‘Ek het vir Myself sewe duisend manne laat oorbly…’

Die koninkryk van God het ‘n primêre innerlike toepassing wat vir baie min in hierdie tyd beskore is:

Luk 17:20 En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.
Luk 17:21 En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Die koninkryk van God beteken dat God se heerskappy seëvier in jou lewens en jy  dit herken. Dit is wat ‘Christus IN jou’ beteken, want Hy (deur Sy Woord in jou) behaag God. Jy kry dus Christus se vermoë en jy wil God behaag bo alles. Dit is dan ook hoe jy ’tot alles in staat is’ deur Jesus Christus (Fil 4:13), omdat jy besef dat jy alles uitleef wat Hy in jou persoonlike boek geskryf het, voor die grondlegging van die aarde:

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Mat 4:4  …. Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Ons lewe inderdaad van elke woord wat uit God se mond uitgaan, soos Hy geskryf het in ons eie boek. Daar is inderdaad ‘n innerlike geestelike toepassing, maar daar is ook ‘n aardse toepassing. Om God se aardse werke as deel van Sy groot plan te misken, maak mens nie juis meer geestelik nie, soos ons almal doen in ons tyd van skynheiligheid. Ons leef egter eerste die aardse toepassing VOOR ons uitvind van die dieper dinge van God wat Hy in ons lewens doen:

1Kor 15:46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

Die uitverkorenes van God gaan dus nou deur ‘n aardse belewenis, waartydens hulle die belofte (‘n “onderpand” – ‘n tipe verloofring) van die geestelike (waarvan die trouring ‘n tipe is) verkry.

Efes 1:13-14  in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,  14  wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.

Hierdie ‘trouring’ word verkry wanneer God se uitverkorenes aan die hele skepping voorgestel sal word, want die hele skepping wag met “reikhalsende verlange” om God se ware uitverkorenes te sien!!!

Rom 8:19-21  Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.  20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het  21  in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.

En hier is waar dit alles gebeur:

Open 20:4-6 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. 5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. 6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Maar kom ons kyk wat hierdie tydperk nou eintlik uitbeeld. Die getal 1000 is ‘n simboliese getal en soos alles in die Skrifte het dit meer te doen met geestelike betekenisse wat deur die Skrifte self verduidelik word:

1Kor 2:13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge [Skrif] met geestelike [Skrif] vergelyk.

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Soos ons weet is die getal 1000 die resultaat van die derde eksponensiële mag van 10 (10 x 10 x 10) in Wiskunde. Die getal ’10’ kom voor regdeur die Skrifte, en een van die belangrikste verwysings kom voor in die ou verbond met sy tien gebooie waardeur sommige meen die vlees perfeksie kan kry. Ja, die getal ‘tien’ word ook dan ingespan vir hierdie doel, en mense glo dat hulle volmaaktheid kan kry as hulle hul vlees kan kry om God te behaag. Perfeksie in vlees is egter nie moontlik nie, en God het eintlik iets heel anders in gedagte toe Hy die “tien woorde” op die “kliptafels” geskryf het. Lees hierdie woorde…

Rom 3:19-20 Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees; 20 aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

Die tien woorde op kliptafels help ons om die toestand van ons vlees en ons vleeslike hart te sien, en die onvermoë van mens om God in vleeslike terme te behaag word belig (Eks 34:28; Deu 4:13). Die getal ’10’ wys uit dat die vlees inderdaad “doemwaardig” en sonde is – dit mis God se geestelike standaard 100%. Die vlees en al sy wette is dus tydelik van aard, en sal tot niet gaan:

Rom 6:6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

Dit is wat die 1000 jaar geestelik beteken. 1000 jaar is dus simbolies en beeld net uit die tyd waar vlees mislei word om te glo dat dit aanvaarbaar is. Mense vind stelselmatig uit tydens hierdie tyd dat hul vlees NOOIT onderworpe kan wees aan die koninkryk van God nie:

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Die vlees kan nooit God behaag nie, want God is gees. Die aardse Adam was dus nooit geestelik volmaak nie:

Rom 8:8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid

Die aardse mens en al sy afstammelinge bedink net boosheid teen God en is God se vyand:

Gen 6:5 Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,

Rom 8:7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

Dit is hierdie kennis wat almal uiteindelik sal kry (en dit is die rede vir die aardse 1000 jaar tydperk) – hierdie kennis is nou net beskore vir God se uitverkorenes in hierdie tyd. Die uitverkorenes in Christus sal die eerste wees om die geestelike volmaaktheid van God te bereik, soos die Vader bepaal het. Hy sal hulle vertoon aan die ganse skepping tydens hierdie glorieryke gebeurtenis! Maar eers word hulle weggesteek, verag en verwerp:

Rom 11:4-5  Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir Myself sewe duisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie.  5  Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.