Die geestelike implikasies van die eersgeboortereg (Deel 14)

Die geestelike eerstegeboortereg is direk gekoppel aan die uitverkiesingsleer, soos dit in die Skrifte verkondig word:

Efes 1:3-6  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,  4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,  6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.

Die leer van uitverkiesing word gehaat deur baie wat onder die naam van Christus opereer. Ons almal se vlees haat die idee dat God ‘n spesiale groep het wat Hy uitverkies en bevoordeel. Baie het oor die jare afvallig geword van die geloof in Christus omdat hulle dit net nie dit kan hanteer dat God sekere mense bevoordeel nie. Ons almal is deel van hierdie afvalligheid op ‘n sekere stadium in ons lewe, voordat ons tot die waarheid gebring word. Ons ontvang vrede oor hierdie aspek van uitverkiesing, en baie ander dinge van God se wil en Sy besluite, wanneer Jesus Christus en Sy ware Lig in ons lewe kom. Dit is wat Paulus ook met die volgende woorde wou sê aan die gelowiges in die gemeente van die Thessalonicense wat met dieselfde probleme as ons geworstel het:

2Th 2:1-4  Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom,  2  om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is.  3  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf  4  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Diegene wat deel is van hierdie uitverkiesing kyk nie neer op die res van die mensdom nie, want hulle weet dat God wel op die einde van die tyd almal Sy geestelike lewe gaan gee en gaan red in Jesus Christus – die Redder van alle mense:

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word.

1Ti 2:5-6  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,  6  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

1Ti 4:9-10  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word;  10  want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder [Redder] is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.

God is inderdaad die Here van almal en nie ‘n aannemer van die persoon nie, en daarom hang God se keuses nie af van ‘n mens nie, of die wil van ‘n mens nie:

Hand 10:34-36  En Petrus het sy mond geopen en gesê: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie,  35  maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.  36  Dit is die woord wat Hy gestuur het aan die kinders van Israel toe Hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus—Hy is die Here van almal.

Rom 9:16  So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.

God het inderdaad sekere mense uitverkies, nie omdat die persoon spesiaal is nie, maar bloot omdat Hy hulle uitverkies om die res van die mensdom te bedien. Hierdie uitverkorenes is Vader se keuse en Hy trek hulle na Sy Eersgebore Seun, Jesus Christus, tydens hierdie aardse lewe om nou voorberei te word vir hul allerheilige dienswerk:

Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Christus erken, respekteer en stem 100% saam met die Vader se keuse, en Hy werk nou Sy goeie werke in hulle wie uitverkies is “om vrug te gaan dra”:

Joh 15:16  Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

So daar is dus ‘n klein groepie mense wat God uitverkies om Sy spesiale werke te doen, en hierdie groepie word uit die groot groep (die “baie”) gekies wat God wel geroep het, maar wie nie tot die uitverkore groep (die “min”) bestem is nie:

Mat 22:14  Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Jesus waarsku hierdie “min” juis om versigtig te wees vir die “baie” wat in Sy naam kom. Hulle noem hulself ook “Christen”, en daarom is dit so belangrik om reg te oordeel wie die stem van die ware Herder kan hoor en wie nie dit kan hoor nie. Die “baie” kan egter nie hierdie onderskeiding maak nie en volg die blinde leiers en hul misleiding. Die blinde leiers en hul volgeling neem altyd aanstoot aan die woorde en ware leer van Christus:

Mat 15:12-14  Daarop kom sy dissipels nader en sê vir Hom: Weet U dat die Fariseërs, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het?  13  Maar Hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word.  14  Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as ‘n blinde ‘n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.

Jesus bedien Sy “min” uitverkorenes op ‘n unieke wyse en dit gebeur apart van die “baie” wat dit nie nou kan sien en verstaan nie.

Mat 24:3-5  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?  4  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Daar het ons die eerste teken van Jesus se koms in ons lewe, en dit is hoe ons uitvind dat ons deel is van die “min” – dit is “die dissipels alleen na Hom [toe kom]”. As ons die mens van sonde (die afvalligheid / “die gruwel van die verwoesting”) kan herken in onsself, dan vlug ons ook uit die samekomste van die “baie” en ons soek ons heil weg van die massas by die geestelike Berg, Jesus Christus:

Mat 24:15-18  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—  16  dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;  17  wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;  18  en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.

Ons moet kan sien dat onsself skuldig is aan die skending van God se tempel en dat onsself onder God se oordeel gekom het:

1Kor 3:16-19  Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?  17  As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.  18  Laat niemand homself mislei nie: as iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word;  19  want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God; want daar is geskrywe: Hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang.

