“Val in die gees”

Ons almal word op een of ander stadium blootgestel aan ‘n verskynsel wat in sekere kringe as “val in die gees” beskryf word (Die Engelse uitdrukking is “slain in the spirit”). Alhoewel die Skrifte hoeveel keer meld dat mense val as hulle van God se teenwoordigheid bewus word, is die konsep van “val in die gees” vreemd aan die Skrifte. Dit kom ook nêrens in enige lering van Christus voor nie. In die Ou Testament het die gees van God nooit IN mense gebly nie, maar net vir spesifieke take OP mense gekom. Hier is byvoorbeeld ‘n vers wat beskryf dat die gees van God OP die profeet Esegiël val, en dan word hy ‘n spesifieke taak gegee om te doen:

Eseg 11:5  Toe val die Gees van die HERE op my, en Hy sê vir my: Spreek, so sê die HERE: So het julle gespreek, o huis van Israel; en wat in julle gees opkom, weet Ék…..

Hier is egter een geval waar iemand ook val as ‘n bose gees werksaam is. Hier sien ons nie ‘n duidelike boodskap nie, maar eerder stuiptrekkings, skuim om die mond, en die persoon rol rond op die grond!

Mar_9:20  En hulle bring hom na Hom toe; en toe hy Hom sien, laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond.

Ons word deur die Skrifte vermaan om geeste te toets (1Joh 4:1), en ons moet dus reg oordeel watter tipe gees werksaam is. Ons moet eerstens LUISTER na die persoon se woorde, of dit met die Skrfte ooreenkom. Ons word ook vermaan om nie eens te DINK buite die raamwerk van wat GESKRYF was nie!

1Kor 4:6 Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

Die Skrifte is ons enigste maatstaf om waarheid te toets!

Joh 17:17 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

Tweedens moet ons selfs kyk wat in daardie persoon se lewe gebeur as hy of sy beweer dat ‘n gees in hom of haar werksaam is:  

Mat 7:15-20  Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.  16  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!  17  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.  18  ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.  19  Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.  20  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. 

Die profeet Jesaja gee ons ook ‘n baie belangrike onderskeid as ons wil sien watter gees werksaam is in iemand se lewe:

Jes 28:9-13 Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is? 10 Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie. 11 Ja, Hy sal deur lippe wat hakkel, en deur ‘n vreemde tong met hierdie volk spreek, 12 Hy wat aan hulle gesê het: Dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkwikking. Maar hulle wou nie luister nie. 13 Daarom sal die woord van die HERE vir hulle wees gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie, sodat hulle kan heengaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word.

God leer ons deur Sy gees (Sy Woord is gees) en ons kry die waarheid IN SY WOORD… “gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie”.

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Volgens Jesaja is diegene wie nie deur God geleer word nie duidelik uitkenbaar – hulle steun meer op hul eie opinies en kerkleerstellings en plaas dit BO God se Woord. Hulle word deur God gevang, verstrik en word gebreek omdat hulle agteruit struikel. Hier is die King James se weergawe van Jesaja se woorde aan hulle wie nie LUISTER na God se Woord nie, en buite die raamwerk van die Skrifte beweeg:

Isa 28:12-13 KJV  To whom he said, This is the rest wherewith ye may cause the weary to rest; and this is the refreshing: yet they would not hear.  13  But the word of the LORD was unto them precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little; that they might go, and fall backward, and be broken, and snared, and taken.

Volgens die profeet Jesaja is dit nie ‘n goeie teken as mens “agteruit struikel” en agteroor val nie. God laat hulle gaan (“sodat hulle kan heengaan”), en Hy stel homself en Sy Woord aan hulle voor as “verkeerd”:

Psa 18:26-27 By die liefderyke betoon U Uself liefderyk, by die opregte man opreg, 27 by die reine rein; maar by die valse betoon U Uself verkeerd.

As mens in ‘n koning se teenwoordigheid kom, dan is die algemene reël dat mens vooroor buig, (somtyds val mense ook op hul aangesig as dit so vereis word). Vooroor buig in daardie sin wys nederigheid en eerbiedigheid. Die Skrifte wys male sonder tale dat mense wat God vrees en eer altyd vorentoe buig, en dikwels op hul aangesig val. Almal wie God eer in die Skrifte en deur Hom geleer was, kon agterna dit beskryf en ons leer nog vandag uit hierdie lesse. Hulle is diegene wat gehoorsaam is aan God se Woord. Hulle was duidelik nie in ‘n beswyming nie, soos baie mense voorkom in sommige kerkdienste. Hier is ‘n paar voorbeelde van mense wat voor God gebuig het en selfs geval het. God het hulle gebruik om ‘n boodskap aan mense te bring en dit ook so laat opteken in die Skrifte:

Gen 17:3  Toe val Abram op sy aangesig, en God het met hom gespreek…

Num 20:6  Daarop gaan Moses en Aäron van die vergadering af weg na die ingang van die tent van samekoms, en hulle het op hul aangesig geval; toe verskyn die heerlikheid van die HERE aan hulle.

Lev 9:23-24  Daarop het Moses en Aäron in die tent van samekoms gegaan; en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. En die heerlikheid van die HERE het aan die hele volk verskyn  24  vuur het van die aangesig van die HERE uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval.

1Kron 29:20  Daarna het Dawid aan die hele vergadering gesê: Loof nou die HERE julle God. Toe het die hele vergadering die HERE, die God van hulle vaders, geloof; en hulle het gebuig en voor die HERE en voor die koning neergeval.

