‘n Tyd vir alles ‘onder die hemel’ (Deel 5)

Tyd speel ‘n belangrike rol in God se werksaamhede binne hierdie skepping, en veral by sy keuses wanneer iets voortgebring word en wanneer daardie ding tot einde kom. Ja, daar was reeds voor die grondlegging van die wêreld besluite geneem oor die begin en die einde van alles binne hierdie skepping (“alles onder die son”):

Jes 46:9-10  Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;  10  wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen.

Wel daar het ons dit so duidelik soos daglig – hierdie skepping was nooit veronderstel om vir ewig te bestaan nie. God het reeds die tyd van die einde van hierdie skepping vasgestel voordat Hy begin het met hierdie skepping. Hierdie skepping is inderdaad “aan die nietigheid onderworpe”, soos God dit dan ook vooraf bepaal het!

Rom 8:20-21  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het  21  in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.

Ons sien in die ses-dae skeppingsproses dat elke ding wat geskep was presies inpas binne die dag waar dit moes inpas. Niks was weggelaat en niks was agterna bygevoeg nie. Alles was binne die ses-dae skepping in sy plek gestel, alhoewel sommige dinge nog nie sigbaar was nie – daar was ook ‘n tyd bepaal dat alles sigbaar sal word:

Eks 20:11  Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is…

Alles pas presies in by sy tyd soos God bepaal het, en niks kan hierdie orde en tye verander nie. So het Hy ook bepaal dat die eerste mens Adam, en almal in hom, nie vir ewig in sy vleeslike vorm sou voortbestaan nie – vlees is ‘n tydelike skepping:

Rom 8:8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

1Kor 1:29  sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

Die vleesmens is soos die gras:

1Pe 1:24  Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af.

Ons almal sal dus deur twee geboorteprosesse moet gaan – een geboorte uit water (‘n tipe van vlees) en een geboorte uit gees:

Joh 3:1-6  En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode.  2  Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.  3  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  4  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?  5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Ons almal begin dus eers in vlees, maar sal weer herskep word in gees, soos die twee potte in die pottebakker se hand wat Jeremia so mooi beskryf:

Jer 18:1-4  Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het:  2  Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor.  3  Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ‘n stuk werk op die skywe te maak.  4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Die eerste voorwerp is die eerste vleesmens in Adam en dit misluk IN DIE POTTEBAKKER SE HAND. Die tweede voorwerp wat die Pottebakker skep is die geesmens in Christus – dit is ons almal se orde:

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Maar ook binne hierdie twee voorwerpe is daar verdere skeppingsordes wat ons van kennis moet neem. “ALMAL” sal verander word van ‘n vleesmens (“in Adam”) na ‘n geestelike skepping (“in Christus”), maar almal sal dit nie op dieselfde TYD ervaar nie. Daar is twee TYE (Seisoene) vasgestel waartydens God Sy twee groot oeste sal insamel – die eerste vrugte en die laat-oes. Ons sal dus deel hê in die eerste groep of die tweede groep:

1Kor 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  24  Daarna kom die einde [oorspronklike Grieks: “telos” = die einde van die proses: dit beteken die res van die mensdom], wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  

“Die wat aan Christus behoort by Sy koms” is dus ‘n spesiale groepie wat deel sal hê aan die eerste opstanding. Hierdie groepie is Vader se keuse en Hy trek hulle na Christus tydens hul aardse lewe:

Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Hierdie groepie is dan ook die teiken van groot vervolging tydens hul aardse lewe:

Hand 14:22  en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Mat 10:16-22  Kyk, Ek stuur julle soos skape onder die wolwe in; wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe.  17  Maar pas op vir die mense; want hulle sal jul oorlewer aan regbanke, en in hulle sinagoges sal hulle julle gésel.  18  En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om My ontwil tot ‘n getuienis vir hulle en vir die heidene.  19  Maar wanneer hulle jul oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek;  20  want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek.  21  Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak.  22  En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

Die Vader het besluit dat Jesus saam met hierdie klein groepie mense gaan werk om hulle voor te berei vir belangrike take:

1Kor 6:2-3  Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?  3  Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?

Daar is die twee hooftake wat gedoen sal word deur die klein groepie uitverkorenes:

  • Hulle sal die wêreld oordeel;
  • Hulle sal die engele oordeel.

