Wie sal die mens daartoe bring dat hy kan sien wat ná hom sal wees?

Soos die Skrifte uitwys is daar twee hooffigure waarmee ons almal kennis maak op ‘n baie intieme manier in ons eie lewe – “die eerste mens, Adam”, en “die laaste Adam”, Jesus Christus. Ons sal die “beeld” van albei hierdie Adams dra op die bepaalde tyd soos deur God alleen vasgestel:

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Die eerste Adam was gemaak van die aarde (hy is aards):

Gén 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Gen 3:19  In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

Die laaste Adam is van die hemele (Hy is gees). Hy is die God van hierdie skepping, en het ook in vlees kom leef vir ongeveer 33 jaar, het toe gesterf en is opgewek uit die dood en opgeneem in gees:

Joh 1:1-3  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  2  Hy was in die begin by God.  3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Joh 1:14  En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

1Kor 15:3-4  Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte;  4  en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;

Om die laaste Adam en Sy werke te verstaan moet ons eerste die eerste Adam en sy werke verstaan. Die geestelike onsigbare dinge van God word verstaanbaar alleenlik deur middel van die sigbare dinge:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

Die aardse mens is gemaak om bedrywig te wees binne hierdie stof-bestaan op aarde, en alles wat hy (of sy) hier doen tydens die aardse leeftyd moet met groot omsigtigheid en respek hanteer word. Die vleesmens was opdrag gegee deur God om die aarde te bewerk en te bewaak…

Gen 2:15  Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.

Daar is eerlikwaar niks beter op aarde as die mens wat homself verheug in sy werke. Maar die aardse mens se werke op aarde is alles tydelik van aard en hy het ‘n groot vraag wat hom elke dag kwel….

Prd 3:22  So het ek dan gesien dat daar niks beters is as dat die mens hom verheug in sy werke nie, want dit is sy deel; want wie sal hom daartoe bring dat hy kan sien wat ná hom sal wees?

Die vraag “wie sal hom [die mens] daartoe bring dat hy kan sien wat ná hom sal wees?” is een van die tergendste vrae in die mens se denke. Op een vlak wil mens hê dat diegene wat langer as jy leef, veral jou kinders, moet voordeel trek uit wat mens opgebou het. Mense wil ook graag onthou word vir die goeie werke wat hy of sy gedoen het terwyl hy of sy op aarde geleef het.  Die mens wil ‘n nageslag of ‘n nalatenskap daar stel  wat sal verseker dat hy nie vergeet sal word nie.

Spr 10:7  Die nagedagtenis van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan.

Op ‘n ander vlak wil mense graag glo dat hierdie aardse werke ‘n soort van goedkeuring by God wegdra. Ja, God sal definitief ons werke toets. Ons werke tydens ons aardse bestaan sal uitgewys word van watter aard dit was:

1Kor 3:13  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.

Elke mens sal inderdaad self die uitslag kry oor die aard van sy werke want God se vuur sal dit aan hom of haar uitwys.

Heb 12:29  Want onse God is ‘n verterende vuur.

God self sal aan die mens wys wat die aard van sy werke was. Dit is die antwoord op die vraag…

“….wie sal hom daartoe bring dat hy kan sien wat ná hom sal wees?”

God se uitwysing kom deur vuur! Dit klink nie so aangenaam nie, want dit is nie ‘n aangename tyd vir die vlees nie. Hierdie uitwysing van ons werke deur God en Sy vuur word in geestelike taal God se oordeel genoem.

2Kor 5:10  Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.

1Kor 3:13  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.

Mar 9:49  Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word.

Sommige beweer dat die woorde “elkeen” en “almal” nie regtig almal insluit nie. Hulle glo dat die volgelinge van Jesus, Sy kerk, gevrywaar word van oordeel! ABSURD! Dit is die grootste leuen wat mens kan aan vasklou. Daar is verskeie drogredes wat mense aanvoer om hul valse leerstelling in die verband te regverdig. Een so ‘n valse leerstellings is die leer van die plaasvervangende dood van Jesus. Die leer verkondig dat Christus ‘alles’ gedoen het vir hulle wat glo in Sy werke en dood op die kruis, en as die gelowige daarin bly glo tot die einde, dan sal die persoon nie deur God se oordeel gaan nie en gered word daarvan. Dit is dan ook waar die valse leer van die ewige hel ook aan gekoppel is. Dit is dus ‘n geloof wat gebaseer is in die historiese werke van Jesus wat die huidige werke van die lewende Jesus nie in ag neem nie. Die fokus is op die mense se geloof en vermoëns eerder as die lewende inwonende Jesus wat die ware gelowige vandag bemagtig om in oorwinning oor sy eie sonde te leef. Hierin is ‘n verborgenheid wat die valse gelowige skei van die ware gelowige:

Kol 1:26-28  naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges,  27  aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder[IN] julle, die hoop van die heerlikheid.  28  Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel.

Diegene wat glo in die valse leer van die plaasvervangingsdood van Christus weet nie wat om te maak met die volgende waarhede nie, want dit is nog verborge vir hulle.

Kol 1:24  Nou verbly ek [Paulus] my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is.

Mat 10:38-39  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  39  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Ware volgeling van Christus neem sy eie kruis op en volg Christus, deur vir sy eie werke antwoord te gee in God se vurige oordeel!!!

