Die eerste beginsels van die woorde en leer van Christus (Deel 6)

Inleiding:

Daar is ses leerstellings van Christus wat die fondasie vorm vir ons groeiproses tot geestelike volwassenheid in Christus. Ons moet intensief streef om die waarhede van Christus te ken te midde van ‘n wêreld waar die leuens die oorhand het. Ons almal begin ons geestelike groeiproses as geestelike kindertjies in Christus, maar ons moet nie geestelike kindertjies bly nie. Ons moet alles insit, soos God ons bekragtig, om geestelik op te groei sodat ons geestelike sterk word om ons dienswerk te verrig tot eer en verheerliking van Christus en die Vader!

1Pe 2:2  …verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei.

Hier is die lys van die eerste leerstellings wat ons deeglik moet vaslê, voordat God ons sal “toelaat” om verder te groei om die vaste spyse te geniet in die gees, wat Hy vir ons voorberei het in Christus:

Heb 6:1-3  Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,  2  van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.  3  En dit sal ons doen as God dit toelaat.

Hier is die ses beginsels van die leer van Christus en die skakels na elke studie wat dit verder belig:

In hierdie studie sal ons op die leer van “die ewige oordeel” van God konsentreer.

Die ewige oordeel van God:

Daar is baie misverstande oor die oordeel van God, en dit lei tot groot onkunde oor die belangrike geestelike waardes wat God daarin plaas. Die eerste misverstand kom as gevolg van die woord “ewig” wat aan die oordeel gekoppel word in Hebreërs 6 vers 2 in baie vertalings van die Bybel, ook die Afrikaanse vertalings.

Heb 6:2 van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige [Grieks: “aiōnios” van “aiōn” = tydperk] oordeel .

Die Griekse woord wat hier gebruik word is “aiōnios” wat die byvoeglike naamwoord is vir die naamwoord “aiōn” wat nie ewig beteken nie. Ons het reeds hieroor geskryf en lees gerus die skrywe by hierdie skakel:

Die twee Griekse woorde: “Aion” en “Aionios”

‘n Eon is ‘n tydperk – elke skepsel het sy eie eon (begin en einde), en daar bestaan twee hoof-eons waarbinne die menslike skepsels hul persoonlike eons uitleef, naamlik ‘n fisiese eon eerste, en daarna volg die geestelike eon. So beskryf Paulus die twee hoof-eons:

1Kor 15:45-49 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Hier is twee verse wat duidelik bewys dat die Griekse woord “aiōn” NIE “ewig” beteken nie. Kyk ook hoe hierdie waarheid weggesteek word agter ander woorde wat die betekenis van hierdie belangrike Griekse woord “aiōn” verder wil weghou van die lesers…

Tit 1:1-2 KJV Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God’s elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness; 2 In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world [the aion] began [hier is die Griekse woord “aiōn”, as “the world” vertaal vir een of ander duistere rede, maar kyk daar staan dit dat die “aiōn” ‘n BEGIN het. Iets wat ewig is het nie ‘n begin of ‘n einde nie! So “aion” kan nooit as “world” of “eternal” vertaal word nie]

Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld [die woord “wêreld hier is vertaal vanaf die Griekse woord “aiōn”, en hier staan dat die “aiōn” ‘n einde het!!! Weereens sien ons dat die woord “aion” kan nooit as “wêreld” of “ewig” vertaal word nie ]?

Die woorde “aion” en “ainios” moet altyd die konsep van tydelikheid uitdruk in elke vers waarin dit voorkom (daar is omtrent 129 verse in die Nuwe Testament waarin die woord “aion” voorkom – sien Dr James Strong se woordlys onder nommer 165). Die woord aion beteken ook tydperk in die volgende vers:

Heb 6:2 van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige [Grieks: “aiōnios” van “aiōn” = tydperk] oordeel .

God se oordeel het ‘n bepaalde tyd om plaas te vind in almal se lewe, en die tyd het ‘n begin en ‘n einde.

2Kor 5:10 Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.

God se oordeel is inderdaad ‘n verskriklike ding vir ons vlees, maar dit duur nie vir ewig nie. Jakobus sê dat God se “wet van vryheid” mense anders beoordeel as die wet van mense wat geen barmhartigheid het nie. God se barmhartigheid oortref Sy oordeel, terwyl mense se haat en oordeel oor ander mense geen einde het nie!!!