Die twee take dui aan ‘n oordeel tydens die eerste aardse tydperk, en die tweede oordeel dui aan die oordeel tydens die tweede geestelike tydperk. Openbaring 20 gee die opsomming van die duidelike orde van hierdie twee oordele, wat ook op verskeie plekke in die Skrifte belig word:

Eerstens moet die aardse oordeel plaasvind vir almal wat op die einde van die aardse tyd nog op die aarde sal leef:

Open 20:4-6  En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.  5  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.  6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Daarna volg die geestelike oordeel nadat almal wat dan nog nie Christus se lewe ontvang het nie en nog in die doderyk is (“die ander dode”) opgewek sal word:

Open 20:11-15  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.  12  En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.  13  En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.  14  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.  15  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Die spesiale groepie uitverkorenes sal dus by albei hierdie oordele betrokke wees wat in Openbaring 20 genoem word. Eerste tree hulle op as koning en priesters op die aarde in die simboliese 1000 jaar tydperk, en daarna sal hulle optree in die poel van vuur. Die konsep van die “poel van vuur” is ‘n geestelike uitdrukking vir hierdie hierdie klein groep. Die konsep van “poel” dui aan dat hulle MIN in getal is in vergelyking met die see of oseaan van mense van mense wat sal opkom in die tweede oordeel:

Mat 22:14  Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Due konsep van “vuur” wat in hierdie klein “poel” van mense is, is weereens geestelik van aard. Hulle het die Woord van God (die vuur van God) wat dan die oordeel bring oor diegene wat nog nie die waarheid van Christus ken nie:

Jer 5:14  Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Hierdie klein groep is dus die vuurvlamme (‘n geestelike uitdrukking) omdat God se geestelike vuur (Sy Woord) hulle reeds gelouter het:

Heb 1:7  En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme.

Hierdie groep uitverkorenes kwalifiseer as vuurvlamme omdat hulle reeds deur die smelkroes van God gegaan het tydens hul aardse lewe.

Psa 66:10  Want U het ons getoets, o God, U het ons gelouter soos ‘n mens silwer louter.

Jes 48:10-11  Kyk, Ek het jou gelouter, maar nie soos silwer nie; Ek het jou beproef in die smeltkroes van ellende.  11  Om My ontwil, om My ontwil sal Ek dit doen—want ag, hoe is my Naam ontheilig! —en Ek sal my eer aan geen ander gee nie.

1Pe 1:6-9  Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,  7  sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;  8  vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap,  9  en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.

Open 3:18  Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.

Hulle was dus geoordeel tydens hul aardse lewe, okk deur dieselfde vuur (God se Woord) om dan die vurige woorde van God aan ander te bring wat later geoordeel word:

1Pe 4:12-14  Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie;  13  maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.  14  As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.

1Pe 4:17-19  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?  18  En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn?  19  So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.

Hierdie groepie word dan ook die “eerstelinge” (nie ‘enigste-linge’ nie) genoem, want nog baie sal na hulle volg om geestelike volmaaktheid deur Christus te bereik:

Jak 1:18  Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees.

Die konsep van “eerstelinge” kom uit die ou verbond wat God met die fisiese volk van Israel gemaak het:

Eks 13:11-12  En as die HERE jou in die land van die Kanaäniete bring, soos Hy aan jou en jou vaders met ‘n eed beloof het, en Hy dit aan jou gee,  12  dan moet jy alles wat die moederskoot open, aan die HERE afgee; ook elke eersteling, die aanteel van vee, wat jy sal hê—wat manlik is, behoort aan die HERE.

Die eerstelinge behoort aan die Here. Dit alles het gebeur met fisiese Israel om ons in te lig oor die geestelike toepassing wat hierdie groep geestelike uitverkorenes van die Here Jesus Christus te belig:

1Kor 10:11  Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

Die fisiese Israel moes eers aan ons voorgehou word as God se fisiese “uitverkore volk” om al hul aardse tye en aardse toepassings uit te leef, en daarna word die geestelike “uitverkore volk” aan ons uitgewys:

Rom 2:28-29  Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie;  (29)  maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

Die mens steek altyd vas binne ‘n sekere tydsgleuf en dit bring verval na vore. Baie Christene wat sê hulle is die uitverkore volk van God deur Christus, glo ook op dieselfde tyd dat fisiese Israel ook nog steeds die uitverkore volk van God is, al verwerp die fisiese Jode vir Jesus. Skrifte wys dat God die fisiese Israel verwerp het as Sy “uitverkore volk”:

Rom 11:7-8  Wat dan? Wat [fisiese] Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die [geestelike] uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard.  (8)  Soos geskrywe is: God het hulle gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.

Rom 11:11  Ek vra dan: Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak.

Rom 11:15  Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode?

So, orals waar ons lees van “Israel” in die Skrifte, wys dit eindelik na die geestelike groepie van Jesus Christus en so leer ons in baie meer detail wat ons rol as God se uitverkore volk in hierdie aardse tydperk en ook in die geestelike tydperk wat kom:

Gal 6:15-16  Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.  16  En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God!

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.