Rom 14:11-12  Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely.  12  So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.

Die hele Nuwe Testament is vol geskryf hoe die volgelinge van Jesus vanaf die begin van die Kerk in Handelinge 2 tot vandag deur God se oordeelsproses gaan nie. Niemand het nog ooit God se ware Kerk betree sonder om die “sewe goue skale” wat “vol [is] van die grimmigheid van God” oor al hul werke te ervaar nie:

Opn 15:7-8  En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid.  8  En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

Dit is juis die Kerk van Christus wat eerste hierdie oordeel beleef!

1Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Maar die mens en sy aardse denke is van nature geestelik blind en vermetel, en hy skroom nie om hom uit te spreek oor dinge van God wat hy geensins verstaan nie, selfs in openlike lastering.

2Pe 2:12  Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan.

As dit kom by God se geestelike dinge, dan word die natuurlike mens se geestelike insigte deur die Skrifte vergelyk met die natuur van ‘n redelose dier:

Prd 3:18  Ek het in my hart gesê: Ter wille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulleself vee [diere] is.

Ons natuurlike mens kan die “dinge van die gees van God” nie verstaan nie:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 

Die mens word inderdaad aangemoedig om hom te verheug in sy aardse werke, maar hy moet weet dat alles tydelik is en dat God hom vir alles “in die gerig sal bring”:

Prd 3:13  En ook—dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid; dit is ‘n gawe van God.

Prd 11:8-9  Want as die mens baie jare lewe, moet hy hom in dié almal verheug en dink aan die dae van duisternis, dat dit baie sal wees; alles wat kom, is nietigheid.  9  Verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid; en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë; maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring.

Alle aardse dinge is van hul skepping af aan “nietigheid onderworpe” volgens God se besluit!

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

God alleen bring aan die mens hierdie belangrike insigte oor “wat na hom sal wees”. Maar eers moet die mens sy aardsheid besef, en die doel van sy tydelike bestaan. Die aardse skepping (die eerste voorwerp van klei) MISLUK in die hand van die Skepper!

Gén 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Jer 18:1-4  Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het:  2  Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor.  3  Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ‘n stuk werk op die skywe te maak.  4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Die Skepper het vooraf besluit dat die aardse “pot”, die mens van vlees, nie Sy geestelike heerlikheid sou hê nie!

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

1Kor 1:29  ….geen vlees voor Hom sou roem nie.

Rom 8:8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

As die mens voortgaan om te glo dat die aardse Adam perfek was en toe ‘geval’ het in sonde, dan kan hy nie sien wat na hom sal kom nie. God gaan ‘n tweede ‘pot’ voortbring uit die eerste ‘pot’!

Jer 18: 4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Adam was in sonde geskep en het net gedink en gedoen wat daardie sondige vleeslike natuur in hom na gesmag het – om teen God se opdragte te werk.

Rom 8:6-8  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,  7  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.  8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Dawid se woorde is in Psalm 51 geskryf om hierdie aardse Adam se toestand aan ons deur te gee, vir hulle wat hierdie woorde kan ontvang en sorgvuldig na kan luister:

Psa 51:7  Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

Almal wat in vlees geskep word, het een en dieselfde toestand – sonde en dood. As ons rekenskap gee aan God dan erken ons dat ons eerste Adam en sy bestaan en al sy werke in vlees nie God se goedkeuring wegdra nie. Dan erken en bely ons ons eie ellendige toestand in vlees, en ons soek en pleit by God om ons te verlos en Sy werke in ons te vestig!

Rom 7:24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Dan dank ons God vir Christus – die lewende inwonende Christus wat ons elke dag bekragtig om reg te leef voor God en ons medemens:

Rom 7:25  Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here!

2Kor 4:7-14  Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie.  8  In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is verleë, maar nie radeloos nie;  9  vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie.  10  Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word.  11  Want altyd word ons wat lewe, oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word.  12  So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle.  13  En omdat ons dieselfde Gees van die geloof het—soos geskrywe is: Ek het geglo, daarom het ek gespreek—glo ons ook, daarom spreek ons ook.  14  Want ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor Hom sal stel.

Hoe kom die verlossing van ons aardse doodstoestand?

Heb 9:27  En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe [Die tyd van die eerste Adam; die aardse geestelike doodstoestand] en daarna die oordeel,

Wat kom na die aardse geestelike doodstoestand? Die oordeel! Wat ‘n barmhartige God! Wat doen die oordeel van God?

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Die oordeel van God leer ons God se geregtigheid. Die oordeel is ‘n skokkende en pynlike proses vir ons ou mens van sonde, maar groot nuus vir ons nuwe mens in Christus. Deur God se oordeel sien ons wie ons is (die “ellendige mens” van sonde) en ons word verlos van alle dwalinge en aardse werke:

2Ts 2:3-12  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf  (4)  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.  (5)  Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie?  (6)  En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word.  (7)  Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;  (8)  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,  (9)  hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen  (10)  en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.  (11)  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,  (12)  sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

God se oordeel is die beste ding wat met ons gebeur! Dit is die enigste manier waartydens ware geestelike seuns van God geskep word!

Heb 12:1-8  Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,  (2)  die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.  (3)  Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.  (4)  Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie.  (5)  En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie;  (6)  want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.  (7)  As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie?  (8)  Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s