Die vlees staan teenoor die geestelike dinge van God

Die konsepte van “ewigheid” en “tyd” word soms deur ons almal verkeerdelik binne dieselfde raamwerk gepas. Nee, ons as mens het nie die vermoë om die konsep van “ewigheid” te verstaan nie. Ons sukkel selfs om tyd te verstaan. Wetenskaplikes en filosowe sukkel nou van wanneer af om die konsep van “tyd” te verstaan, en hulle is soos ons ook totaal onkundig oor wat die konsep van “ewigheid” behels. Omdat ons horlosies en kalenders het, dae en maande kan name gee, seisoene sien kom en gaan, dink ons dat ons tyd ken. Nee, die konsep van “tyd” is tot ‘n groot mate ‘n enigma vir ons as mens, en so is die ewige dinge van God binne ‘n geestelike dimensie geplaas deur God wat ook totaal buite ons natuurlike mens se begripsvermoë val. Die “dinge van die gees van God” is nie verstaanbaar vir enige natuurlike denker nie – dit is net deur die gees van God in ‘n persoon dat hy of sy geestelike dinge kann weet:

1Kor 2:12-14  Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het.  13  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.  14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Net soos die eerste dissipels van Jesus wie Jesus op daardie stadium net in vlees geken het, soek mense God se “geestelike dinge” binne ons hul aardse (natuurlike) begripsvelde:

Hand 1:6-7  Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?  7  En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie.

Daar is ‘n tydelike bewussyn (denkwyse) van dinge in ons as vleesmens wat tot hierdie skepping betrekking het, maar daar is ook ‘n ewige denkwyse van die geestelike dinge van God. Die twee staan teenoor mekaar.

Gal 5:17  want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Die twee denkwyses word deur die twee Adams voorgestel:

1Kor 15:45-46  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

Die natuurlike denkwyse is eerste in ons, en daarna (op die tyd soos God bepaal) word die denkwyse van Christus aan ons geskenk. Ons moet sterf vir die eersgenoemde om deel te hê aan die laasgenoemde – d.w.s. ek moet minder word (my vlees) sodat Christus meer kan word:

Joh 3:30  Hy moet meer word, maar ek minder.

Ons hemelse Vader is ewig (gees) en Hy het tydelike dinge (bv. vlees) geskep, en het dit totaal onderwerp aan Sy heerskappy. God is inderdaad die Heerser oor tyd en Hy bestuur dit volgens die raad van Sy wil. Deur Christus reël die Vader alles binne hierdie skepping binne die raamwerk van die tye – van die begin tot die einde.

Open 1:8  Ek [Jesus] is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Tyd het dus ‘n begin en ‘n einde en is nie ‘n ewige skepping nie. Die “vlees en bloed” mens (die eerste Adam) is aan tyd onderworpe en het nog nooit ‘n ewige plek ingeneem binne God se perfekte geestelike koninkryk nie:

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

As ons dus glo dat die eerste Adam geestelik perfek was, is ons mislei. Die eerste vlees Adam was verganklik gemaak (“aan die nietigheid onderworpe”), omdat God daarmee ‘n belangrike tydelike doel het:

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

God is besig om almal in Adam tot geestelike perfeksie te bring in Christus, binne ‘n bepaalde orde…

1Kor 15:22-24 

Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde:

  1. as eersteling Christus,
  2. daarna die wat aan Christus behoort by sy koms [Sy uitverkore Kerk].
  3. Daarna kom die einde [die res van die mensdom], wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

Almal in die eerste vleesmens (“die eerste mens, Adam”) sal dus deur een van hierdie opstandings geneem word voordat almal in Christus geestelik “lewend gemaak word”:

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Alhoewel die aardse siel ‘n aardse (tydelike) lewe gegee word, is die “vlees” eintlik geestelik dood – die teenoorgestelde van “die gees” van Christus wat geestelike (ewige) lewe bring na ons:

Rom 8:5-8  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.  6  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,  7  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.  8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie.

Ons kom dus “deur die dood” na die lewe, net soos Jesus in die vleesmens (die eerste Adam) moes kom en ons pad na die ware lewe vir ons kom oopmaak het – “deur die dood”:

Heb 2:14-15  Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel—  15  en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.

Jesus het in vlees gekom en het aan ons gewys dat die voorhangsel van die vlees geskeur moet word sodat ons in God se geestelike heiligdom kan ingaan:

Heb 10:19-22  Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus  20  op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,  21  en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het,  22  laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.

Tydens Jesus se dood aan die kruis het die voorhangsel in die destydse aardse tempel geskeur – van bo tot onder:

Mat 27:50-51  Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee.  51  En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur.

