‘n Tyd vir alles ‘onder die hemel’ (Deel 2)

Tyd is ‘n skepping van God waardeur Hy werk om almal in die tydelike aardse Adam te neem tot geestelike perfektheid in Jesus Christus:

1Kor 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  24  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Daar is duidelik ‘n volgorde waarin God dinge doen, ook wat betref die ‘lewendmaking’ van almal in Adam. Alles word gedoen deur Jesus Christus, en daarom was Hy aangestel as die Koning van die tye (“eeue”), deur die Vader:

1Ti 1:15-17  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.  16  Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om ‘n voorbeeld te wees vir die wat in Hom sal glo tot die ewige lewe.  17  Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.

1Ti 6:13-16  Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het,  14  dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus  15  wat op Sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here,  16  wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

God, die Vader, het geen begin en geen einde nie, en is nie gebonde aan tyd nie. Daarom het Vader vir Jesus na vore gebring om die God van die tye te wees. Hier is die woorde van Jesus self oor Sy status in hierdie skepping:

Open 22:13  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste.

Open 3:14  ….Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God.

In hierdie “begin”-persoon, naamlik Jesus Christus, het die Vader alles geskep wat nodig was om hierdie skepping na vore te bring, dit te onderhou en dit uiteindelik geestelik perfek te maak:

Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape.

Joh 1:1-4  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  2  Hy was in die begin by God.  3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.  4  In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.

Kol 1:15-19  Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;  16  want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.  17  En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.  18  En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.  19  Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon.

Jesus heers oor die tye (“eeue”) as die God van die eeue, soos aangestel deur die Vader. Daar is dus duidelik twee oorkoepelende tye (“eeue”) – die aardse eeu en die hemelse eeu:

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Dit is baie duidelik dat almal wie deel het aan die eerste aardse “eeu”, sal ook deel het aan die tweede hemelse “eeu”!

1Kor 15:49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Jesus sal almal wie Hy in die eerste Adam gemaak het, perfek maak in Hom “op die regte tyd”, sodat die Vader alles in hulle almal sal wees:

1Ti 2:3-6  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  5  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,  6  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

1Ti 4:9-10  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word;  10  want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.

1Kor 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  24  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Jesus kom eerste na vore in die Ou Testament en word aan die fisiese Jode voorgestel as die “ôlâm” God. Hier is Dr James Strong se beskrywing van hierdie interessante Hebreeuse woord, “ôlâm” (Dr Strong het die woord genommer as H5769 afkomstig van die Hebreeuse stamwoord wat genommer is as H5956):

H5769

עֹלָם    עוֹלָם

‛ôlâm    ‛ôlâm

o-lawm’, o-lawm’

From H5956; properly concealed, that is, the vanishing point.

H5956

עָלַם

‛âlam

aw-lam’

A primitive root; to veil from sight, that is, conceal (literally or figuratively): –    X any ways, blind, dissembler, hide (self), secret (thing).

Die Hebreeuse woord “ôlâm” en sy stamwoord “âlam” dra met hulle die idee van iets wat weggesteek is. Dit is verberg van die menslike oë. Jesus Homself was verberg van die fisiese Jode tot vandag. Hulle kan nie sien wie die God van die “eeue” is nie wat met Abraham, die vader van die fisiese Joodse nasie, persoonlik gekommunikeer het. Hy was inderdaad VOOR Abraham – die “EK IS”!

Joh 8:52-58  Toe sê die Jode vir Hom: Nou weet ons dat U van die duiwel besete is. Abraham het gesterwe en die profete, en U sê: As iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie smaak nie.  53  Is U dan groter as ons vader Abraham wat gesterf het? En die profete het gesterwe. Vir wie gee U Uself uit?  54  Jesus antwoord: As Ek Myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my Vader wat My verheerlik, van wie julle sê dat Hy julle God is.  55  En julle ken Hom nie, maar Ek ken Hom; en as Ek sê dat Ek Hom nie ken nie, sal Ek soos julle ‘n leuenaar wees. Maar Ek ken Hom en bewaar sy woord.  56  Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien; en hy het dit gesien en het hom verbly.  57  Toe sê die Jode vir Hom: U is nog nie vyftig jaar oud nie, en het U Abraham gesien?  58  Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek.

