Die eerste beginsels van die woorde en leer van Christus (Deel 3)

Inleiding:

Ons almal begin ons lewe op hierdie aarde in die vorm van ‘n baba wat aan sy of haar nuwe omgewing en omstandighede gewoond moet word, en ons groei dan ook onder die beskerming van ons ouers en familie. Dit alles help ons om te sien dat daar ‘n proses aan alles verbonde is, soos God met mens werk. Om te dink dat die mens reeds in God se ewebeeld was by die mens se skepping in vlees, toon geestelike blindheid. God is gees en gees is Sy wese!

Joh 4:24 God is Gees….

Ons almal word net soos die eerste mens Adam, eerste in onvolmaakte vlees gemaak, en gaan deur ‘n proses wat uiteindelik sal eindig in geestelike volmaakte lewe in Christus.

1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

Dit is wat hierdie volgende verse ook vir ons wil sê, maar hierdie waarheid word deur die vertalings nie duidelik gemaak nie:

Gen 1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis..

Die werkwoord “maak” is vertaal van die oorspronklike Hebreeuse woord “âśâh”, en die gedagte wat hierdie woord in Hebreeus in hierdie instansie oorgedra het, is die idee van onvoltooidheid (Bron: Dr James Strong’s Hebrew Dictionary with Tense, Voice and Mood). God is besig met hierdie proses om mense in Sy ewebeeld te maak, wat Jesus ook bevestig in hierdie woorde toe die Jode dit ook nie kon verstaan dat God ook op die sabbatdag werk

Joh 5:16-17 En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om Hom dood te maak, omdat Hy dit [die genesing van die man wat agt en dertig jaar aan sy siekte gely het en bedlêend was] op die sabbat gedoen het. 17 En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.

Ons almal wat in sondige vlees is, is hierdie man wat siek in sonde leef en God se geestelike genesing benodig. Ons eerste lewe is ‘n lewe van geestelike dood (dit is wat vlees is), en daarom het ons almal God se geestelike lewe nodig. Ons almal sal deur twee geboorte- en groeiproses gaan, soos die Skrifte dit dan ook aan ons uitwys:

Joh 3:1-6  En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode.  2  Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.  3  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  4  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?  5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Ons eerste geboorte is in vlees en ons groei dan oor etlike jare voor ons volwassenheid bereik. Net so is daar dieselfde proses waardeur ons almal sal gaan op ‘n geestelike vlak. Ons almal dra dus eers “die beeld” van die onperfekte aardse Adam, voordat almal dan gebring sal word op ‘n tyd soos deur God bepaal om “die beeld” van die  perfekte Christus:

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Die tweede proses sluit in ‘n pynlike afbreking van die eerste Adam, en ons word gedwing om soos ‘n baba van vooraf alles te herleer. Daarom is Petrus se woorde so belangrik om van kennis te neem vir hulle wat reeds in hierdie lewe deur hierdie geestelike geboorte en groeiproses in Christus geneem word:

1Pe 2:2  …verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei.

Daar is ses leerstellings van Christus wat ons eerste leer ken, en hierdie leerstellings vorm die fondasie vir ons groeiproses tot geestelike volwassenheid. Hier is die lys van die “melk”-leerstellings wat ons eerste as fondasie moet vaslê, voordat God ons “toelaat” om verder te groei in die gees om die vaste spyse te geniet:

Heb 6:1-3  Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,  2  van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.  3  En dit sal ons doen as God dit toelaat.

Hier is die ses “melk” leerstellings van Christus weer:

In hierdie studie sal ons op die leer van “die leer van die doop” konsentreer.

Die leer van die doop (of dopinge / wassinge):

In die oorspronklike Grieks van die Nuwe Testament is die woord “doop” in Hebreërs 6 vers 2 in die meervoudsvorm, omdat daar na meer as een tipe doop verwys word (in die Skrifte) waardeur ons sal gaan. Die konsep van “verskillende wassinge” word deurgans gemeld in die Skrifte wat dan ook ons help om hierdie dopinge reg te verstaan. Hier is een so ‘n voorbeeld van “wassinge” waar verwys word na fisiese Israel en hul geskiedenis. Om in God se heiligdom te kon ingaan vir die Levitiese priesters, moes hulle deur hierdie wassinge gaan. Geen toegang was gegee aan enigeen as hy nie deur hierdie prosesse gegaan het nie:

Heb 9:8-10  …die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie.  9  Dit was ‘n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie,  10  omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling.

