‘Wat is die mens…?’

Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek? 

God het al die antwoorde op ons vrae en in die Skrifte word dinge aan ons geopenbaar. Ons vrae oor die mens se bestaansdoel word ook pragtig uitgeklaar, maar nie altyd aanvaar deur die mens self nie. God se weë is nie ons weë nie, nog minder is Sy gedagtes en Woord vir ons aanvaarbaar:

Jes 55:8-9  Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE.  9  Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.

Solomo, een van die wêreld se wyse mense wat hier geleef het op aarde, het ook dieselfde vrae gevra en selfs navorsing gedoen oor God se doel met die mens in God se skepping, en hier is sy antwoord in een vers opgesom:

Prd 1:13  En ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is ‘n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.

Daar is dit! God het dit moeilik gemaak vir die mens om Sy doel met alles onder die hemel uit te klaar en dit kwel ons. Mensekinders het die natuurlike geneigdheid om hulle oor alles te kwel en nie God se beheer oor alles te aanvaar nie. Ons is van nature teen God se plan gekant en ons klim dan op ons seepkissie en laat almal hoor van ons diepe kennis en insigte. Ons as mens gee voor dat ons presies weet waaroor alles gaan en ons wyse mense skryf bibilioteke vol van wat hulle dink alles aangaan onder die hemel. God wil hê ons moet iets uitvind deur al ons eie soeke:

1Ko 1:25-29  Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense; en wat swak is by God, is sterker as die mense.  26  Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie;  27  maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam;  28  en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak,  29  sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

God neem ons dus deur ‘n aardse proses om dinge te leer van Hom wat ons op geen ander manier sal uitvind nie!

1Kor 1:20-21  Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie?  21  Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red.

God se Woord en die prediking van daardie Woord is dwaasheid in die mens se oë.

1Ko 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die Woord word verag en die mens word eers op sy eie troontjie geplaas voordat hy na ‘n pynlike proses uitvind waaroor alles gaan. Niemand kan die “moeilike taak” wat God aan die mens (van sonde) gee, vermy nie. Ons almal loop dieselfde pad. Die antwoorde oor God se plan kom nie na ons op ‘n skinkbord nie!

2Ts 2:3-12  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf  4  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.  5  Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie?  6  En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word.  7  Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;  8  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,  9  hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen  10  en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.  11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,  12  sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

Hier is een van die Skrifgedeeltes wat God se plan met die mensdom pragtig uitbeeld en tog kan min dit tydens hul aardse bestaan verstaan.

1Ko 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  24  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Almal sal egter hierdie plan uitvind, op die tyd soos deur God alleen bepaal:

1Ti 2:3-6  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  5  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,  6  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

Wat God “wil hê” kry Hy!

1Ti 4:9-10  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word;  10  want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.

Ja, God gebruik nou eers Sy uitverkore volk aan wie Hy Sy geheime verklaar. Hierdie uitverkore volk het niks te make met mense se idee oor wie hierdie uitverkore volk is nie. Almal maak aansprake dat hulle hierdie volk is, maar God sal op die regte tyd Sy ware uitverkore volk aan die mensdom voorstel:

Rom 8:16-21  Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;  17  en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.  18  Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.  19  Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.  20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het  21  in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.

Ja, God is besig om hulle voor te berei vir hul dienswerk, en diegene wat uitverkies is weet wie hulle is. Christus en Sy uitverkore volk sal alle boosheid in hierdie skepping vernietig, deur God se oordeel wat tot almal se redding sal lei:

1Ko 6:2-3  Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?  3  Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?

Hierdie boodskap van God se uitverkorenes – hul heerskappy en hul oordeel oor alles – word orals in die Skrifte uitgeklaar, maar die simboliek is nie vir almal bekend nie want hulle oë is tans verblind om slegs vleeslike mense en dinge raak te sien in verse soos hierdie:

Oba 1:18-21  Dan sal die huis van Jakob ‘n vuur wees en die huis van Josef ‘n vlam, maar die huis van Esau ‘n stoppel; en dié sal hulle aan die brand steek en hulle verteer, sodat daar geen oorblyfsel vir die huis van Esau sal wees nie, want die HERE het dit gespreek.  19  Dan sal dié van die Suidland die gebergte van Esau, en dié van die Laeveld die land van die Filistyne in besit neem; en hulle sal die veld van Efraim en die veld van Samaría, en Benjamin Gílead in besit neem.  20  Die ballinge van hierdie leërmag van die kinders van Israel sal die wat Kanaäniete is, tot by Sarfat verower; en die ballinge van Jerusalem, wat in Sefárad is, sal die stede van die Suidland in besit neem.  21  Dan sal daar verlossers die berg Sion opgaan om die gebergte van Esau te oordeel, en die koninkryk sal aan die HERE toebehoort.

Alles werk inderdaad ten goede vir hulle wat hierdie dinge kan sien en in nederigheid aanvaar.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s