Jesus se wederkoms (met spesiale verwysings na gedeeltes uit Mattheus 24 en 25, en Lukas 17 en 21): Deel 5 – Die gelykenis van die vyeboom

Inleiding:

Vanuit ‘n menslike oogpunt is hierdie aardse lewe opsigself baie kompleks , en ons kennis oor hoe dinge soos ons liggaam en ons denke werk, is baie beperk. Tog is die arrogansie en trots in mens iets wat skynbaar onbeperkte vlakke kan bereik. Ons eerste ouers, Adam en Eva, het by die eerste geleentheid wat hulle kon kry, hul eie Skepper, die almagtige God van hierdie skepping, se opdrag aan hulle geignoreer en teen Hom gerebelleer.

Gen 2:16-17 En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, 17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Adam en Eva, net soos alle mense tot vandag, het eerder hul eie welluste en trots bevredig as om na die almagtige God se gebod te luister om nie van die verbode boom se vrugte te eet nie:

Gen 3:6  Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.

Die mens het ‘n inherente obsessie met homself en met sy eie idees. Die Skrifte is duidelik dat alles wat die natuurlike vleesmens dink en doen, tekens is van ‘n doodsproses wat in hom werksaam is vanaf sy skepping:

Spr 14:12 Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.

Rom 8:5-6 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. 6 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,

Hierdie doodsproses in die mens vorm deel van die plan van die Skepper, wie oor alles heerskappy het – van begin tot einde:

Jes 45:5-7 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil [Hebreeus: “ra” = kwaad / boos / “evil”] skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Alles wat goed en kwaad is, het God geskep vir Sy doeleindes (Spr 16:4), ja ook die doodsproses (die “nietigheid”) wat Hy in alles in hierdie hele skepping ingebou het in die begin:

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

Alles wat die mens dus dink en doen gebeur “in die hand van die Pottebakker”:

Jer 18:1-4 Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het: 2 Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor. 3 Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ‘n stuk werk op die skywe te maak. 4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker…

Psa 139:1-4 Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my. 2 U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. 3 U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. 4 Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al.

Jer 10:23 Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.

Spr 20:24 Die voetstappe van ‘n man hang van die HERE af: hoe sou ‘n mens dan sy weg verstaan?

Alles wat ons dink en doen was alreeds geskryf in God se “boek” voor ons geboorte – Hy het alles vooraf bepaal om elke oomblik van elke dag presies te gebeur in elke skepsel se lewe:

Psa 139:16 U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Jes 46:8-10 Dink hieraan en wees beslis; neem dit ter harte, o afvalliges! 9 Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; 10 wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen.

Maar Adam en Eva, en almal van ons, is totaal onbewus van die omvang van God se alwetenheid en wat ‘agter die skerms’ in ons lewe aangaan. Adam en Eva het nie eens geweet wat goed en kwaad was en dat hulle naak was voor hulle van die verbode boom se vrugte geëet het. Toe hulle besef wat hul oortreding teweeggebring het, het hulle ook nie na God gekom en belydenis gedoen en vir vergifnis gepleit nie. Nee, in hul trots en arrogansie ploeter hulle toe voort en kry hul eie ‘oplossings’ – so tipies mens.

Gen 3:7  Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak.

Hulle het hul eie bedekkings van vyeblare gemaak om hul naaktheid toe te maak (hoe belaglik is die mens nie!). Hulle het ook weggekruip sodat God hulle nie kon ‘sien’ nie (verbeel jou!):

Gen 3:8-10 En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin. 9 Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom: Waar is jy? 10 En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak; daarom het ek my verberg.

Dat die vyeboom se blare gebruik was bring die vyeboom ook nou in die prent binne hierdie konteks van ongehoorsaamheid en rebellie. Die vyeboom is dus die eerste boom wat indirek in die Skrifte genoem word. Die vyeboom word egter meer as vyftig keer direk in die Skrifte gemeld, en word dan ook op verskeie maniere gebruik om as ‘n gelykenis te dien om dieper lesse oor onsself te leer. Die vyeboom word as een voorbeeld gebruik om ons selfvoldaanheid en ‘n valse vleeslike veiligheid uit te beeld, soos Juda en Israel van ouds onder hul eie wingerdstok en eie vyeboom veilig gevoel het in tye van voorspoed:

1Kon 4:25 sodat Juda en Israel veilig gewoon het, elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, van Dan tot Berséba, al die dae van Salomo.