Jak 2:11-13 Want Hy wat gesê het: Jy mag nie egbreek nie, het ook gesê: Jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy ‘n oortreder van die wet geword. 12 Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. 13 Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie; en die barmhartigheid roem teen die oordeel.

Dawid het die verskil tussen mense se oordeel en God se oordeel as volg uitgedruk:

2Sa 24:14 Daarop sê Dawid vir Gad: Ek is baie benoud; laat ons tog val in die hand van die HERE, want sy barmhartighede is groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie.

Job is ‘n baie goeie voorbeeld van God se tyd van oordeel oor ‘n mens. Alhoewel Job deur hel gegaan het op God se bevel, het God se barmhartigheid aan die einde van die proses duidelik geseëvier! Deur God se einddoel met Job leer ons dat God “vol medelye en ontferming is”. Al is God se oordele so fel en pynlik (die woord “lydsaamheid” impliseer lyding!), het Hy bepaal dat dit net ‘n sekere tyd duur en dat dit ‘n spesifiek doel moet bereik. .

Jak 5:11 Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelye en ontferming is.

Sodra God Sy doel bereik het met Sy oordeel, kom die oordeel tot ‘n einde!! So verduidelik Solomo dit…

Spr 26:20 Deur gebrek aan hout gaan die vuur dood, en as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis.

God se medelye en ontferming is waaragtig, en Sy goedertierenheid en liefde duur vir ewig!

Psa 136:1 Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

God het ‘n doel met alles en niks word net goedsmoeds geskep en dan vir ewig verwerp nie. God bereik Sy doel met alles en dit geld ook vir die oordeel van elke mens:

Job 23:13-14  Maar Hy bly onveranderlik Een—wie sal Hom dan teëhou? En wat sy siel begeer, dit doen Hy.  14  Want Hy sal volbring wat oor my besluit is, en baie sulke dinge is daar by Hom.

God se oordeel het ‘n baie belangrike doel – om geestelike kennis en insae in die geregtigheid van God te bring, en deur God se oordeel word die ongeregtigheid uit ons verwyder. God se oordeel bring die waarheid in ons tot stand. Jesaja gee ons een van die duidelikste redes waarom die oordeel van God so ‘n belangrike rol in elke mens se lewe speel, en waarom ons daarna moet vra in gebed aan God.

Jes 26:8-9  Ook in die weg van u oordele het ons U verwag, o HERE! Tot u Naam en tot u gedenknaam gaan die begeerte van ons siel uit.  9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

“As u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid” is baie belangrik om van kennis te neem. God se oordeel is ‘n leerskool en die hoofkursus in hierdie skool is God se geregtigheid.

“…as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.”

God se geregtigheid is God se wese en dit wys ons hoe God optree ten alle tye. Dit is nie wat die mens het nie – die mens het sy eie geregtigheid wat geensins ooreenstem met God se geregtigheid nie. Die oordeel van God breek ons eie vleeslike geregtigheid af, en dit is uiteraard ‘n baie pynlike proses vir die vleesmens. Die oordeel word ook as “ die dag van die Here” beskryf in die Skrifte. Hier is hoe die profeet Joël dit uitdruk:

Joe 2:1-6  Blaas die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige berg! Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die HERE kom, want hy is naby—  2  ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag; soos die môreskemering, uitgesprei oor die berge, kom ‘n talryke en magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie.  3  Voor hom uit verteer ‘n vuur, en agter hom brand ‘n vlam; voor hom lyk die land soos die tuin van Eden, en agter hom is dit ‘n woeste wildernis; ook kan niks daaraan ontkom nie.  4  Sy voorkoms is soos dié van perde, en net soos ryperde so hardloop hulle.  5  Soos die gedruis van waens huppel hulle oor die bergtoppe, soos die geknetter van ‘n vuurvlam wat die kaf verteer, soos ‘n magtige volk wat vir die geveg opgestel is.  6  Vir hom bewe die volke van angs, alle aangesigte verbleek.

