Die geestelike implikasies van die eersgeboortereg (Deel 5)

In hierdie studiereeks het ons reeds uitgewys dat die hemelse Vader ‘n spesiale posisie en rol aan Sy Seun, Jesus Christus, toegewys het, wat Hy later na ander sal uitbrei (meer hieroor later in die reeks). Jesus se spesiale posisie en rol as die erfgenaam van alles van die Vader, is iets waarvan ons behoorlik kennis moet neem in Skrifgedeeltes soos die volgende….

Heb 1:1-13  Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun  2  wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.  3  Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,  4  terwyl Hy soveel uitnemender geword het as die engele namate Hy ‘n voortrefliker naam geërf het as hulle.  5  Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees?  6  En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.  7  En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme;  8  maar van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer;  9  U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle;  10  en: U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande.  11  Hulle sal vergaan, maar U bly; en hulle sal almal soos ‘n kleed verslyt,  12  en soos ‘n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word, maar U is dieselfde, en u jare het geen einde nie.  13  En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete?

God wil aan almal duidelik kennis gee dat Jesus die hoogste posisie in hierdie skepping inneem. Jesus aanvaar hierdie posisie en eer met alle nederigheid:

Open 3:14  En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God.

Open 1:8  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Joh 5:19 Jesus het toe geantwoord en vir hulle [die Jode wat Hom wou doodmaak] gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hy doen, dit doen die Seun ook net so.

Joh 5:30-32 Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het. 31 As Ek van Myself getuig, is my getuienis nie waar nie. 32 Daar is ‘n ander Een wat van My getuig, en Ek weet dat die getuienis wat Hy van My getuig, waar is.

Jesus is die ware eersgeborene van die Vader met al die spesiale geestelike voorregte wat daarmee gepaardgaan. Ons leer van hierdie geestelike dinge (“Sy onsigbare dinge”) deur Sy skepping van die aardse dinge (gelykenisse):

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.

Ons leer dus oor God se geestelike erfporsie wat Hy in Jesus Christus gevestig het, deur die aardse gelykenisse, soos opgeteken in die Skrifte. Een van die aspekte van die eersgeboortereg handel oor die sogenaamde “dubbele deel”. Die eersgeborene was geregtig op die “dubbele deel” van die erfenis van ‘n man by sy dood, wat ons deur die aardse wette van die fisiese Jode leer ken in Skrifgedeeltes soos hierdie…

Deu 21:15-17  As ‘n man twee vroue het , een wat hy liefhet en een wat hy nie liefhet nie, en hulle baar vir hom seuns, sowel die geliefde as die nie-geliefde vrou, en die eersgebore seun behoort aan die nie-geliefde vrou, dan mag hy, op die dag as hy sy seuns sy besittings laat erwe, nie die eersgeboortereg aan die seun van die geliefde vrou gee tot nadeel van die seun van die nie-geliefde vrou, die eersgeborene, nie. Maar hy moet die eersgeborene, die seun van die nie-geliefde vrou, erken deur aan hom ‘n dubbele deel te gee van alles wat hy besit; want hy is die eersteling van sy krag: die eersgeboortereg is syne.

Ons moet onthou dat die fisiese Jode se wette was gegee as skadubeelde van God se geestelike wet, wat meer intiem in ons werk om ons te bring tot geestelike volwassenheid, wanneer ons dit kan ontvang:

Heb 10:1 Want die wet, wat ‘n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot volmaaktheid lei nie.

Hoe het hierdie “dubbele deel” in ‘n geestelike sin betrekking op Jesus, die eersgeborene van ons hemelse Vader?

Eerstens noem Jesus Homself “die begin van die skepping van God”:

Open 3:14  En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God.

Paulus getuig deur die gees van God dat Jesus inderdaad “die Eersgeborene van die hele skepping” is, en dat Jesus “voor alle dinge” in hierdie skepping was!

Kol 1:15-17  Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;  16  want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.  17  En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

Jesus sê ook dat die Vader aan Hom alles gegee het, insluitend die gees van die Vader in volheid:

Joh 16:12-15  Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie.  13  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.  14  Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.  15  Alles wat die Vader het, is myne; daarom het Ek gesê dat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.

Jesus het die Vader se gees in volmaaktheid ontvang, en is in hierdie opsig aan die Vader “gelyk”:

Fil 2:6  Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie.

Jesus was dus eerstens IN GEES en Hy was volmaak IN GEES. Maar daar is ‘n ander aspek van Jesus waarvan ons deeglik moet kennis neem. Jesus het Homself “ontledig” tydens Sy koms in vlees na die aarde:

Fil 2:7-8  maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword;  8  en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Jesus het Homself ONTLEDIG van Sy aanvanklike posisie in GEES “deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword”. Ons weet dat Jesus inderdaad in vlees gekom het deur Sy aardse moeder, ‘n maagd uit die vleeslike generasie van Adam. Maria se vlees was net so aards soos die van Adam, en Jesus het “aan die mense gelyk geword”. Hy was dus net soos enige vleesmens.

Heb 2:14  Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword…

Hy was net soos ons aan alle vleeslike dinge onderworpe – Hy was “in alle opsigte” soos ons is in vlees – self elke versoeking en beproewing hoe laag dit ook is:

Heb 2:17-18 Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Dit is baie moeilik vir sommige om te aanvaar dat Jesus in dieselfde vlees as ons gekom het en net soos ons versoek was:

Gal 4:4  Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet.

