Ons reis na geestelike volwassenheid (Deel 10)

Een van die beginsels in die Opvoedkunde is om by die bekende dinge te begin en dan te beweeg na die onbekende dinge. Natuurlike dinge help ons om ‘n begrip te kan kry van God se geestelike dinge. Dit is waarom God die natuurlike lewe en die aardse dinge eerste aan ons gee, want daarsonder sou ons nie God en Sy geestelike dinge verstaan het tydens ons aardse bestaan nie:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge [geestelike dinge] kan van die skepping van die wêreld [die natuurlike skepping] af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

1Kor 15:45-46  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

Een van die aardse dinge wat God geskep het om ons Sy dieper geestelike dinge te leer, is riviere. Hier is ‘n paar funksies van riviere in die natuur, en elkeen van hierdie funksies gee aan ons ook ‘n geestelike prentjie van hoe God se water, dit is Sy Woord, opereer.

 • Riviere vervoer water van hoër dele na laer dele (God se Woord breek die hoë denke in ons af en bring nederigheid in ons lewe);
 • Riviere speel ‘n groot rol in die watersiklus (God se Woord bring vernuwing en reinig ons van ons sondes);
 • Riviere bied habitat vir baie diere en plante (God se Woord gee aan ons beskerming en beskutting);
 • Riviere help dus om voedsel in verskeie vorms te voorsien (God se Woord voed ons geestelik);
 • Riviere dien as vervoermiddel (God se Woord verskaf krag om voort te gaan op ons reis);
 • Riviere bring grense en skeiding tussen gebiede en mense (God se Woord skei lig van donker / goed van kwaad / lewe van dood / hemel en aarde, ensovoorts).

Talle riviere kom voor in die Skrifte, vanaf Genesis (Gen 2:10-14) tot Openbaring (Open 9:14; 12:15-16; 16:12; 22:1-2). Een rivier wat uitstaan in Skrifte is die Jordaanrivier. Die Jordaanrivier word baie keer in die Skrifte gemeld (om en by 185 keer), en hier is ‘n paar voorbeelde waar die rivier gebruik was deur God om die boodskap van skeiding aan ons te bring:

 • die eerste keer dat die rivier genoem word was toe Abraham moes skei van Lot (Gen 13:10-11);
 • Moses se leierskaprol was geskei van Joshua se leierskaprol by die Jordaanrivier (Jos 1:1-3; Num 27:18-20);
 • Jakob was ‘n nuwe naam gegee (naamlik “Israel”) by die Jabbokrivier (wat invloei in die Jordaan) – hy moes skei van sy ou naam en ou karakter (Gen 32:22-28);
 • Die Jordaan was ook ‘n plek waar Elia aan Elisa die skeiding tussen die twee profete aangekondig het (2Kon 2:6-9);
 • By die Jordaanrivier was Jesus gedoop deur Johannes . Dit is juis die naam van die plek waar Johannes gedoop het wat die konsep van skeiding meer beklemtoon:

Joh 1:28-29  Dit het gebeur in Betábara, oorkant die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop.  29  Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!

Betábara is ‘n Hebreeuse woord wat “oorgang” beteken. Hierdie gebeurtenis dui juis die skeiding aan tussen Jesus se dertig jaar as seun van Josef en Maria binne Sy aardse menslike rol, en Sy nuwe rol as die Seun van God op aarde waar Jesus se geestelike bediening begin het:

Mar 1:9-11  En in daardie dae het Jesus van Násaret in Galiléa gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop.  10  En dadelik toe Hy opklim uit die water, sien Hy die hemele skeur en die Gees soos ‘n duif op Hom neerdaal.  11  En daar het ‘n stem uit die hemele gekom: U is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.

Luk 3:21-23  En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en Hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan;  22  en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos ‘n duif op Hom neergedaal; en ‘n stem het uit die hemel gekom wat sê: U is my geliefde Seun; in U het Ek ‘n welbehae.  23  En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli,

Die Jordaanrivier is dus ‘n simbool van ons oorgang van ons vleeslike aanbidding van Jesus na ‘n dieper geestelike wandel met God. Die Jordaan verteenwoordig dus ons tweede doop, dit is die geestelike doop waartydens ons begin om ‘n dieper openbaring van Jesus te kry en Sy werke IN ons beter begin verstaan.

Opn 1:1-3  Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,  2  wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het.  3  Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Dit alles verbind met wat op die eerste Pinkster in die Nuwe Testament gebeur het – ons hele lewe sal deur God se geestelike wind geruk word, en ons sal die vurige oordeel van God begin ervaar waartydens ons met die Woord van God kennis maak soos nooit tevore!

Hnd 2:1-4  En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.  2  En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.  3  Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.  4  En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

Hierdie tyd van God se innerlike Lig in ons lewe gaan voorwaar gepaard met ‘n intense oorlogsvoering, soos die Jordaanrivier dan ook aan ons as simbool gebruik was in die Ou Testament. Hier is ‘n paar voorbeelde:

 • Die rivier was strategies in die oorlog teen die Midianiete wat deur Gideon gelei was (Rigt 7: 24-25);
 • Koning Saul en verskeie van sy seuns het in ‘n geveg naby die Jordaanrivier gesterf (1 Samuel 13; 31);
 • Die Jordaan moes dikwels gekruis word om ‘n vyand te verslaan (2 Samuel 2:29; 17:22; 19: 17-18).

Tydens Israel se reis uit Egipte moes hulle finaal deur die Jordaan gaan om die Beloofde Land in te gaan. Dit is hier waar skeiding gebring word, en waar God hulle vir die eerste keer bewus gemaak het van die talle oorloë wat vir hulle voorlê.