God kondig die oordeel eers duidelik aan, en daarna gebruik Hy verskillende metodes om ons tot Sy geregtigheid te bekeer en ons ‘n nuwe hart, ‘n nuwe uitkyk, op alles te gee. Hier gee God deur die profeet Esegiël vier simbole (Sy “vier kwaai gerigte”) hoe Hy Sy volledige oordeel na ons bring (ons sal in ‘n ander studie hierdie vier simbole verder uitklaar, soos God wil)…

Eseg 14:21 Want so sê die Here HERE: Hoeveel te meer as Ek my vier kwaai gerigte, swaard en hongersnood en wilde diere en pes, op Jerusalem afstuur om daaruit mens en dier uit te roei!

God sal Sy Naam heilig “onder die nasies” – dit was die boodskap aan Israel.

Eseg 36:22-38  Daarom, sê vir die huis van Israel: So spreek die Here HERE: Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige Naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het.  23  En Ek sal my grote Naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, spreek die Here HERE, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken.  24  En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring.  25  Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig.  26  En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.  27  En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.  28  En julle sal woon in die land wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My ‘n volk en Ek sal vir julle ‘n God wees.  29  En Ek sal julle verlos van al jul onreinhede; en Ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig, en Ek sal geen hongersnood op julle lê nie.  30  En Ek sal die vrugte van die bome en die opbrings van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie.  31  Dan sal julle dink aan jul verkeerde weë en aan jul handelinge wat nie goed was nie; en julle sal vir julleself walglik wees oor jul ongeregtighede en oor jul gruwels.  32  Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here HERE; laat dit julle bekend wees! Skaam julle en bloos oor jul weë, o huis van Israel.  33  So sê die Here HERE: In die dag as Ek julle reinig van al jul ongeregtighede, sal Ek die stede laat bewoon, en die puinhope sal opgebou word.  34  En die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit ‘n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan.  35  En hulle sal sê: Hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden; en die stede wat in puin gelê het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon.  36  Dan sal die nasies weet wat rondom julle oorgebly het, dat Ek, die HERE, opgebou het wat afgebreek was, beplant het wat verwoes was; Ek, die HERE, het dit gespreek en sal dit doen.  37  So sê die Here HERE: Ook dit sal Ek My laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen: Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape.  38  Soos die geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem op sy feestye, so sal die stede wat in puin lê, vol wees van kuddes van mense; en hulle sal weet dat Ek die HERE is.

God praat hier met die vleeslike Jode omdat God Sy oordele eerste begin by Sy eie volk. Die vleeslike Israel was gebruik as tipe van die ware uitverkore volk in Christus – dit is hulle wie innerlik Jode is. Die woorde van God aan die vleeslike Jode onder die ou verbond is dus alles van toepassing op die geestelike Jode:

Rom 2:28-29  Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie;  29  maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

God praat dwarsdeur die Ou Testament eintlik met Sy kerk in Christus en dit bring nuwe lewe in elke woord wat regdeur die Geskrifte voorkom:

Mat 4:4 Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

God se oordeel begin dus by Sy kerk in Christus – hulle word eerste geleer van God se geregtigheid. Hulle word eerste geskool om alles anders te sien as voorheen. Dit is inderdaad die innerlike oordeel in ons denke waar die fokus van God is. Daarom is die besnydenis van die hart (ons denke) vir God belangrik.

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Deur die oordeel van God leer ons van die Vader en van die Seun, en van die geestelike lewe wat hulle vir ons in stoor het:

Joh 17:3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Die hele Skrifte is vir ons gegee om hierdie belangrike kennis van die Vader en die Seun te gee. Elke goeie leraar sal net die Woord van God aan sy volgelinge voorhou, soos Paulus dit ook aan die jong Timotheus voorgehou het:

2Ti 3:14-17 Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, 15 en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. 16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Die spesiale genooides na die bruilofsmaal van Christus leer nou hulle pynlike lesse in hierdie lewe, en bewaar Christus se verloofring (die onderpand van die gees / Sy beloftes) meer as enigiets anders:

Open 14:12-13 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. 13 En ek het ‘n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle.

Die hele oordeelsproses word pragtig uitgebeeld in die boek van Openbaring, alhoewel die boek van hoek tot kant gelaai is met hewige simboliek om die ongenooides uit te hou. Daarom is die boek van Openbaring so kripties geskryf.

Open 1:1-3  Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,  2  wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het.  3  Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

“Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.” Die tyd is NOU, en God se uitverkorenes beleef die vurige oordeel nou INTENSIEF.

