‘n Tyd vir alles ‘onder die hemel’ (Deel 6)

Ons hemelse Vader is ewig en is nie onderworpe aan tyd nie. Hy is inderdaad die Heerser oor tyd en Hy bestuur dit volgens die raad van Sy wil. Hy reël ook die tye van die begin tot die einde. Tyd het dus ‘n begin en ‘n einde en is nie ‘n ewige skepping nie. Ons as mens verwar dikwels die ewige dinge met die tydelike dinge. God het die twee dinge egter duidelik geskei en ons leer deur eers te lewe binne hierdie tydelike dimensie hoe die ewige dinge glad nie deur ‘n natuurlike mens beryp kan word nie. Daarom het Vader een persoon aangestel waardeur Hy ons aan Hom wil voorstel.

Joh 14:1-6 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. 2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. 3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4 En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle. 5 Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? 6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Jesus Christus is die ENIGSTE persoon wie die Vader aangestel het as middelaar tussen Hom en die mens:

1Ti 2:5-6 Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, 6 wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

Christus Jesus is die Skepper-God van hierdie skepping. Deur Jesus sal alles verstaanbaar word vir elkeen “op die regte tyd”, soos Vader alleen bepaal en dan sal alles tot ‘n pragtige voleinding gebring word – die saligheid van almal!

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Vader sal almal in Christus versamel in een glorieryke gebeurtenis wat oor tyd afspeel:

Efes 1:10 om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig.

Tyd het ‘n begin en ‘n einde, en binne hierdie konteks bewerkstellig Vader Sy goddelike doel met alles “onder die hemel”. Daar is dus ‘n kronologie en hierdie kronologie speel ‘n groot rol in God se orde – ons leer God ken as ‘n God van orde.

1Kor 14:33 want God is nie ‘n God van wanorde nie…

Die Vader het Jesus aangestel as “die Begin” en “die Einde” van hierdie skepping…

Open 1:8  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Jes 41:4  Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af; Ek, die HERE, die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde.

Jesus word ook nie deur tyd beperk nie – alles verloop 100% op die tyd soos Hy bepaal. Sy plan kan ook nie deur Sy skepsels in die wiele gery nie.

Sy wil is soewerein oor alles, en alles is 100% onderhewig aan Sy wil – ook die tye van alle dinge. Niks gebeur buite sy bepaalde tyd nie!!!

Jesus bewerkstellig alles perfek en op Sy tyd:

Heb 13:8  Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Rom 11:33-36  o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!  34  Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees?  35  Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word?  36  Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Jesus werk inderdaad met ‘n perfekte plan wat voor die grondlegging  van die wêreld haarfyn uitgewerk was deur Sy Vader. Hierdie plan is ‘n verborgenheid wat nie nou aan almal bekend is nie – net aan Sy uitverkorenes (die “ons” in hierdie verse):

Efes 1:3-11  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met ALLE GEESTELIKE SEëNINGE IN DIE HEMELE IN CHRISTUS,  4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,  6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.  7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,  8  wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,  9  deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,  10  om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—  11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil.

God sal egter “almal in Adam” (“al die bewoners van die aarde”) en almal in die hemel (Sy geestelike wesens) na die water van die waarheid bring om uiteindelik ook deel daarvan te hê.

Open 21:6  En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.

Open 13:8-9 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie. 9 As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.

1Kor 15:22-23 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Elkeen in sy eie orde…

Daar is dus ‘n proses. Saligheid in gees neem tyd, soos God bepaal het. Tyd speel dus ‘n kardinale rol in die proses om almal in Adam tot geestelike perfeksie te bring in Christus. Soos water loop van ‘n hoogte na ‘n laagte, so loop tyd ook van een punt tot ‘n ander, en alles tussen die twee punte is totaal onder Christus se beheer. Jesus weet wat binne die twee punte, die begin en die einde, aangaan. Hy ken selfs die einde van die begin af!

Jes 46:9-10  Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;  10  wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen.

Die Griekse Skrifte (die oorspronklike taal van die Nuwe Testament) noem hierdie vloei van tyd “chronos aionios”, waar elke ding binne sy bepaalde orde (“chronos”) inpas binne ‘n breër tydperk (“aion”).

Mat 2:7  Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd (“chronos”) van die ster se verskyning uitgevra.

Gal 4:4-5  Maar toe die volheid van die tyd (“chronos”) het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,  5  om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.

Open 20:1-3  En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.  2  En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,  3  en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie (“chronos”) ontbind word.

Binne hierdie vloei van tyd is daar egter ook siklusse ingebou, dinge wat hulself skynbaar herhaal, byvoorbeeld die dag en nag siklus en ander natuurlike siklusse wat ons elke dag beleef.

Pred 1:5-7  En die son gaan op, en die son gaan onder, en hy hyg na die plek waar hy opgaan.  6  Die wind gaan na die suide en slaan om na die noorde, gaan altyddeur rond, en die wind keer na sy kringloop terug.  7  Al die strome loop in die see, en tog word die see nie vol nie; na die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer.

Soos tyd dus voortbeweeg van een beginpunt (Christus) na die eindpunt (Christus), so moet ons ook deeglik kennis neem van die werke van God BINNE hierdie tyd:

Joh 5:17 En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.

Binne hierdie werk van God tussen die begin en die einde kom daar hierdie siklusse voor, soos Noag ook moes verneem na die globale vloed:

Gen 8:22  Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie.

Siklusse het diepliggende funksies in die skepping. Soos alle sigbare dinge  van hierdie skepping help siklusse ons ook dan om dieper geestelike (onsigbare) dinge en werksaamheide van God in onsself raak te sien:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.

Hier is ‘n paar funksies van siklusse, en hoe dit dieper geestelike waardes in ons vestig wat beide positiewe en negatiewe (die goed en die kwaad/bose) dinge tot gevolg het.

