Die ware Beloofde Land

Iemand stuur onlangs aan my ‘n advertensie vir ‘n toer na die sogenaamde beloofde land – dit is nou die land daar in die Midde-Ooste wat bekendstaan as “Israel” (aan die oostekant van die Meditereense See). Mense betaal baie geld om na die stukkie aarde te reis en hulle voel dan baie waardig en heilig as hulle daar is. Is God regtig geintereseer in daardie stuk aarde en wil Hy hê dat Christene so ‘n reis moet onderneem? Is dit waaroor Jesus se dood op ‘n kruis, vir sommige gaan? Is die aardse tydelike dinge regtig heilig? Is die vlees en vleeslike dinge van enige geestelike nut op die einde? Laat Jesus self antwoord:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Jesus sê dat die vlees en aardse dinge (besittings, grond en land ingesluit) is van GEEN NUT as ons dit met geestelike dinge vergelyk nie. Ons moet dus weet dat God en Sy Woord se primêre fokus op die geestelike is. Die aardse dien slegs as ‘n tydelike tipe van die werklike geestelike dinge van God. Israel, en hul wet, was net ‘n “skaduwee” van die ware geestelike wet van God:

Heb 10:1 Want die wet, wat ‘n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot volmaaktheid lei nie.

Volgens die Skrifte is die fisiese Israel en hul aardse land nie die ware Israel nie, of die ware erfenis nie.

1Pe 1:3-5 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, 4 sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons 5 wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.

‘n Jood in die vlees is nie die ware Jood nie. Selfs die vleeslike Jode se aardse rituele (soos besnydenis) is van geen nut as ons die geestelike Jode in Christus is:

Rom 2:28-29 Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie; 29 maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

Die wet en aardse voorskrifte wat God aan vleeslike Israel gegee het (ook ons eie aardse wette en tradisies), kan niemand tot ‘n dieper geestelikheid bring nie. Ons bereik geensins geestelike volwassenheid, of die geregtigheid van God, deur aardse rituele (“die werke van die wet”) getrou te hou nie. Die wet(te) wat fokus op aardse dinge is daargestel vir ‘n heel ander doel…

Rom 3:20 aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

Tog is daar mense vandag nog wat net nie hierdie waarhede in hul eie Bybels wil lees nie. Ander lees hierdie woorde in die Skrifte en kan net nie sien wat daar staan nie. Ander gaan uit hul pad om mense te bedrieg deur ‘n geestelike ondervinding te belowe aan mense wie ‘n reis na die sogenaamde heilige land onderneem – alles om ‘n paar rande uit mense se goedgelowigheid te kry. Ware Christene dryf nie handel met God se Woord en buit nie ander mense uit nie!

2Kor 2:17 Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie; maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus.

Ons weet dat dit God is wat mense se harte (denke) verblind om selfs hierdie dinge te doen (Mat 13). God gebruik bose geeste vir hierdie doel – hier is ‘n paar voorbeelde vir ons neergeskryf:

Rigt 9:22-23 Toe Abiméleg drie jaar oor Israel geheers het, 23 het God ‘n bose gees gestuur tussen Abiméleg en die burgers van Sigem, en die burgers van Sigem het troueloos gehandel teen Abiméleg..

1Sa 16:14 Maar die Gees van die HERE het van [koning] Saul gewyk, en ‘n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.

1Ki 22:19-23 Verder sê hy [profeet Miga]: Daarom, hoor die woord van die HERE: Ek het die HERE sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leërskare by Hom staan, aan sy regter— en aan sy linkerhand. 20 En die HERE het gesê: Wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in Gílead? En die een het so gesê, en die ander weer so. 21 Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die HERE staan en sê: Ek sal hom oorhaal. En die HERE vra hom: Waarmee? 22 En hy sê: Ek sal uitgaan en ‘n leuengees word in die mond van al sy profete. En Hy sê: Jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin; gaan uit en doen so. 23 En nou, kyk, die HERE het ‘n leuengees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die HERE het onheil oor u gespreek.

