29/die-geestelike-betekenis-van-syfergetalle-10/

Die getal ‘7’ het te make met die konsep ‘voltooiing’. Ons almal sal deur die hele proses gaan, waartydens ons sal ontdek hoekom hierdie vlees en bloed skepping van God nooit veronderstel was om perfek te wees nie.

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

Lees gerus meer hieroor by die volgende skakel:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/09/14/die-geestelike-betekenis-van-syfergetalle-7/

Die “volwassenes” lees dus die woorde van God heel anders en delf in om die verborge geestelike goud van God te ontdek.

1Kor 2:6-8 Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie.  (7)  Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,  (8)  wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie—

Die land en die nasies is hoe ons ons eie lewe in vlees leer ken. Ons vind uit dat hierdie vlees en sy nasies ons rondpluk en ons dinge laat doen wat ons nie wil doen nie. As ek God se wet wil doen, dan is daar hierdie onsigbare wet in my vlees wat my “verkoop onder die sonde”!!!

Rom 7:14-21  Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde.  (15)  Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.  (16)  En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is.  (17)  Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.  (18)  Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.  (19)  Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.  (20)  Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon.  (21)  Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig.

Hierdie boodskap is aan almal wie roep soos Paulus…

Rom 7:24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Ons moet dus kom by ‘n  plek van oorgawe! God bring ons elkeen tot by so ‘n plek op die tyd soos Hy alleen bepaal.

Dan vind ons uit wie ons aardse mens is….

Ek, ellendige mens!

Dan vind ons uit dat ons verlossing benodig….

Wie sal my verlos…

Dan vind ons uit dat ons aardse liggaam en sy denke net dood inhou…

die liggaam van hierdie dood?

Nog ‘n aspek wat na vore tree, is die persoon aan wie die belofte gedoen was.

Gen 12:1  En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.

Heb 11:9  Deur die geloof het hy [Abraham] as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte.

Abraham is ons tipe van geloof. Abraham se reise is ons reise in die groei van die geloof van Christus in ons:

Gal 3:6-9  Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken.  (7)  Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham.  (8)  En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën word.  (9)  Sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham.

Gal 3:16  Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus.

Gal 3:29  En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.

Dit is wat Abraham (simbool van geloof) en sy nageslagte (ons beproewinge van die geloof) in ons moet uitvind.

1Pe 1:6-9  Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,  (7)  sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;  (8)  vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap,  (9)  en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.

Kom ons maak ‘n kort opsomming:

Vir historiese Abraham en sy nageslagte het daar letterlike nasies gewag om hulle oorlog op oorlog, stryd op stryd, te gee….

Deu 7:1  As die HERE jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en Hy baie nasies voor jou uit verjaag: die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete, sewe nasies, meer en magtiger as jy.

Vir die kinders van geloof is die nasies en die hele proses innerlik. Ons maak oorlog en ons is ‘n oorwinning belowe deur Jesus. Die oorwinning oor die “nasies” sal deur ‘n lang proses geskied:

Deu 7:22  En die HERE jou God sal hierdie nasies so langsamerhand voor jou uit verjaag; jy mag hulle nie gou vernietig nie, dat die ongediertes nie teen jou die oorhand kry nie.

Die getal ‘tien’ wys ons dus waar die stryd is (in ons vlees / aardse denke) en die getal ‘sewe’ is die geestelike beskrywing van die hele proses. Vir ons innerlike Abraham en sy nageslagte word die innerlike nasies geopenbaar – al die vleeslike drange in ons waarmee ons worstel op een of ander tyd in ons lewe.

Gal 5:19-21  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;  (20)  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;  (21)  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

Ons ontdek dat al hierdie dinge teenwoordig is in ons vlees, en net hulle wat eerlik is en die dinge in hulle kan sien, sal tot God roep vir krag en oorwinning – elke dag. Ons word “vir die dode gedoop” deur die daagliks te sterf vir ons ou mens (die dood binne-in ons!)

1Kor 15:29-31  Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle hul nog vir die dode doop?  (30)  Waarom is ons ook elke uur in gevaar?  (31)  Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.

Die oorwinning lê in die doodgaan van die ou mens van sonde. Dit is hoe ons geestelike gedoop word…nie in fisiese water nie, maar op die kruis SAAM met Jesus!

Rom 6:1-7  Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?  (2)  Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?  (3)  Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?  (4)  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.  (5)  Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding;  (6)  aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.  (7)  Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.

Dit is hoe ons ons eie land verlaat. Ons moet die ‘liggaam van die sonde tot niet [maak]…SODAT ons nie meer die sonde sou dien nie’.  Ons verlaat ons aardse land (die eerste Adam) en reis na die hemelse land (Jesus Christus) – ons geestelike bestemming.

1Kor 15:45-48  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  (46)  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  (47)  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  (48)  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.

Die reis na geestelike volwasssenheid (ook genoem die “heerlikheid” van die koninkryk van die hemele) gaan deur vurige vervolginge en baie verdrukkinge – “die swaard wat vlam en flikker”:

Hnd 14:22  en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

1Pe 4:12-13  Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie;  (13)  maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.

Ons oorwin die nasies in ons (en later ook die uiterlike nasies) op een manier…deur Christus en Sy lewendige en kragtige Woord – “die swaard wat vlam en flikker” in die hand (en mond) van God en Sy engele (boodskappers):

Opn 19:15  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.

Gen 3:24  So het Hy dan die mens weggedrywe en gérubs aan die oostekant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak.

Jer 5:14  Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s