‘n Tyd vir alles ‘onder die hemel’ (Deel 3)

Tyd is ‘n groot misterie en niemand op aarde kon nog uitwerk hoe dit werk nie. Omdat ons horlosies en sekere kalenders gebruik om dae, maande, jare en tye uit te ken, dink ons dat ons weet wat tyd is. Nee, horlosies en kalenders en soortgelyke meetinstrumente is net menslike maniere om tyd aan te dui op ‘n praktiese manier omdat tyd basies ‘n abstrakte begrip is – mens kan dit nie sien of aanraak nie of vaspen binne ‘n fisiese konteks nie. Tyd het eintlik onbeperkte aspekte. Wetenskaplikes, filosowe en ander geleerdes van die aarde sukkel al van die begin van die mensdom af om uit te vind hoe om tyd vas te vang en te bestudeer – dit is te vloeibaar en beweeg onstopbaar voort. Tyd is ook relatief vir elke persoon binne spesifieke kontekste. Soms voel dit of die tyd verby vlieg, en op ander geleenthede is tyd weer bitter stadig.

Ons leef binne ‘n drie-dimensionele fisiese werklikheid wat binne tyd (die vierde dimensie) vervoer word. Tyd beslaan basies drie fasette en dit beweeg alles in een rigting: die verlede, die hede en die toekoms. Vrae soos of die mens in tyd kan terugbeweeg tot in die verlede, of die toekoms kan betree en korrek voorspel, is steeds onbeantwoord. Niemand kan die vasgestelde grense tussen die hede, die verlede en die toekoms oorskry nie. Nee, tyd is ‘n misterie en onomkeerbaar. Tyd is inderdaad ‘n taak wat God aan mens gegee het sodat ons daarmee kan worstel – dit is iets wat ons baie kwel. Maar al ons eie pogings, worsteling en kwellinge oor tyd bring ons niks nader na die waarheid nie. Geen mens weet hoe tyd werk nie.

Pred 3:10  Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.

Dit is net in God en met God se hulp dat ons tyd sal kan begin verstaan. God het tyd geskep en Hy beheer dit ten volle om Sy werk in elke mens te doen en dit dan af te handel:

Pred 3:10-11  Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.  11  Alles het Hy mooi [paslik] gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu [tydperke] in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.

Dit is hoe diep die aspek van tyd is binne hierdie skepping. Die mens ervaar en beleef dit, en weet nog steeds nie hoe tyd werk nie. Mens sien die NOU, en weet van die verlede – ons het dit persoonlik beleef, maar tog is die verlede totaal ontoeganklik. Net so is die toekoms iets wat die mens weet dat dit gedurig aan’t kom is, maar mens kan dit nie vervroeg of gaan haal voordat dit opdaag.

Almal is binne hierdie drie dimensies van tyd vasgekeer en ons kan nie hul grense oorskry nie. Dit is daarom baie gerustellend om te weet dat God ook wel in beheer is van hierdie deel van Sy skepping, en ons vind die antwoorde op alles in hierdie skepping, ook ons vrae oor tyd, binne God se Woord. God het ‘n definitiewe en planmatige doel met alles, en alle tye is totaal onder Sy beheer:

Pred 3:1  Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd…

Mense het oor die eeue groot flaters gemaak met betrekking tot tyd, en selfs in die vertalings in die Bybel het woorde en konsepte wat tyd moes uitdruk in die slag gebly. Groot verwarring kom juis voor uit die verkeerde hantering van woorde wat aan ons TYD moes uitdruk. Maar God openbaar die waarhede en verborgenhede agter hierdie spesifieke woorde aan Sy kinders – hulle wie Hy lei tot geestelike volwassenheid in hierdie aardse eeu:

Job 12:22  Hy openbaar dieptes uit die duisternis uit….

Spr 25:2  Dit is die eer van God om ‘n saak te verberg, maar die eer van konings om ‘n saak na te speur.

1Kor 2:6-7  Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie.  7  Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid.

God inderdaad stuur alle dwalings en leuengeeste, en mense wie die leuens glo en behae het in ongeregtigheid kan nie sien wat die waarheid van ‘n saak is nie:

2Th 2:11-12  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,  12  sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

Konings word deur God verskrik en weggelei van die waarheid:

Spr 21:1  Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.

1Sa 16:14-15  Maar die Gees van die HERE het van [koning] Saul gewyk, en ‘n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik. 15  Toe sê die dienaars van Saul vir hom: Kyk tog, ‘n bose gees van God verskrik u.

1Sa 18:10  Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne-in die huis terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul ‘n spies in sy hand hou.

1Sa 19:9  Maar ‘n bose gees van die HERE het oor Saul gekom terwyl hy in sy huis sit met sy spies in sy hand en Dawid met die hand op die snare speel.

Selfs profete word deur God verlei:

Eseg 14:9  En as die profeet hom laat verlei om ‘n woord te spreek—Ek, die HERE, het dié profeet verlei, en Ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel.

Een van die groot misverstande wat God bewerkstellig het met tyd, kom voor in die vertalings van die Griekse woord “aiōn” en sy Hebreeuse gelyke “alom”. Die onskuldige Griekse woord “aiōn” en sy byvoeglike eweknie “aionios” het vir groot dwaling gesorg deur die eeue, en selfs nou as mense die waarheid uitvind oor hierdie woorde in die Skrifte, dan verg dit nog steeds die geloof van Christus om dit reg toe te pas. Baie valse leerstellings kry hul oorsprong by die gebruik van verkeerde woorde deur gesaghebbendes, en hul volgelinge het geen manier om die geeste te toets nie omdat hulle hul leiers slaafs navolg. Ons almal val een of ander tyd vir hierdie bedrieëry en ons glo die leuens – totdat God ons oë oopmaak vir Sy onsigbare dinge en ons leer hoe om ELKE gees op die proef te stel!

