‘n Tyd vir alles ‘onder die hemel’ (Deel 7)

Ons hemelse Vader is ewig, en is nie onderworpe aan tyd nie. Hy is inderdaad die Heerser oor tyd en Hy bestuur dit volgens die raad van Sy wil. Hy reël ook die tye op so ‘n wyse dat Hy alles bymekaar sal bring in een glorieryke gebeurtenis – om alle dinge in Christus te verenig!!!

Efes 1:10 om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig.

Tyd het ‘n begin en ‘n einde waarbinne God sy goddelike doel met alles “onder die son” bereik. Daar is dus ‘n kronologie en hierdie kronologie speel ‘n groot rol in God se orde – ons leer God ken as ‘n God van orde. Die Vader het Jesus aangestel as “die Begin” en “die Einde” van hierdie skepping, wat beteken dat Jesus die Skepper-God van hierdie skepping is en deur Hom sal alles tot ‘n pragtige voleinding gebring word – die saligheid van almal “op die regte tyd”!

Open 1:8  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Jes 41:4  Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af; Ek, die HERE, die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde.

1Ti 2:3-6  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  5  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,  6  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

Jesus word ook nie deur tyd beperk nie – alles verloop 100% op tyd. Sy plan kan ook nie deur Sy skepsels in die wiele gery nie. Sy wil is soewerein alle ander se wil is altyd onderhewig aan Sy wil!!! Hy bewerkstellig alles perfek en op Sy tyd:

Heb 13:8  Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Rom 11:33-36  o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!  34  Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees?  35  Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word?  36  Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Jesus werk inderdaad met ‘n perfekte plan wat voor die grondlegging  van die wêreld haarfyn uitgewerk was deur Sy Vader – die plan wat nou bekend gemaak word aan ‘n klein groepie eerste, en daarna sal die res dit ook weet:

Open 13:8-9  En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.  9  As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.

Hierdie perfekte plan van God is ‘n verborgenheid wat nie nou aan almal bekend is nie – net aan Sy uitverkorenes (die “ons” in hierdie verse):

Efes 1:3-11  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,  4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,  6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.  7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,  8  wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,  9  deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,  10  om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—  11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil.

God sal egter almal in Adam (“al die bewoners van die aarde”) en almal in die hemel (Sy geestelike wesens) na die water van die waarheid bring om uiteindelik ook deel daarvan te hê

Open 21:6  En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.

Die Water van die Lewe is die Lewe van God, soos dit voorkom in Sy Woord:

Open 22:1  En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam.

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Soos water in die natuur loop van ‘n hoogte na ‘n laagte, so gee God Sy lewende waters aan ons almal:

Jes 55:9-11  Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.  10  Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter;  11  so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.

Wat Vader begin het, sal Hy voltooi in Christus. Sy lewende waters sal almal geestelike lewe gee, op die tyd soos Hy Homself voorgeneem het.

1Kor 15:22-23  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde….

Efes 1:10  [God het in Homself voorgeneem] om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—

Tyd het dus ‘n funksie binne hierdie perfekte plan van God – alles volgens ‘n orde. Tyd verloop dus van een punt tot ‘n ander, en alles tussen die twee punte is totaal onder Christus se beheer geplaas. Jesus weet wat binne die twee punte, die begin en die einde, aangaan. Hy ken selfs die einde van die begin af!

Jes 46:9-10  Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;  10  wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen.

Die Griekse Skrifte noem hierdie vloei van tyd “chronos aionios”, waar elke ding binne sy bepaalde volgorde (“chronos”) inpas.

Mat 2:7  Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd (“chronos”) van die ster se verskyning uitgevra.

Gal 4:4-5  Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,  5  om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.

Open 20:1-3  En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.  2  En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,  3  en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie (“chronos”) ontbind word.

