Wat gebeur met ons geliefde diere na die dood?

Die dood is sekerlik die mees traumatiese ervaring wat vlees kan beleef. Ons natuurlike denke wil nie eens dink daaraan nie en tog is dood inherent aan ons almal. Ons leef daarmee saam, maar dit bly ‘n vreesaanjaende gedagte en ervaring vir ons vlees. Alles in hierdie skepping (insluitend die vlees) was egter geskep as ‘n tydelike skepping deur God – dit is alles aan nietigheid onderworpe reg vanaf die begin:

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Vlees kom voor in verskillende vorms in hierdie tydelike skepping:

1Kor 15:39  Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en dié van visse anders as dié van voëls.

Vier tipes vlees word onderskei in die teks in 1Korinthiërs 15: mense en vee, en visse en voëls. Die laaste twee, visse (alle seediere) en voëls, was saam geskep op dag vyf tydens die ses-dae skepping…

Gen 1:20-23 En God het gesê: Laat die waters wemel met ‘n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. 21 En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. 22 En God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. 23 En dit was aand en dit was môre, die vyfde dag.

Op dag ses was die vee en die mense saam geskep en uit die aarde voortgebring…

Gen 1:24-26 En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. 25 En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. 26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Die mens is God se kroonskepping op die aarde, en het ‘n bewustheid gekry van homself en ‘n bewustheid van God. Die diere het nie hierdie tipes bewustheid nie. Tog het die mens ‘n unieke noue verbintenis met die diere wat saam met hulle op dag ses geskep was. Hulle is ook albei uit stof geskep en albei haal asem en beweeg op die aarde. Die voëls en die visse is anders in hierdie verband. God wil ons dus iets spesiaals leer uit hierdie noue verband tussen die “vee” en die mense, sonder om te daal tot die vlak van die valse ewolusie-teorie. Die mens word deur die Skrifte baie diep vergelyk met die “vee” (die diere wat op die aarde beweeg en asem haal soos hulle)!

Pred 3:18 Ek het in my hart gesê: Ter wille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulleself vee [diere] is.

Soos die mens en die veediere se skepping ooreenstem, so is dit ook met die dood van twee groepe. Die dag as mens of dier sterf, is dit baie duidelik in die Skrifte dat “die asem” van albei groepe na dieselfde plek gaan – die atmosfeer. So gaan ook hul liggame na dieselfde plek – die aarde…”die lot van die mensekinders is ook die lot van die diere: hulle het een en dieselfde lot“.

Pred 3:18-21  Ek het in my hart gesê: Ter wille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulleself vee is.  19  Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere: hulle het een en dieselfde lot; soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, en ‘n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie; want alles is tevergeefs.  20  Alles gaan na een plek toe; alles is uit die stof, en alles keer na die stof terug.  21  Wie bespeur dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe, en dat die asem van die veediere neerdaal ondertoe in die aarde? 

Gen 3:19  In die sweet van jou [Adam] aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

Job 34:14-15 As Hy op Homself ag sou gee, sy Gees en sy asem na Hom sou terugtrek, 15 dan sou alle vlees tesame die asem uitblaas en die mens sou tot stof terugkeer.

Daar is dus nie ‘n derde deel by enige van hierdie skepsels wat na ‘n ander plek gaan, soos sommige ons wil oortuig nie. Die twee dele (stof en die asem) vorm wat die Skrifte noem, ‘n lewende siel. Die mens HET dus nie ‘n siel nie, maar hy IS ‘n siel. Elke lewende siel is ‘n aardse skepsel wat asem haal en in ‘n vleesliggaam rondbeweeg. Elke aardse siel het ‘n tydelike bestaan binne hierdie skepping. As een van die twee dele nie meer lewe gee nie, dan sterf die siel (die hele wese). Die mens is ‘n aardse siel en is van nature ‘n sondige wese, en hy sterf:

Eseg 18:4 Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.

Eseg 18:20 Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees.

Iemand wat preek dat ‘n siel nie kan sterwe nie, is ‘n leuenaar en hy of sy weerspreek die Skrifte. Die leer van die onsterflikheid van ‘n siel is vals. God self vernietig aardse siele, en wek hulle dan op in ‘n ander vorm in een van die twee opstandings wat hy vir alle mense voorberei het:

Mat 10:28  En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel (die vuur van oordeel – Sy Woord – Jer 5:14; 1Kor 3:13-15; 1Pet 4:12; 1Pet 4:17; Open 20:11-15).