Soos die teks in Hebreërs 9 ook tereg uitwys was hierdie wassinge ‘n skadubeeld van dit wat elkeen van ons sal moet deurgaan om in God se ware geestelike tempel in te gaan:

Heb 10:19-22  Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus  20  op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,  21  en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het,  22  laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.

Die “wassinge” wat in gees plaasvind, kom deur die “waterbad” van die Woord:

Efes 5:25-26  …soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het  26  om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord.

Ons wassinge (dopinge) in gees (die innerlike) kom dus alleenlik deur die Woord en nie deur fisiese water nie. Fisiese rituele het nog nooit enige blywende geestelik impak op enigeen gemaak nie. God is gees en Sy Woord is gees, en dit is net in gees en waarheid dat ons God waarlik kan aanbid en gehoorsaam – as daardie “uur” vir ons persoonlik aangebreek het:

Joh 4:23-24 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. 24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Ons leer dat die Woord van God alleenlik die skeiding tussen vlees en gees vir ons kan duidelik maak:

Heb 4:12 Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

As ons “uur” aanbreek om die dinge van God op ‘n nuwe manier te ervaar, dan skuif ons fokus weg van die uiterlike vlees, en die Woord van God bring nuwe lewe in ons en herskep ons na die geestelike beeld van Christus:

2Kor 4:16-18  Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe.  17  Want ons ligte verdrukking wat vir ‘n oomblik is, bewerk vir ons ‘n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid;  18  omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

Kol 3:10  en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper.

Tydens die hele proses word ons dus eerste gevorm in vlees, en dan op die tyd soos God alleen bepaal, word ons geneem deur ‘n heiligsmakingsproses – ons vleeslike tempel word afgebreek en vervang deur die ware tempel van God in gees.

Efes 4:22-24  dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,  23  en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed  24  en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

In die verband sien ons ook hoe God werk in die twee belangrike aspekte van ons samestelling – ons uiterlike vleeslike bestaan (wat in Bybels taal as “die aarde” gesien moet word), en ons denke (wat in Bybelse taal as “asem” in ons werksaam is en verwys na ons hemel waarbinne God werksaam is deur Sy gees). Daar is dus twee vlakke waar ons verandering en vernuwing benodig. Dit is op hierdie vlakke waar die twee dopinge (wassinge) ook dan plaasvind:

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Jesus het volle gesag en beheer gekry van die Vader om ons deur albei die dopinge te neem!

Mat 28:18-20  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.  19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.  20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Die geskiedenis van die fisiese Israeliete help ons om ook hierdie aspekte van “die leer van die dopinge” as ‘n belangrike beginsels van Christus se leer beter te verstaan. Alles wat vir ons neergeskryf was oor Israel, is voorbeelde van ons eie groeiproses in Christus, soos Paulus ook tereg opmerk in die volgende woorde:

1Kor 10:11  Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

Israel moes eerste deur die Rooi See gaan, en hierdie See stel ons voor aan ons eerste doop:

1Kor 10:1-2  Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het,  2  en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see.

Die see wat Paulus hier na verwys is die skeiding tussen die ou Egipte en die wildernis waardeur Israel moes trek op pad na die beloofde land. Die Rooi See was die skeiding tussen die ou Egipte en die wildernis en die Beloofde Land. Egipte verwys geestelik na ons eie “slawehuis”, dit is ons eie tyd onder die heerskappy van sonde in vlees. Ons almal word gebore in ‘n slawehuis en ons groei op as diensknegte van sonde, voordat ons diensknegte van die geregtigheid van Christus word – voorat ons die geestelike beloofde land in Christus ingaan en dit bewoon (Hy in ons en ons in Hom):

Rom 6:16-20  Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?  17  Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is,  18  en, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid.  19  Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees; want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking.  20  Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid.

