Die geestelike implikasies van die eersgeboortereg (Deel 2)

Ons het in Deel 1 van hierdie studiereeks gesien hoe God ‘n sekere patroon gevestig het waarmee Hy ons ‘n belangrike geestelike beginsel oor Sy uitverkiesing wil leer, naamlik dat die “oudste” die “jongste” sal dien! Ons eerste mens, die vleesmens, is die “oudste” en daarna word ons in gees geskep – dit is die “jongste”. God se fokus is op die geestelike, en derhalwe sal “die oudste” (die vlees) “die jongste” dien voordat die vlees totaal vernietig sal word wanneer sy werk voltooi is:

Mat 10:28 En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.

1Kor 1:29 sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

Rom 8:8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie.

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Paulus beskryf God se uitverkiesing en die hele proses hoe die vlees eerste moet wees en daarna deur die geestelike vervang sal word, as volg:

1Kor 15:45-46  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

God se kinders na die vlees (die eerste Adam en sy nageslag) was nog nooit die ware erfgename van God nie:

Rom 9:8 Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag.  

Rom 9:12 …Die oudste sal die jongste dien.  

Ons sien hierdie beginsel regdeur die Skrifte, en hier is ‘n paar gevalle in die lewe van voorvaders van die fisiese Jode, wat aan ons die skaduwee (tipe) gee hoe ons God se geestelike werklikhede in ons eie lewe moet sien, as ons dit kan sien (1Kor 10:11):

  • Ismael (die eersgeborene van Abraham) was verwerp, en Isak (die tweede seun van Abraham wat as die seun “van die belofte” geken word) was uitverkies;

Gen 17:19  Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ‘n seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom oprig as ‘n ewige verbond vir sy nageslag ná hom.

  • Esau en Jakob (die tweeling van Isak) was reeds voor geboorte in ‘n bittere geveg was in die baarmoeder van Rebekka, en volgens “die voorneme van God volgens die verkiesing” sou Jakob die eersgeboortereg kry. Esau was eerste gebore, maar het sy eersgeboortereg gedkoop geag en verwerp, en Jakob, die een wie tweede gebore was, het meer respek en passie gehad vir die eersgeboortereg;

Rom 9:11-13  Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep  12  is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien.  13  Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.

  • Ruben (was die eersgeborene van Jakob), maar Josef was die eersgeboortereg gegee…

1Kro 5:1-2  En die seuns van Ruben, die eersgeborene van Israel [Jakob] —want hy was die eersgeborene; maar omdat hy die bed van sy vader ontheilig het, is sy eersgeboortereg aan die seuns van Josef, die seun van Israel, gegee, maar hy moes nie in die geslagsregister volgens die eersgeboortereg aangegee word nie;  2  want Juda was sterk onder sy broers, en uit hom het een ‘n vors geword, maar die eersgeboortereg het Josef gehad—

Hoekom Josef? Kom ons kyk na Josef in besonder, veral na die tyd toe sy pa, Jakob, moes vlug nadat hy Esau uit sy geboortereg gekul het. Jakob het gaan bly in Haran by sy oom, Laban:

Gen 27:41-45  En Esau was Jakob vyandig gesind vanweë die seën waarmee sy vader hom geseën het, en Esau het in sy hart gedink: Die dae van die rou oor my vader is naby; dan sal ek my broer Jakob doodmaak.  42  Maar toe hulle aan Rebekka die woorde van Esau, haar oudste seun, vertel, stuur sy en laat Jakob, haar jongste seun, roep en sê vir hom: Kyk, jou broer Esau sal hom op jou wreek deur jou dood te maak.  43  My seun, luister dan nou na my: maak jou klaar, vlug tog na Haran, na my broer Laban,  44  en bly ‘n rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar,  45  tot die toorn van jou broer teen jou bedaar en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het. Dan sal ek stuur en jou daar laat haal. Waarom moet ek julle altwee op een dag verloor?

Daar in Haran ontmoet Jakob sy geliefde Ragel, dogter van Laban:

Gen 29:16-18  En Laban het twee dogters gehad—die naam van die oudste was Lea, en die naam van die jongste Ragel.  17  En Lea het dowwe oë gehad, maar Ragel was skoon van gestalte en mooi van aansien.  18  En Jakob het Ragel liefgehad, daarom het hy gesê: Ek sal u sewe jaar dien vir Ragel, u jongste dogter.

Hier word doelbewus van hierdie twee dongters van Laban gepraat want hulle albei sou ‘n groot rol in Jakob se lewe speel. Hierdie twee dogters van Laban, Lea en Ragel, verteenwoordig weereens hierdie twee partye waarmee God werk – naamlik die vleeslike en die geestelike. Ons weet nou dat die vlees moet eerste wees vir ons en daarna word ons in gees voortgebring. Ons gaan dus eerste deur ons vleeslike eon (tydperk) voordat ons oorgeneem word in ons geestelike eon. God se uiteindelike fokus is op die laaste eon. Maar ons moet begin by die eerste, en daarom is hierdie woorde ook so geskryf, vir hulle wat die betekenis kan sien:

Mat 19:30 Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.

