Ons reis na geestelike volwassenheid (Deel 3)

Ons almal gaan deur dieselfde natuurlike groeiproses op ons eie unieke wyse en tyd, soos deur God bepaal. Die Prediker verklaar dat “alles is gelyk vir almal….”

Prd 9:2 Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir ‘n eed.

Alles is inderdaad gelyk vir almal en dieselfde lot is daar vir almal. Die Prediker verwys op een vlak na ons aardse natuurlike proses wat begin by ons aardse skepping in vlees en dan eindig in die dood. Maar “een en dieselfde lot” is ook ons almal s’n as dit kom by die geestelike vlak. Hier is Paulus se verduideliking:

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  (46)  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  (47)  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  (48)  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  (49)  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

“Soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra”. Niemand is uitgesluit nie! Wat ‘n boodskap van goeie nuus vir hulle wat nou die geloof geskenk word om dit te aanvaar. 

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

Ons aardse dood is nie die einde van die proses nie. God gaan almal opwek in Christus en nie een van Sy “verstotenes” sal nie lewend gemaak word in Christus nie – dit wil sê die GEESTELIKE LEWE van Christus sal aan “almal in Adam” geskenk word deur God se oordeel!

2Sa 14:14 Want ons moet eenmaal sterwe en soos water wees wat uitgegooi word op die grond, wat ‘n mens nie weer kan versamel nie; en God neem die lewe nie weg nie, maar Hy koester gedagtes om ‘n verstotene nie van Hom af te stoot nie.

Die woorde “soos water wees wat uitgegooi word op die grond, wat ‘n mens nie weer kan versamel” gee vir ons ‘n duidelike prent van die tydelikheid van die vlees. Maar die vlees is slegs een aspek van die hele proses waarmee God en Sy Seun, Jesus Christus, besig is. Ja, hulle werk “tot nou toe”:

Joh 5:17  En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.

Vlees en bloed is inderdaad God se “verstotene”, en dit was nog nooit en sal ook nooit deel wees van God se geestelike koninkryk nie!

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Maar God was nog nooit sonder pragtige “gedagtes” vir ons almal nie.

Jer 29:11  Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

God sal almal in vlees en bloed na geestelike volwassenheid bring deur Jesus Christus “op die regte tyd”.

1Ti 2:3-6  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  (4)  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  (5)  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,  (6)  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd,

Hier is drie ander vertalings van die woorde in 2Samuel 14 wat vir ons help om die belangrike boodskap te kry:

2Sa 14:14 KJV  For we must needs die, and are as water spilt on the ground, which cannot be gathered up again; neither doth God respect any person: yet doth he devise means, that his banished be not expelled from him.

2Sa 14:14 LEB  For we must certainly die, and we are as the waters spilled to the ground which cannot be gathered. God will not take a life but devises plans for a banished person not to be cast out from him.

2Sa 14:14 ISV  After all, even though we all die, and we’re all like water being spilled on the ground that cannot be recovered, nevertheless God doesn’t take away life, but carries out his plans so as not to cast away permanently from him those who are presently estranged.

God het ‘n plan om almal wat in vlees en bloed geskep was, te red! Die plan is 100% op koers en was nog nooit in gevaar om nie 100% te slaag nie! Christus Jesus is die man wat deur die Vader aangestel is om Sy plan perfek uit te voer:

Joh 3:17  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.

Almal gaan dus deur dieselfde proses…

Prd 9:2 Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir ‘n eed.

Die mens gaan dus eerstens deur ‘n tydelike aardse proses wat eindig in dood. Daarna kom die oordeel wat aan almal “op die regte tyd” saligheid sal bring – wanneer almal God se geestelike geregtigheid deelagtig word:

Heb 9:27 En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel.

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Fil 2:10-11  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,  (11)  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

1Kor 12:3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

Die geskiedenis van die volk Israel gee vir ons die skadubeeld van hierdie hele proses. Alles wat met Israel gebeur het, is verwysend na die redding van almal, maar ook op indiwiduele vlak is die proses in ons eie lewe van toepassing.

1Kor 10:11  Maar al hierdie dinge het hulle [fisiese Israel] oorgekom as voorbeelde [oorspronklike Griekse woord: “tupos” = tipe], en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

Daarom is al die woorde wat geskrywe is in die Skrifte so insiggewend, as ons dit kan “lees…hoor…en bewaar (toepas)”:

Mat 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Opn 1:3  Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Opn 2:29  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

1Jo 5:3  Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.

