Die geestelike implikasies van die eersgeboortereg (Deel 6)

In die verbond wat God met fisiese Israel gemaak het, was daar voorskrifte ten opsigte van die regte van die eersgebore seun van ‘n man. Die eersgeborene moes die “dubbele deel” van die erfenis ontvang, soos die volgende verse vir ons aandui:

Deu 21:15-17  As ‘n man twee vroue het , een wat hy liefhet en een wat hy nie liefhet nie, en hulle baar vir hom seuns, sowel die geliefde as die nie-geliefde vrou, en die eersgebore seun behoort aan die nie-geliefde vrou, dan mag hy, op die dag as hy sy seuns sy besittings laat erwe, nie die eersgeboortereg aan die seun van die geliefde vrou gee tot nadeel van die seun van die nie-geliefde vrou, die eersgeborene, nie. Maar hy moet die eersgeborene, die seun van die nie-geliefde vrou, erken deur aan hom ‘n dubbele deel te gee van alles wat hy besit; want hy is die eersteling van sy krag: die eersgeboortereg is syne.

Jesus is die Vader se eersgeborene, want Hy was in gees (“die begin van die skepping van God” – Open 3:14) lank voordat Jesus in vlees na die aarde gekom het.

Gen 1:1  In die begin [Hebreeus: “rêshı̂yth” = eerste vrug] het God die hemel en die aarde geskape.

Die Vader het alles “in die begin” [Hebreeus: “rêshı̂yth” = eerste vrug] in Jesus geplaas en Jesus moes “alle dinge” in hemel en alles op aarde voortbring as die Woord van God:

Joh 1:1-3  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  2  Hy was in die begin by God.  3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Jesus is inderdaad die Beeld van die Vader (in gees) en die Vader het Hom aangestel as die God van hierdie skepping (in die hemele en op die aarde):

Kol 1:15-17  Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;  16  want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.  17  En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

Derhalwe is Jesus se erfdeel oor die hemele (die geestelike / die onsienlike) en die aarde (vleeslike / die sienlike) en alles wat in hierdie twee domeine is. Jesus maak dit baie duidelik in die volgende woorde dat alle mag aan Hom gegee is “in die hemel en op aarde”:

Mat 28:16-18  En die elf dissipels het na Galiléa gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het.  17  En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel.  18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

Dit staan egter in Mattheus 28 dat sommige van Jesus se dissipels getwyfel het oor Jesus se oorwinning en heerskappy oor die dood, net soos ons dit tot vandag sien by sommige. Hier is vers 17 weer…

“…En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel.”

Jesus moes nader kom aan Sy dissipels toe Hy hierdie belangrike woorde spreek…

“…En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.”

Die woorde “Jesus het nader gekom en met hulle gespreek” wil vir ons wys dat ons elkeen ‘n persoonlike openbaring moet kry oor hierdie waarheid. Dit is iets baie intiem. Geen mens kan aan ‘n ander mens die geloof skenk om Jesus se totale gesag oor alles te aanvaar nie.

Efes 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God.

Daardie geloof is ‘n geskenk wat die Vader net aan sommige (die “min”) gee in hierdie aardse tydperk.

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Baie is geroep om van Jesus te hoor, maar min ken Hom intiem. Baie ken Jesus in die vlees, maar min ken Hom in gees:

2Kor 5:16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.

Geestelike intimiteit kom deur geloof wat alleenlik deur God se Woord in ons gesaai en ontwikkel word. Dit is hierdie Woord wat geestelike lewe gee en ontwikkel:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Mat 16:17  Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.

Diegene wie hierdie geloof ontvang van die Vader om Jesus se totale heerskappy (Hoofskap) oor alles in die hemel en op die aarde te aanvaar, word die gemeente van Christus genoem.

Kol 1:18-20  En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.  19  Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon  20  en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom—die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.

Hierdie gemeente wie Jesus in Sy rol as Hoof / Eersgeborene kan erken is vir ons ‘n aanwyser wie dan deel vorm van hierdie uitgesoekte groep aan wie die Vader geestelike oë en ore gee. Niemand besluit uit ‘n sogenaamde vrye wil om deel te wees van hierdie groep nie:

Joh 6:44  Niemand kan na My [Jesus] toe kom [is deel van Sy gemeente] as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Joh 15:16  Julle [Jesus se gemeente] het My [Jesus] nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

Aan hierdie uitgesoekte gemeente van Christus word die vermoë gegee om die verborgenhede van God se geestelike koninkryk te kan sien en hoor. Die Here praat wel met ander mense ook, maar Hy praat met hulle in gelykenisse om hulle te laat vashou aan vleeslike dinge. Baie (“groot menigtes” / “die hele skare”) vergader tot vandag om Jesus en sien en dien Hom in vlees soos Hy hulle aardse drange bevredig.