Die eerste “see” is ons eerste doop wat verwys na die skeiding wat God maak tussen ons ou vleeslike manier van lewe en die begin van die nuwe proses om ons in gees te skep. Ons eerste doop is dus wanneer ons tot besef gebring word van die groot liefdestaak van Jesus waar Hy deur ‘n pynlike kruisdood moes gaan vir ons sonde (vir alle mense en ook vir elkeen op ‘n baie persoonlike vlak).

1Jn 2:1-2 My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige. 2 En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.

Ons ervaar hierdie dood van Jesus baie intiem want ons kan sien dat Jesus se bloed op ons eie geestelike huis se twee deurposte en aan die bo-drumpel geverf was (Eks 12:7). Ons is persoonlik betrokke en ook aanspreeklik vir Sy dood!

1Kor 15:1-3  Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan,  2  waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het.  3  Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte.

Ons persoonlike sondes is die spykers wat Jesus deurboor en vir Sy dood verantwoordelik is. O ja, ons hand is saam aan die tafel want ons almal verraai Jesus as ons nie eens ons eie aandeel aan Sy dood kan erken nie:

Luk 22:21 Maar kyk, die hand van hom wat My verraai, is by My aan tafel.

Ons sit ons eie hande saam in die bak – ons elkeen is skuldig aan die breking van Sy liggaam. Ons drink ook saam aan die beker – ons is skuldig aan Sy bloed:

Luk 22:19-23 Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word; doen dit tot my gedagtenis. 20 Net so neem Hy ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. 21 Maar kyk, die hand van hom wat My verraai, is by My aan tafel. 22 Die Seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wee daardie man deur wie Hy verraai word! 23 Toe begin hulle onder mekaar te vra wie van hulle dit tog kon wees wat dit sou doen.

Ons vind uit dat ons skuldig is aan alle sondes wat in die mensdom genoem en gepleeg word – alle booshede is in ons vlees en ons pleit skuldig voor God en vra vir vergifnis. Deur die offer van Jesus het Vader vir alle mense van alle tye vergifnis van sonde voorsien.

1Jn 2:1-2  My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.  2  En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.

Rom 6:10  Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God.

Die aardse mens is sondig van kop tot tone en ALMAL hierdie sondes “behoort aan [ons]” – onder die volle beheer van Christus en die Vader! Dit is so vertroostend om te weet dat ALLES onder totale kontrole van God is – Hy weet alles van ons!

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.

Met tyd neem ons met skokke kennis van die diep vlakke van sonde wat in ons aardse liggaam ingebou is en in ons leef! Ons almal kan volmondig saamstem met Paulus as hy die volgende woorde neerstip:

Rom 7:15-24  Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.  16  En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is.  17  Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.  18  Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.  19  Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.  20  Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon.  21  Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig.  22  Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens;  23  maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is.  24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Wie sal ons skei van die aardse liggaam van sonde en die dood (Egipte)? Wie sal ons neem deur ons eie Rooi See en ons red van ons vlees en ons sonde?

Rom 7:25  Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here!

Jesus se gestorte bloed en Sy gebroke liggaam het vir ons almal toegang gegee tot agter die aardse gordyn- “elkeen in sy eie orde” (1Kor 15:23-28):

Heb 10:19-22 Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus 20 op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, 21 en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het, 22 laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.

As ons agter die aardse liggaam gaan, dan sien ons dat die doop ook van toepassing is op ‘n baie dieper innerlike proses:

Rom 6:1-7  Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?  2  Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?  3  Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?  4  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.  5  Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding;  6  aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.  7  Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.

Ons eerste doop in ons eie Rooi See neem ons deur die proses om nie toe te gee aan die ou aardse vleeslike drange. Ons leer om saam met Jesus te sterf!