Luk 11:28  En Hy sê: Ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar.

In hierdie reeks studies kyk ons kortliks na hierdie pad na geestelike volwassenheid en perfeksie in Christus, soos dit uitgebeeld word deur ‘n sewe-stap proses waardeur Israel moes gaan in hulle geskiedenis, soos opgeteken in die Ou Testament, vir ons “voorbeeld”. Hier is die sewe fases wat vir ons as riglyn dien:

 1. Die tyd in Egipte;
 2. Die bevryding van die Egiptiese slawerny;
 3. Die tyd in die wildernis;
 4. Die ingang in die Beloofde Land;
 5. Die tyd in die Beloofde Land;
 6. Die tyd in ballingskap in Babilon;
 7. Die terugkeer uit Babilon en die heropbou-proses.

Hierdie proses het ‘n noue verbintenis met sewe feeste van die fisiese Jode:

 • Die pasga
 • Die fees van ongesuurde brode.
 • Die ‘vyftigste’ dag fees (Pinksterfees).
 • Die fees van “basuingeklank”.
 • Die fees van die “Versoendag”.
 • Die huttefees.
 • Die groot fees op “die agste dag” van die huttefees.

Lees gerus meer oor die getal ‘7’ se geestelike toepassing in ons lewe by hierdie skakel:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/09/14/die-geestelike-betekenis-van-syfergetalle-7/

Ons het reeds kortliks gesels oor ons eie tyd in Egipte (die simboliese 430 jaar in ons eie lewe, verwysend na die getal jare wat Israel in Egipte as slawe moes leef – Eks 12:40) – dit is ons tyd onder die slawerny van sonde. Lees gerus by hierdie skakel:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2018/06/18/ons-reis-na-geestelike-volwassenheid-deel-2/

Vandag wil ons die eerste fase van bevrydinge en verlossing van sonde verder uitbrei, veral hoe die Joodse pasga, Christus en Sy voordurende werk in ons uitbeeld. Weereens is die woord ‘proses’ belangrik omdat sonde nie oornag uit ons lewe geneem word nie. Dit is waar baie mense vasval want hulle word ‘n leuen vertel dat al hul sondes en probleme deur een gebed (wat ook genoem word die sogenaamde ‘sondaarsgebed’) sal verdwyn. Nee, dit is ‘n daaglikse aflê van sonde wat ons bekeringsproses aanhelp.

1Kor 15:31  Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.

Jesus se dood op die kruis was vir ons sonde, en dit is hoe ons die eerste keer bewus word van God se groot liefde vir sondaars:

Rom 5:8  maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

1Kor 15:1-4  Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan,  (2)  waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het.  (3)  Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte;  (4)  en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;

Op die tyd dat ons Jesus as Saligmaker leer ken, skenk God aan ons die geloof om Jesus se dood, en opstanding te verstaan en ons is verheug en blydskap vul ons lewe. Ons het, soos Israel, die bloed op ons bo-drumpel en twee deurposte aangebring en die doodsengel het van ons gewyk. Die bloed op ons bo-drumpel en twee deurposte verwys na ons denke en ons lewenswandel wat begin vernuwe word deur die Woord van God:

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Die doodsengel wat van ons wyk verwys na ons nuwe begeerte om nie meer die vlees te bevredig nie, maar om die gees van God te gehoorsaam:

Rom 8:5-7  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.  (6)  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,  (7)  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

Dit is wat die Joodse pasga aan ons wil leer. Kom ons kyk na ‘n paar kenmerke van die pasga wat ons help om Jesus se dood te verstaan:

 • Die lam was sentraal in die pasga-vieringe. Die hele volk van Israel moes dit doen.

Eks 12:5-10  Julle moet ‘n lam hê sonder gebrek, ‘n jaaroud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem.  (6)  En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand.  (7)  En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die bo-drumpel, aan die huise waarin hulle dit eet.  

Ons verlossing van sonde kom deur Jesus Christus alleenlik, die enigste perfekte Heer bo almal, soos deur die Vader bepaal. Hy is die een wat ons tot geestelike volwassenheid en perfeksie lei – dit is wat die “huis van my Vader” beteken.