Al hierdie dinge het innerlike geestelike betekenis vir hulle wie dit kan ontvang en uitleef in hierdie aardse eeu – die res sal dit later verstaan en ook daaraan deelneem. Byvoorbeeld, die “skeur” van hierdie aardse gordyn (ons vlees) verwys na ons oordeel wanneer ons geskei word van ons vlees en sy manier van dink. Dan dien ons God nie meer in vleeslike vorms en deur dooie aardse tradisies te volg nie, maar ons beweeg in Sy geestelike tempel:

Joh 4:23-24  Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.  24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Daar is ‘n tyd om Jesus na die vlees te ken, en dan beweeg ons uit daardie tempel tot in die ware tempel waar tyd nie meer ‘n rol sal speel nie:

2Kor 5:16-17  Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.  17  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Die skeurproses (van bo na onder) verwys na God se regverdige oordeel – dit is die beste ding wat met ‘n mens kan gebeur! Dit is in ons tyd van die oordeel van God waartydens ons Sy geregtigheid leer en hoe ons dit in ontvangs neem:

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Binne hierdie konteks en proses van oordeel bereik Vader Sy goddelike doel met alles “onder die hemel”. Daar is dus ‘n proses verbonde aan alles todat ons in gees wederbaar word:

Joh 3:1-7  En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode.  2  Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.  3  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  4  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?  5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  7  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.

Hierdie orde speel ‘n groot rol in God se plan – eers vlees (tydelike dinge) dan gees (ewige dinge). Ons leer God ken as ‘n God van orde.

1Kor 14:33 want God is nie ‘n God van wanorde nie…

Ons as mens verwar dikwels die ewige dinge met die tydelike dinge. God het die twee dinge egter duidelik geskei. Ons leer hierdie skeiding deur eers te lewe binne hierdie tydelike dimensie waar vlees oor ons heers. Soos God wil, kom ons tot ‘n skokkende besef hoe die ewige dinge glad nie deur ‘n natuurlike en vleeslike denke van die aardmens begryp kan word nie. Daarom het Vader een persoon aangestel waardeur Hy ons aan Hom wil voorstel. Deur Jesus leer ons van die Vader en Sy ewige geestelike dinge:

Joh 14:1-6 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. 2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. 3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4 En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle. 5 Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? 6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Jesus Christus is die ENIGSTE persoon wie die Vader aangestel het as Middelaar tussen Hom en die mens:

1Ti 2:5-6 Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, 6 wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

Christus Jesus is die Skepper-God van hierdie skepping. Deur Jesus sal alles verstaanbaar word vir elkeen “op die regte tyd”, soos Vader alleen bepaal en dan sal alles tot ‘n pragtige voleinding gebring word – die saligheid van almal!

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Vader sal almal in Christus versamel in een glorieryke gebeurtenis wat oor tyd afspeel:

Efes 1:10 om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig.

Die Vader het Jesus aangestel as “die Begin” en “die Einde” van hierdie skepping…

Open 1:8  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Jes 41:4  Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af; Ek, die HERE, die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde.

Jesus word ook nie deur tyd beperk nie – alles verloop 100% op die tyd soos Hy bepaal. Sy plan kan ook nie deur Sy skepsels in die wiele gery nie.

Sy wil is soewerein oor alles, en alles is 100% onderhewig aan Sy wil – ook die tye van alle dinge. Niks gebeur buite sy bepaalde tyd nie!!!

Jesus bewerkstellig alles perfek en op Sy tyd:

Heb 13:8  Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Rom 11:33-36  o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!  34  Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees?  35  Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word?  36  Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Jesus werk inderdaad met ‘n perfekte plan wat voor die grondlegging van die wêreld haarfyn uitgewerk was deur Sy Vader. Hierdie plan is ‘n verborgenheid wat nie nou aan almal bekend is nie – net aan Sy uitverkorenes (die “ons” in hierdie verse):

Efes 1:3-11  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met ALLE GEESTELIKE SEëNINGE IN DIE HEMELE IN CHRISTUS,  4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,  6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.  7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,  8  wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,  9  deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,  10  om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—  11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil.

God sal egter “almal in Adam” (“al die bewoners van die aarde”) en almal in die hemel (Sy geestelike wesens) na die water van die waarheid bring om uiteindelik ook deel daarvan te hê.

Open 21:6  En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.

Open 13:8-9 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie. 9 As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.

1Kor 15:22-23 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Elkeen in sy eie orde… Daar is dus ‘n proses. Saligheid in gees neem tyd, soos God bepaal het. Tyd speel dus ‘n kardinale rol in die proses om almal in Adam tot geestelike perfeksie te bring in Christus.

Almal sal Sy Woord as waarheid ken op die tyd soos God bepaal het, en sal dan van die dood oorgaan in die lewe:

Joh 5:24-25  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe. 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.