Ons moet ons onttrek uit die misleiding en afvalligheid (“die gruwel van die verwoesting” in die tempel van God) deur af te sien van die populêre valse leerstellings (soos die drie-eenheid, vrye wil, ewige hel-oordeel). Jesus roep tot vandag sy ware dissipels eenkant na Sy geestelike Berg en daar wys Hy aan hulle dinge wat Hy nie met die res van die wêreld deel nie. Hy roep Sy heilige priestervolk uit die aardse afvallige groepe wat opereer onder die geestelike hoer, “die groot Babilon”, met al haar verleidelike valse leerstellings.

Open 18:1-4 En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. 2 En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, 3 omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. 4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

Hierdie uitverkorenes word uitgeroep vir ‘n spesiale rede – hulle word voorberei vir hul belangrike dienswerk! Hierdie uitroeping het niks te doen met die valse leer van ‘n wegraping nie. Die uitverkorenes in Christus word nie weggeneem na ‘n spesiale plek nie. Nee, die uitverkorenes in Christus is die “sagmoediges” wat hierdie aarde sal beërf.

Spr 10:30  Die regverdige sal vir ewig nie wankel nie, maar die goddelose sal in die land nie bly woon nie.

Mat 5:5  Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.

Soos dit was in die dae van Noag, so sal die koms van God se innerlike koninkryk in Sy uitverkorenes ook op ‘n uiterlike manier vir almal sigbaar word:

Mat 24:37-41  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.  38  Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,  39  en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.  40  Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.  41  Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.

Lees die gedeelte asseblief noukeurig. Net soos Noag (en sy gesin) op die aarde gebly het (“aangeneem” was), en die ongehoorsames weggeneem was, so word die persoon wat aangeneem word in God se uitverkorenes die reg gegee om op die aarde te regeer. Dit is een van die take van die eersgeborenes in Christus wat ook deur Paulus duidelik uitgewys word:

1Kor 6:2-3  Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?  3  Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?

Johannes het ook dieselfde boodskap baie duidelik gekry oor wat die eerste groot taak is van die uitverkorenes:

Open 20:4-6  En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.  5  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.  6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Dit is waaroor die uitverkiesing gaan – dienswerk! Hulle sal belangrike werke doen en die res van die skepping sal hulle werk waardeer. Die skepping wag inderdaad met “reikhalsende verlange” op die bekendmaking van hierdie uitverkorenes van God want almal wat in vlees geleef het se vrymaking uit die aardse dimensie kom deur hierdie dienswerk van die uitverkorenes – die “kinders van God”!

Rom 8:19-21  Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.  20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het  21  in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.

In Jesus Christus word hierdie groep as “die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is” aangedui in die Skrifte:

Heb 12:22-23  Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele,  23  by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges.

Hierdie “gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is” is hulle wie in Christus opgeneem word om deel te wees van die uitverkorenes. Maar soos ons ook sien onder die ou verbond, is daar ‘n spesiale proses nodig indien iemand opgeneem word onder diegene wat as die eersgeborenes getel was. God gee aan Moses ‘n voorskrif in die verband waaruit ons leer wat hierdie spesiale proses behels:

Eks 13:1-2  Toe het die HERE met Moses gespreek en gesê:  2  Heilig vir My al die eersgeborenes. Alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne.

Die eersgeborenes onder die ou verbond moes geheilig word, en dit was ‘n tipe van die heiligmakingsproses van die uitverkorenes in Christus – hulle moet geheilig word voordat hulle hul spesiale dienswerk kan begin. 

2Kor 7:1  Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.

As Paulus sê dat “ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reining” klink dit asof ons alleen vir die heiligmaking verantwordelik is. Nee, Dit is God wat IN ons werk en ons voer daardie werke wat God innerlik begin UIT ons lewenswandel.

Fil 2:12-14  Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing;  13  want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.  14  Doen alles sonder murmurering en teëspraak.

Dit is God wat in ons werk OM TE WIL sowel as om te werk na SY welbehae. Wat is God se WIL vir die uitverkorenes as hulle bewus is van hul roeping?

1Th 4:3  Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery.

Die hoerery waarna hier verwys word is nie net op die uiterlike seksuele hoerery gemik nie, maar veel eerder verwys dit na geestelike hoerery. Ons hoereer geestelik as ons met die wêreld en sy denke omgaan en ons oorgee aan die geestelike hoer, Babilon, en al haar valse leerstelings. Die liggaam van Christus, Sy uitverkore gemeente van die eersgeborenes, onthou hulle van geestelike hoerery:

1Kor 6:15-16  Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van ‘n hoer maak? Nee, stellig nie!  16  Of weet julle nie dat hy wat ‘n hoer aanhang, met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê Hy, sal een vlees wees.

