“Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is…maar Ek sê vir julle”: Inleiding

Die Woord van God bewerkstellig kragtige geestelike openbaringe in elkeen aan wie God Sy Woord bekendstel. Paulus het ook hierdie geheim geleer en skryf aan die Korinthiërs….

1Kor 2:3-5  Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing;  4  en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag,  5  sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God.

2Kor 12:9-10 En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. 10 Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk.

​Die krag van God om enige hart te verander lê in Sy Woord, en hierdie Woord is dit wat die Vader se Gees in ons lewend maak:

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

In hierdie betrokke vers in Johannes sien ons weereens die onderskeid wat gemaak word tussen die vleeslike (aardse/tydelike) dine en die ewige dinge van die gees van God. Paulus noem in die bogenoemde woorde na die gemeente in antieke Korinth dat die vlees ‘n swakheid is, maar dat die gees van God ons sterkte is. Daardie gees kom deur die Woord van God. Dit sluit aan by Jesus se belangrike woorde oor die toestand van die vlees…

Mat 26:41  Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.

Die vlees in inderdaad swak – dit is weerloos, kwesbaar, en dit val maklik voor versoekings. Die vleeslike dinge staan teenoor die geestelike dinge van God, soos die dood teenoor die lewe staan. Dit is juis die Woord van God wat daardie teenstelling vir ons belig:

Gal 5:17  want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Tog is die vlees vol bravade en trots. Die vlees glo dat dit die gees van God kan teenstaan of die werke van God kan versper of laat ontspoor. Die mens van vlees (sonde) glo regtig dat hy God se wil kan teëwerk deur sy kamstige “vrye” wil:

2Th 2:3-4  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf  4  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

God gee die vleesmens en sy denke ‘n bepaalde tyd om onder die aardse psigoses te opereer totdat die geestelike krag en lewe in God se Woord deurbreek om alle versperrings wat die vlees opsit te vernietig, op die tyd soos God bepaal.

2Th 2:6-8  En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word.  7  Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;  8  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak.

Dan sny die Woord vlymskerp om die skeiding tussen die vlees en gees duidelik te maak, sodat ons reg kan oordeel…

Heb 4:12  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Die vlees dien as ‘n tydelike voorhangsel (versperring), maar God sal elkeen op sy eie tyd tot agter die skerms neem om Sy werke beter te verstaan:

Heb 10:19-20 Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus 20 op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees.

Die Gees van die Vader en die Lewe van die Vader is inderdaad in die bloed van Jesus. Vir hulle wat dit kan ontvang, is daardie bloed niks te doen met fisiese bloed nie, maar alles te doen met die geestelike lewe en Goddelike insigte wat die Woord in ons bring…

Lev 17:11  Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel.

Die Woord van God is nie die letters op papier nie, of ons persoonlike sienings van daardie woorde en konsepte nie, maar die Worod van God verwys eerder na die gees van die Vader wat in die geestelike betekenis wat agter die letters is:

2Kor 3:6  wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.

Hoe weet ons die geestelike betekenis van die Skrifte? Deur geestelike dinge met geestelike dinge te vergelyk – dit is om Skrif met Skrif te vergelyk!

1Kor 2:13  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

Paulus het ook dieselfde metode toegepas en ons lees hoe God vir hom met diep geestelike insigte IN die Skrifte toebedeel het. Die geestelike betekenis van die Skrifte lê nie buite die Skrifte nie, soos Paulus dan ook aanbeveel…

1Kor 4:6  Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

Die Woord sny skerp en doelgerig en belig hierdie skeiding tussen vlees en gees. Die letters (die uiterlike begripstoepassings) en die gees (die innerlike begripstoepassings) is definitief twee aparte wêrelde …

Heb 4:12-13  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.  13  En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.

In hierdie vers in Hebreërs word ‘n (aardse vleeslike) siel opgestel teenoor dit wat gees is, en (uiterlike) gewrigte word opgestel teenoor die (innerlike) murg. Ons sien dus hoe die innerlike persoonlike toepassing van die Woord van God doelbewus opgestel word teenoor die uiterlike algemene toepassings van die Skrifte. Dan gaan die skrywer van die boek van Hebreërs verder om die simbole van melk en vleis op te stel as tipes van die onderskeie geestelike voedselsoorte wat die vleeslike persoon en die geestelike persoon onderskeidelik inneem:

Heb 5:12-14  Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.  13  Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.  14  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Die Woord is inderdaad ‘n swaard wat selfs mense in twee groepe verdeel…

Mat 10:34-37  Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.  35  Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.  36  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.  37  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.

Jesus praat eerstens van “die mense van die ou tyd” wat dinge anders gehoor en verstaan het, en dat praat Hy met Sy eie volgelinge oor hoe hulle die woorde moet verstaan en doen…

Mat 5:21-22  Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.  22  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

Mat 5:27-28  Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.  28  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Mat 5:31-32  Daar is ook gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar ‘n skeibrief gee.  32  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

Mat 5:33-34  Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou.  34  Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie—nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;

Mat 5:38-39  Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand.  39  Maar Ek sê vir julle dat julle ‘n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.

Mat 5:43-44  Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat.  44  Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;

In hierdie woorde van Jesus het die “mense van die ou tyd” direk betrekking op die vleeslike volk van Israel en wat aan hulle gesê was in die wet van Moses. Jesus bring duidelik ‘n onderskeid vir hulle wie Hom in gees volg! Dit gaan egter verder in die sin dat hierdie woorde wat aan die mense van die ou tyd gesê was ook direk betrekking het op ons eie mens van vlees, ook genoem die “oue mens“. Dit kom dus baie duidelik op ons eie vleeslikheid neer, en hoe ons moet wegkom van ons vleeslike redenasies en oortuigings oor God se Woord:

Rom 6:6  aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

Efes 4:22  dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan.

Kol 3:9  Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het.

Die woorde “maar ek sê vir julle” gee aan ons ‘n teenstelling wat die vorige stelling vervang. Dit is inderdaad die “nuwe mens” in gees, naamlik Jesus Christus, wat elkeen sal lei tot die lewe in gees, op die regte tyd soos deur die Vader bepaal (1Kor 15:22-28):

Efes 2:15  deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep.

Efes 4:24  en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

Kol 3:10  en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper.

Soos God wil, gesels ons volgende keer oor die “oue mens” in vlees en die “nuwe mens” in gees in hierdie studiereeks:

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.