‘n Tyd vir alles ‘onder die hemel’ (Deel 8)

Daar is ‘n aspek van tyd wat geen mens kan keer nie, en dit is dat tyd onstopbaar voortbeweeg. Tyd vloei soos ‘n kragtige stroom water en niks word ontsien nie. Die Griekse Skrifte van die Bybel (die oorspronklike taal van die Nuwe Testament) noem hierdie vloei van tyd “chronos aionios” (verskoon die vertalings van die volgende vers 25 veral, want hierdie konsep van “chronos aionios” is ‘n misterie vir selfs die geleerdes van die wêreld):

Rom 16:25-27  (OAV) Aan Hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank [“chronos aionios”] verswyg is,  26  maar nou geopenbaar is en deur die profetiese Skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof  27  aan die alleenwyse God, aan Hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid! Amen.

Rom 16:25-27 (CLV)  Now to Him Who is able to establish you in accord with my evangel, and the heralding of Christ Jesus in accord with the revelation of a secret hushed in times eonian [“chronos aionios”],  26  yet manifested now and through prophetic scriptures, according to the injunction of the eonian God being made known to all nations for faith-obedience –  27  to the only, and wise God, through Christ Jesus, be glory for the eons of the eons. Amen!

God verberg Sy waarhede van mense deur die gange van tyd, en openbaar dit op Sy bepaalde tyd. Alles wat mens beleef sedert Adam het volgens ‘n bepaalde orde (“chronos”) gebeur en alles pas in binne ‘n breër tydperk (“aion”). Hier is so ‘n paar voorbeelde hoe God Sy werke binne ‘n bestemde tyd doen – nie vroeër of later nie – alles pas perfek in by die tyd wat God besluit het:

Gal 4:4-5  Maar toe die volheid van die tyd (“chronos”) het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,  5  om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.

Open 20:1-3  En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.  2  En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,  3  en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie (“chronos”) ontbind word.

“Chronos” wil die idee deurgee dat dinge tot ‘n mate voorspelbaar is. Die aarde en alles binne hierdie skepping word aan natuurwette verbind wat mense instaat stel om dinge tot ‘n mate te voorspel. Daar is vasgestelde patrone in en om ons waaraan ons maklik gewoond word, maar een dag gebeur iets wat ons totaal uit daardie ritme gooi. Ons word so gemaksugtig dat ons daagliks ‘n lys van dinge opstel wat ons glo moet gebeur soos ons dink dit moet. Ons plaas selfs binne die lyste ‘n volgorde van belangrikheid – ‘n eerste, ‘n tweede, ‘n derde tot by die laaste. As daar ‘n “eerste” is, impliseer “chronos” dus dat daar ‘n bepaalde volgorde is van die begin van iets, en ook dat daar ook onvermydelik ‘n einde sal wees aan dit wat ‘n begin het. As daar dus van ‘n “tweede” gepraat word, impliseer dit dat daar reeds ‘n “eerste” was. “Chronos” help ons dus om niks in hierdie skepping as ewig te sien nie. Tog kan die aardse mens nie die waarheid aanvaar nie. Mense wil glo dat hulle in hierdie vorm (vlees en bloed) sal voortbestaan, al sterf hulle ook. Nee, die aardse is tydelik en moet vervang word met iets heel anders. Daarom is die volgende Skrifte so belangrik om selfs die “chronos” hierin te waardeer:

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Ons moet dus sterf en totaal ontslae raak van alles vlees en dood in ons:

1Kor 15:50-57  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.  51  Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,  52  in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.  53  Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.  54  En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.  55  Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?  56  Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet.  57  Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.

Hier is so ‘n paar voorbeelde waar die Skrifte hierdie idee wil vaslê vir ons ten opsigte van die drie verskillende opstandings wat kronologies op mekaar sal volg in tyd voordat almal geestelike perfeksie sal geniet (vergelyk asseblief 1Kor 15:22-28):

Hand 26:23  dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en ‘n lig aan die volk en die heidene sou verkondig.

Open 20:6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding [verwysend na die eerste groep gelowiges wat geloof ontvang het in hierdie lewe om deel te hê aan die eerste groep wat uit die dode opgewek word – daar sal dus nog ‘n ander groep wees wat die eerste groep sal volg op ‘n later stadium]; oor hulle het die tweede dood geen mag nie [die konsep van “tweede dood” word dus hier gekoppel aan die tweede groep omdat die eerste groep reeds deur die geestelike doodsproses van sonde en sy gepaardgaande oordeel gegaan het – die geestelike dood (sonde) het op hierdie tydstip nie meer mag oor die eerste groep nie, maar nog wel oor die tweede groep], maar hulle [die eerste groep] sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank [hulle het sonde en dood reeds oorwin].

