Jesus se wederkoms (met spesiale verwysings na gedeeltes uit Mattheus 24 en 25, en Lukas 17 en 21): Ten Slotte

Jesus kom eerste na elkeen volgens ons persoonlike vleeslike standaarde, en ons leer Hom eerste ken “na die vlees”, voordat Hy weer na ons persoonlik kom (Sy tweede koms of wederkoms), en dan leer ons Hom ken volgens God se geestelike standaarde:

2Kor 5:16  ….en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.

Joh 14:18  Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

Joh 14:28  Julle het gehoor dat Ek aan julle gesê het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het: Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek.

Elkeen ervaar Jesus volgens die maat van geloof wat aan elkeen persoonlik gegee word deur die Vader:

Rom 12:3  Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ‘n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.

In hierdie studiereeks het ons die onderskeid belig wat die Skrifte maak ten opsigte van die twee hoof weergawes van die wederkoms van Jesus, en hoe dit in die twee hoofgroeperinge van mense hanteer word. Ons het veral gefokus op die spesiale groep wie Jesus se wederkoms nou ervaar (in belofte):

Efes 1:11-14  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,  12  sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het,  13  in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,  14  wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.

Hierdie groep is Christus se uitverkore geslag aan wie die Vader barmhartigheid bewys deur hulle voor te berei vir hul spesiale dienswerk:

1Pe 2:9-10  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,  10  julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.

Hulle is inderdaad die geslag (generasie) wat al “hierdie dinge” wat in Mattheus 24 en 25 beskryf word sien gebeur in hul eie lewe sedert die Vader die Kerk in Christus begin versamel het uit die vier windstreke van die aarde:

Mat 24:34  Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Mat 24:31  En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

Die wederkoms van Jesus gaan gepaard met die oordeel van God, en weereens maak die Skrifte ‘n onderskeid tussen die twee onderskeie tye van oordeel vir elkeen van hierdie twee hoofgroeperinge van mense:

1Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Die twee tye van oordeel van die twee onderskeie groepe bepaal ook die twee opstandings wat die Skrifte oral uitwys…

Dan 12:2-3  En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.  3  En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.

Joh 5:28-29  Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor  29  en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.

Die eersgenoemde groep is dus nou die fokus van God – hulle word die “huis van God” genoem omdat die Vader hulle nou versamel in Sy Seun Jesus Christus (vir die afgelope 2000 jaar omtrent):

Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Petrus vra (1Petrus 4:17b): “…wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?” Petrus het die antwoord geweet want die Skrifte antwoord hierdie vraag baie duidelik oor die tweede groep se eindoordeel:

Open 20:11-15  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.  12  En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.  13  En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.  14  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.  15  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Hierdie tweede groep ervaar God se oordeel en Jesus se wederkoms dus op ‘n latere stadium as wat die “huis van God” die oordeel en wederkoms van Jesus ervaar. Maar baie van hierdie groep wat tweede geoordeel sal word glo vas dat hulle die “huis van God” is terwyl hulle nie eens die tye van God reg kan lees nie. Die Skrifte sê dat hierdie afvalliges hulself en baie mense bedrieg, en ook God se Woord verdraai.

Jer 8:7-9  Selfs ‘n groot sprinkaanvoël aan die hemel ken sy bepaalde tye, en ‘n tortelduif en ‘n swaweltjie en ‘n kraanvoël neem die tyd van hulle koms in ag; maar my volk ken die reg van die HERE nie.  8  Hoe durf julle sê: Ons is wys, en die wet van die HERE is by ons? Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leuenpen van die skrywers.  9  Die slim mense kom in die skande, is verslae en verstrik. Kyk, hulle het die woord van die HERE verwerp, en watter wysheid sou hulle hê?

Dit is waarom Jesus Sy uitverkore volk se aandag eerste vestig op hierdie “baie” mense omdat die uitverkorenes uit hierdie “baie” uitgeneem word:

Mat 24:4-5  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Open 18:4  En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit [die gevalle Babilon = die “baie” geroepenes wat Christus bely, maar nie Sy Woord prakties ervaar nie], my volk [die “min” uitverkorenes], sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

Mat 22:14  Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Die “baie” (die skares wat ook Jesus volg) kan egter nie reg oordeel nie. Hulle oordeel op aardse vlak (volgens natuurlike denke):

1Kor 2:14-15  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.  15  Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.