En weer kan ons hierdie verse oproep omdat elkeen wat God se ware leer ken, hoor die stem van hierdie boodskapper van God:

Open 18:1-4 En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. 2 En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, 3 omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. 4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

Hierdie is nie slegs ‘n fisiese onttrekking aan ‘n spesifieke kerkgroep nie, maar eerder ‘n onttrekking aan ons die vleeslike oortuigings en welluste van ons eie harte. Die hart / denke van die aardse mens is “die woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls.” Dit is ons harte / denke wat ons onrein maak voor God:

Mar 7:14-16  En Hy het die hele skare na Hom geroep en vir hulle gesê: Luister almal na My en verstaan.  15  Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie; maar die dinge wat van hom uitgaan, dít is die dinge wat die mens onrein maak.  16  As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor!

Nie almal kan hierdie woorde verstaan nie want hulle kyk net na buite en sien nie waar die tempel van God is, wat onheilig word:

Mar 7:17-23  En toe Hy van die skare af in ‘n huis gekom het, vra sy dissipels Hom oor die gelykenis.  18  En Hy sê vir hulle: Is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie,  19  omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein?  20  En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein.  21  Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord,  22  diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.  23  Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.

Ons harte, dit is ons denke, moet gereinig word van al die valshede wat ons baie jare aangeleer het:

1Th 4:7  Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.

God bring Sy heiligheid in hierdie aardse tyd na Sy eersgeborenes deur Sy tugtiging (Sy oordeel):

Heb 12:11-17  Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.  12  Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op;  13  en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.  14  Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;  15  en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.  16  Laat niemand ‘n hoereerder wees nie, of ‘n onheilige soos Esau, wat vir één spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het.  17  Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beërwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer.

Om in hierdie uitgesoekte groep opgeneem te word en getrou te bly tot aan die einde, is ‘n lang en pynlike proses van oordeel (tugtiging). Baie begin die proses, maar is nie almal getrou tot die einde nie.

Mat 22:14  Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Mat 10:22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

Die proses om getrouheid te bewerkstellig in die uitverkorenes word “die oordeel van God” genoem. Die oordeel van God vestig die waarheid in God se uitverkornes, die geestelike stad Jerusalem, wat ook as die geestelike berg Sion bekend staan.

Jes 1:27  Sion sal deur strafgerig verlos word en die van hom wat terugkeer, deur geregtigheid.

Sion word inderdaad deur strafgerig (God se oordeel) verlos van hul aardse verbintenisse. Die oordeel van God bring ons tot die waarheid in Christus:

Rom 2:2-3  En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen.  3  En meen jy, o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug?

Die oordeel van God is God se belangrike liefdeswerk want dit vestig ook Christus se geregtigheid in ons. Die oordeel van God is waarna elke uitverkorene begeer en soek!

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Die oordeel van God is nou eerste op die “huis van God” wat Hy eerste uitverkies het om deur hierdie pynlike proses te gaan:

1Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Die oordeel van God bring die waarheid tot stand in ons en die waarheid suiwer ons van alle leuens:

Joh 17:17  Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

Psa 19:8-10  Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige.  9  Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë.  10  Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van die HERE is waarheid—tesame is hulle regverdig.

God se woord is waarheid en dit is ook gees. As ons dus lees van aardse dinge in die Skrifte, moet ons altyd weet dat dit geestelike waarhede verberg, wat die fokus word vir elkeen wat God die geestelike oë en ore gee om dit te kan sien en hoor. Die uitverkorene in Christus se fokus is dus altyd op die geestelike (innerlike) betekenis wat direk op ons persoonlik van toepassing is. Op die einde van die proses is die vleeslike simbole van geen nut as ons die geestelike waarheid gevind het:

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Die uitverkorenes weet ook uit die Skrifte dat heiligmaking kom deur die oordeel van God, en alles gaan gepaard met ‘n proses – dit is nie ‘n oornag gebeurtenis nie. Daarom is hierdie woorde ook bemoedigend vir hulle wat hard stry om in te gaan in die geestelike Beloofde Land, net soos Israel van ouds hierdie woorde gehoor het as tipes van God se uitverkore geestelike volk:

Eks 23:27-30  Ek sal my skrik voor jou uit stuur en elke volk waarby jy kom, in verwarring bring. En Ek sal al jou vyande vir jou laat vlug.  28  Ook sal Ek perdebye voor jou uit stuur; dié sal die Hewiete, Kanaäniete en Hetiete voor jou uit verdrywe.  29  Ek sal hulle nie in een jaar voor jou uit verdrywe nie, dat die land nie woes word en die ongediertes nie teen jou te veel word nie.  30  Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uit verdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beërwe.

As alles in ons lewens oornag goed gaan en ons eensklaps oorwinning het oor alles in ons vlees, sal ons aardse dier, die mens van sonde, net weer opgepof word en verval in sy eie geregtigheid-sindroom. Om dit te vermy neem God ons deur ‘n proses van heiligmaking wat ons neem tot ons nuwe lewe deur ‘n lydsame proses:

Luk 21:19 Deur julle volharding moet julle jul lewe in besit kry.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.