Die geestelike implikasies van die eersgeboortereg (Deel 15)

Die geestelike eerstegeboortereg word gegee aan hulle vir wie die Vader uitverkies het in Christus “voor die grondlegging van die wêreld”:

Efes 1:3-6  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,  4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,  6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.

Hierdie geestelike eersgeboortereg word as ‘n tipe [‘n geestelike skadubeeld] voorgestel onder die ou verbond wat God met die vleeslike Israel gemaak het.

1Kor 10:11  Maar al hierdie dinge het hulle [Israel] oorgekom as voorbeelde [tipes] en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing [bekendmaking] aan ons [die uitverkorenes in Christus] op wie die eindes van die [aardse] eeue gekom het.

Alles wat met vleeslike Israel gebeur het, was neergeskryf vir die lering en kennisname van die geestelike Israeliete van God:

Rom 15:4  Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.

Gal 6:16  En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God!

Dit is deur lydsaamheid dat ook die geestelike eersgeborenes hul posisie sal kan inneem aan die tafel van die Here, soos uitgebeeld in al die beproewinge wat Israel in vlees moes ly. Beproewinge en lyding is ‘n voorvereiste om in die koninkryk van God opgeneem te word:

Hand 14:22  [Paulus en Bárnabas het self baie lyding deurgemaak en het] die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Ons leer dat selfs die eersgeborenes onder die ou verbond geheilig moes word vir God en Sy doeleindes met hulle:

Eks 13:1-2  Toe het die HERE met Moses gespreek en gesê:  2  Heilig vir My al die eersgeborenes. Alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne.

Die heiligmakingsproses van die eersgeborenes onder die ou verbond was weereens ‘n tipe van die heiligmakingsproses van die uitverkorenes in Christus – hulle moet geheilig word voordat hulle hul take kan begin

2Kor 7:1  Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.

In Levitikus 21 kry ons ‘n uiteensetting van die vereistes vir die reinheid / heiligheid wat God spesifiek aan Aäron en sy seuns as die priesters onder die Levitiese priesterorde daargestel het. Aäron en sy seuns was deel van die Levitiese stam wat dan ook in hul geheel as eersgeborenes onder die hele volk van Israel uitgesonder was:

Num 3:11-13  En die HERE het met Moses gespreek en gesê:  12  Kyk, Ek self het die Leviete geneem onder die kinders van Israel uit in die plek van al die eersgeborenes wat die moederskoot open, uit die kinders van Israel, dat die Leviete myne kan wees.  13  Want al die eersgeborenes is myne: op die dag toe Ek al die eersgeborenes in Egipteland getref het, het Ek al die eersgeborenes in Israel vir My geheilig, mense sowel as diere; hulle moet myne wees. Ek is die HERE.

Ons weet dat daar ‘n skeiding gemaak was tussen die algemene Leviete en Aäron en sy seuns. Aäron en sy seuns was uitsluitlik aangestel om die priesteramp te beklee en die priesterlike werk binne die tabernakel met sy heiligdom en allerheilige deel te doen. Daar was dus gevolglik ‘n baie hoër vorm van reinheid en heiligheid van Aaron en sy seuns vereis.

Lev 21:1  Verder het die HERE vir Moses gesê: Spreek met die priesters, die seuns van Aäron, en sê vir hulle: Aan ‘n dooie moet ‘n priester hom nie verontreinig onder sy volksgenote nie.

Ons leer deur hierdie skadubeelde van die ou verbond, hoe God Sy ware priestervolk in Christus suiwer en heilig maak. Christus wat deur Aäron voorgestel was, word aan baie hoër heiligheid onderwerp deur die Vader. Maar ook Christus se uitverkorenes word aan hoë vereistes van heiligheid en reinheid onderwerp.

1Pe 1:13-16  Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus.  14  Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie.  15  Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,  16  omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.

Ons gaan in hierdie studie kortliks kyk hoe hierdie aardse skadubeelde van die ou verbond vir ons kan help om die geestelike suiweringsproses van die uitverkorenes in Christus te verstaan. Kom ons gaan kortliks deur Levitikus 21.