Mat 13:1-3 En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. 2 En groot menigtes het by Hom vergader, sodat Hy in ‘n skuit geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. 3 En Hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek….

Maar daar is min vir wie Hy nader bring en baie intiem met hulle gesels. Dit is vir hierdie klein groepie dat Hy die vermoë gee om verby hul aardse belange te kan kyk en op Sy geestelike dinge te fokus…

Mat 13:10-17  En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse?  11  Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.  12  Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.  13  Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.  14  En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.  15  Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.  16  Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien; en julle ore, omdat hulle hoor.  17  Want, voorwaar Ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie.Mat 13:1-3 En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. 2 En groot menigtes het by Hom vergader, sodat Hy in ‘n skuit geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. 3 En Hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê: ‘n Saaier het uitgegaan om te saai.

Ons sal meer oor hierdie groepie sê in ons volgende studie in die reeks. Kom ons bepaal eers wat hierdie “hemel” en “aarde” is waaroor Jesus alle mag en beheer gekry het. Soos ons reeds weet is Jesus in die eerste instansie die Skepper van albei hierdie domeine. God het alles van hierdie skepping aan Sy Seun oorgeplaas wie Hy dan aangestel het as die God van hierdie skepping. Hy is inderdaad die eerste vrug en die hoogste gesag van hierdie skepping, soos deur die Vader bepaal:

Joh 1:1-3  In die begin [Hebreeus: “rê’shı̂yth” = eerste vrug = eersgeborene] was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  2  Hy was in die begin by God.  3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Gen 1:1  In die begin [Grieks: “archē” = hooggesag] het God die hemel en die aarde geskape.

Ons kennis van hierdie twee domeine groei ook want ons ‘ken eers ten dele’ – op ‘n aardse vlak voordat ons denke ontwikkel word – ons word na hoër hemele opgetrek.

1Kor 13:9-12 Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. 10 Maar as die volmaakte [volwassenheid in geestelike dinge] gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. 11 Toe ek ‘n kind [onvolwasse in geestelike dinge] was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind; maar nou dat ek ‘n man [meer volwasse is in geestelike dinge] is, het ek die dinge van ‘n kind afgelê. 12 Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.

Kom ons kyk na ‘n paar begripsvlakke wat bestaan in die Skrifte (en waarin ons almal moet opgroei) om die konsepte van “aarde” en “hemel” te verstaan:

  • Op een vlak kry ons altyd die aardse natuurlike interpretasie van dinge: die hemel is gedeelte rondom die aarde waar die voëls in rondvlieg en die wolke en weerpatrone vorm. Dan strek die gedeelte dan ook verder in die hemelruim waar die son, maan en sterrestelsels hul plekke inneem.

Gen 1:6-8  En God het gesê: Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters.  7  God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so.  8  En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag.

Gen 1:14-19  En God het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare.  15  Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so.  16  God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre.  17  En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde  18  en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was.  19  En dit was aand en dit was môre, die vierde dag.

  • Ons kan uit die Skrifte vasstel dat Christus totale heerskappy het oor die aardse fisiese koninkryke en regerings, maar dat Hy ook totale heerskappy uitoefen oor al die geestelike ordes in die hemelse dimensies:

Dan 4:17  Op ‘n besluit van die bodes berus die bevel, en ‘n woord van die heiliges is die saak, met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil, en die nederige onder die mense daaroor aanstel.

Efes 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug [Grieks: “epouranios” = hemel].

  • Op ‘n ander vlak is daar ‘n geestelik interpretasie: Die Skrifte wil die aarde aan ons voorstel as verteenwoordigend van die aardse liggaam, en die hemel as verteenwoordigend van die denke in ‘n mens.

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Jes 55:8-9  Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE.  9  Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.

  • Dan wil die Skrifte ook aan ons die aarde voorstel as dinge wat die vlees voorstel (alles wat betrekking het op die eerste mens, Adam), en die hemel stel die dinge van die gees voor (alles wat betrekking het op die laaste Adam, Jesus Christus).

1Kor 15:45-47  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.

Niks gebeur dus sonder Jesus se direkte vooruitgewerkte plan en totale beheer oor alles “in die hemel en op aarde” nie. Hierdie “dubbele deel” binne die eersgeboortereg van die Seun van God is voorwaar iets waarvan ons elkeen (wie die geloof geskenk word) behoorlik kennis moet neem. Dit is juis hierdie mag oor die hemel en die aarde wat uitgebrei word tot die spesiale groep (die “gemeente”) wat die Vader in hierdie aardse eeu na Jesus trek. Hulle word nader getrek en daar word meer intiem met hulle gepraat. Daaroor praat ons in deel 7 van hierdie studiereeks, soos God wil:

Mat 28:18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.