Kom ons noem ‘n paar goeie (positiewe) dinge wat siklusse bewerkstellig in ons:

  • Siklusse of patrone beklemtoon dinge vir ons, sodat ons die waarheid kan leer ken.

2Kor 13:1  Dit is die derde keer dat ek na julle toe kom. In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vasstaan.

  • Siklusse lê dinge in ons vas – dit help ons om die WOORDE van God te ONTHOU:

2Pe 3:1-2  Dit is reeds die TWEEDE brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek,  2  sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser.

  • Siklusse help ons om te verstaan dat alles wat die mens doen en alle dinge wat mens bekom, nie ‘n blywende teveredenheid teweeg bring nie. Niks in hierdie skepping kan ooit ‘n vergenoegdheid in die mense totstand bring nie:

Pred 1:8-10  Al die dinge is so vermoeiend, geen mens kan dit uitspreek nie; die oog kry nie genoeg van sien nie, en die oor word nie vol van hoor nie.  9  Wat gewees het, dit sal daar weer wees; en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks nuuts onder die son nie.  10  Is daar iets waarvan ‘n mens kan sê: Kyk hier, dit is nuut? Dit was lankal daar in die ou tyd wat voor ons gewees het.

  • Siklusse skep ‘n gewoonte in ons en dit help ons om te groei en die goed van die kwaad te kan skei – ons leer deur kontraste gedurig raak te sien.

Gen 8:22  Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie.

  • Siklusse bring goeie verouderingsproses (volwassenheid), soos wyn wat beter word met veroudering:

Heb 5:14  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Hier is ‘n paar negatiewe gevolge van siklusse:

  • Siklusse trek ons af na ‘n vlak waar ons ‘n valse gemoedsrus kry in die daaglikse opgaar van aardse dinge waarmee ons ons aardse skure wil volmaak en onsself dan oortuig dat ons in sorgeloosheid kan lewe:

Luk 12:16-21  Toe vertel Hy hulle hierdie gelykenis: ‘n Ryk man se grond het goed gedra.  17  En hy het by homself geredeneer en gesê: Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie?  18  Toe sê hy: Dit sal ek doen: ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel.  19  En ek sal vir my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; neem rus, eet, drink, wees vrolik.  20  Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees?  21  So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie.

  • Siklusse word gesien in een geslag wat volg op ‘n ander geslag, en almal begaan DIESELFDE foute.

Pred 1:1-4  Die woorde van die Prediker, die seun van Dawid, die koning in Jerusalem.  2  Alles tevergeefs, sê die Prediker, alles tevergeefs, dit is alles tevergeefs!  3  Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son?  4  Die een geslag gaan, en die ander geslag kom…

  • Siklusse en repetisie werk soos ‘n tipe slaapmiddel om mense aan ‘n valse hoop te laat vashou en hulle binne ‘n geestelike slaap vas te vang:

Mat 25:1-13  Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.  2  En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.  3  En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.  4  Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.  5  En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.  6  En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!  7  Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.  8  En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.  9  Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.  10  En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.  11  Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop!  12  Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.  13  Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.

  • Siklusse laat ons dink dat dinge altyd sal voortgaan soos ons gewoond aan is – môre sal soos vandag verloop – tot one eie nadeel.

2Pe 3:3-4  Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel  4  en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.

  • Siklusse bring ‘n negatiewe verouderingsproses (in alle aardse dinge), soos olyfolie wat sleg word met veroudering. Die aardse goddelose mense word ook net slegter en slegter.

2Ti 3:13 Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.

Om op te som oor hierdie aspek van siklusse wat binne tyd bestaan:

God gaan alle aardse siklusse verbreek. Die einde van siklusse is ook belangrik om van kennis te neem. Wanner ‘n bekende siklus gebreek word, bring dit onstabiliteit in die natuurlike mens, maar die mens van geloof van Christus staan vaster as ooit. Kyk hoe beskryf Johannes hierdie belangrike proses van skudding waaraan ons almal onderworpe sal wees om ons vastigheid in Christus te bewerkstellig:

Open 6:12-17  En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed;  13  en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval;  14  en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit;  15  en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge,  16  en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam;  17  want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?

As God Sy doel met alles bereik het ‘onder die son’ sal tyd en sy silusse ook nie meer nodig wees nie:

Jes 60:19-20  Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie; maar die HERE sal vir jou wees ‘n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees.  20  Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie; want die HERE sal vir jou wees ‘n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby.

Open 21:23  En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.

God sal wel Sy oordeel bring tydens Jesus se wederkoms in elkeen se lewe (“op die rehgte tyd”), en daar is niks wat enigeen daarvan sal weerhou nie. Ten spyte van die valse kerke se leerstellings oor die oordeel van God, gee die Skrifte vir die uitverkorenes die versekering dat God se oordeel iets goed is. Dit is net deur God se oordeel dat ons iets baie belangrik ontvang wat ons op geen ander manier kan ontvang nie. Hoor wat sê Jesaja oor God se oordeel:

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Ons leer God se geregtigheid deur oordeel – so ontvang ons Sy geregtigheid:

Heb 12:5-8 En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie; 6 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. 7 As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? 8 Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.

Daarom begin God nou (“die tyd is daar”) om Sy huis in orde te bring deur Sy oordeel. Die kerk van Christus is bevoorreg dat die oordeel “eers” by hulle begin, en dit gaan deur siklusse (sewe seëls, sewe trompette, sewe plae) voordat geestelike perfeksie ten einde totstand kom in elkeen !

Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Open 5:1 En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ‘n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls goed verseël.

Open 8:2 En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en sewe basuine is aan hulle gegee.

Open 15:8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.