Kronologie is dus ‘n belangrike konsep om deeglik van kennis te neem want dit het reeds baie mense van die waarheid van God se gebruik van tyd en sy aspekte weggerokkel. Maar daar is nog ‘n ander aspek van tyd wat ons van kennis moet neem. Binne die eenrigting vloeibaarheid van tyd en sy bepaalde orde (“chronos”) kom daar ook wat die Griekse Skrifte as “kairos” vasvang. Soos “aion” en “chronos” groot verwarring gebring het in mense se geloof, so het “kairos” ook die vermoë om mense totaal te verblind of te verlig oor God se plan met tyd. Soos “aion” ‘n bespesifieke beperkte tydperk aandui,  en soos “chronos” die bepaalde volgorde van tyd binne sy breër “aion” aandui, so word “kairos” gebruik om ‘n spesifieke tydstip aan te dui  – ‘n geskikte oomblik of seisoen. Hier is ‘n paar voorbeelde van tekste waarin “kairos” voorkom om ons mee te help:

Mat 8:29  En meteens skreeu hulle [die duiwels in die duiwelbesetenes] en sê: Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van God? Het U hier gekom om ons voor die tyd [kairos] te pynig?

Selfs die duiwels weet dat God spesifieke tye vir spesifiek dinge uiteengesit het, en niks kan ‘voor sy tyd’ plaasvind nie.

Pred 7:17  Wees nie alte goddeloos, en wees nie dwaas nie: waarom sou jy sterwe voor jou tyd?

Dit is interessant om op te hoor hoe mense hierdie vers lees. Die vers sê nog nooit dat mense voor hul tyd kan sterf nie. Dit is die goddelose en dwase mense wat dink dat iets kan gebeur “voor die tyd”. Die getroue en verstandige diensknegte (die uitverkorenes van God) weet dat alles ‘n bestemde tyd het om te gebeur, en daarom word hulle aangestel deur God as konings en priesters op die aarde, en ook dan as regters in die oordeel van God (1Kor 6:2-3; Open 20:4-6; Open 20:11-15):

Mat 24:45  Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd [“kairos”] te gee?

“Op tyd” is “kairos”. Alles gebeur altyd “op tyd”, soos alles perfek in God se plan inpas.

Mat 16:1-4  En die Fariseërs en Sadduseërs het nader gekom om Hom te versoek en het Hom gevra om hulle ‘n teken uit die hemel te laat sien.  2  Maar Hy antwoord en sê vir hulle: In die aand sê julle: Mooi weer, want die lug is rooi.  3  En in die môre: Stormweer vandag, want die lug is donkerrooi. Geveinsdes, julle weet wel om die voorkoms van die lug te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie?  4  ‘n Slegte en owerspelige geslag soek na ‘n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet. En Hy het hulle verlaat en weggegaan.

Elke gebeurtenis het sy bestemde tyd in hierdie skepping, en dit gaan ook gepaard met uiterlike tekens – hoe anders sal ons weet iets het gebeur as dit ook nie uiterlik manifesteer nie. Die geestelike interne werkinge van God moet manifesteer in ons uiterlike lewe!!!

Luk 8:16-17 En niemand steek ‘n lamp op en maak dit met iets toe of sit dit onder ‘n bed nie; maar hy sit dit op ‘n staander, sodat die wat inkom, die lig kan sien. 17 Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en in die lig sal kom nie.

So is geloof sonder werke DOOD:

Jak 2:14 Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?

Maar die natuurlike mens (die goddelose en dwaas binne-in ons almal) kan nie God se geleenthede en geskikte tye uitken nie – al staan dit reg voor hulle.

1Th 5:1-4  Maar oor die tye [“chronos”] en geleenthede [“kairos”], broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;  2  want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.  3  Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.  4  Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.

Die Skrifte leer ons om ons dae te tel dat ons ‘n wyse hart mag bekom, wat beteken dat ons elke aspek van God se goedheid tot ons reg kan oordeel en tot voordeel moet gebruik…

Psa 90:12  Leer ons om ons dae so te tel dat ons ‘n wyse hart mag bekom!

Rom 8:28-30  En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.  29  Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;  30  en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.

Ons moet God se werke in die tyd waardeer en die geleenthede wat aan ons geskenk word, reg gebruik – ons moet die geskikte tye [“kairos”] uitkoop en God se hand in alles sien.

Efes 5:10-17  En beproef wat die Here welbehaaglik is;  11  en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer.  12  Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem.  13  Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar; want alles wat openbaar word, is lig.  14  Daarom sê Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.  15  Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse;  16  en koop die tyd [“kairos”] uit, omdat die dae boos is.  17  Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.