Tog is daar ook siklusse (dinge word oënskynlik herhaal / repeteer) binne hierdie tydlyn (“chronos”) ingebou, soos ‘n wiel wat deur talle omwentelings draai en tog vorentoe beweeg van een punt na ‘n ander punt. Siklusse op hul eie het dus geen doel as dit nie vorentoe beweeg nie – die groeiproses is ‘n belangrike deel van tyd. Ons moet siklusse dus binne hul konteks van groei verstaan. As ons ‘n siklus isoleer van sy tydslyn, dan lyk alles tevergeefs, soos alle natuurlike dinge geen betekenis het as ons nie kan sien dat God in beheer van alles is nie. So het koning Salomo homself binne aardse dinge vasgeweef en kon nie op die einde van die dag die doel van siklusse verstaan nie:

Pred 1:2  Alles tevergeefs, sê die Prediker, alles tevergeefs, dit is alles tevergeefs!

Pred 1:5-7  En die son gaan op, en die son gaan onder, en hy hyg na die plek waar hy opgaan.  6  Die wind gaan na die suide en slaan om na die noorde, gaan altyddeur rond, en die wind keer na sy kringloop terug.  7  Al die strome loop in die see, en tog word die see nie vol nie; na die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer.

Maar as ons deur God se oë kyk na dinge, dan sien ons dat alle siklusse eintlik sinvol binne Sy plan pas. Soos tyd voortbeweeg van een beginpunt na die eindpunt, moet ons dus deeglik kennis neem van die repeterende siklusse binne hierdie twee punte en hul goddelike doel, soos Noag ook moes verneem na die globale vloed:

Gen 8:22  Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie.

Siklusse het diepgaande funksies binne hierdie skepping, en ons moet hieruit belangrike lesse leer. Soos alle sigbare dinge van hierdie skepping, help siklusse ons ook om dieper geestelike (onsigbare) dinge en werksaamheide van God in onsself raak te sien:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.

Hier is ‘n paar funksies van siklusse en hoe dit dieper geestelike waardes in ons vestig wat beide negatiewe en positiewe (die kwaad en die goeie) tot gevolg het:

Kom ons noem ‘n paar goeie dinge wat siklusse bewerkstellig in ons:

  • Siklusse (repeterende patrone) beklemtoon dinge vir ons om die waarheid te kan ken.

2Kor 13:1  Dit is die derde keer dat ek na julle toe kom. In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vasstaan.

  • Siklusse lê dinge in ons vas – dit help ons VERAL om die WOORDE van God te ONTHOU:

2Pe 3:1-2  Dit is reeds die TWEEDE brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek,  2  sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser.

  • Siklusse help ons om te verstaan dat alles wat die mens doen en alle dinge wat mens bekom, nie ‘n blywende teveredenheid teweeg bring nie. Niks in hierdie skepping kan ooit ‘n vergenoegdheid in die mense totstand bring nie:

Pred 1:8-10  Al die dinge is so vermoeiend, geen mens kan dit uitspreek nie; die oog kry nie genoeg van sien nie, en die oor word nie vol van hoor nie.  9  Wat gewees het, dit sal daar weer wees; en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks nuuts onder die son nie.  10  Is daar iets waarvan ‘n mens kan sê: Kyk hier, dit is nuut? Dit was lankal daar in die ou tyd wat voor ons gewees het.

  • Siklusse skep ‘n gewoonte in ons en dit help ons om te groei en die goed van die kwaad te kan skei – ons leer deur kontraste gedurig raak te sien.

Gen 8:22  Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie.

  • Sikluse bring goeie veroudering (volwassenheid), soos wyn wat beter word met veroudering:

Heb 5:14  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Hier is ‘n paar negatiewe gevolge van siklusse:

  • Siklusse trek ons af na ‘n vlak waar ons ‘n valse gemoedsrus kry in die daaglikse opgaar van aardse dinge waarmee ons ons aardse skure wil volmaak en onsself dan oortuig dat ons in sorgeloosheid kan lewe:

Luk 12:16-21  Toe vertel Hy hulle hierdie gelykenis: ‘n Ryk man se grond het goed gedra.  17  En hy het by homself geredeneer en gesê: Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie?  18  Toe sê hy: Dit sal ek doen: ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel.  19  En ek sal vir my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; neem rus, eet, drink, wees vrolik.  20  Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees?  21  So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie.