Daar is die twee groepe se oordeelsvermoë ook duidelik in die verse. Die een groep kan geestelike dinge beoordeel, en die ander groep kan nie want God het nog nie hul geestelike oë en ore geopen nie:

Luk 12:54-57  En Hy het ook aan die skare [die “baie”] gesê: Wanneer julle ‘n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: Daar kom reën! en dit gebeur ook.  55  En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle: Dit sal gloeiend warm wees! en dit gebeur.  56  Geveinsdes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie?  57  En waarom oordeel julle ook nie uit julleself wat reg is nie?

Mat 13:10-17  En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse?  11  Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.  12  Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.  13  Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.  14  En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.  15  Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.  16  Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien; en julle ore, omdat hulle hoor.  17  Want, voorwaar Ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie.

Ons sien in die boek van Handelinge waar die ware “huis van God” begin versamel was, en hoe God Sy uitverkorenes se oë en ore open. So beskryf Petrus die koms van Christus in gees (Sy tweede koms / Sy wederkoms) tydens die eerste Pinksterdag in Handelinge 2 en kyk net hoe God te werk gaan om Sy volk te oordeel sodat hulle reg kan sien en hoor, en Sy geregtigheid deelagtig word:

Hand 2:17-21  En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.  18  En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.  19  En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp.  20  Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom.  21  En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Kom ons lees weer hoe die tweede koms van Jesus uitgeken word (onthou, hierdie “dag” word ook genoem “die groot en deurlugtige dag van die Here”)…

“Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp.  Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom.”

Talle profesieë in tekste in die Ou Testament was geskryf oor “die dag van die Here”, en baie lees dit en kan dit nie in hul eie lewe toepas nie. Hulle kan nie die geestelike woorde “lees”, “hoor” of “bewaar” nie:

Open 1:1-3  Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,  2  wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het.  3  Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Jesus word aan Sy uitverkorenes geopenbaar deur die Vader en hier is hoe dit altyd gebeur…

“Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp.  Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom.”

Petrus kwoteer uit ‘n gedeelte in die Ou Testament, en wel uit Joël 2 (lees gerus ook Jesaja 13 en Amos 5 om te sien hoe sommige van die ander Ou Testamentiese profete hierdie dag van die Here beskryf). Die “groot en deurlugtige dag van die Here” verwys na Jesus se tweede koms waartydens Jesus onthul word vir wie Hy regtig is. Elkeen wie hierdie onthulling beleef, sien dan ook hulself en hul eie lewe in ‘n baie meer intensiewe manier. Johannes beskryf hierdie ontbloting / onthulling as die oopmaak van die “sewe seëls”. Tydens die oopmaak van hierdie verseelde boek word ons persoonlike lewensverhaal geopenbaar aan ons – dit is die “boek” wat God geskryf het voor ons geboorte (Ps 139:16) teen die agtergrond van God se “Boek van die Lewe” (Christus):

Open 5:1-6  En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ‘n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls goed verseël.  2  En ek het ‘n sterk engel gesien wat met ‘n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seëls te breek?  3  En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie.  4  En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie.  5  Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek.  6  En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde.

Elkeen sal kennis neem van alles wat geskryf is in hul persoonlike boek op “die groot en deurlugtige dag van die Here kom”. 

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Elkeen sal self persoonlik “die boek” (ook genoem “die rol”) moet neem uit die hand van Hom wat alles regeer in ons eie lewe. Hy (“die Boek van die Lewe”) bewerkstellig inderdaad ALLES intiem en intensief in hierdie skepping volgens die raad van Sy wil!

Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

Dit is dus eerstens ‘n baie intieme en persoonlike ontbloting / onthulling / openbaring… 

Eseg 3:1-3  Daarna het Hy vir my gesê: Mensekind, eet op wat jy vind; eet hierdie rol op, en gaan spreek met die huis van Israel.  2  Toe het ek my mond oopgemaak, en Hy het my dié rol laat eet  3  en vir my gesê: Mensekind, laat jou buik eet, en vul jou ingewande met hierdie rol wat Ek jou gee. En ek het dit geëet, en dit was in my mond soos heuning so soet.