Die vyeboom word ook in die Skrifte gebruik as een van die simbole van ‘n komende oordeel:

Jer 5:17 En hulle [die vyande wat God stuur om Sy oordeel oor ons te volbring] sal jou oes en jou brood opeet, hulle sal jou seuns en jou dogters opeet, hulle sal jou kleinvee en jou beeste opeet, hulle sal jou wingerdstok en jou vyeboom opeet, hulle sal jou versterkte stede waar jy op vertrou, met die swaard verwoes.

In vandag se les oor die tekens van die wederkoms van Jesus sien ons hoe die konsep van die vyeboom weereens gebruik word om mens in sy selfvoldaanheid uit te beeld, en hoe God deur sy belangrike oordeel met hierdie trots in ons werk.

Mat 24:32 En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.

Die natuurlike Somer wat elke jaar sy draai maak, word uitgeken as ‘n siesoen van intense hitte. God se somer in ons lewe beeld uit die vurige oordeel wat in elkeen se lewe sal kom, waar al ons werke van ons tyd in vlees aan ons uitgewys word:

Psa 32:4-5 want u hand was dag en nag swaar op my; my murg het verander soos deur somergloed. Sela. 5 My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela.

1Kor 3:13-15 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Hierdie oordeel word ervaar tydens die wederkoms van Christus – ook genoem “die dag van die Here” wanneer ons aardse boek (Ps 139:16) oopgemaak word:

Jes 13:6-9 Huil julle, want die dag van die HERE is naby; hy kom as ‘n verwoesting van die Almagtige. 7 Daarom word al die hande slap, en elke mensehart versmelt; 8 en hulle is verskrik, kry krampe en weë; hulle krimp inmekaar soos een wat baar; die een kyk die ander verbaas aan; hulle gesigte is vlammende gesigte. 9 Kyk, die dag van die HERE kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde ‘n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg.

Open 6:12-17 En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed; 13 en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval; 14 en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; 15 en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, 16 en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; 17 want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?

Ons as mens leer in hierdie aardse lewe hoe om dinge op ons eie te doen – hoe dinge reg lyk in ons eie oë (Spr 14:12). Maar tydens God se oordeel leer God ons op die harde manier hoe om af te sien van ons selfvoldaanheid en eiegeregtigheid. God se oordeel leer ons van God se geregtigheid en Sy manier van dinge doen:

Jes 26:8-9 Ook in die weg van u oordele het ons U verwag, o HERE! Tot u Naam en tot u gedenknaam gaan die begeerte van ons siel uit. 9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

God se oordeel gaan gepaard met ‘n tyd van storms in ons lewe, en ons leer dat dit eintlik God self is wat inderdaad elke storm in ons lewe bring. Tydens God se oordeel leer Hy ons om af te sien van ons selfvoldaanheid en om ons eie goeie werke as vuil lappe te sien (Jes 64:6). God leer ons hoe om ten volle op Hom te vertrou:

Psa 107:23-32  Die wat na die see toe afdaal in skepe, wat handel drywe op die groot waters—  24 húlle het die werke van die HERE gesien en sy wonders in die diepte. 25 Want Hy het gespreek en ‘n stormwind laat opsteek wat die golwe daarvan opgesweep het.  26 Hulle het opgerys na die hemel, neergedaal na die dieptes—hulle siel het vergaan van wee. 27 Hulle het getuimel en gewaggel soos ‘n dronk man, en al hulle wysheid is verwar.  28 Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle uitgelei. 29 Hy het die storm ‘n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword. 30 Toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het, en Hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte.  31 Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. 32 En laat hulle Hom verhoog in die vergadering van die volk en Hom roem in die kring van die oudstes.

Die somer bring die vrugte na vore. Net so bring die oordeel van God, die vrug van God se geregtigheid en Sy wese in ons tot stand. God se ware Vyeboom bring vrugte van geregtigheid in ons lewe.

Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Daar is ‘n valse vyeboom wat nie die vrugte van geregtigheid dra nie wat ons sal moet uitken:

Mat 21:18-20 En vroeg in die môre toe Hy teruggaan na die stad, het Hy honger gehad; 19 en Hy sien ‘n vyeboom langs die pad en gaan daarnatoe; maar Hy het niks daaraan gevind nie as net blare alleen; en Hy sê vir hom: Laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer ‘n vrug kom nie! En onmiddellik het die vyeboom verdroog. 20 En toe die dissipels dit sien, was hulle verwonderd en sê: Hoe het die vyeboom so onmiddellik verdroog?

In hierdie studie-reeks kyk ons na die wederkoms van Jesus soos dit beskryf word in Mattheus 24-25, en ook in Lukas 17 en 21. Tien belangrike aspekte word uit hierdie hoofstukke gehaal wat ons help om die wederkoms van Jesus aan ons verstaanbaar te maak, soos God wil:

Deel 1: Die tempel

Deel 2: Die einde van die wêreld-eon (die aardse tydperk)

Deel 3: Die gruwel van die verwoesting

Deel 4: Die verdrukking

Deel 5: Die gelykenis van die vyeboom

Deel 6: Die onvoorspelbare dinge van God

Deel 7: Die twee tipe dienskegte van God

Deel 8: Die tien maagde

Deel 9: Die talente

Deel 10: Die skape en die bokke

DIE GELYKENIS VAN DIE VYEBOOM

Die tekste:

Mat 24:32-35  En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.  33 So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. 34 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.  35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

Luk 21:29-33  Toe vertel Hy hulle ‘n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome.  30 Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is.  31 So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.  32 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. 33  Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

Die gelykenis van die vyeboom wys aan ons hoe die mens dink dat hy die aardse dinge van God se skepping verstaan en dat hy ook verstaan hoe dinge op die aarde mekaar opvolg. Die mens kan byvoorbeeld seisoene voorspel en dan berei die mens homself voor op elke seisoen. Ons sien elke dag hoe die weerpatrone deur die mens geken word en dan word weervoorspellings gemaak. Hierdie tipe waarnemings is maar enkele voorbeelde wat aan die mens die idee gee dat hy dinge begin verstaan wat in hierdie natuurlike skepping aangaan. Dit alles word deur God gebruik om die mens se arrogansie en selfvoldaanheid kos te gee. God het ‘n doel om mense oor te gee om in hierdie strikke te val. Hierdie arogansie en selfvoldaanheid loop oor tot in die mens se godsdiensbelewing. Mens glo dat hy deur sy eie pogings tot God kan kom, en dan ook so God kan leer ken. Sommige godsdienstiges glo selfs dat hulle voorspellings van God se toekomstige werke kan doen. Ons word ryk in ons arrogansie en selfvoldaanheid. Maar ons elkeen word tot verhaal gebring deur God se oordeel om te sien wie eintlik die septer swaai – net soos die ryk man wat alles gereedgemaak het om dan rustig in sy eie welluste deur te bring, moes uitvind!

Luk 12:16-21 Toe vertel Hy hulle hierdie gelykenis: ‘n Ryk man se grond het goed gedra. 17 En hy het by homself geredeneer en gesê: Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie? 18 Toe sê hy: Dit sal ek doen: ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. 19 En ek sal vir my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; neem rus, eet, drink, wees vrolik. 20 Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees? 21 So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie.

Die wederkoms van Christus en Sy koninkryk is nie so maklik om verstaan te word en te voorspel nie, soos die afvalliges en hul valse profete dit wil maak nie…

Luk 17:20-23  En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.  21 En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle. 22 En Hy sê vir sy dissipels: Daar sal dae kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die Seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie.  23 En hulle sal vir julle sê: Kyk hier! of: Kyk daar! Moenie gaan nie en moenie agterna loop nie.

Ons moet nie mense volg wat op sigbare tekens en hul aardse redenasies staatmaak nie. Ons moet op God vertrou en kyk na die tekens wat onsigbaar en onverstaanbaar is vir ons natuurlike mens. 

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die koms van die onsigbare koninkryk van God is ook die koms van die Koning van die koninkryk van God, die geestelike koms van Jesus, is net beskore vir hulle aan wie die Vader hierdie openbaring skenk.