Mat 17:4-6  Toe begin Petrus vir Jesus te sê: Here, dit is goed dat ons hier is; as U wil, laat ons hier drie hutte maak: vir U een en vir Moses een en een vir Elía.  5  Terwyl hy nog spreek, oordek ‘n helderligte wolk hulle meteens en daar sê ‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom!  6  En toe die dissipels dit hoor, het hulle op hul aangesig geval en was baie bevrees.

Luk 5:12-13  En terwyl Hy in een van die stede was, kom daar ‘n man vol van melaatsheid; en toe hy Jesus sien, val hy op sy aangesig en smeek Hom en sê: Here, as U wil, kan U my reinig.  13  Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil, word gereinig! En dadelik het die melaatsheid hom verlaat.

Luk 17:11-16  En op sy reis na Jerusalem het Hy deur Samaría en Galiléa gegaan.  12  En toe Hy in ‘n sekere dorp ingaan, kom tien melaatse manne Hom tegemoet, wat op ‘n afstand bly staan het.  13  En hulle het hul stem verhef en gesê: Jesus, Meester, wees ons barmhartig!  14  En toe Hy hulle sien, sê Hy vir hulle: Gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword.  15  En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met ‘n groot stem verheerlik.  16  En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en Hom gedank. En hy was ‘n Samaritaan.

Hand 9:3-6  En toe hy [Saul] op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ‘n lig van die hemel af;  4  en hy val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?  5  En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.  6  En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.

Op die dag van Pinkster, wat beskryf word in Handelinge 2, het die gees van God op die 120 volgelinge van Jesus gekom en hulle het in duidelik herkenbare tale gespreek wat hulle self nie geleer het nie. Die gewone Jode wat rondom hulle begin vergader het, het hulle woorde verstaan en kon duidelik die boodskap van God aan hulle hoor… in hul eie taal. Niemand het tydens hierdie kragtige manifestasie van die gees van God omgeval en op hul rug gelê, stuiptrekkings gekry, daar was nie skuim om hul monde nie, en die persone het ook nie rond gerol op die grond nie! Hulle het ook nie in enige brabbeltaal (onbekende tale) gepraat nie! Lees maar self wat opgeteken is in die Skrifte wat presies op die dag gebeur het…

Hand 2:1-11  En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.  2  En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.  3  Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.  4  En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.  5  En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is.  6  En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek;  7  en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie?  8  En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?  9  Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,  10  Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote,  11  Kretense en Arabiere—ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.

Selfs Jesus het Sy Vader geëer en respekteer – Hy was 100% gevul met die gees van die Vader, en het ook vooroor geval en sy gesig na die aarde gebuig en gebid. Een so geleentheid is aangeteken in die Skrifte toe Hy in Getsémané gebid het voor Sy dood – Sy duidelike woorde in gebed is selfs vir ons aangeteken.

Mat 26:36-39  Toe kom Jesus met hulle in ‘n plek met die naam van Getsémané, en Hy sê vir die dissipels: Sit hier onderwyl Ek daar gaan bid.  37  En Hy neem Petrus en die twee seuns van Sebedéüs saam en begin bedroef en benoud word.  38  Toe sê Hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly hier en waak saam met My.  39  En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.

As mense voel dat hulle voor God wil val, of musiek maak, of sing, of dans, of hande klap in aanbidding, dan is dit hulle keuse. As ons nederig is, dan respekteer ons ander se metodes van aanbidding. Maar die Skrifte leer ons ook dat die gees van die profeet aan die profeet onderworpe is. Dit beteken dat ons alles moet doen met ‘n bewustheid van wat rondom ons aangaan, veral in die teenwoordigheid van ander mense wanneer ons saam kom in aanbidding tot God:

1Kor 14:32 En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe.

Die Skrifte waarsku ons om nie God as ‘n God van wanorde voor te stel nie. Ons moet nie dinge doen wat die Skrifte verbied nie. Paulus het ook dieselfde verduideliking aan die wanordelikes in die gemeente in Korinth gegee: 

1Kor 14:23-25  As die hele gemeente dan saam vergader het en hulle sou almal in tale spreek en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie?  24  Maar as almal profeteer en daar ‘n ongelowige of ‘n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel;  25  en so kom die geheime van sy hart aan die lig. En so sal hy op sy aangesig val, God aanbid, en verkondig dat God werklik onder julle is.

1Kor 14:33  ….God is nie ‘n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges.

1Kor 14:40  Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan.

God se werke is duidelik, ordelik en kan verduidelik word. God se karakter kom na vore IN ONS PERSOONLIK, as ons Sy Woorde bewaar.

Joh 14:21 Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

Joh 14:23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

God se karakter word saamgevat in die VRUG van die gees – as die Vader en die Seun in jou woonagtig is, dan is Sy VRUG (Sy Karakter) die hoogste getuienis:

Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

God is ‘n God van orde en duidelikheid. God sal self met ‘n persoon deel wat Hom voorstel as “spooky” en wanordelik. Dit is duidelik dat as mens agteroor val, of buite beheer optree, en die persoon dit dan toeskryf aan die werking van die gees van God, so ‘n persoon in diepe geestelike misleiding en geestelike blindheid verkeer. Die persoon ken nie die Vader en die Seun nie, en ons onttrek onsself van sulke persone. God sal self met so ‘n persoon deel, soos Hy dit goeddink:


Heb 10:31  Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.