‘n Tyd vir alles ‘onder die hemel’ (Deel 7)

Die konsepte van “ewigheid” en “tyd” word soms deur ons almal verkeerdelik binne dieselfde raamwerk gepas. Nee, ons as mens het nie die vermoë om die konsep van “ewigheid” te verstaan nie. Ons sukkel selfs om tyd te verstaan. Wetenskaplikes en filosowe sukkel nou van wanneer af om die konsep van “tyd” te verstaan, en hulle is soos ons ook totaal onkundig oor wat die konsep van “ewigheid” behels. Omdat ons horlosies en kalenders het, dae en maande kan name gee, seisoene sien kom en gaan, dink ons dat ons tyd ken. Nee, die konsep van “tyd” is tot ‘n groot mate ‘n enigma vir ons as mens, en so is ewige dinge binne ‘n geestelike wêreld geplaas deur God wat ook totaal buite ons natuurlike mens se begripsvermoë val.

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Net soos die eerste dissipels van Jesus soek ons God se ewige dinge binne ons aardse begripsvelde:

Hand 1:6-7  Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?  7  En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie.

Ons hemelse Vader is ewig en Hy het “tyd” geskep, en het dit totaal onderwerp aan Sy heerskappy. God is inderdaad die Heerser oor tyd en Hy bestuur dit volgens die raad van Sy wil. Hy reël alles binne hierdie skepping binne die raamwerk van die tye – van die begin tot die einde. Tyd het dus ‘n begin en ‘n einde en is nie ‘n ewige skepping nie. Binne hierdie konteks bewerkstellig Vader Sy goddelike doel met alles “onder die hemel”. Daar is dus ‘n kronologie en hierdie kronologie speel ‘n groot rol in God se orde – ons leer God ken as ‘n God van orde.

1Kor 14:33 want God is nie ‘n God van wanorde nie…

Ons as mens verwar dikwels die ewige dinge met die tydelike dinge. God het die twee dinge egter duidelik geskei. Ons leer hierdie skeiding deur eers te lewe binne hierdie tydelike dimensie. Soos God wil, kom ons tot ‘n skokkende besef hoe die ewige dinge glad nie deur ‘n natuurlike mens begryp kan word nie. Daarom het Vader een persoon aangestel waardeur Hy ons aan Hom wil voorstel. Deur Jesus leer ons van die Vader en Sy ewige geestelike dinge:

Joh 14:1-6 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. 2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. 3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4 En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle. 5 Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? 6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Jesus Christus is die ENIGSTE persoon wie die Vader aangestel het as Middelaar tussen Hom en die mens:

1Ti 2:5-6 Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, 6 wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

Christus Jesus is die Skepper-God van hierdie skepping. Deur Jesus sal alles verstaanbaar word vir elkeen “op die regte tyd”, soos Vader alleen bepaal en dan sal alles tot ‘n pragtige voleinding gebring word – die saligheid van almal!

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Vader sal almal in Christus versamel in een glorieryke gebeurtenis wat oor tyd afspeel:

Efes 1:10 om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig.

Die Vader het Jesus aangestel as “die Begin” en “die Einde” van hierdie skepping…

Open 1:8  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Jes 41:4  Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af; Ek, die HERE, die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde.

Jesus word ook nie deur tyd beperk nie – alles verloop 100% op die tyd soos Hy bepaal. Sy plan kan ook nie deur Sy skepsels in die wiele gery nie.

Sy wil is soewerein oor alles, en alles is 100% onderhewig aan Sy wil – ook die tye van alle dinge. Niks gebeur buite sy bepaalde tyd nie!!!

Jesus bewerkstellig alles perfek en op Sy tyd:

Heb 13:8  Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Rom 11:33-36  o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!  34  Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees?  35  Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word?  36  Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Jesus werk inderdaad met ‘n perfekte plan wat voor die grondlegging van die wêreld haarfyn uitgewerk was deur Sy Vader. Hierdie plan is ‘n verborgenheid wat nie nou aan almal bekend is nie – net aan Sy uitverkorenes (die “ons” in hierdie verse):

Efes 1:3-11  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met ALLE GEESTELIKE SEëNINGE IN DIE HEMELE IN CHRISTUS,  4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,  6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.  7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,  8  wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,  9  deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,  10  om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—  11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil.

God sal egter “almal in Adam” (“al die bewoners van die aarde”) en almal in die hemel (Sy geestelike wesens) na die water van die waarheid bring om uiteindelik ook deel daarvan te hê.

Open 21:6  En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.

Open 13:8-9 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie. 9 As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.

1Kor 15:22-23 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Elkeen in sy eie orde… Daar is dus ‘n proses. Saligheid in gees neem tyd, soos God bepaal het. Tyd speel dus ‘n kardinale rol in die proses om almal in Adam tot geestelike perfeksie te bring in Christus.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.