In hierdie ooreenkoms tussen mens en dier wat op dag ses geskep was in ‘n aardse liggaam en asem nodig het vir aardse lewe, sien ons die dieper betekenis waarom die mens dan ook as die “dier” in die Skrifte voorgestel word, veral in die boek van Openbaring:

Open 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Die getal van die mens en die dier, is die getal 6 – hulle is saam op dag 6 geskep vir hierdie doel. Alle diere wat dus in die Skrifte voorkom is ‘n refleksie van onsself – daar is ‘n geestelike les in dit alles. Eienskappe wat God aan ons wil uitwys oor onsself, is agter die betekenis van hierdie diere weggesteek in die Skrifte (Ons praat in ‘n ander studie meer hieroor, soos God wil). Diere is dus baie meer spesiaal as wat die natuurlike mens kan besef. Ons is ook baie lief vir ons troeteldiere omdat ons agterkom daar ‘n misterie in die diere weggesteek is. God verberg hierdie geestelike betekenis van diere in die Skrifte vir die natuurlike denke in mens, maar hulle wat sal regeer en heers op aarde soek baie dieper na hierdie dinge van God.

Spr 25:2 Dit is die eer van God om ‘n saak te verberg, maar die eer van konings om ‘n saak na te speur.

Gen 1:28 En God het hulle [die mens] geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Soos die Skrifte ooreenkomste tussen mens en dier wil aandui, net so wil die Skrifte ook groot verskille tussen mense en diere aanwys. Die mens is voorwaar God se kroon binne hierdie fisiese skepping:

Heb 2:6-8 maar iemand het êrens getuig en gesê: Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek? 7 U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. 8 Alle dinge het U onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom het Hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie;

Soos reeds genoem is een verskil tussen die mens en die diere dat die mens as God se kroonskepping op die aarde, onder andere…

  • ‘n bewustheid gekry het van God,
  • ‘n bewustheid van homself,
  • ‘n bewustheid van ander mense,
  • ‘n bewustheid van ander skepsels,
  • ‘n bewustheid van sy omgewing, en
  • ‘n bewustheid van tyd.

Die diere het nie almal hierdie tipes bewustheid nie.

Die ander verskil tussen mens en dier vind ons by die opstanding uit die dode. Daar is geen opstanding vir diere wat voorkom in enige teks van die Skrifte nie. Alle mense in vlees (in Adam) sal uitsluitlik opgewek word in een van die twee opstandings uit die dood, soos God bepaal het. (Lees gerus die studie oor die opstanding).

Joh 5:28-29  Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor  29  en sal uitgaan,

 (1)  die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe [hulle wie reeds geoordeel was in hierdie lewe – 1Pet 4:17],

(2) en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling [om geoordeel te word en deur hierdie oordeel leer hulle dan ook God se geregtigheid (Jes 26:9)].

As die eerste “opstanding van die lewe” plaasvind vir diegene wie in Christus is, sal dit die begin van die duisend jaar ryk van Christus inlei op hierdie aarde, en alles wat nog lewe sal voortgaan om te lewe tot die dag van hul dood, ook die diere.

Open 20:4 -6 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. 5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. 6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Dit is aan die einde van die duisend jaar ryk dat alles in hierdie skepping uitgewis sal word, om die laaste geestelike oordeel in te lei:

Open 20:7-10 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; 8 en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. 9 En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. 10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

Die laaste oordeel sal kom deur die “opstanding tot oordeel”, waar die res van die skepping deur hul oordeelsproses sal gaan en waardeur God dan ook aan hulle Sy geestelike lewe sal skenk (lees gerus 1Kor 15:22-28). As ons hierdie volgende woorde lees en dit vertolk asof dit na fisiese perde verwys, dan is ons geestelik blind en ons kan nie die woorde van Jesus as gees beoordeel nie (Joh 6:63):

Open 19:11-16 Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. 12 En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. 13 En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. 14 En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. 15 En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. 16 En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.

Nadat alles in hierdie skepping vernietig is, is dit seker ooglopend dat as die Skrifte sê dat alle vlees God sal sien, dit nie na ‘n fisiese vleeslike liggaam verwys nie, maar na die manier van denke, en hoe ons denke verander word deur God se oordeel (lees Jes 26:9). Die verandering van ons denke (ons harte) is tog waaroor alles gaan!

Rom 8:5-8 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. 6 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, 7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. 8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Alle vlees (almal met vleeslike denke – Rom 8:5-8) sal inderdaad God se saligheid sien en daaraan deel hê!!! Daar word egter nie ‘n opstanding vir visse, voëls, vee, kruipende diere of wilde diere in die Skrifte gemeld nie:

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Luk 3:4-6 soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja, die profeet, waar hy sê: Die stem van een wat roep in die woestyn: Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. 5 Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel wegsak; en die krom draaie sal ‘n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk weë. 6 En alle vlees sal die heil van God sien.

Almal in die eerste Adam sal herskep word deur die lewendmakende gees van Christus – ons sal dus in gees eindig:

1Kor 15:45-50 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. 50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

As ons dus die volgende verse lees in die lig van die bogenoemde waarhede in die Skrifte, praat dit geensins van fisiese diere nie, maar hoe God mense sal verenig wat nooit op aarde met mekaar kon saamleef nie:

Jes 11:6-9 Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja. 7 Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os; 8 en die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk. 9 Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.