Mat 20:16 So sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste; want baie is geroep, maar min uitverkies.

Die “baie” word nou geroep, en uit die “baie” word die “min” uitverkies om ‘n belangrike taak vir God te doen. Die “baie” se rol moet nie gering geag word nie, en die “min” het respek vir die werk van God ook in hulle wat teenstand bied en die “min” vervolg:

Mat 10:16-22 Kyk, Ek stuur julle soos skape onder die wolwe in; wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe. 17 Maar pas op vir die mense; want hulle sal jul oorlewer aan regbanke, en in hulle sinagoges sal hulle julle gésel. 18 En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om My ontwil tot ‘n getuienis vir hulle en vir die heidene. 19 Maar wanneer hulle jul oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek; 20 want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. 21 Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. 22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

Hierdie woorde van Jesus is tot vandag 100% in werking vir hulle wie die waarheid verkondig. Jakob se lewe in Haran sou nie so maklik wees as wat hy homself voorgeneem het nie. Hy wie sy eie broer bedrieg en gekul het, sal nou deur dieselfde lesse die pyn wat gepaard gaan met die eersgeboortereg moet beleef. Jakob se passie vir die eersgeboortereg sal nou deur vurige beproewinge gaan. Jakob was ‘n tipe van elke uitverkorene in Christus wat sy of haar geestelike erfenis met passie uitleef – die pad is vol beproewinge, soos God dit bepaal het:

Hand 14:22 ….[Paulus en Barnabas het] die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Weereens word die beginsel van die eerste (die “oudste”) wie nie die geliefde is nie, maar die jongste, in die lewens van Lea (die oudste dogter van Laban) en Ragal (haar jonger suster) uitgespeel, vir ons lering. Jakob wat Ragel wou hê was bedrieg deur Laban toe hy gedink het hy werk 7 jaar vir Ragel. Laban het egter bepaal nadat die sewe jaar voltooi was dat Jakob eers met Lea in die eg verbind moet wees – Jakob moes toe weer ‘n verdere 7 jaar werk vir sy geliefde Ragel:

Gen 29:16-30  En Laban het twee dogters gehad—die naam van die oudste was Lea, en die naam van die jongste Ragel.  17  En Lea het dowwe oë gehad, maar Ragel was skoon van gestalte en mooi van aansien.  18  En Jakob het Ragel liefgehad, daarom het hy gesê: Ek sal u sewe jaar dien vir Ragel, u jongste dogter.  19  Toe antwoord Laban: Dit is beter dat ek haar aan jou gee as dat ek haar aan ‘n ander man gee. Bly by my.  20  So het Jakob dan sewe jaar gedien vir Ragel; en hulle was in sy oë soos ‘n paar dae, omdat hy haar liefgehad het.  21  Toe sê Jakob vir Laban: Gee tog my vrou, want my dienstyd is om, dat ek by haar kan ingaan.  22  Daarop het Laban al die manne van die plek versamel en ‘n maaltyd berei.  23  Maar in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring; en hy het by haar ingegaan.  24  En Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, naamlik aan sy dogter Lea, as slavin.  25  En die anderdagmôre—daar was dit Lea! Daarom het hy aan Laban gesê: Wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Ragel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg?  26  En Laban antwoord: Dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee nie.  27  Hou die volle bruilofsweek met haar; dan sal ons jou die ander een ook gee vir die diens wat jy nóg sewe jaar by my moet volbring.  28  En Jakob het so gedoen: hy het die volle bruilofsweek met haar gehou. Toe gee hy sy dogter Ragel aan hom as vrou.  29  En Laban het aan sy dogter Ragel sy slavin Bilha gegee as slavin vir haar.  30  En hy het ook by Ragel ingegaan en Ragel ook meer liefgehad as Lea. En hy was by hom nóg sewe jaar in diens.

Ons is almal eers in die eg verbind met ons vlees, voordat ons die vlees skei en in die eg verbind word met die geestelike nuwe skepping van God. Die Skrifte leer ons ook dat ‘n vrou ‘n tipe is van God se kerke – die valse kerk en die ware kerk (Openbaring 18 en 19 beeld onderskeidelik uit die valse bruid en die ware bruid van Christus). Ons is ook eers betrokke in, en getrou aan, die valse kerke met hul valse leerstellings – dit is wat Lea voorstel. Wanneer ons met Lea slaap is ons vas oortuig dat ons met Ragel slaap. Ons is verblind, net soos Jakob was. Soos met Jakob, is dit eers die “anderdagmôre” dat ons oë geopen word, deur God, om te sien met wie ons in die bed was al die tyd. Dit is net wanneer God ons oë oopmaak dat ons die leuens van die valse kerke en valse gelowe kan sien. Dit is voorwaar een van die grootste skokke in enige mens se lewe as jy uitvind jy al die tyd bedrieg was!!!

“En die anderdagmôre—daar was dit Lea!”

