Die geestelike implikasies van die eersgeboortereg (Deel 16)

Die eersgeboortereg word dwarsdeur die Ou Testament van die Bybel gebruik om tydelike (aardse) beelde te gee waardeur ons die geestelike eersgeboortereg kan verstaan. Alle dinge wat aan die tydelike skepping behoort is so opgestel om ons juis te help om die ewige dinge van God te verstaan:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.

Die aardse dinge is dus nie die geestelike vervulling nie, maar dit help ons om die geestelike dinge te begryp. Sonder die aardse is daar geen manier hoe ons die geestelike dinge van God kan begin verstaan nie. Die aardse dinge sal egter finaal uitgewis word eers wanneer die geestelike vervulling 100% voltooi is. Die vervulling van die geestelike eersgeboortereg is nou net op Christus van toepassing en ons almal moet ons bestemde tyd afwag – ons moet “bewaar” wat ons glo totdat die vervulling aanbreek!!!

1Ti 6:11-16 Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. 12 Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. 13 Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, 14 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus 15 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, 16 wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

Sommige is onverstandig en oorywerig in hierdie dinge en word arrogant in hul eie welluste en trots. Ons vlees is maar swak en ons aardse keuses is korrup. Daarom was die vleeslike eersgeborenes van die aardsvaders van die Israeliete nooit God se keuse van eersgeborene nie:

  • Ismael was eerste gebore vir Abraham, maar God het Isak gekies om die eersgeboortereg te kry;
  • Alhoewel die eerste twee seuns van Isak ‘n tweeling was, en Esau eerste gebore was voor Jakob, het God reeds in die moederskoot van Rebekka Jakob uitverkies om die eersgeboortereg te kry;
  • Jakob se oudste seun (Reuben), het ook nie die eersgeboortereg gekry nie, maar Josef (Jakob se geliefde seun by sy mees geliefde Ragel);
  • Josef se oudste seun, Manasse, was ook nie God se keuse nie, maar Efraim het die eersgeboortereg ontvang.

Selfs die eersgeborenes in Egipte was gedood om die volk van God, wat Hy as Sy eersgeborenes noem, se uitverkiesing aan te dui. IN die verband verwys Egipte na alles wat vlees is en Israel verwys na alles wat gees is. God maak ‘n duidelike onderskeid tussen vlees en gees, en elkeen vervul sy eie unieke doel:

Gal 5:17  want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Die vlees (en alle tydelike dinge) speel dus belangrike rolle in ons lewe, en die rolle sluit in hierdie spesifieke funksie om ons deur aardse simbole van geestelike dinge te leer (Rom 1:20). Geen vlees (en al sy onderskeie aspekte binne hierdie tydelike aardse dimensie) kan egter die geestelike koninkryk van God beërf nie:

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Deur al hierdie aardse tipes word ons begrip ontwikkel, veral ook ten opsigte van die geestelike implikasies van die eersgeboortereg. Alles begin by die eersgeborene as ‘n indiwidu in Genesis, maar ontwikkel om die konsep na ‘n volk in Eksodus uit te brei, en later na ‘n spesifieke priesterorde, soos ons dit lees in die geskiedenis van die vleeslike Israel in die Ou Testament. Selfs die bewegende tabernakel in die wildernis en die stabiele tempel in Jerusalem help ons om ons eie groei in die verband vas te vang. Ons is eers onstabiel en babas in die waarheid oor ons eie roeping en uitverkiesing, totdat ons op die rots Christus gevestig word en ons uitverkiesing met nederigheid verseker:

2Th 2:13-15 Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, 14 waartoe Hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van onse Here Jesus Christus te verkry. 15 So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is òf deur ‘n woord òf deur ‘n brief van ons.

Efes 6:14 Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan,

Jesus Christus is die uitverkore indiwidu op wie die Vader Sy geestelike erfenis oorgedra het, en Christus gebruik ‘n spesiale groep wat Hy eerste voorberei in die lewe, om later gebruik te word vir spesiale take wat op hulle wag. Hierdie groep aan wie Hy hierdie spesiale geestelike eerstegeboortereg gee, word “die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is” genoem in die Skrifte:

Heb 12:22-23  Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele,  23  by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges.