1Pe 4:12-14 Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; 13 maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. 14 As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.

Die oordeel kom in drie hooffases, soos Openbaring ook vir ons aandui. Ons sal nie in hierdie studie die details van elke fase van oordeel bespreek nie, maar net die breë trekke van dit uitwys.

  • Eerste moet ons weet dat die aardse mens geen insae in God se wese het en in Sy wyses van optrede nie. Alles is verseël vir ons vleesmens en sy natuurlike dinge:

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die getal sewe kom dwarsdeur Openbaring voor en wil aan ons verduidelik dat wat ookal met die getal verbind word, ‘n volledigheid beskryf word. Die sewe seëls wys uit dat ons totaal onkundig is (ons onkunde is groot) oor God en Sy werkswyse, en ook met Sy doelwitte met die huidige skepping en die mens spesifiek. Daarom moet die sewe seëls eerste oopgemaak word om ons eie onkunde uit te wys en ons stadig in te lei in ‘n baie persoonlike en diep innerlike openbaringsproses:

Open 6:1  En ek het gesien toe die Lam een van die seëls oopmaak; en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van ‘n donderslag: Kom kyk!

  • Tweedens is daar die aankondiging van die diepergaande prosesse sodra die seëls oopgemaak word waarvan ons deeglik moet kennis neem. Dit kom in die vorm van die sewe trompette wat in die boek in detail beskryf word. Dit is met die opening van die sewende seël dat die sewe trompette uitgewys word om aan ons te wys dit is een proses wat verskillende gebeure op verskillende tye in ons lewe uitwys en aanspreek. Volgorde is nie hoe ons die getalle in Openbaring moet lees nie, maar eerder hul geestelike betekenis as geheel:

Open 8:1-2  En toe Hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent ‘n halfuur lank.  2  En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en sewe basuine is aan hulle gegee.

Die sewe engele is boodskappers van God wie Hy gebruik om die openbaring van Christus en Sy Woord aan ons aan te kondig en oop te maak. Hulle word ook as sterre in Christus se regterhand uitgebeeld:

Open 1:16  En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag.

Open 1:20  die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: die sewe sterre is die engele [leiers / boodksappers] van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes.

Weereens moet dit gemeld word dat God se oordeel die waarheid en Sy geregtigheid in ons tot stand bring. God gebruik Sy boodskappers op aarde om aan Sy mense die waarheid te bring:

Efes 4:11-16  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,  12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,  13  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;  14  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;  15  maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,  16  uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

  • Derdens is daar die toepassings van hierdie oordeel wat ‘n baie persoonlike innerlike pyningsproses behels. Dit word in Openbaring beskryf as sewe “plae” wat uit bakke (“skale”) oor ons gegiet word:

Open 15:1  En ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig.

Open 15:5-8  En ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen.  6  En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels.  7  En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid.  8  En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

Ten Slotte:

Niemand kan God se tempel ingaan as al die plae nie voltooi is nie. Niemand spring dus die oordeelsproses vry nie, want hoe kan mens dit doen as die oordeel ons inlywingskool is tot God se geregtigheid. God gaan almal in Adam deur hierdie drie fases neem. Die oordeel van God bring dus die dood van die vlees tot gevolg, en die opstanding tot lewe. Daarom is die oordele van God nie ewig nie, maar gekoppel aan ‘n tydsame proses waar God se geestelike vuur (Sy Woord) intens betrokke is:

Jer 5:14  Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Die vurige oordeel van God is vir almal uitgesit op die tyd soos God bepaal:

1Kor 3:13-15  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.  14  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;  15  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Ons word almal gered deur die vuur, en die vuur van God is Sy Woord!

Heb 12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

Die oordeel van God het ‘n definitiewe begin en dit het ‘n definitiewe einde vir elkeen – vir elkeen in sy eie orde waartydens redding die gevolg is. God sal Sy doel bereik met elkeen deur Sy vurige oordeel:

1Kor 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  24  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

6 Responses to Die eerste beginsels van die woorde en leer van Christus (Deel 6)

  1. Terug pieng: Die eerste beginsels van die woorde en leer van Christus (Deel 5) | 4windkoinonia

Kommentaar is gesluit.