1Jn 4:1  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

Die manier hoe daar dus met hierdie woord “aiōn” te werk gegaan word deur vertalers van alle Bybels in wattter taal ook al, het groot onkunde en duisternis in mense se geestelike lewens veroorsaak. Die Hebreeuse ekwiwalent vir “aiōn” is die woord “ôlâm” die mens word verblind om God se plan met alles “onder die hemel”, insluitend tyd, uit te vind:

Pred 3:11  Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu [Hebreeus: “ôlâm”] in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.

Pred 1:13  En ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is ‘n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.

God is besig met ‘n perfekte plan wat binne die “ôlâms” (Hebreeus) of “aiōns” (Grieks) weggesteek en uitgewerk word. Die aardse mens met sy natuurlike denke en aardse wysheid kan nie die geestelike werk wat God doen, van begin tot end, uitvind of verstaan nie.

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

1Kor 1:19-21  want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak.  20  Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie?  21  Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red.

Dit is wat die onsigbare dimensie (die geestelike woorde) wat God openbaar aan Sy uitverkorenes en wat hulle instaat stel om NIE te konsentreer op “sigbare dinge” (aardse letters en interpretasies) nie. Dit is dan ook wat die volgende vers wil sê!

2Kor 4:18  omdat ons [hulle wie geestelike oë en ore gegee word] nie let op die sigbare dinge [aardse letters en interpretasies] nie, maar op die onsigbare [die geestelike betekenis in God se Woord]; want die sigbare dinge [aardse interpretasies] is tydelik [nie vervullend], maar die onsigbare [die geestelike betekenisse / insigte het dieper betekenis vir hulle wat dit in hierdie tydperk kan sien – hierdie “aiōn”] is blywend.

Die oorspronklike woord in Grieks wat hier gebruik word is hierdie woord “aiōn”, en dit verbind met die deel van die sin wat uitwys dat geestelike interpreasies en betekenisse NOU reeds openbaar word aan God se uitverkorenes – binne hierdie aardse tydperk (eon). Die woord “ewig” wat in talle amptelike vertalings voorkom van hierdie vers is weereens ‘n bewys hoe mense wat selfs geleerd is in Grieks nie geestelike insigte gegee is om die regte gedagte van Paulus hier korrek oor te dra nie. Ons hoef dus nie Grieks of Hebreeus te ken om God se geestelike betekenis in Sy Woorde te kan sien nie. Kyk na die volgende vers en sien die dieptes wat hierin weggesteek is en net nie deur die vertalers kon vasgevang word nie :

1Ti 1:17  Aan die Koning van die eeue [“aiōn”], die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle [“aiōn”] ewigheid [“aiōn”]. Amen.

As ons die Griekse woord “aiōn” verkeerd verstaan, dan sal ons ook soos baie NIE die ware doel van Christus en Sy werk binne hierdie “aiōn” kan begryp nie. Talle vertalings vertaal die woord “aiōn” as “eeue”, of “alle”, of “ewig” of “ewigheid” – soos selfs hierdie verse in 1Timotheus 1 ook uitwys. Die woord “aiōn” kom nie minder as DRIE keer voor in vers 17 en dit word op drie verskillende maniere vertaal! Dit word vertaal as….

een keer as “eeue”;

een keer as “alle”;

een keer as “ewigheid”

As ons weet dat ‘n “aiōn” basies ‘n “tydperk” (of “tydperke”) uitdruk, dan is dit ook goed om te weet dat daar binne die twee groot oorkoepelende tydperke baie kleiner tydperke is waarin God met elke skepsel werk. Elke skepsel leef binne sy eie spesifieke eon – plante, diere, en mense. Die twee oorkoepelende eons – die aardse tydperk en die hemelse tydperk – is ook afgesonder vir die mens en daarom word die twee eons dan ook voorgestel deur die twee “Adams”:

1Kor 15:45-48  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.

Elke mens, byvoorbeeld, kry eerste ‘n indiwiduele aardse leeftyd binne die oorkoepelende eerste tydperk (daar is dus miljoene tydperke van aparte indiwiduele lewens binne die aardse tydperk vir elkeen in die eerste Adam – die vleesmens). Daarna sal almal wie deel het aan “die eerste mens Adam” deur ‘n tweede tydperk geneem word, wat die hemelse of geestelike leeftyd (daar is dus ook hier miljoene aparte indiwiduele leeftydperke vir elkeen in die tweede oorkoepelende tydperk). Dit is wat die volgende vers vir ons wil sê:

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

Almal in die eerste Adam wie deel het aan die eerste tydperk in vlees sal dus Jesus se lewe ontvang op die bepaalde tyd soos God se orde aandui in die volgende verse:

1Kor 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  24  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Almal sal dus uiteindelik die Vader ken en dien in gees en waarheid, deur die gees van Jesus want almal sal Hom as Here bely:

Fil 2:9-11  Daarom het God Hom [Jesus] ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is,  10  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,  11  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

1Kor 12:3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

Joh 4:23-24  Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.  24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Nou kan ons hierdie vers in 1Timotheus beter verstaan, sonder om die oorspronklike gedagte van Paulus te verloën:

1Ti 1:17  Aan die Koning van die [twee] hooftydperke [aardse tydperk en hemelse tydperk], die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid in alle [elkeen se aparte indiwiduele / persoonlike] tydperke [binne die twee hoof oorkoepelende tydperke]. Amen.

Kan jy ook sê “Amen”???!!!

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.