Ons lees ook in die Skrifte dat God selfs die leiers en die profete van Israel verlei – ook hulle wat mense bedrieg en sê dat hulle kom in Jesus se Naam. Jy het reg gelees – God verlei mense volgens die begrippe van hul eie denke (“hulle drekgode in hulle hart”):

Eseg 14:1-9 Daarop het manne uit die oudstes van Israel na my gekom en voor my gaan sit. 2 Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: 3 Mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit—sou Ek My dan werklik deur hulle laat raadpleeg? 4 Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Elke man uit die huis van Israel wat sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom—Ek, die HERE, sal hom daarvolgens, volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee; 5 sodat Ek die huis van Israel in hulle hart kan gryp, omdat hulle almal deur hul drekgode hul van My afgewend het. 6 Daarom, sê aan die huis van Israel: So spreek die Here HERE: Bekeer julle en wend julle af van julle drekgode en wend julle aangesig af van al julle gruwels. 7 Want elke man uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat in Israel vertoef, wat hom afsonder en My nie navolg nie en sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom, dat dié My vir hom kan raadpleeg—hom sal Ek, die HERE, self antwoord gee. 8 Ek sal my aangesig rig teen dié man en hom tot ‘n teken en ‘n voorwerp van spot maak, en Ek sal hom uitroei uit die midde van my volk; en julle sal weet dat Ek die HERE is. 9 En as die profeet hom laat verlei om ‘n woord te spreek—Ek, die HERE, het dié profeet verlei, en Ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel.

Die ware beloofde land is nie in die Midde-Ooste geleë nie, maar dit word in ons harte gevestig – vir hulle wie die geestelike betekenis van die woorde van Jesus kan ontvang (Joh 6:63). Die beloofde land het alles te doen met Jesus Christus en Sy heerskappy in ons lewe:

Luk 17:20-21 En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. 21 En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Kyk net wat sê Paulus (‘n fisiese Jood wat God uit daardie geloofsoortuiging gered het) oor sy eie volksgenote en hul geestelike posisie – die volgende woorde is deur God aan Paulus gegee om dit neer te skryf, ook vir ons lering:

Rom 11:7-10 Wat dan? Wat [fisiese] Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die [geestelike] uitverkorenes [die kerk van Jesus Christus] het dit verkry en die ander [fisiese Israel en hul volgelinge] is verhard. 8 Soos geskrywe is: God het hulle gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. 9 En Dawid sê: Laat hulle tafel vir hulle wees ‘n vangnet en ‘n strik en ‘n struikelblok en ‘n vergelding. 10 Laat hulle oë duister word om nie te sien nie, en buig hulle rug vir altyd krom.

Ware Jode is dus nie diegene wat hulself op ‘n fisiese geboortelyn en menslike tradisies beroep nie, maar hulle wie in hul harte weet (deur die geloof van Jesus Christus) dat hulle God se ware uitverkoneres is. Weer is Paulus aan die beurt en kyk versigtig na hierdie kragtige woorde wat min wil lees en nog minder kan aanvaar.

Rom 2:28-29 Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie; 29 maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

Die harte (denke) van hulle wie beroep maak daarop dat hulle aardse Jode is, en hulle wie hierdie mense nog sien as God se uitverkore volk, is verhard DEUR GOD. ‘n Harde hart HAAT Jesus en Sy geestelike Woord. Die volgende woorde het betrekking op hulle wie se harte versag word deur die Vader, en hulle wie na Jesus getrek word (Joh 6:44) – Jesus is die Ware Beloofde Land!!!

Eseg 36:22-29 Daarom, sê vir die huis van Israel: So spreek die Here HERE: Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige Naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. 23 En Ek sal my grote Naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, spreek die Here HERE, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken. 24 En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring. 25 Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. 26 En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. 27 En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. 28 En julle sal woon in die land wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My ‘n volk en Ek sal vir julle ‘n God wees. 29 En Ek sal julle verlos van al jul onreinhede; en Ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig, en Ek sal geen hongersnood op julle lê nie.

Petrus, nog ‘n fisiese Jood wat daardie aardse land en geloof opgegee het, blameer sy eie aardse volksgenote vir die dood van Jesus:

Hand 2:36 Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.

Petrus het nie doekies omgedraai nie. Die Jode het Jesus laat krusig deur die hand van die Romeine.

Hand 2:22-23 Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus, die Nasaréner, ‘n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur Hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet— 23 Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring.

