“…Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe”

Die volgende woorde van Jesus aan Sy dissipels hoe om in hierdie wêreld te leef, is vandag nog net so relevant soos toe dit die eerste keer gespreek was….

Mat 10:16 Kyk, Ek stuur julle soos skape onder die wolwe in; wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe.

Die slang is die beeld van die bose en die duif is die beeld van die goeie. Soos Adam en Eva aan ons wys is die aardse mens van nature nie instaat om God se opdragte te gehoorsaam nie:

Gen 2:15-17 Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. 16 En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, 17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Die natuurlike mens het ‘n inherente neiging om die woorde van die bose (wat deur die slang verteenwoordig word) te aanvaar:

Gen 3:1-6 Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? 2 En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, 3 maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. 4 Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; 5 maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. 6 Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.

Jesus maak dit baie duidelik dat die natuurlike mens in hierdie sin ‘n kind van die bose is, want hy luister eerder na die bose, en hy doen presies die dinge wat die duiwel doen….

Joh 8:44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.

So beeld die apostel Johannes hierdie waarheid uit (vir hulle wie hierdie woorde kan ontvang)…

Open 13:1-2 En ek het ‘n dier [kyk wie hierdie “dier” is in Prediker 3:18 en Openbaring 13:18] uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering. 2 En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak [“die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei…” – Open 12:9] het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.

Slange in die natuur word geklassifiseer as reptiele wat op die aarde op hul buik seil – hulle het heeltyd direkte kontak met dit wat aards is. Natuurlike slange is karnivore, daarom het die volgende woorde geestelike insig nodig om dit te verstaan…

Gen 3:14 Toe sê die HERE God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe.

Die stof wat die slang eet, is om die mens te verlei en oor hom vir ‘n bepaalde tyd te heers, soos God dit bepaal (Open 13:2):

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde…

God het alle aardse (stoflike) dinge onder die tydelike beheer van “die god van hierdie wêreld”, dit is “die draak, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei…”, geplaas (Open 12:9)…

2Kor 4:4 naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

Mat 4:8-9 Weer neem die duiwel Hom saam na ‘n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, 9 en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid.

Alle dinge is gemaak vir God se doel, ook die bose en die goddelose:

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Ja, die slang is ‘n instrument in God se hand en doen presies wat op sy pligstaat geskryf is deur God. Hy was geskep om te verniel en te verslind:

Jes 54:16 Kyk, Ék het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en ‘n wapen voortbring volgens sy ambag; ook het Ék die verderwer geskape om te verniel.

1Pe 5:8 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

Kom ons kyk waarom die duif teenoor die slang geplaas word in die vers…

Mat 10:16 Kyk, Ek stuur julle soos skape onder die wolwe in; wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe.

Soos reeds verduidelik is die slang aardsgebonde, dit seil op sy buik. Die duif daarenteen is nie aardsgebonde nie, maar hemelsgebonde. Die duif vind geen rusplek op die aarde nie, net soos dit in die dae van Noag aan ons uitgewys word in die Skrifte:

Gen 8:9 Maar die duif het geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie en na hom [Noag] teruggekeer in die ark; want die waters was oor die hele aarde. So het hy dan sy hand uitgesteek en hom gegryp en in die ark by hom gebring.

Die duif beeld uit die goddelike dinge wat nie aan die aarde tuis is nie. Jesus was hemelsgebonde en nie tuis op die aarde nie – Hy het geen rusplek gevind in aardse dinge vir Sy hoof nie!

Mat 8:20 En Jesus sê vir hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie.

Die duif in Noag se dae was ook uitgewys as simbool van vrede en nuwe lewe:

Gen 8:11 En die duif het teen die aand na hom gekom, en daar was ‘n groen olyfblad in sy bek! Toe merk Noag dat die waters oor die aarde verminder het.

Die duif is ‘n simbool van die opregtheid en die volmaaktheid van God.

Son 5:2 Ek het geslaap, maar my hart het gewaak. Hoor, my beminde klop: Maak vir my oop, my suster, my vriendin, my duif, my volmaakte! Want my hoof is vol dou, my haarlokke vol nagdruppels.

Luk 3:22 en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos ‘n duif op Hom neergedaal; en ‘n stem het uit die hemel gekom wat sê: U is my geliefde Seun; in U het Ek ‘n welbehae.