Een van die aspekte van die eersgeboortereg handel oor die sogenaamde “dubbele deel”. Slegs die eersgeborene was geregtig op die “dubbele deel” van die erfenis van ‘n man by sy dood, wat ons deur die aardse wette van die fisiese Jode leer ken in Skrifgedeeltes soos hierdie…

Deu 21:15-17  As ‘n man twee vroue het , een wat hy liefhet en een wat hy nie liefhet nie, en hulle baar vir hom seuns, sowel die geliefde as die nie-geliefde vrou, en die eersgebore seun behoort aan die nie-geliefde vrou, dan mag hy, op die dag as hy sy seuns sy besittings laat erwe, nie die eersgeboortereg aan die seun van die geliefde vrou gee tot nadeel van die seun van die nie-geliefde vrou, die eersgeborene, nie. Maar hy moet die eersgeborene, die seun van die nie-geliefde vrou, erken deur aan hom ‘n dubbele deel te gee van alles wat hy besit; want hy is die eersteling van sy krag: die eersgeboortereg is syne.

Christus het mag gekry oor hemel en aarde, en dit is een manier hoe ons hierdie eersgeboortereg in geestelike terme kan toepas:

Mat 28:18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

Jesus ‘kom nader’ aan hulle aan wie Hy hierdie reg wil oorplaas en net hulle sal die volledige implikasies van hierdie reg kan verstaan. Die gemeente van eersgeborenes is ‘n baie spesiale groep wat oor die laaste ongeveer 2000 jaar bymekaar gebring word in Christus. Hulle was deur die Vader uitverkies voor die grondlegging van die wêreld om Christus by te staan om groot take te doen:

Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Hulle sal deur Vader opgewek word (“in die laaste dag”), en finaal bymekaar gebring word in ‘n baie groot gebeurtenis wat die hele wêreld sal aanskou!

1Kor 15:51-52  Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,  52  in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

“Die laaste dag” is ‘n groot gebeurtenis in die lewe van die geestelike eergeborenes want dit is tydens hierdie gebeurtenis dat die VERVULLING openlik sal gebeur as ‘n getuienis aan die wêreld – ja, die hele wêreld sal hierdie eersgeborenes in Christus sien!

Rom 8:19-23 Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het 21 in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. 22 Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. 23 En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.

Die openbaarmaking van die eersgeborenes in Christus is voorwaar ‘n GROOT gebeurtenis!!!

1Th 4:16-18  ….die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.  17  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer [Grieks:“harpazō” = om gevange te neem / te gryp] word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.  18  Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

Die woorde, “in wolke”, “weggevoer” en “in die lug” het al baie mense oortuig dat hierdie woorde…

  • die valse leer van ‘n wegraping bevestig, of…
  • dat die opstanding reeds plaasgevind het (dit moet net as intern geinterpreteer word).

Mense wie nie die woorde van Christus as gees verstaan nie (Joh 6:63), word wel mislei om die woorde “in wolke”, “weggevoer” en “in die lug” as ‘n wegraping te interpreter (daar staan dit tog duidelik). Net so ook word baie mislei deur aan die die anderkant af te spring en alles vergeestelik en alles as slegs intern te sien. Die veilige middelweg is altyd God se weg vir ons – ons moenie alles net vleeslik maak of alles net geestelik maak nie. Albei hierdie dwalinge is maar net dieselfde een pad wat menslike trots en welluste kamofleer. Daar is baie op daardie pad en dit is populêr om aan hierdie twee groepe te behoort! Die uitverkorenes van God word dan juis ook deur hierdie toets geneem om die nou poort van Christus se warheid raak te sien!

Mat 7:13-14 Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. 14 Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

Mense vergeet dat Jesus se opstanding uit die graf ‘n geestelike opstanding was wat ook fisiese moes manifesteer om Sy opstanding vir ons almal te bewys! Net SO is die opstanding van die eersgeborenes in Christus. Maar kom ons kyk eers wat die woorde “in wolke”, “weggevoer” en “in die lug” in ‘n geestelike sin aan ons wil sê.

Wat is die wolk(e) waarin Jesus verskyn?

Eks 14:19-20  En die Engel van God wat voor die leër van Israel uit getrek het, het daar weggegaan en agter hulle aan getrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan;  20  so het dit dan tussen die leër van die Egiptenaars en die leër van Israel in gekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie.

Heb 12:1  Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê.

Hierdie wolk(e) is vir sommige donkerte en dieselfde wolk(e) is vir ander LIG! Vir die getuies van Christus IN WIE HY EN SY VADER WOON is die woorde LIG en hulle sal so aan die wêreld vertoon word.

