Die eerste beginsels van die woorde en leer van Christus (Deel 4)

Inleiding:

Daar is ses leerstellings van Christus wat ons eerste leer ken, en hierdie leerstellings vorm die fondasie vir ons groeiproses tot geestelike volwassenheid. Hierdie leerstellings word dan ook “die eerste beginsels van die woorde van God” genoem:

Heb 5:12-14 Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. 13 Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is. 14 Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

As ons voortlees na die volgende verse in die boek van Hebreërs (onthou die oorspronklike boeke in die Bybel het nie hoofstuk-indelings gehad nie), dan word hierdie “eerste beginsels” gelys.

Heb 6:1-3  Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,  2  van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.  3  En dit sal ons doen as God dit toelaat.

Die ses “melk”-leerstellings is baie nodig en hierdie fondasie moet behoorlik vasgelê word, voordat God ons “toelaat” om verder te groei in die gees om die vaste spyse te geniet:

1Pe 2:2  …verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei.

Daar is dus ‘n stadium waar ons onervare is om die woorde en werke van God reg te kan “sny”, voordat die stadium aanbreek waar ons ervare word daarin, omdat ons daarop fokus om ons beproef voor God te stel deur spesifiek ook die geestelike dinge van die vleeslike dinge te onderskei.

2Ti 2:15 Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.

Dit is die Woord self wat ons help om hierdie skeiding te maak, en ook ander dieper dinge van die gees aan ons te openbaar:

Heb 4:12 Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Hier is die ses “melk” leerstellings van Christus weer:

In hierdie studie sal ons op die leer van “die handoplegging” konsentreer.

Die handoplegging

Die Skrifte bied aan ons voorbeelde waar dinge in of ‘n positiewe of negatiewe lig gesien moet word. Dieselfde Wolkkolom in die wildernis, byvoorbeeld, was vir een groep donkerte en vir die ander groep lig, en so ook bring die Woord hierdie skeiding tussen mense:

Eks 14:19-20 En die Engel van God wat voor die leër van Israel uit getrek het, het daar weggegaan en agter hulle aan getrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan; 20 so het dit dan tussen die leër van die Egiptenaars en die leër van Israel in gekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie.

In die Ou Testament sien ons dikwels die negatiewe toepassing van hande oplê. Hier is een so ‘n voorbeeld:

Gen 37:19-22 En hulle [Josef se tien broers] het vir mekaar gesê: Daar kom daardie dromer aan! 20 Kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê: ‘n Wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. 21 Toe Ruben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê: Laat ons hom nie doodslaan nie. 22 Ruben het ook vir hulle gesê: Moenie bloed vergiet nie; gooi hom in hierdie put wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie—sodat hy hom uit hulle hand kon red om hom na sy vader terug te bring.

Ons sien ook die positiewe toepassing van hande oplê in die Ou Testament waar dit veral vir die oordra van gawes vir bediening gebruik was:

Num 8:9-10 En jy[Moses] moet die Leviete voor die tent van samekoms laat nader kom en die hele vergadering van die kinders van Israel versamel. 10 Dan moet jy die Leviete voor die aangesig van die HERE laat nader kom, en die kinders van Israel moet hulle hande op die Leviete lê.

Ons sien dan ook in die Nuwe Testament, veral in die vier evangelies en in die boek van Handelinge, dat daar baie geskryf was oor die fisiese aspek van handoplegging. Mense was fisies hande opgelê en baie siekes het genesing ontvang. Ander geestelike gawes was ook op die manier oorgedra wat dan op ‘n fisiese manier gemanifesteer het. Geestelike bedieninge was ook deur handoplegging aan ander oorgedra. Hier is drie voorbeelde:

Hand 6:1-6 En in dié dae toe die dissipels vermeerder het, het daar ‘n murmurering ontstaan van die Griekssprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. 2 En die twaalf het die menigte van die dissipels byeengeroep en gesê: Dit is nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. 3 Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel; 4 maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. 5 En die woord het byval gevind by die hele menigte; en hulle het gekies: Stéfanus, ‘n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus en Próchorus en Nikánor en Timon en Pármenas en Nikoláüs, ‘n Jodegenoot uit Antiochíë, 6 wat hulle voor die apostels gestel het; en hulle het gebid en hulle die hande opgelê.

Hand 9:10-17 En daar was ‘n dissipel in Damaskus met die naam van Ananías; en die Here het vir hom in ‘n gesig gesê: Ananías! En hy antwoord: Hier is ek, Here. 11 Toe sê die Here vir hom: Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na ‘n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid; 12 en hy het in ‘n gesig ‘n man met die naam van Ananías sien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien. 13 Maar Ananías antwoord: Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het; 14 en hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u Naam aanroep. 15 Maar die Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. 16 Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir my Naam moet ly. 17 En Ananías het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê: Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word.

1Ti 4:14 Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou [Timotheus] is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge.

Die fisiese aspek van handoplegging het dus ‘n regmatige plek in die bedieningswerk van Christus en Sy kerk. Hier is een inskrywing oor fisiese handoplegging wat baie betekenisvol vir ons is…

Mat 19:13-15  Toe bring hulle kindertjies na Hom, dat Hy hulle die hande sou oplê en bid; en die dissipels het hulle bestraf.  14  Maar Jesus sê: Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele.  15  En Hy het hulle die hande opgelê en daarvandaan vertrek.