Die duif is dus ‘n simbool van God se Woord wat in gees na ons kom en IN ons kom woon terwyl ons nog in ons aardse liggame voortleef:

Joh 14:15-18 As julle My liefhet, bewaar my gebooie. 16 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: 17 die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. 18 Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

Jesus lê Sy Hoof neer in die geestelike Sion, Sy uitverkorenes!

Psa 132:13-14 Want die HERE het Sion uitgekies, Hy het dit as woonplek vir Hom begeer en gesê: 14 Dit is my rusplek vir ewig; hier wil Ek woon, want Ek het dit begeer.

Net soos Jesus en Sy Vader (Sy Hoof) ‘n onskeibare eenheid vorm, so is daar ‘n hegte eenheid tussen Jesus en Sy liggaam wat nog op die aarde is:

Efes 1:22-23 En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, 23 wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Wat die wêreld aan die Hoof doen, doen hulle aan die liggaam, en omgekeerd:

1Jn 4:17 Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Hand 9:3-5 En toe hy [Saulus] op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ‘n lig van die hemel af; 4 en hy val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? 5 En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.

Ons moet weet dat daar ‘n komplot is teen die Christus (die Hoof en Sy liggaam op aarde) – ons moet hierdie komplot duidelik verstaan anders verloor ons perspektief en raak deel van “die nasies” wat nietige dinge bedink:

Psa 2:1-2 Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? 2 Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde [Hebreeus: “mâshı̂yach” (Messiah); Grieks: “Christos”]

God se uitverkorenes word dus gemaan om met groot omsigtigheid in die wêreld om te gaan – ons is in die wêreld maar nie van die wêreld nie:

1Jn 4:1-6 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. 2 Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; 3 en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. 4 Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. 5 Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. 6 Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.

Ons word gebombardeer deur so baie dinge wat op verskillende maniere na ons gebring word in die moderne tyd van inligtingverspreiding. Ons moet versigtig sif en kies wat ons wil hoor en nie wil hoor nie, en sodoende ons hart (denke) bewaar meer as enigiets wat bewaar moet word:

Spr 4:23  Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

Ons word nie gesê om soos volstruise te leef wat hul koppe in die sand bêre nie – ons moet weet wat aangaan rondom ons. Maar dit gee ons nie die reg om te vergeet Wie regtig in beheer is nie. Hy het ‘n plan en doel met alles wat aangaan…

Psa 2:4-9 Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle. 5 Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik: 6 Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg. 7 Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer. 8 Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. 9 U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.

Ons kan egter oor niemand se geloof heers nie. Ons kan niemand se hart (denke / oortuigings) verander nie. Daarom moet ons voortgaan en tot God bid, Wie alleenlik beheer het om enigeen se hart te verander, soos Hy wil: 

2Kor 1:24  nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap; want in die geloof staan julle vas.

God is in totale beheer van alles, die goed en die kwaad – vanaf hul skepping. Die King James Version maak dit hier so duidelik…

Isa 45:5-7  I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me:  6  That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the LORD, and there is none else.  7  I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things.

God het alle goed en alle kwaad geskep – Hy is die enigste Skepper van alles. Hy skep alles vir Sy doelwitte en Hy span dit in op die regte tyd, soos die Korona-virus vir hierdie tyd weggebêre was. God is of in beheer van alles, of Hy is nie. God gee aan elkeen ‘n mate van geloof om te kan glo tot watter mate Hy in beheer is:

Rom 12:2-3  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.  3  Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ‘n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.

Volgens die Skrifte het God ook die goddelose geskep en Hy stel hulle aan vir die dag van onheil!

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Alle leiers van die wêreld wie op watter vlak ookal regeer en opereer, is God se keuse…

Dan 4:17  Op ‘n besluit van die bodes berus die bevel, en ‘n woord van die heiliges is die saak, met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil, en die nederige onder die mense daaroor aanstel.

Die magtige Nebukadnesar moes dit op die harde manier leer…en ons leer dit ook op die harde manier dat ons almal eintlik maar net doen wat God reeds besluit het:

Dan 4:25  Hulle sal u uit die mensdom verstoot, en u woning sal saam met die diere van die veld wees, en hulle sal u soos die beeste plante laat eet; en u sal deur die dou van die hemel natgemaak word, en sewe tydperke sal oor u heengaan totdat u erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil.

