Die geestelike implikasies van die eersgeboortereg (Deel 13)

In hierdie reeks studies sien ons hoe God die konsep van die eersgeboortereg vanuit die aardse tipes onder die vleeslike Israel gebruik het om Sy ware Israel uit te wys (die geestelike eersgeborenes in Jesus Christus wie in hul harte besny is) en hierdie spesiale groep se geestelike eersgeboortereg duidelik te maak.

Gal 6:15-16 Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel. 16 En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God!

Hierdie Israel van God is Christus se heilige koninklike priesterdom:

1Pe 2:9-10 Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, 10 julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.

Jesus roep Sy heilige priestervolk uit die aardse sondige venootskappe waar die vlees en sy valse leerstellings versamel is. Net soos Johannes hierdie openbaring ontvang het, so hoor elkeen wat deur die Vader na Christus getrek word dieselfde boodskap en sy duidelike opdrag!

Open 18:1-4 En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. 2 En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, 3 omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. 4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

Hierdie uittog en ontrekking van alle aardse verbintenisse met die geestelike hoer (Babilon) is reeds aan die gang sedert die eerste dag van Pinkster toe Jesus se eerste volgelinge uitgewys het aan almal wat daar in Jerusalem was. Op pinksterdag was die kerk in Christus amptelik op ‘n publieke manier vir die eerste keer aan die wêreld bekendgestel:

Hand 2:1-4  En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.  2  En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.  3  Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.  4  En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

Hier is een van die eerste maniere om die uitgeroeptes in Christus te herken – hulle praat anders as die res van hulle wat as Christen bekendstaan. Hierdie uitgeroeptes se leer is anders as die van die “baie” wat in mensgemaakte denominasies vergader in hul honderdes en duisendes.

1Ti 6:3-5 As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, 4 dié is verwaand en verstaan niks nie, maar het ‘n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, 5 nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense.

Ons lees in Handelinge 2 dat baie Jode (omtrent drie duisend siele) het tot die nuwe geloof bekeer, en het hulle laat doop in die Naam (die leer) van Jesus Christus:

Hand 2:37-41  Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders?  38  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.  39  Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.  40  En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.  41  Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie duisend siele toegebring.

Die getalle was later verder vergroot toe ook nie-Jode “toegebring” was tot die geloof in Christus – die apostel Petrus en later Paulus was baie instrumenteel in die verband. Die groei van die kerk in Christus was baie vinnig en het groot opslae oral gebring:

Hand 10:44-48  En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het.  45  En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is.  46  Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek:  47  Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie?  48  En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog ‘n paar dae te bly.

Maar met tyd het die getalle in die ware Kerk van Chrstus gedaal deur afvalligheid -persoonlike welluste, verleidelike valse leerstellings, en baie vervolginge het baie se geloof in Christus laat wankel en tot ‘n val gebring. Die leiers in die kerk moes male sonder tale die gelowiges vermaan om sterk te staan teen hierdie afvallige gees wat die kerk orals bedreig het, tot vandag…

1Jn 2:15-16  Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.  16  Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

Paulus het aan ‘n groep leiers van die kerk (in Efese) die volgende woorde gespreek om hulle ook te waarsku van die afvalligheid van leiers wat sou kom…

Hand 20:27-30  Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie.  28  Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.  29  Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie.  30  Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan.

Talle boeke (briewe aan gemeentes) in die Nuwe Testament wys uit hoe hierdie afvalligheid egter voortgeduur het, en mens het hul eie groepe gevorm om ‘n gedaante van godsaligheid te verkondig eerder as die ware leer van Christus. Hierdie afvalligheid van die ware geloof en leer van Christus is egter die teken van “die laaste dae” wat nou al vir ongeveer 2000 jaar duur:

2Ti 3:1-7 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. 2 Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, 3 sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, 4 verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; 5 mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af. 6 Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, 7 wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.

Reeds sedert die dae van die eerste apostels se werk in die kerk lees ons van hierdie gebeure van die “laaste dae”, en onsself is getuies vandag van dieselfde dinge (in ons woonbuurte en op TV), hoe die afvallige kerke meer en meer mense na hulle trek in groot getalle (Luk 8:9-13; 1Tim 4:1). Ons moet altyd onthou dat God totaal in beheer is van al hierdie dinge in hierdie skepping – alles gebeur volgens Sy plan en ook hierdie groepvorming en afvalligheid gebeur vir ‘n doel:

1Kor 11:19  Want daar moet ook partyskappe [groepvorming] onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word.

Die “partyskappe” (groepvorming) en afvalligheid van die waarheid gebeur in die kerk van Christus sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word”. Dit is hoe ons dit tot vandag ervaar, en daarom weet elkeen wat beproef word die rede waarom mense die ware leer verlaat en van ons weggeneem word, al gaan dit altyd gepaard met pynlike hartseer en verdriet. Jesus se woorde en Sy leer is die enigste waarheid wat op aarde beskikbaar is, en die vleesmens hou nie daarvan nie. Jesus het dus skeiding gebring om Sy eersgeborenes na vore te bring – geen geboorte is vry van ‘n pynlike proses nie!

Mat 10:34-39  Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.  35  Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.  36  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.  37  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.  38  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  39  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Die beproefdes se eie “huisgenote” sal hul vyande word – dit geld vir fisiese families en ook vir hulle wat saam die geestelike familie/huis in Christus gedeel het op ‘n tyd. Dit is hoe die eersgeborenes in Christus waardig gemaak word. Ons volg die voetspore van Christus. Paulus se woorde in sy brief aan die gelowiges in destydse Filippi is ook vir ons vandag…

Fil 1:27-29 Alleenlik, gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat, of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en, een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie, 28 en dat julle jul in geen opsig laat afskrik deur die teëstanders nie. Dit is vir hulle wel ‘n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God; 29 omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly.

Jesus was deur Sy eie mense gehaat en oorgegee om dood gemaak te word in die wreedste manier.

Hand 4:26-28  Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy Gesalfde.  27  Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het,  28  om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind.

Net soos Jesus moes stap met Sy kruis, so moet elkeen sy eie kruis opneem en Hom volg – “soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld”. Maar dit gee die uitverkorenes in Christus juis die vrymoedigheid omdat God se liefde volmaak word deur hierdie haat en verwerping:

1Jn 4:17  Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Jesus het alleen geëindig op sy eie kruis want die skares wat Hy bedien het, het Hom op die einde van die dag verlaat. Hy het Sy pad voltooi, en ons sal ook ons pad moet voltooi:

Joh 19:28-30 Hierna, omdat Hy geweet het dat alles al volbring was—sodat die Skrif vervul sou word—het Jesus gesê: Ek het dors! 29 En daar het ‘n kan vol asyn gestaan; en hulle het ‘n spons met asyn gevul en op ‘n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. 30 En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee.

Die woorde “dit is volbring” word so verdraai vandag asof Jesus ons vrywaar van ons eie kruis en ons eie vervolging. Nee, ons leer uit die Skrifte die belofte dat almal wie in Christus is en godvrugtig lewe vervolging sal smaak tot die dag wanneer hulle hierdie aardse lewe verlaat.

2Ti 3:12  En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.

Net hulle wat volhard TOT DIE EINDE sal kan uitroep: “Dit is volbring!”

Mat 10:22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.