Gal 2:20  Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Israel moes ook deur ‘n tweede rivier gaan wat aan ons ons eie tweede doop uitbeeld. Die Jordaanrivier is die tipe van ons innerlike vernuwing om ons denke en oortuigings te baseer op God se Woord alleenlik. Josua is die tipe van Jesus wat ons kom woon en ons deur die hele proses neem – Hy het so belowe dat Hy ons nooit sal verlaat nie. Van hierdie punt af vorentoe weet ons die strydte sal net vererger want ons innerlike denke word nou geneem deur ‘n oorlog in ons hemele (Efes 6:….). Hierdie volgende woord in die boek van Joshua gee vir ons ‘n pragtige beeld van hierdie innerlike doopsproses:

Jos 3:1-17  Daarop het Josua die môre vroeg klaargemaak, en hy met al die kinders van Israel het van Sittim af weggetrek en by die Jordaan aangekom en daar die nag oorgebly voordat hulle deurgetrek het.  2  En aan die einde van drie dae het die opsigters die laer deurgegaan  3  en aan die volk bevel gegee en gesê: Net soos julle die verbondsark van die HERE julle God sien en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van jul staanplek af opbreek en agter hom aan trek.  4  Maar laat daar ‘n afstand van omtrent twee duisend el tussen julle en hom wees; kom nie naby hom nie; sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek; want gister en eergister het julle nie met dié pad getrek nie.  5  Verder het Josua aan die volk gesê: Heilig julle; want môre sal die HERE wonders onder julle doen.  6  En Josua het met die priesters gespreek en gesê: Neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit; toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor die volk uit getrek.  7  Daarop sê die HERE vir Josua: Vandag sal Ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat Ek met jou sal wees soos Ek met Moses gewees het.  8  Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondsark dra, en sê: Net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle in die Jordaan bly staan.  9  Toe sê Josua aan die kinders van Israel: Kom nader hierheen en luister na die woorde van die HERE julle God.  10  Verder het Josua gesê: Hieraan sal julle erken dat daar ‘n lewende God tussen julle is, en dat Hy sekerlik die Kanaäniete en Hetiete en Hewiete en Feresiete en Girgasiete en Amoriete en Jebusiete voor julle uit sal verdrywe:  11  Kyk, die verbondsark van die HERE van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan in.  12  Neem dan nou vir julle twaalf manne uit die stamme van Israel, een man uit elke stam;  13  en net soos die voetsole van die priesters wat die ark van die HERE, die Here van die hele aarde, dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word—die water wat van die bokant afkom, en dit sal soos een wal bly staan.  14  En toe die volk wegtrek uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbondsark dra, op die voorpunt van die volk,  15  en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle al die dae van die oes,  16  bly die water staan wat van die bokant afkom: dit het opgerys soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan lê; en die wat afstroom na die See van die Vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn; toe het die volk deurgetrek, teenoor Jérigo.  17  Maar die priesters wat die verbondsark van die HERE gedra het, het onbeweeglik bly staan op droë grond binne-in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan voleindig het.

In hierdie gedeelte is soveel geestelike simbole wat ons help om te sien wat ons sal nodig kry op ons pad na innerlike geestelike vernuwing. Kom ons noem ‘n paar kortliks:

  • “Josua [het] die môre vroeg klaargemaak, en hy met al die kinders van Israel…van Sittim af weggetrek…”. Ons kan nie hierdie tog alleen aanpak nie. Ons makeer Jesus In ons en broers en susters om saam met ons te trek:

Heb 10:24-25  en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor;  25  en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.

1Kor 12:12-14  Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus.  13  Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.  14  Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie.

Jos 3:3-4 Net soos julle die verbondsark van die HERE julle God sien en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van jul staanplek af opbreek en agter hom aan trek.  4  Maar laat daar ‘n afstand van omtrent twee duisend el tussen julle en hom wees; kom nie naby hom nie; sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek; want gister en eergister het julle nie met dié pad getrek nie.

  • “…aan die einde van drie dae het die opsigters die laer deurgegaan, en aan die volk bevel gegee…” Die getal ‘drie’ dui aan die proses van oordeel waardeur ons moet gaan om tot geestelike volwassenheid te kom. Die opsigters verwys na die leierskap wat God in Sy gemeente aanwys om die regte rigting vir die gemeente aan te wys. Hulle moet die Woord bo alles hou en die hoogste ereplek in die gemeente gee:

Efes 4:11-16  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,  12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,  13  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;  14  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;  15  maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,  16  uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

6 Responses to Die eerste beginsels van die woorde en leer van Christus (Deel 3)

  1. Terug pieng: Die eerste beginsels van die woorde en leer van Christus (Deel 5) | 4windkoinonia

Kommentaar is gesluit.