Rig 3:1-2  En dit is die nasies wat die HERE laat oorbly het om Israel, almal wat al die oorloë van Kanaän nie geken het nie, deur hulle op die proef te stel—  2  net dat die geslagte van die kinders van Israel dit kan weet—om hulle te leer oorlog voer, ten minste die wat daar vroeër nie van geweet het nie:

Met hulle vertrek uit Egipte en hul veertig jaar in die woestyn was hulle nie gereed vir die groot oorloë nie! Hulle moes voorberei word en so gaan elkeen van ons deur ‘n tyd van voorbereiding in ons eie wilderniservaring.

Eks 13:17-18  Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was; want God het gesê: Die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien, en teruggaan na Egipte.  18  Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipteland opgetrek.

Alhoewel die kinders van Israel goed bewapend was toe hulle uit Egipte vertrek het, was hulle nie gereed vir die oorloë nie. Ons sien dus dat die uiterlike wapentuig nie ‘n rol speel wanneer dit kom by geestelike oorlogsvoering nie. Geen vlees is opgewasse as dit kom by die innerlike geestelike stryd nie!

2Kor 10:3  Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie.

Dit is ‘n teken van onvolwassenheid om met uiterlike dinge te spog, en daarmee ‘n geestelike oorlog aan te durf. Ook om jouself met ander te vergelyk volgens uiterlike dinge, is onwys:

2Kor 10:12  Want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulleself aanbeveel nie. Maar omdat hulle hul met hulself meet en met hulself vergelyk, is hulle onverstandig.

In ons tyd van geestelike onvolwassenheid en blindheid, kan ons nie sien waar die ware fokus moet wees nie. Israel het ook hierdie foute gemaak, en ons maak dieselfde foute – maar ons groei geestelik as ons leer uit die foute.

1Kor 10:11  Maar al hierdie dinge het hulle [die fisiese Israeliete] oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

God het die Israeliete verbied om teen nasies rondom die Beloofde land, soos die Maobiete en Ammoniete, te veg. Daar is dus baie goeie redes waarom Israel nie moes oorlog maak met volke op hul pad na die Beloofde Land.

Deu 2:9  Toe het die HERE vir my gesê: Behandel Moab nie as vyand en begeef jou nie in die oorlog teen hulle nie; want Ek sal jou niks van sy land as besitting gee nie, omdat Ek Ar aan die kinders van Lot as ‘n besitting gegee het.

Deu 2:19  en jy sal kom in die nabyheid van die kinders van Ammon; behandel hulle nie as vyande en begeef jou nie in die oorlog teen hulle nie; want Ek sal jou niks van die kinders van Ammon se land as besitting gee nie, omdat Ek dit aan die kinders van Lot as besitting gegee het.

Hierdie volke het ‘n fisiese verwantskap met Israel gehad. Lot was Abraham se broerskind. As ons weet dat Abraham die simbool van geloof in God is, dan weet ons ook dat Lot die geloof in wêreldse dinge en vleeslike verbintenisse uitbeeld. Maar dit is juis by die Jordaan waar ons reeds gesien het dat Abraham en Lot se paaie finaal geskei het:

Gén 13:10-12  Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het; voordat die HERE Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar soos die tuin van die HERE, soos Egipteland.  11  En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei.  12  Abram het bly woon in die land Kanaän, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan.

Ons word dus by ons eie Jordaan gebring tot die skeiding tussen ons geloof en vertroue in aardse dinge en ons geloof in God. Ons vind dan uit dat ons geveg NIE teen vlees en bloed (uiterlik) is nie! As ons reg kyk, dan is almal rondom ons ons familie in die eerste Adam.

Hnd 17:26  En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het.

Hulle almal worstel met dieselfde innerlike probleme as ons! Om op uiterlike verskille tussen mense te fokus, is die werk van die onkundiges. Om geestelike oorlog te voer met vlees en bloed, wys geestelike blindheid uit:

Efs 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Hierdie “owerhede”, “magte”, en “wêreldheersers” het niks te doen met uiterlike dinge nie. Dit is die nasies IN ons land – dit is IN ONS DENKE (dit is in ons geestelike hart). Dit is waar die oorsprong is van al die uiterlike manifestasies van sonde. God bring ons by die hart van ons probleem!

Spr 4:23  Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Dit is die sondewêreld BINNE-IN ons waaruit ons lewe tydens ons reis in vlees.

1Jo 2:16  Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

As ons die “binnekant” kan sien, en God se rivier se reiningingswerk daar ervaar, dan het ons by ons Jordaanrivier gekom:

Mat 23:26  Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.

By die Jordaan word ons gewys dat die oordeel van God die beste ding is wat met ons kan gebeur, want dan begin ons leer van God se geregtigheid en hoe ons dit deelagtig word.

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Ons verstaan die volgende woorde van Jesus baie beter as ooit te vore:

Mar 9:43-50  En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur,  44  waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.  45  En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur,  46  waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.  47  En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word,  48  waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.  49  Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word.  50  Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar.

Ons kan net die vurige boodskappers van God wees as ons deur die vuur van God gesout is!

Psa 104:4  wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.

Heb 1:7  En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme.

Opn 22:16  Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig….

Dit is die vurige oordeel wat Sy ware Kerk NOU in die lewe ervaar om hul taak as vurige boodskapdraers te bevestig!!!

 1Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

6 Responses to Ons reis na geestelike volwassenheid (Deel 10)

 1. Terug pieng: Ons reis na geestelike volwassenheid (Deel 16) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s