Lev 21:1-4  Verder het die HERE vir Moses gesê: Spreek met die priesters, die seuns van Aäron, en sê vir hulle: Aan ‘n dooie moet ‘n priester hom nie verontreinig onder sy volksgenote nie;  2  behalwe aan sy bloedverwant, sy nabestaande: aan sy moeder en sy vader en sy seun en sy dogter en sy broer;  3  en aan sy suster wat jongmeisie is, sy nabestaande, wat nie aan ‘n man toebehoort het nie aan haar mag hy hom verontreinig.  4  Hy mag hom as getroude man nie verontreinig onder sy volksgenote om hom te ontheilig nie.

Die “dooie” wat hier na verwys word is vir ons ‘n beeld van ons aardse vleeslikheid. Die vlees en sy denke is wat geestelike dood is:

Rom 8:5-8  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.  6  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,  7  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.  8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Die vlees kan God nie behaag nie en enigeen wat dink dat die eerste Adam God kon behaag en aan Hom gehoorsaam kon wees, is mislei en die waarheid is nie in so ‘n persoon nie. Vlees “IS die dood” en geen vlees of dood kan die heilige koninkryk van God ingaan nie:

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

God se heilige “gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is…in Christus” (Heb 12:23; Efes 2:6) verontreinig hulle nie met diegene wat nog aan hierdie valse leer van ‘n perfekte vleeslike skepping vasklou nie. Die uitverkorenes in Christus weet egter dat hulself nog in vlees is terwyl hulle op aarde leef, en dat die vleeslikheid nog teenwoordig is – ons “bloedverwant” / “nabestaande”.

Aan ‘n dooie moet ‘n priester hom nie verontreinig onder sy volksgenote nie;  behalwe aan sy bloedverwant, sy nabestaande.

Ons moet ons eie “mens van sonde” verdra en in nederigheid ons tekortkominge aanvaar en nie op ander mense neerkyk wat nog in sonde en duisternis voortploeter. Ons moet ook hulle wat saam met ons na die waarheid streef en die leer van Christus bo alles volg (ons mede-erfgename in Christus), verdra terwyl ons op ons self let – ons dra mekaar se vleeslike laste deur vir mekaar te bid en te ondersteun indien moontlik.

Gal 6:1-5  Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie.  2  Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.  3  Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself.  4  Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel; en dan sal hy grond vir roem hê alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie.  5  Want elkeen sal sy eie pak dra.

Levitikus 21 gaan verder…

Lev 21:5-6  Hulle [die priesters, die seuns van Aäron] mag op hul hoof geen kaalte maak en die rand van hulle baard nie wegskeer en in hulle vlees geen insnyding maak nie.  6  Heilig moet hulle aan hulle God wees en die Naam van hulle God nie ontheilig nie; want hulle offer die vuuroffers van die HERE, die spys van hulle God; daarom moet hulle heilig wees.

Aardse hare groei op ons liggaam en dien ook as ‘n bedekking – ook ‘n sierige bedekking sover dit ons hoof aangaan. Die geestelike persoon sien egter hierdie beelde met ‘n dieper betekenis, en ons word ook gewaarsku om nie klem te lê op die uiterlike betekenis van woorde nie:

1Pe 3:3-4  Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie,  4  maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.

Die verborge dinge van God (die dieper geestelike betekenisse) is die fokus vir die eersgeborenes in Christus, en so is die beeld van “hare” verteenwoordigend van waarmee ons in ons denke (ons hart) omgaan – ons denke is ons bedekking / beskerming / oorlewing. Soos ons dink, so is ons en so tree ons op:

Spr 23:7 Want soos hy in sy siel bereken, so is hy; eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie.

Pro 23:7 (ASV) For as he thinketh within himself, so is he: Eat and drink, saith he to thee; But his heart is not with thee.