Open 5:7  Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

Die rede vir die uitverkiesing van die klein groepie het ‘n belangrike taak ten doel:

1Pe 2:9-10  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,  10  julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.

Hierdie klein groepie word in hierdie lewe voorberei om “die deugde” van God te verkondig en so bewoord Paulus hierdie taak in die volgende verse…

1Kor 6:2-3  Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?  3  Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?

Hierdie groepie sal gebruik word…

(1) om die nuwe wêreldregering van God te vorm hier op aarde vir ‘n spesifieke tydperk voordat die hele fiiese skepping finaal vernietig sal word;

(2) om die oordeel te bring na die res van God se skepping sodat hulle ook God se geregtigheid kan ontvang.

Albei hierdie belangrike gebeure is sentraal tot die hele werk van Jesus Christus, soos die Vader dit aan Hom opgedra het. Jesus sal 100% suksesvol wees!!!

Albei hierdie twee gebeure word afsonderlik voorafgegaan deur een van die twee opstandings. Hier is die twee opstandings, soos deur Johannes verduidelik:

(1) die eerste opstanding is die opstanding van die uitverkorenes in Christus, wat dan die periode inlei van God se koninkryk op aarde en die nuwe wêreldregering…

Open 20:4-6  En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.  5  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.  6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Tydens die eerste opstanding sal die “verstandiges glinster soos die glans van die uitspansel” en hulle sal die kroon van die lewe ontvang om op te tree as konings en priesters op die aarde in God se nuwe wêreldregering (Dan 12:2-3; Joh 5:28-29). Dit sal inderdaad ‘n geestelike opstanding wees, maar die uitverkorenes sal die aarde regeer en verskyn in vleeslike vorm, net soos Jesus ook verskyn het na Sy geestelike opstanding. Daar sal aanvanklik vrede en voorspoed wees vir almal op die aarde, maar onder baie streng en rigiede orde, wat as volg beskryf word deur Johannes…

Open 2:26-27  En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,  27  en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.

Die nasies sal mettertyd nie hierdie orde wil hê nie, en God bewerkstellig ‘n rebellie in hulle wat deur satan self gelei sal word. Dit is wanneer God die finale einde van hierdie tydelike skepping teweegbring!

Open 20:7-10  En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;  8  en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.  9  En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.  10  En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

(2) Hierna kom die tweede opstanding! Die tweede groep sal dan geoordeel word deur die klein groepie uitverkorenes (verwys na 1Kor 6:2-3). Die woord “poel” word doelbewus gebruik deur die Skrifte vir hierdie “vurige” oordeel, want dit beklemtoon die “MIN” (die klein groepie mense) wat God gebruik om Sy doel te bereik. Die “vuur” is die Woord van geregtigheid wat alle onreinheid sal verteer:

Jer 5:14  Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Die tweede groep sal dus God se vurige oordeel ervaar soos die eerste groep, en deur Sy Woord sal hulle geestelik genees word:

Psa 107:20  Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red.

Almal wie nog nie geestelike lewe ontvang het nie (hulle was nie in die eerste opstanding nie), sal nou die voorreg gegee word en tot geestelike volmaaktheid gebring word!!!

Open 20:11-15  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.  12  En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.  13  En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.  14  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.  15  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Hierdie aparte oordeel word spesifiek in die Skrifte aangedui as “die tweede dood” omdat hierdie slegs betrekking het op die tweede groep wat geoordeel sal word. Die oordeel van God vernietig ook hierdie dood van vleeslikheid wat uit hierdie groep se denke verwyder word deur die Woord van Lewe!

Heb 9:27  En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel.

So ervaar hierdie tweede groep Jesus Christus se tweede koms in gees, en hulle sal ook gered word, “soos deur vuur heen”!

1Kor 3:13-15  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.  14  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;  15  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Die wederkoms van Jesus lei dus Sy oordeel in wat deur twee onderskeie groepe op verskillende tye ervaar word, deur die twee onderskeie opstandings. Deur hierdie prosesse word almal egter tot die geestelike lewe van die Vader gebring – “elkeen in sy eie orde”! En so sal God ALLES in ALMAL word, en hierdie woorde sal vervul wees!

1Kor 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  24  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

AMEN!

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.