Selfs toe Jakob uiteindelik sy geliefde Ragel kon trou, moes Ragel toe nog vir baie jare wag voordat sy kon kinders van haar eie baar. Dit is ook ‘n patroon wat oor en oor in die Skrifte herhaal word, vir ons lering (dink maar aan Sara, Rebekka, Ragel, Simson se ma, Hanna, en Elsabet, vrou van Sagaría en die ma van Johannes die Doper). Die vleeslike dienaars van God (soos ook verteenwoordig hier deur Lea in die storie van Jakob) is altyd aanvanklik meer voorspoedig as die geestelike dienaars van God, ten minste vir ‘n tyd. Lea het 6 kinders vir Jakob gebaar, en die byvroue van Jakob het twee seuns elk vir hom gebaar, voordat Ragel geboorte kon skenk. Ragel moes dus baie jare wag en groot vernederings deurgaan:

Gen 30:1-2  En toe Ragel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Ragel jaloers geword op haar suster en aan Jakob gesê: Gee vir my kinders of anders sterf ek.  2  Toe het Jakob kwaad geword vir Ragel en gevra: Is ek dan in die plek van God wat die vrug van die skoot aan jou onthou het?

Hier leer ons weereens dat die wêreld oënskynlik vinniger vorder as die uitverkorenes van God – maar hul pad eindig met verdriet. Die vleeslike dienaars van God kry dus ‘n idee dat hulle bevoordeel word en dit is vir hulle ‘n bewys van hulle verkiesing. Maar dit is alles te doen met die valse geboortereg en soveel mense word daardeur weggevoer. Die wêreld is voorwaar spoggerig met al hul aardse seëninge en hulle is nie lui om God se ware uitverkorenes te spot en te verkleineer nie – tot vandag:

Gal 4:27-29  Want daar is geskrywe: Verbly jou, onvrugbare wat nie baar nie; breek uit en roep, jy wat geen barensnood het nie, want die kinders van die eensame is meer as van haar wat ‘n man het.  28  Maar ons, broeders, is soos Isak, kinders van die belofte;  29  maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is (Ishmael), hom wat na die Gees was (Isak), vervolg het, so is dit nou ook.

Jesus het egter aan ons die voorbeeld gestel. Hy het Hom verlaag en was self gebore in vlees….

Fil 2:6-8 Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, 7 maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; 8 en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Jesus was gebore binne ‘n eenvoudige plek – ver weg van sy ouerhuis in Nasaret. Hy moes sy eerste aardse lug inasem in ‘n stal in Bethlehem omdat daar geen plek was in die pragtige en veilige herberg nie. Dit het alles so gebeur om Sy ware uitverkorenes ‘n belangrike les te leer:

Luk 2:1-7  En in daardie dae het daar ‘n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word.  2  Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cirénius goewerneur van Sírië was.  3  En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad.  4  En Josef het ook opgegaan van Galiléa, uit die stad Násaret, na Judéa, na die stad van Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was,  5  om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was.  6  En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar;  7  en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.

Jesus se aardse lewe was gekenmerk deur eenvoudigheid, en so is die lewe van hulle wie Hy as Sy ware erfgename gekies het.

Mat 11:28-30 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. 29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 30 want my juk is sag en my las is lig.

Sag 9:9 Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel—op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin.

Alhoewel baie mense Jesus aanvanklik gevolg het vir Sy aardse brood en vis (simbole vir aardse dinge en fisiese wonderwerke), het Hy dit alles op ‘n tyd gestaak want die ware brood en ware spys is geestelik en dit nie nou vir baie bedoel nie. Die vlees neem altyd aanstoot as die dinge van die gees op die voorgrond geplaas word:

Joh 6:60-66  En baie van sy dissipels het gesê toe hulle dit hoor: Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister?  61  En Jesus het in Homself geweet dat sy dissipels hieroor murmureer, en Hy sê vir hulle: Is dit julle tot ‘n aanstoot?  62  Hoe dan as julle die Seun van die mens daarheen sien opvaar waar Hy tevore was?  63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.  64  Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat Hom sou verraai.  65  En Hy sê: Om hierdie rede het Ek vir julle gesê dat niemand na My toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie.  66  Hieroor het baie van sy dissipels teruggegaan en nie meer saam met Hom gewandel nie.

Die dag as ons Jesus se geestelike voedsel kan begin eet en dit waardeer, dan breek die grootste vreugde deur die lang tyd van wag. Net so het Ragel gejubel toe Josef gebore was:

Gen 30:22-24  En God het aan Ragel gedink, en God het haar verhoor en haar skoot geopen:  23  sy het bevrug geword en ‘n seun gebaar. Toe sê sy: God het my smaad weggeneem.  24  En sy het hom Josef genoem en gesê: Mag die HERE vir my ‘n ander seun daar byvoeg!

Die naam “Josef” beteken “die HERE sal byvoeg”. Dit is wat God se ware uitverkorenes weet, deur die geloof wat God aan hulle skenk.

Mat 6:33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Ons gesels in Deel 3 verder oor Josef en hoe die eersgeboortereg op hom van toepassing was, en wat ons daaruit moet leer, soos God wil.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.