‘n Tyd vir alles ‘onder die hemel’ (Deel 4)

Tyd is ‘n belangrike aspek van God se skepping en ‘n integrale deel van Sy plan vir hierdie skepping, veral vir hulle wat in die eerste mens, Adam, na vore gebring is. Die Vader self is nie gebonde aan tyd nie – Hy is ewig – maar Hy het Jesus aangestel as die God van die tye:

1Ti 1:16-17  Maar daarom is aan my [Paulus] barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om ‘n voorbeeld te wees vir die wat in Hom sal glo tot die ewige lewe.  17  Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.

Jesus is die Vader se keuse om almal in Adam wat aan hierdie wêreld gebonde is tot saligheid te bring en hulle deel te maak van die Goddelike lewe:

Joh 3:16-17  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  17  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.

Die Vader het volle vertroue in Jesus dat Hy 100% suksesvol gaan wees ten spyte van al die valse leraars en profete wat anders glo en preek, en BAIE volgelinge het:

Mat 24:3-5  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?  4  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Die lewe van God is verskans in Jesus Christus. Hierdie Goddelike lewe word ook genoem “ewige lewe” in baie vertalings. Hierdie lewe van Christus was nie deel van die eerste mens Adam nie. Dit kom net na ons deur die laaste Adam, Jesus Christus:

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Hierdie hemelse lewe in Christus gee aan almal op die einde van die dag die toegang tot die volmaakte natuur of gees van die Vader.

Joh 17:3  En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Die Goddelike natuur kom na ons deur die kennis van Jesus en die Vader wat in ons moet vermeerder soos ons groei deur Sy geloof in ons:

2Pe 1:2-4  Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, onse Here!  3  Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug,  4  waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.

Hierdie kennis is egter nie nou in almal nie:

1Kor 8:6-7  tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.  7  Die kennis is egter nie in almal nie...

Jesus is inderdaad die enigste Middelaar tussen God en die aardse mens en Hy is ons Verlosser (Behouder / Redder) omdat Hy soos ons kom word het, in vlees, om ons met die Vader in gees te versoen, “op die regte tyd”:

1Ti 2:3-6  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  5  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,  6  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd,

1Ti 4:9-10  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word;  10  want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.

Die woord “insonderheid” in vers 10 van 1Timotheus 4 beteken nie “uitsluitlik” nie, maar eerder dat God ‘n orde daargestel het hoe Hy almal in Adam gaan volmaak maak in Hom, om dan almal perfek aan die Vader te bring (“op die regte tyd”). Paulus maak die orde as volg bekend:

1Kor 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  24  Daarna kom die einde [oorspronklike Grieks: “telos” = die einde van die proses: dit beteken die res van die mensdom], wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Christus was eerste om te sterf in vlees en opgewek te word IN GEES!

1Kor 15:3-4  Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte;  4  en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte.

Hy was inderdaad opgewek in GEES en het toe in VLEES verskyn, vir ‘n baie belangrike doel:

Joh 20:19-23  En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle!  20  En nadat Hy dit gesê het, wys Hy hulle sy hande en sy sy. En die dissipels was bly toe hulle die Here sien.  21  Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.  22  En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.  23  As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou.

Luk 24:36-48  En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle: Vrede vir julle!  37  Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle ‘n gees sien.  38  En Hy sê vir hulle: Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op?  39  Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie.  40  En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande en sy voete.  41  En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet?  42  Daarop gee hulle Hom ‘n stuk gebraaide vis en ‘n stuk heuningkoek.  43  En Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet.  44  En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word.  45  Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.  46  En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan,  47  en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.  48  En julle is getuies van hierdie dinge.

Jesus het VEERTIG dae na Sy opstanding in VLEES verskyn en dit is ook gedoen vir ‘n belangrike les wat vir hulle bedoel is wat dit kan ontvang

Hand 1:1-5  Die eerste verhaal, Theófilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het  2  tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die apostels wat Hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het;  3  aan wie Hy ook, ná sy lyde, Hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het.  4  En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het Hy gesê, van My gehoor het.  5  Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie.

Jesus was nie minder geestelik toe Hy in vlees verskyn het nie. Hy was opgewek as teken aan ons almal dat dit is wat met ons gaan gebeur, en selfs Sy verskyning in vlees vir 40 dae NA SY OPSTANDING gee ‘n belangrike beeld vir hulle wat deel sal wees van die eerste opstanding en ook IN VLEES sal verskyn vir die simboliese 1000 jaar tydperk:

Open 20:4-6  En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.  5  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.  6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Dat die “ander dode” nie deel van die eerste opstanding nie is so duidelik soos daglig. Ons sal almal sterf in vlees en deel was van een van die twee opstandings vir elke mens – Jesus sê self so!

Joh 5:28-29  Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor  29  en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.

Jesus sê dat almal wat in die grafte is (geestelik is ons almal in grafte) SAL Jesus se stem hoor – hulle sal Sy Woord kan hoor en gered word – “elkeen in sy eie orde”. Daar is dus twee opstandings wat betrekking het op hulle wie “in Adam” is en ons neem deeglik kennis hiervan in die Skrifte:

Eerste opstanding: diegene wat “goed gedoen het” – dit beteken dat hulle reeds geoordeel is in hierdie lewe om God se geregtigheid te ken. Hulle word genoem die regters en priesters wat sal werksaam wees tydens die 1000 jaar periode op die fisiese aarde. Dit is wanneer hulle vir die eerste keer die gees van die lewe van Christus in VOLHEID sal ontvang (ook gepaslik genoem “die opstanding van die lewe”);

Tweede en laaste opstanding: diegene “wat kwaad gedoen het” – dit beteken dit is hulle wie nog nie geoordeel was en nie die geregtigheid van Christus ontvang het nie. Hulle kom in “die opstanding van die oordeel” (hulle sal dan geoordeel word in die poel van vuur wat ook eksklusief deur die Skrifte genoem word “die tweede dood”).