Joh 14:1-6  Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.  (2)  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.  (3)  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.  (4)  En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.  (5)  Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?  (6)  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Jesus is die Lam van God wat die sonde (dit is “die eerste mens, Adam” in wese) van die hele wêreld wegneem:

Joh 1:26-29  Johannes antwoord hulle en sê: Ek doop met water, maar onder julle staan Hy vir wie julle nie ken nie—  (27)  dit is Hy wat ná my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie.  (28)  Dit het gebeur in Betábara, oorkant die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop.  (29)  Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!

 • Die vleis van die offer moes in dieselfde nag geëet word en moes oor vuur gebraai word- geen ander metode moes gebruik word nie!

Eks 12:8-10  En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai; saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitter kruie eet.  (9)  Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjies saam met die binnegoed.  (10)  Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie; maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand.

Soos reeds aangedui hier bo, almal gaan deur dieselfde proses. Ons almal (die hele “volk” in “die eerste mens, Adam”) begin in sonde (vlees en bloed), dit is “die eerste mens, Adam”. Vlees en bloed (sonde) is nie deel van God se geestelike perfekte koninkryk nie.

Psa 51:7  Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Rom 8:8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Vlees is duisternis, en ons almal leef in die nag wanneer ons die groot lig sien vir die eerste keer:

Mat 4:16-17  die volk wat in duisternis sit, het ‘n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het ‘n lig opgegaan.  (17)  Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Die vuur van God is gees – fisiese vuur kan niks geestelik verander nie. Ons geestelike werke word deur geestelike vuur uitgewys – God se vurige oordeel deur Sy Woord (gees en waarheid):

Heb 12:29  Want onse God is ‘n verterende vuur.

Jer 5:14  Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Joh 12:48  Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag.

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Alle offers moes deur vuur “gesout” word – “ELKEEN” in ‘n geestelike sin, soos Jesus ook aandui!

Mar 9:49  Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word.

1Kor 3:13-15  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.  (14)  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;  (15)  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

 • Geen “uitlander” kon deelneem aan die Joodse pasga – net hulle wat besny was volgens Joodse wette:

Eks 12:43-45  Verder het die HERE aan Moses en Aäron gesê: Dit is die insetting van die pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie.  (44)  Maar elke slaaf wat ‘n man met geld gekoop het, dié moet hy besny; dan kan hy daarvan eet.  (45)  Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie.  

Net hulle wat besny is deur die geestelike besnydenis is deel van die geestelike Jode – die ware “Israel van God”. Die woord van God (Sy swaard) besny ons harte en denke. Uiterlike besydenis is van geen geestelike waarde!

Rom 2:28-29  Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie;  (29)  maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

Gal 6:15-16  Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.  (16)  En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God!

Efs 6:17  En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God—

 • Alles moes binne die huis geëet word en geen been van die offer moes gebreek word nie:

Eks 12:46  In een huis moet dit geëet word; jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring nie; en julle mag geen been daarvan breek nie.

Net hulle wie deel is van die huis van God word nou geloof geskenk om nou deel te neem aan die altaar van Christus (hul eie kruis opneem en saam met Jesus sterf – Gal 2:20), om die ware offer van Christus te waardeer:

1Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? 

Heb 13:10  Ons het ‘n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien, geen reg het om te eet nie;

Dit is hulle, die huis van God, wat die volle leer van Christus wil ken en doen, en niemand toelaat in die huis van God om hulle valse leerstellings te verkondig nie:

2Jo 1:9-11  Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun.  (10)  As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.  (11)  Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

Die hele leer van Christus is noodsaaklik, en niks moet bygevoeg of weggelaat word nie (“geen been daarvan breek nie”):

Hnd 20:27  Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie.

Opn 22:18-21  Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.  (19)  En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.  (20)  Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!  (21)  Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

10 Responses to Ons reis na geestelike volwassenheid (Deel 3)

 1. Terug pieng: Ons reis na geestelike volwassenheid (Deel 12) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

 2. Terug pieng: Ons reis na geestelike volwassenheid (Deel 13) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

 3. Terug pieng: Ons reis na geestelike volwassenheid (Deel 14) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

 4. Terug pieng: Ons reis na geestelike volwassenheid (Deel 15) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

 5. Terug pieng: Ons reis na geestelike volwassenheid (Deel 16) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s