Versoekinge is dus nie ‘n sonde nie, want Jesus was versoek en Hy het tog nie gesondig nie.

Heb 4:14-15 Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. 15 Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

Ons egter gee soms toe aan die versoeking omdat ons nie die gees van God in volheid ontvang het nie. Daarom is hierdie woorde so ‘n groot troos om ons teen moedswillige sondes te beskerm. Met Christus IN ons kan ons nou elke versoeking weerstaan en NIE sondig nie, soos God wil:

Heb 4:16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Jesus het die gees van die Vader IN VOLHEID gehad – ons nie. Ons is op HOM aangewese!!! Ons is totaal van Hom afhanklik! Ons moet dus onself deeglik vergewis van die waarheid dat die saad wat Maria swanger gemaak het, nie uit mens was nie, maar deur die gees van God in haar geplaas was:

Joh 1:14  En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

Luk 1:26-35  En in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur na ‘n stad in Galiléa met die naam van Násaret,  27  na ‘n maagd wat verloof was aan ‘n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid; en die naam van die maagd was Maria.  28  En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.  29  En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken.  30  En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.  31  En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.  32  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,  33  en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.  34  Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?  35  En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

Neem kennis dat Maria nie deel het aan hierdie heiligheid van Jesus nie. Jesus het Sy heiligheid van SY HEMELSE VADER ontvang ! Dit is uitsluitlik die Vader wat die heiligheid aan Jesus geskenk het. Jesus het dus die gees van God in volheid ontvang met Sy aardse koms, terwyl Hy ook as gewone mens moes groei en volwassenheid bereik:

Luk 2:51-52  En Hy het saam met hulle [Sy aardse ouers, Josef en Maria] gegaan en in Násaret gekom, en Hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar.  52  En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense.

Jesus was dus ook op twee vlakke of twee dimensies bedrywig – IN GEES en IN VLEES. Daar was dus ‘n geestelik dimensie in Hom teenwoordig, terwyl Hy ook op ‘n aardse vlak moes opereer. Dit is juis hierdie twee dimensies of domeine wat reg aan die begin aan ons bekend gemaak word – Jesus het albei domeine na vore gebring:

Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape.

Soos ons weet was Jesus diep betrokke by die skepping van hierdie twee dimensies en alles wat daarin is.

Dit is baie belangrik om te weet omdat hierdie twee domeine geestelik betrekking het op die dubbele deel van die eersgeborene.

Jesus was lank voor Sy aardse koms in gees en het alles in hemel en aarde geskep, soos die Vader aan Hom die reg gegee het:

Joh 1:1-3  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  2  Hy was in die begin by God.  3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Hy het ‘n taak gehad om te voltooi op aarde, wat dan ook in die hemel sy volle impak sal hê:

Heb 2:14-18  Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel—  15  en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.  16  Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.  17  Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.  18  Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Jesus was op die aarde vir omtrent 33 jaar en was gehoorsaam aan God, die Vader, tot die dood, “die dood van die kruis”. Deur hierdie daad het Hy ‘n groot opening gemaak vir elkeen wie in hierdie vlees gebore word. Deur Sy dood het Jesus nou toegang gegee tot die hemelse dimensie. Jesus maak dit baie duidelik in die volgende woorde dat alle mag aan Hom gegee is “in hemel en op aarde”:

Mat 28:16-18  En die elf dissipels het na Galiléa gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het.  17  En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel.  18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

Hier sien ons dat Jesus na Sy opstanding uit die dood hierdie waarheid bekragtig. Jesus is besig met ‘n proses om Sy aardse kinders vry te maak van die vlees en sy gepaardgaande dood in al sy dimensies. Ons is almal eers vasgevang in hierdie vlees en sy dood (soos deur God bepaal), voordat ons die ware geestelike lewe deelagtig kan word:

Rom 8:5-6  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.  6  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede.

1Kor 15:45-49 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Wat die vlees is, en wat dit bedink, is die Skriftuurlike definisie van wat “dood” is. Jesus het gekom om alle vorme van dood uit te wis en Hy gaan 100% suksesvol wees IN ALMAL! Hier is enkele Skriftuurlike bewyse dat geen skepsel ooit weer die dood sal ken of daarvoor hoef te vrees nie, wanneer hulle die geestelike lewe van Christus ontvang nie:

1Kor 15:26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

Open 21:4  En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.

Jesus het die weg gebaan tot die ware lewe in gees vir almal wie in Adam geskep was – en dit beteken “almal in Adam” sal dit kry!!!! ALMAL! Maar daar is ‘n proses waaroor ons later in die reeks sal gesels. Lees voorlopig deur hierdie kragtige woorde en bepeins dit dag en nag!

1Kor 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  24  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Om die deel op te som:

Daar is ‘n “dubbele deel” in Jesus Christus, die Vader se eersgeborene – heerskappy in die hemel en heerskappy op die aarde.

Mat 28:18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

Die nuwe hemel en nuwe aarde is juis die beelde van totale heerskappy wat aan Jesus behoort.

Open 21:1-3  En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.  2  En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.  3  En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.

Hierdie dubbele deel is nou eerste op Christus omdat Hy reeds die hele proses deurgemaak het. Maar nou wag daar nog twee opstandings (lees 1Kor 15:23-28) vir res van Sy kinders van vlees. Hieroor gesels ons verder volgende keer, soos God wil.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.