Ons geestelike hart is ons denke. As God sê dat Hy ons hare tel, sê Hy aan ons dat Hy alles van ons ken, ook dit wat ons dink…

Luk 12:4-7  En Ek sê vir julle, my vriende: Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie;  5  maar Ek sal julle wys wie julle moet vrees: vrees Hom wat, nadat Hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp; ja, Ek sê vir julle, vrees Hom!  6  Word vyf mossies nie vir twee stuiwers verkoop nie? En nie een van hulle is voor God vergeet nie.  7  Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.

Psa 139:1-6 Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my. 2 U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. 3 U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. 4 Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al. 5 U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my. 6 Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.

God weet alles van ons, ook wat ons nodig het. Die heilige priestervolk in Christus (die eersgeborenes in gees) onderwerp hul aardse vlees en aardse denke aan God se Woord en Sy denke oor dinge:

Rom 12:1-2  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.  2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Ons lees voort in Levitikus 21 hoe die seuns van Aaron (tipe van die uitverkore priestervolk in Christus) geheilig word deur God se oordeel…

Lev 21:7-9  Hulle mag geen vrou neem wat ‘n hoer of ‘n onteerde is nie; en ‘n vrou wat deur haar man verstoot is, mag hulle nie neem nie; want hy is heilig aan sy God.  8  Daarom moet jy hom heilig hou, omdat hy die spys van jou God offer. Hy moet vir jou heilig wees, want heilig is Ek, die HERE wat julle heilig.  9  En as die dogter van ‘n priester haar ontheilig om te hoereer, ontheilig sy haar vader; met vuur moet sy verbrand word.

Alle simbole in die Skrifte het ‘n negatiewe en positiewe toepassing. Die vroulike geslag in die Skrifte verteenwoordig aan die eenkant Christus se valse bruid, en aan die ander kant verteenwordig ‘n vrou die ware bruid van Christus. As daar ‘n hoer voorgestel word in die Skrifte, dan is dit ooglopend dat dit die valse kerk uitbeeld (simbolies die sewe vroue = sewe is die simbool vir die volledigheid). Die afvallige Christendom is die valse bruid van Christus wat Sy naam gebruik maar nie omgee oor Sy waarheid en geregtigheid nie:

Jes 4:1 En in dié dag sal sewe vroue een man aangryp en sê: Ons eie brood sal ons eet [valse leerstellings] en ons eie kleed aantrek [eie geregtigheid]; laat net jou naam oor ons genoem word, neem ons smaadheid weg.

Jesus se ware kerk het geen geestelik gemeenskap met hierdie hoer en haar volgelinge nie, want hulle kan haar uitken en haar werke sien (Sy word ook uitgebeeld in die sewe afvallige kerke in Openbaring):

Open 1:11 Ek is die Alfa en die Oméga, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in ‘n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is: na Éfese en Smirna en Pérgamus en Thiatíre en Sardis en Filadelfía en Laodicéa.

Open 17:1-6  En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit,  2  met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.  3  En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings.  4  En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery;  5  en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.  6  En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.

Omdat die uitverkorenes van Christus deel was van die hoer op ‘n tyd, weet hulle wie sy is. Hulle verstaan waarom die massas agter hierdie aanloklike hoer en haar dogters aanloop want sy het onweerstaanbare mag en heerskappy oor die hele wêreld se godsdienste. Haar bose werke en leerstellings is egter nie duidelik aan haar volgelinge nie, en daarom noem die Skrifte haar die “Verborgenheid, die groot Babilon”.

“…op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.

Soos reeds gemeld is Christus aan baie hoër heiligheid onderworpe as enige ander skepsel van die Vader. Daarom is die volgende verse ook belangrik om van kennis te neem in Levitikus 21…

Lev 21:10-15  En die priester wat die hoogste onder sy broers is, op wie se hoof die salfolie uitgegiet is en wat as priester aangestel is om die klere aan te trek hy mag sy hare nie laat loshang en geen skeure in sy klere maak nie.  11  En hy mag by geen dooie kom nie, selfs aan sy vader en moeder hom nie verontreinig nie;  12  en hy mag uit die heiligdom nie uitgaan nie, sodat hy die heiligdom van sy God nie ontheilig nie, want die wyding van die salfolie van sy God is op hom. Ek is die HERE.  13  En hy moet ‘n vrou in haar maagdelike staat neem.  14  ‘n Weduwee of een wat verstoot is of ‘n onteerde, of ‘n hoer hulle moet hy nie neem nie; maar ‘n jongmeisie uit sy volksgenote moet hy as vrou neem,  15  dat hy nie sy kroos onder sy volksgenote ontheilig nie; want Ek is die HERE wat hom heilig.