“Baie” het nie ‘n goeie begrip van die doel en omvang van God se oordeel nie as gevolg van die “baie” leuens wat die “baie” prominente valse profete en leraars verkoop aan “baie mense”:

Mat 24:4  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Die oordeel van God is iets wat baie belangrik is om deur te gaan, want dit bring die skeiding tussen die twee Adams en die twee eons waarbinne ons almal sal leef, en die geregtigheid van Christus word aan die persoon geskenk:

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Die twee tydperke (eons) word geskei deur goddelike oordeel en dit kom eerste op God se eerste groep, Sy uitverkore kerk in Christus (“die wat aan Christus behoort by sy [eerste] koms”):

1Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Soos die oordeel van God NOU in hierdie tydperk (aardse eon) op die gelowige in Christus is en die nuwe geestelike eon inlei, so is ook die eerste koms van Christus in GEES NOU IN die gelowige, maar nie in sy volheid nie. Die gees van God is in BELOFTE – met ‘n ONDERPAND (die aardse tipe is die van ‘n VERLOOFRING wat die HUWELIKSRING voorafgaan!):

Efes 1:13-14  in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,  14  wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.

Die ware verlossing van vlees is die dood in vlees en die daaropvolgende opstanding in GEES, soos hier so pragtig uitgedruk word in Openbaring (vir hulle wat dit kan ontvang). In hierdie volgende woorde van Johannes word die VOLHEID van die eerste opstanding uitgedruk. Maar kyk weer watter belangrike rol TYD speel. As ons die TYDSASPEK miskyk, dan is ons geestelik verblind.

Open 20:4-6  En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.  5  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.  6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Ons moet ook onthou dat alle opstandings in ‘n GEESTELIKE LIGGAAM gebeur:

1Kor 15:35-44  Maar iemand sal sê: Hoe word die dode opgewek, en met hoedanige liggaam kom hulle?  36  Dwase mens! Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie.  37  En wat jy saai—jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar ‘n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders.  38  Maar God gee dit ‘n liggaam soos Hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam.  39  Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en dié van visse anders as dié van voëls.  40  En daar is hemelse liggame en aardse liggame; maar die heerlikheid van die hemelse is anders as dié van die aardse.  41  Anders is die heerlikheid van die son en anders die heerlikheid van die maan en anders die heerlikheid van die sterre; want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster.  42  So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid;  43  daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag.  44  ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.

Geestelike liggame kan wel fisies manifesteer, en dit is waar die “baie” wat mislei word die fisiese manifestasie van God se geestelike regeerders en priesters op aarde as iets ongeesteliks afmaak. Wat maak sulke skynheiliges met die volgende geestelike werke van God “op die aarde”?

Open 20:6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Mat 5:5  Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.

Mat 6:10  laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.

Mat 18:19-20  Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is.  20  Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.

Mat 28:18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

Die “tweede dood” is gekoppel aan die tweede groep wat sal opgewek word wanneer die simboliese 1000 jaar tydperk verby is – weereens is TYD hier ‘n groot faktor.

Open 20:11-14  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.  12  En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.  13  En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.  14  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.

Hulle wat deel het aan die eerste groep sal nie deel hê aan die tweede dood om daar geoordeel te word nie, omdat hulle REEDS deur die vurige oordeel van God gegaan het.

1Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

1Kor 15:31  Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.

Wanneer “die tweede dood” (die poel van vuur) sal opereer sal die seuns van God REEDS tydens die simboliese 1000 jaar in geestelike perfeksie geheers het op die aarde – in fisiese vorme. Hulle sal die poel van vuur wees en geen “skade ly” (1Kor 3:15) aan die vuur of die dood op daardie stadium nie!

Heb 1:7  En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme.

Weereens Jesus se EIE woorde!

Open 2:11  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.

Alhoewel almal dieselfde oordeel (“een en dieselfde lot”) deurgaan, is daar ‘n tydsaspek (‘n orde) tussen die twee oordele en twee opstandings wat uitgedruk word deur die woorde “tweede dood”:

Pred 9:2  Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir ‘n eed.

Hier word die tweede oordeel vir die tweede groep baie mooi uitgebeeld in Openbaring 20 wat een van die hoofstukke is wat die ORDE van God se oordele en opstandings baie mooi belig:

Open 20:11-15  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.  12  En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.  13  En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.  14  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.  15  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Die eerste opstanding is eksklusief vir hulle (die “geliefdes” van Jesus) wie NOU in hierdie TYD deur God geoordeel word en oorwin.

1Pe 4:12-14  Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie;  13  maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.  14  As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.

“Die openbaring van sy heerlikheid” in VOLHEID verwys na die eerste opstanding aan die begin van die 1000 jaar periode! Kyk net hoe beklemtoon Jesus self aan Johannes die belangrikheid van hierdie onderskeid!

Open 2:7  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.

Open 2:11  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.

Open 2:17  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek [CHRISTUS] sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.

Open 2:26  En aan hom wat oorwin en my [CHRISTUS] werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee…

Open 3:5  Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek [CHRISTUS] sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.

Open 3:12  Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam.

Open 3:21  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

Dit is die BEPAALDE TYD vir die eerste opstanding wat eksklusief is vir hulle wat in nederigheid die geloof ontvang het om te vrees vir hierdie woorde van God:

Open 22:17-21  En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.  (18)  Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.  (19)  En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.  (20)  Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!  (21)  Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.