Jesus se fisiese handoplegging op kinders wys na ons eie tyd waar ons almal geestelik onvolwasse is en op hierdie deel van Christus se bediening fokus. Ons almal begin as geestelike kindertjies en ons hou van vleeslike seëninge. Maar hierdie fokus op die fisises seëninge verhoed egter ons groei tot geestelik volwassenheid. Hebreërs 6 wys aan ons dat fisiese handoplegging deel is van die “eerste beginsels” van Christus. So beskryf Paulus die “eerste beginsels” van Christus in die voorafgaande woorde in Hebreërs 5:

Heb 5:12-14 Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. 13 Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is. 14 Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Kyk wat sê Paulus vir die Christene in Korinth wie nog op die fisiese dinge fokus:

1Kor 3:1-4  En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.  2  Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,  3  omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?  4  Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos—is julle nie vleeslik nie?

Paulus bestraf hulle wie nog in vlees wil bly en nie wil voortgaan tot geestelike volwassenheid nie. Enige goeie ouer sal sy kind aanmoedig om op te groei. Net so sal ‘n geestelike ouer ook sy geestelike kinders sterk aanmoedig om op te groei tot geestelike volwassenheid. Maar wat is geestelike volwassenheid? Dit is om die dinge van God in gees te sien en Hom in gees te aanbid – dit is waar ons immers wil wees. God is gees en Hy wil ons na daardie vlak neem:

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. 

Vlees het sy plek, maar dit is slegs ons eerste fase waardeur ons moet gaan om later tot die geestelike vlak geneem te word:

Joh 3:1-6 En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode. 2 Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. 3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 4 Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? 5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Jesus het vir ons die proses uitgebeeld deur self in vlees te kom, en te sterf, en was daarna deur die Vader uit die dood opgewek om met die Vader te verenig in gees:

Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

1Kor 15:1-4 Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, 2 waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het. 3 Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; 4 en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte.

Jesus het inderdaad na Sy Vader gegaan en met Vader in gees verenig na Sy aardse (vleeslike bediening). Waar het Jesus gegaan en met Sy Vader verenig?

Joh 14:1-11  Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.  2  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.  3  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.  4  En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.  5  Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?  6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.  7  As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien.  8  Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.  9  Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader?  10  Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.  11  Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self.

Waar is God se woning?

Joh 14:21-24  Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.  22  Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie?  23  Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.  24  Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.

God se woning is by hulle wie Sy Woorde bewaar! Sy Woorde is gees en daarom kan hulle wie die woorde as gees aanvaar, die woning van Jesus en Sy Vader wees. Aaan die einde van die proses sal ons almal sien dat die vlees en sy werke eintlik van geen ware blywende nut is nie:

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Ons moet die “groot werke” van Jesus tydens Sy aardse bediening onderskei van Jesus se “groter werke” in gees. Jesus in vlees het groot werke gedoen en baie siekes gesond gemaak van vleeslike siektes. Maar Hy sê self dat vlees (en al Sy werke in vlees) van geen nut is op die einde van die dag nie. Vleeslike genesing is van toepassing tot vandag, maar dit genees nie ons innerlike geestelike siektes nie. Ons makeer innerlike genesing. Dit is die innerlike geestelike werke wat die “groter werke” van Jesus is.

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Jesus belowe “groter werke” aan hulle wie Hom en die Vader in gees en waarheid aanbid:

Joh 5:20  Want die Vader het die Seun lief en toon Hom alles wat Hy self doen. En groter werke as hierdie sal Hy Hom toon, sodat julle verwonderd kan wees.

Joh 14:12  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan. 

Handoplegging in ‘n geestelike sin verwys na ‘n dieper werk van God in ons innerlike mens – ons hart (ons denke). Geestelike handoplegging bring die groter geestelike werke van Jesus in ons, en deur ons, na vore.

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Geestelike handoplegging behels ook wanneer ons geestelik assosieer met hulle wat van dieselfde “sin van Chritus”, dieselfde denke van Christus en Sy ware leer oortuig is.

1Kor 2:16 Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.

Daarom word ons gewaarsku om nie haastig te wees om mense die hande op te lê nie want daarmee assosieer ons met hul leerstellings:

1Ti 5:22 Moenie haastig iemand die hande oplê nie, en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein.

Ons moet nie ons geestelike pêrels met hulle deel wat God se waarheid haat nie:

Mat 7:6 Moenie wat heilig is, aan die honde gee nie; en gooi julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.

Ons moet nie hande opê op hulle wie nie in die ware leer van Christus staan nie – ons moet nie hulle tot ons geestelike huis toelaat nie:

2Jn 1:8-11 Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar ‘n volle loon ontvang. 9 Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. 10 As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. 11 Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

Soos die geestelike betekenis van handoplegging assosiasie en samesyn uitbeeld, so is die wassing van hande ‘n simbool van disassosiasie en verwydering:

Jes 1:15-16 En as julle jul hande uitbrei, bedek Ek my oë vir julle; ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister Ek nie: julle hande is vol bloed. 16 Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen,

Mat 27:24 En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder ‘n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê: Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man; julle kan toesien!

Jak 4:8 Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

6 Responses to Die eerste beginsels van die woorde en leer van Christus (Deel 4)

  1. Terug pieng: Die eerste beginsels van die woorde en leer van Christus (Deel 5) | 4windkoinonia

Kommentaar is gesluit.