Kyk na Petrus se woorde later….

Hand 4:26-28 Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy Gesalfde. 27 Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het, 28 om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind.

Petrus sê dat God, die Vader, agter alles gesit het – dit was Sy plan en Hy het almal uitgekies om teen Jesus te kom en Hom te kruisig. So niemand is haatdraend teen vlees en bloed nie – allermins teen vleeslike Jode. Hier is net die waarheid hoe ons aardse Jode moet sien en nie in blindheid die blinde leiers volg nie:

Mat 15:13-14 Maar Hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. 14 Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as ‘n blinde ‘n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.

Hierdie haat teen Jesus en Sy dood aan die kruis was deur God beplan en dieselfde haat word tot vandag uitgedruk teen CHRISTUS EN SY VOLGELING – nie andersom nie. Christus en Sy volgelinge ken die pad van liefde:

Mat 5:44-48 Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; 45 sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. 46 Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? 47 En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? 48 Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Jesus se ware volgelinge word gehaat, soos ons ook sien in die gebeure soos opgeteken in Handelinge en die ander boeke van die Nuwe Testament. Kyk maar net na die lewe van Paulus (hy was eers Saulus genoem in sy dae toe hy die Joodse geloof gevolg het “kragtens die wet van ‘n vleeslike gebod” – Heb 7:16). Na Paulus se bekering tot die leer van Christus, moes Paulus ook die volgende woorde van Jesus uitleef, soos elke gelowige in Christus ook sal doen:

Mat 10:16-25 Kyk, Ek stuur julle soos skape onder die wolwe in; wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe. 17 Maar pas op vir die mense; want hulle sal jul oorlewer aan regbanke, en in hulle sinagoges sal hulle julle gésel. 18 En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om My ontwil tot ‘n getuienis vir hulle en vir die heidene. 19 Maar wanneer hulle jul oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek; 20 want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. 21 Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. 22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. 23 En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie. 24 ‘n Leerling is nie bo die meester nie en ‘n dienskneg ook nie bo sy heer nie. 25 Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beëlsebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote!

Die ware volgelinge van Jesus was nog nooit sonder vervolging nie. Hierdie woorde van Jesus is veral VANDAG van toepassing. Die koste na die ware beloofde land (innerlike en geestelik) is om jou eie kruis op te neem en saam met Jesus te sterf vandag:

Mat 10:38-39 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Die pad na die koninkryk van God is nie voltooi deur ‘n 10-sekonde bekeringsgebed nie. Nee die koninkryk van God word in ons gevestig deur “volharding…tot die einde” en so word ons gered (dit is ‘n proses):

Luk 21:16-19 Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. 17 En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam. 18 En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. 19 Deur julle volharding moet julle jul lewe in besit kry.

Mar 13:13 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

“Deur volharding moet julle jul lewe in besit neem”. Die ware Beloofde Land (die geestelike lewe in Jesus Christus) kom slegs deur jarelange beproewinge te ontbeer en getrou te bly – soos God dit ook aan die aardse Israel voorgehou het, vir ons lering:

Deu 8:1-2 Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die HERE aan julle vaders met ‘n eed beloof het. 2 En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie.

Daar is ‘n “ander Jesus” en hy het baie volgelinge en die meeste mense volg hom. Hulle is vas onder die oortuiging dat hulle die ware Jesus volg. In die volgende woorde waarsku Paulus die gemeente in Korinth van hierdie “ander Jesus” met sy groot populêre status en sy baie volgelinge wat die groot kerke volsit…en vir wie ons almal so maklik val:

2Kor 11:4 Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.

Ons almal val op ons eie tyd vir hierdie valse Jesus!

Ons gebed:

Dankie Vader dat die ware Lig (Jesus en Sy waarheid) na hulle kom vir wie U nou uitverkies om dit te sien wie en waar U beloofde land is. Ons weet ook dat dieselfde ware Lig ook eendag vir almal sal opgaan en almal sal ingaan in die ware Beloofde Land, die ware Stad (die hemelse Jerusalem), die ware Tempel, die ware Paradys, naamlik Jesus Christus:

1Kor 15:22 Want soos hulle ALMAL in Adam sterwe, so sal hulle ook ALMAL in Christus lewend gemaak word;

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.