  • Siklusse laat ons jaag na wind – een geslag se foute word weer herhaal deur die volgende geslag.

Pred 1:1-4  Die woorde van die Prediker, die seun van Dawid, die koning in Jerusalem.  2  Alles tevergeefs, sê die Prediker, alles tevergeefs, dit is alles tevergeefs!  3  Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son?  4  Die een geslag gaan, en die ander geslag kom…

  • Siklusse en repetisie werk soos ‘n tipe slaapmiddel om mense aan ‘n valse hoop te laat vashou en hulle binne ‘n geestelike slaap vas te vang:

Mat 25:1-13  Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.  2  En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.  3  En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.  4  Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.  5  En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.  6  En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!  7  Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.  8  En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.  9  Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.  10  En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.  11  Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop!  12  Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.  13  Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.

  • Siklusse laat ons dink dat dinge altyd sal voortgaan soos ons aan gewoond is – môre sal soos vandag verloop.

2Pe 3:3-4  Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel  4  en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.

Om op te som oor hierdie aspek van siklusse wat binne tyd bestaan:

God het alle siklusse begin, en Hy gaan ook alle siklusse tot ‘n einde bring. Die einde van siklusse is dus ook belangrik om van kennis te neem. Wanneer ‘n bekende siklus gebreek of beëindig word, bring dit groot onsekerheid en onstabiliteit in die aardse natuurlike mens. Maar die mens wie die geloof van Christus geskenk word, staan vaster as hierdie aardsae siklusse en gewoontes gebreek of beëindig word. Kyk hoe beskryf Johannes hierdie belangrike proses van skudding waaraan ons almal onderworpe sal wees om ons vastigheid in Christus te bewerkstellig:

Open 6:12-17  En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed;  13  en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval;  14  en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit;  15  en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge,  16  en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam;  17  want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?

As God Sy doel met alles bereik het ‘onder die son’, sal tyd en sy siklusse ook nie meer nodig wees nie:

Jes 60:19-20  Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie; maar die HERE sal vir jou wees ‘n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees.  20  Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie; want die HERE sal vir jou wees ‘n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby.

Open 21:23  En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.

Vader sal wel Sy oordeel bring deur Jesus, tydens Jesus se wederkoms (Sy koms in gees) in elkeen se siklus, en daar is niks wat enigeen daarvan sal weerhou nie. Die Vader het Jesus ook dan ‘n “Naam” gegee bo elke naam vir hierdie doel:

Fil 2:9-11  Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is,  10  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,  11  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Jesus se “Naam” is “Verlosser van die wêreld”!!!

Mat 1:20-23  Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;  21  en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.  22  En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het:  23  Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.

1Jn 4:13-14  Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy ons van sy Gees gegee het.  14  En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het.

Oordeel is dus ‘n siklus (‘n repeterende proses) wat in elkeen se lewe sal plaasvind. Dit is inderdaad die beste ding wat met die aardse vleesmens kan gebeur, want dan leer en ontvang ons iets baie belangrik wat ons op geen ander manier kan leer of ontvang nie. Hoor wat sê Jesaja oor God se oordeel:

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Ons leer en ontvang God se geregtigheid deur Sy oordeel. Daarom begin God nou om eerste Sy huis in orde te bring deur elkeen wie binne Sy huis is deur hierdie proses van oordeel te neem:

1Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Hierdie pynlike lot is inderdaad dieselfde siklus wat in almal voltooi sal word – dit bring “die einde” van alle vlees (op elkeen se bestemde tyd). Vlees misluk in die hand van die Pottebakker (Hy het volkome beheer oor die hele proses – ook die mislukkings), want Hy gaan hulle almal herskep en in gees voortgebring:

Pred 9:2  Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir ‘n eed.

Joh 3:1-8  En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode.  2  Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.  3  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  4  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?  5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  7  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.  8  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.

Jer 18:4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.