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Jesus neem dan ook Sy ware volgelinge eenkant en gee aan Sy volgelinge die ware tekens van Sy wederkoms:

Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?

Mat 24:32-35  En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.  33 So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. 34 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Neem kennis van die “julle” en “hierdie geslag”, want dit verwys na die ware dissipels van Jesus wat “AL hierdie dinge” NOU ervaar IN HUL EIE LEWE. Die groep dissipels wie fisies daar gesit het voor Jesus op die Olyberg het “al hierdie dinge” ervaar, soos elkeen van Jesus se ware volgelinge ook ervaar wie die woorde van Jesus kan hoor in hul eie harte die afgelope ongeveer 2000 jaar sedert die eerste pinsterdag!

Open 1:3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Ons weet reeds dat die woord wat vertaal is as “wêreld” in vers 3 van Mattheus 24 vanaf die Griekse woord “aion” vertaal was, en dat “aion” ‘n tydperk aandui. Jesus sê aan Sy volgelinge dat hulle in hul eie lewe die einde van hul aardse eon (tydperk) sal ervaar en dat al hierdie tekens innerlik sal plaasvind vir HULLE – die “min” wat God uitverkies het om hierdie dinge te kan sien en ervaar in hierdie eon:

Mat 22:14  Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Kom ons lees verder in Mattheus 24 in verse 34 en 35 – hier staan woorde wat hierdie innerlike belewenis van Jesus se koms aan die “min” uitverkorenes bevestig, maar vir die “baie” geroepenes onverstaanbaar is en dinge baie kompliseer….

Mat 24:34-35  Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.  35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

Daar staan dit….daardie groepie mense wat daar sit voor Jesus op die Olyfberg sou alles (“al hierdie dinge”) ervaar wat in Mattheus 24-25, en ook in Lukas 17 en 21 beskryf word in hul eie lewe! Jesus se woorde het nie by hulle verbygegaan nie. Net so gaan hierdie woorde ook nie verby voordat dit IN elke ware volgeling van Jesus plaasvind nie! ALMAL hierdie gebeur nog steeds in die lewe van “hierdie geslag” van Christus in elke eeu sedert die Sy Kerk in Handelinge 2 begin het. Die groepie wat Hy eenkant neem hoor en bewaar Sy woorde. Dit is hoe ons persoonlik weet as ons deel is van die min wat Hy eenkant roep:

Joh 14:22-24 Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie? 23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. 24 Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.

Vader openbaar die geestelike Jesus en Sy geestelike woorde aan hulle wie Sy woorde hoor, lees en bewaar, want die tyd is NOU in hul lewe:

Open 1:1-3 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, 2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het. 3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby [NOU}.

Tye kom en tye gaan, maar Christus se TYD is NOU vir Sy ware volgelinge. Sy Woord is dieselfde aan Sy “geslag”:

Heb 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Jesus Christus en Sy Woord bly dieselfde – dit verander nie want dit is gees en nie beperk tot aardse tye nie:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Die Woord van God “gebeur” in die lewens van God se uitverkorenes. Nie net hierdie woorde van Mattheus 24-25, en ook in Lukas 17 en 21 nie, maar elke woord wat in hul boeke geskryf was voor die grondlegging van die aarde:

Mat 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Hulle wie nou die oordeel van God ervaar en sodoende God se geregtigheid deelagtig word (Jes 26:9), is die huis van God wat nou voorberei word om hulle wie nou nog ongehoorsaam is aan God se Woord, later te kan help.

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Hierdie “huis van God” is die “min” uitverkorenes wie die “poel” (nie see of oseaan) uitmaak wat God se vurige woord sal bring om almal tot redding te bring! Hulle is die geestelike “wit troon” waar God en Sy geregtigheid regeer!

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.?

Hierdie huis van God in Christus Jesus is ook ware boom van lewe wat ware vrugte van God se geregtigheid dra waarvan die blare (die ware leerstellings van Christus) nie verwelk nie, maar ware beskutting sal gee aan elkeen:

Open 22:1-7 En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. 2 In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. 3 En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien. 4 En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees. 5 En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig; en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. 6 En hy het vir my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig; en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. 7 Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.