Hierdie “priester wat die hoogste onder sy broers is, op wie se hoof die salfolie uitgegiet is” is Christus en Vader het vir Hom ‘n spesiale bruid uitverkies – sy is ‘n maagd omdat sy nie haar aan ander mans verbind nie. Hoor hoe beskryf Johannes hierdie bruid…

Open 21:2  En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.

Hoor hoe praat Paulus van hierdie bruid van Christus…

2Kor 11:2  Want ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel.

Daar is geen los of wilde hare nie by Christus nie (valse leerstellings) en sy kleed het ook nie skeure in nie – dit is een kleed: EEN waarheid; EEN liggaam; EEN gees; EEN Christus:

1Kor 10:17  Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood.

Rom 12:5  so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar.

1Kor 6:17  Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.

Christus is nie verdeel nie, soos in al die verskillende mensgemaakte denominasies sien nie. Nee, Christus het net EEN liggaam wat Hy met Sy EEN gees vul omdat hulle aan EEN leer glo:

1Kor 1:12-13  Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Christus.  13  Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop?

Kom ons lees verder hoe Christus ook Sy uitverkore priesters heilig…

Lev 21:16-23  Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:  17  Spreek met Aäron en sê: Niemand uit jou nakomelinge, in hulle geslagte, aan wie ‘n liggaamsgebrek is, mag nader kom om die spys van sy God te offer nie.  18  Want niemand aan wie ‘n liggaamsgebrek is, mag nader kom nie: ‘n blinde of ‘n lamme of een wat in die gesig vermink is of iemand by wie ‘n liggaamsdeel te lank is,  19  of iemand wat ‘n been of ‘n arm gebreek het,  20  of wat ‘n boggel het of uitgeteer is of ‘n vlek in sy oog het of aan skurfte of uitslag ly of ‘n gebreklike skaamdeel het.  21  Geen man uit die nageslag van Aäron, die priester, aan wie ‘n liggaamsgebrek is, mag nader kom om die vuuroffers van die HERE te offer nie. ‘n Liggaamsgebrek is aan hom; hy mag nie nader kom om die spys van sy God te offer nie. 22 Wat die spys van sy God aangaan, hy mag van die hoogheilige en heilige gawes eet;  23  maar hy mag nie na die voorhangsel gaan en na die altaar nie nader kom nie, omdat ‘n liggaamsgebrek aan hom is, dat hy my heiligdomme nie ontheilig nie; want Ek is die HERE wat hulle heilig.

Weereens moet ons onthou dat God se woord het geestelike betekenis vir hulle wie Hy uitverkies het (Joh 6:63) en dat God geensins hier ook op vleeslike gebreke neerkyk en mense met hierdie gebreke uit Sy geestelike volk hou nie. Nee, hierdie woorde het geestelike betekenis, soos voorheen genoem (Joh 6:63). As daar aan Aäron gesê word dat geeneen van sy priesterseuns ‘n liggaamlike gebrek moes hê nie, het die geestelike implikasie nie betrekking op ‘n uiterlike fisiese liggaam nie, maar die liggaam (kerk) van Christus. Die ware Kerk van Christus moet geen valse leerstellings in hul midde toelaat nie. Binne die kerk van Christus moet daar nie ‘n gebrek wees aan ware kennis van die Vader en Jesus Christus wees nie want hierdie kennis van die Vader en Sy Seun is wat “ewige lewe” (geestelike lewe) waarborg (Joh 17:3):

Hos 4:6 My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.