Hy het Homself ook aan Moses voorgestel as die “EK IS”:

Eks 3:11-14  Maar Moses het tot God gespreek: Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei?  12  En Hy antwoord: Ek sal met jou wees, en dit sal vir jou ‘n teken wees dat Ek jou gestuur het: As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien.  13  Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? —wat moet ek hulle antwoord?  14  En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.

Hierdie Jode, net soos alle aardse mense, ken nie hierdie Jesus nie al het Hy hulle gevorm en al onderhou Hy hulle elke oomblik van hul eerste aardse lewe.

Jer 4:22  Want my volk is dwaas; My ken hulle nie; dwase kinders is hulle, en hulle is onverstandig; slim is hulle om kwaad te doen, maar om goed te doen, weet hulle nie.

Joh 1:10-11  Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en die wêreld het Hom nie geken nie.  11  Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.

Joh 8:19  Hulle sê toe vir Hom: Waar is u Vader? Jesus antwoord: Julle ken My nie en ook nie my Vader nie; as julle My geken het, sou julle ook my Vader geken het.

Die aardse mens ken nie Sy Skepper en Sy tye nie. Hulle ken ook nie Sy doel met die tye nie:

Pred 3:10-11  Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.  11  Alles het Hy mooi [paslik] gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu [tydperke] in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.

Die mens is total onbewus van die tye wat God bepaal het vir alles om te presies te gebeur soos Hy vooruit bepaal het, en dat Hy alles tot op hede 100% beheer!!!

Pred 3:1-8  Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd:  2  ‘n tyd om gebore te word en ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant en ‘n tyd om uit te roei wat geplant is,  3  ‘n tyd om dood te maak en ‘n tyd om gesond te maak, ‘n tyd om af te breek en ‘n tyd om op te bou,  4  ‘n tyd om te ween en ‘n tyd om te lag, ‘n tyd om te weeklaag en ‘n tyd om van vreugde rond te spring,  5  ‘n tyd om klippe weg te gooi en ‘n tyd om klippe bymekaar te maak, ‘n tyd om te omhels en ‘n tyd om ver te wees van omhelsing,  6  ‘n tyd om te soek en ‘n tyd om verlore te laat gaan, ‘n tyd om te bewaar en ‘n tyd om weg te gooi,  7  ‘n tyd om te skeur en ‘n tyd om aanmekaar te werk, ‘n tyd om te swyg en ‘n tyd om te spreek,  8  ‘n tyd om lief te hê en ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog en ‘n tyd vir vrede.

Jesus is die koning van alle tye en seisoene en niks gebeur as Hy dit nie vooruitbepaal het nie!

Jes 46:9-10  Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;  10  wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen.

Hy heers vir die twee tydperke en Hy sal almal in geestelike perfektheid aan die Vader voorstel. Hy sal Sy koninkryk oorhandig aan die Vader aan die einde van die tweede geestelike eeu. Dit wat Hy dus sal volbring in geestelike perfektheid sal nie eindig nie – die gees van die Vader sal alles in almal wees!

Luk 1:30-33  En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.  31  En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.  32  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,  33  en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid [Grieks: “aion” = tydperk], en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

1Kor 15:27-28  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Jesus inderdaad regeer oor alles nou (alles wat goed is en alles wat boos is), en stel ook aan wie Hy as regeerders op aardse wil hê (die goeies en die wat boos is):

Dan 4:17  Op ‘n besluit van die bodes berus die bevel, en ‘n woord van die heiliges is die saak, met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil, en die nederige onder die mense daaroor aanstel.

Rom 13:1-2  Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel,  2  sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.

Alhoewel Hy nou oor elke aspek van die aardse eeu regeer, sal Hy uiteindelike die geestelike of hemelse eeu na almal bring:

Heb 1:8  maar van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer.

Joh 18:36-37  Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.  37  Pilatus sê toe vir Hom: Is U dan tog ‘n koning? Jesus antwoord: U sê dat Ek ‘n koning is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem.

Efes 1:17-21  dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,  18  verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;  19  en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte  20  wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,  21  bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.