Waarnatoe was Christus “weggevoer” na Sy opstanding uit die dode?

Hand 1:9 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.

Jesus was “voor hulle oë weggeneem”! Hulle kon Hom nie met hulle fisiese oë waarneem nie. Waar was Hy? Kom ons neem die Here op Sy eie woorde!

Mat 28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Joh 14:22-25 Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie? 23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. 24 Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het. 25 Dit het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly.

Wat is “die lug” waarin die uitverkorenes opgeneem en weggevoer word vanwaar hulle sal regeer?

Efes 2:6  en [julle] saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus.

Efes 1:3  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus.

Waarnatoe word die uitverkorenes geneem? Die uitverkorenes in Christus word nie weggeneem na ‘n spesiale plek nie. Nee, hulle word NUWE DENKE gegee -hemelse denke en dit is wat die “lug” is waar God regeer!

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

2Kor 12:2-4 Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede—of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit—dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. 3 En ek weet van so ‘n man—of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit— 4 dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie.

Die uitverkorenes in Christus is die “sagmoediges” wat NUWE DENKE het en nie meer roem vanuit ‘n aardse perspektief nie. Christus denke (Sy “lug”) regeer en Sy volgelinge beërf ook hierdie tydelike dimensie (insluitend die aarde) totdat dit finaal vernietig word.

Spr 10:30  Die regverdige sal vir ewig nie wankel nie, maar die goddelose sal in die land nie bly woon nie.

Mat 5:5  Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.

Soos dit was in die dae van Noag, so sal die koms van God se innerlike koninkryk in Sy uitverkorenes ook op ‘n uiterlike manier vir almal sigbaar word:

Mat 24:37-41  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.  38  Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,  39  en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.  40  Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.  41  Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.

Ons sluit hierdie reeks studies af deur die volgende weer te beklemtoon…

Soos Noag (en sy gesin) op die aarde gebly het en die ongehoorsames weggeneem was, so is Christus (en Sy gesin) NOU op die aarde en hulle sal op aarde regeer en ook in hemel. Daar is die dubbele deel van die uitverkore eersgeborenes van Christus:

Mat 28:18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

1Kor 6:2-3  Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?  3  Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?

Johannes het ook die boodskap baie duidelik gekry oor wat die eerste groot taak is van die uitverkorenes:

Open 20:4-6  En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.  5  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.  6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Dan gaan Johannes verder en beskryf vir ons die tweede deel van die geestelike “dubbele deel” wat net beskore is vir God se uitverkorenes en waarvoor hulle voorberei was:

Open 20:11-15  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.  12  En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.  13  En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.  14  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.  15  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

In hierdie woorde vind die uitverkorenes hul grootste taak van redding wat deur ‘n barmhartige God bepaal was waar Hy deur Sy vuur van oordeel redding vir almal bewerkstelling:

1Kor 3:13-15  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.  14  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;  15  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Alle wat aan dood onderworpe was, sal uitgewis word want deur God se vuur word die dood self vernietig – geen vleeslikheid (vergankliheid) en ongeregtigheid sal ooit weer in God se skepping voorkom nie.

1Kor 15:26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

1Kor 15:54-58  En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.  55  Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?  56  Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet.  57  Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.  58  Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.

Die oorwinning oor dood en sonde kom slegs deur Jesus Christus. Regdeur die Skrifte word die heerskappy van die Christus (ook bekend as die Messias) op soveel maniere aan ons gebring en dan wil mense dit slegs op ‘n aardse dimensie toepas. Nee, die heerskappy van Christus en Sy eersgeborenes is spesiaal toegespits op die geestelike lewe wat hulle aan almal gaan bring. Die werk van Christus en Sy gemeente van eersgeborenes in NIE tevergeefs nie!

1Kor 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  24  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Christus sal die hele tydelike skepping en alle vleeslikheid vernietig en tot volle geestelike perfeksie bring en dit dan aan die Vader oorhandig – Sy werk sal 100% sukses wees. Hulle wie hierdie dinge kan sien en na dit uitsien, is die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, en hulle weet watter taak vir hulle voorlê. Wat ‘n voorreg om hierdie wonderlike evangelie (goeie nuus) te kan ken en dit aan almal te bring “op die regte tyd”, soos deur die Vader alleen bepaal was:

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word.

1Ti 2:5-6  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,  6  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

1Ti 4:9-10  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word;  10  want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder [Redder] is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.