God doen met die goddelose mense wat Hy wil hê hulle moet doen, al dink hulle dat hulle in beheer is – selfs elke leier waar hy of sy hulle ookal bevind:

Spr 21:1  Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.

God help Sy kinders om net op Hom te fokus en nie deur hul menslike oë na al die dinge te kyk nie. Hy help ons ook om nie ons ore uit te leen om mense te volg en hulle sêgoed te glo nie. Mense sal altyd praat en mense sal hul opinies wil laat hoor – ons kan dit nie stop nie. Ons vra God om ons na Sy Woord te lei, en op Hom te vertrou, en te doen soos die vader van die kind met stuiptrekkings gedoen het…

Mar 9:20-24 En hulle bring hom na Hom toe; en toe hy Hom sien, laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond. 21 Daarop vra Hy sy vader: Hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het? En hy sê: Van sy kindsdae af; 22 en dikwels het hy hom selfs in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as U iets kan doen, ontferm U oor ons en help ons. 23 En Jesus sê vir hom: Wat dit betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. 24 En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!

Diegene wat op aarde teen mekaar baklei en stry oor wat nou eintlik aangaan, is eintlik almal aan dieselfde kant – hulle ken nie Christus en Sy Vader en hul werke nie. Daar is hulle wie die sogenaamde “conspiracy” teorieë glo, en daar is hulle die wetenskaplikes glo. Dan is daar hulle wat dweep met hul godsdiens en geloof, en hulle wie as ateiste hul opinies lig. Op ‘n gdosdienstige vlak staan een geloofsgroep op teen die ander geloofsgroep; die een land teen die ander land, ensovoorts. Hulle almal is egter saam in hul gemeenskaplike ongeloof oor God se almagtigheid oor alles – die goed en die kwaad. Hierdie ongeloof en totale blindheid in God se almag bind die wêreld saam om te veg teen die Here en Sy gesalfde!!!

Psa 2:1-2 Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? 2 Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde [Hebreeus: “mâshı̂yach” (Messiah); Grieks: “Christos”]

Die Here Jesus en Sy gesalfdes vorm die eenheid wat die Vader se denke ken oor al die dinge wat aangaan in en om ons. Hulle word opgeneem tot in hemelse plekke wat deur die denke (“die sin”) van Christus omskryf word:

Efes 2:4-7 Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, 5 ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered— 6 en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, 7 sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.

1Kor 2:15-16 Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie. 16 Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.

Hulle ontvang geloof om God se denke oor dinge die hoogste prioriteit en waarheid te kan sien (die duif), en nie te val vir die aardse bedrog van die slang nie:

Efes 2:8-10 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Dit is net deur die Woord dat ons geloof kry en ons kan groei om elke bose vurige pyl (elke sêding/opinie/teorie) van elke menslike groep en die bose uit te blus!!!

Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Efes 6:16  Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.

Alles sal op die einde van die dag mooi uitwerk al gaan die hele proses (om mens in God se geestelike ewebeeld) te maak deur ‘n baie pynlike proses. So bemoedig die Skrifte vir ons om nie wanhopig te word nie en om mekaar aan te moedig te midde van die stryd wat woed in ons eie ongelowige vlees, en in ons eie ongelowige natuurlike denke:

Hand 14:22  en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Jesus moes self Sy eie vlees se wil eenkant stoot en die Vader se wil aangryp in Sy laaste ure in Getsémané voor Sy pynlike dood aan die kruis…

Mat 26:36-39  Toe kom Jesus met hulle in ‘n plek met die naam van Getsémané, en Hy sê vir die dissipels: Sit hier onderwyl Ek daar gaan bid.  37  En Hy neem Petrus en die twee seuns van Sebedéüs saam en begin bedroef en benoud word.  38  Toe sê Hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly hier en waak saam met My.  39  En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.

Jesus se vlees was net soos ons vlees – SWAK. Ons vlees is swak en ons roep na Vader vir hulp in ons gebede tot Hom:

Mat 26:41  Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.

Heb 2:17-18  Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.  18  Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Ons is soos skape onder die wolwe, maar ons moet versigtig wees soos slange, maar opreg soos die duiwe!

Mat 10:16 Kyk, Ek stuur julle soos skape onder die wolwe in; wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.