“Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is…maar Ek sê vir julle”: Deel 4 – Die ou wyn in ou wynsakke teenoor die nuwe wyn in nuwe wynsakke

​Luk 5:37-39  En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie; anders sal die nuwe wyn die sakke skeur, en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan.  38  Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word, en altwee word saam behou.  39  En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe hê nie; want hy sê: Die oue is beter.

In vroeëre jare was wyn in velsakke geberg wat die wyn dan vars gehou het, en die sak het saam met die wyn verouder. Nuwe wyn was dus in nuwe sakke gegooi omdat die sak dan saam met die wyn kon “groei”. Jesus het baie male gelykenisse uit die werklike lewe gehaal en dan aan mense ‘n boodskap gebring wat verskeie doelwitte gehad het. Jesus se eerste dissipels het Hom ook dan hieroor uitgevra, en Sy antwoord laat baie mense tot vandag kopkrap:

Mat 13:2-3  En groot menigtes het by Hom vergader, sodat Hy in ‘n skuit geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan.  3  En Hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek …

Mat 13:10-13  En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle [die groot menigtes] deur gelykenisse?  11  Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.  12  Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.  13  Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.

Jesus gebruik tot vandag dieselfde metode om sekere mense weg te hou van die verborgenhede van die koninkryk van God! ALLES wat Jesus aan die skares gesê het, was deur ‘n gelykenis oorgedra vir hierdie doel – Hy wou nie aan hulle die geestelike geheime van die koninkryk van God oordra nie!!!

Mat 13:34-35  Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenis het Hy vir hulle niks gesê nie;  35  sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet: Ek sal my mond open deur gelykenisse; Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af.

Wat ‘n skok vir hulle wie glo dat Jesus in gelykenisse gepraat het om geestelike dinge duidelik te maak aan die skares. Selfs diegene wie as Skrifgeleerdes en Fariseërs binne die Joodse godsdiens gedien het, kon nie die geestelike boodskap in Jesus se woorde verstaan nie. Dit is nog tot vandag Jesus se modus operandi. Hy fokus nou net op diegene wat die Vader aan Hom gee om hulle geestelike oë en ore oop te maak., en hierdie groepie mense is BAIE MIN in getal!!!

Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Mat 22:14  Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Hierdie klein groepie uitverkorenes word vir omtrent 2000 jaar versamel uit elke volk op aarde, en hulle word nou voorberei om baie belangrike take te doen wanneer God Sy koninkryk hier op aarde sal vestig vir ‘n beperkte tyd, voordat hierdie skepping finaal vernietig sal word en die laaste oordeel sal plaasvind en ‘n totale nuwe geestelike era sal aanbreek (Openbaring 20 gee duidelikheid hieroor vir hulle wie dit kan ontvang). Paulus verduidelik die take van die spesiale groep uitverkorenes wie die Vader onder Jesus Christus versamel, as volg:

1Kor 6:2-3  Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?  3  Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?

Belangrike kenmerke van hierdie uitverkorenes van Jesus sluit in dat hulle nie geken word onder die belangrike mense op aarde nie, en dat hulle groot ontsag het vir die Woord van God. God se Woord vind inderdaad ‘n rusplek in hul harte!

Jes 66:1-2  So sê die HERE: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees?  2  Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die HERE. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord.

Hulle aan wie die geestelike woorde van die Vader geopenbaar word, gaan met groot nederigheid om met die Woord van God, want dit sny skerp om skeiding te bring:

Heb 4:12  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Jesus bring inderdaad ‘n swaard (Sy Woord) om tweedrag te bring tussen die “baie” en die “min” (Matt 22:14), en dit sny ook deur intieme familie-verhoudings:

Mat 10:34-39  Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.  35  Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.  36  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.  37  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.  38  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  39  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Daarom gebruik Jesus ook die simboliek van die belangrike skeiding tussen die ou wyn en die nuwe wyn, en die ou sak en die nuwe sak. Kom ons kyk weer na die konteks van die gedeelte oor die wyn en die wynsakke, en ons kyk dan ook met wie Jesus praat:

Luk 5:27-39  En ná hierdie dinge het Hy uitgegaan en ‘n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê: Volg My.  28  En hy het alles verlaat en opgestaan en Hom gevolg.  29  En Levi het ‘n groot feesmaal vir Hom in sy huis gegee; en daar was ‘n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was.  30  En hulle skrifgeleerdes en die Fariseërs het by sy dissipels gemurmureer en gesê: Waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars?  31  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is.  32  Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.  33  Toe sê hulle [die skrifgeleerdes en die Fariseërs]Hom: Waarom vas die dissipels van Johannes dikwels en doen gebede; so ook dié van die Fariseërs; maar u dissipels eet en drink?  34  En Hy sê vir hulle [die skrifgeleerdes en die Fariseërs]: Kan julle die bruilofsgaste dan laat vas solank as die bruidegom by hulle is?  35  Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word; dan sal hulle vas, in daardie dae.  36  En Hy het ook aan hulle ‘n gelykenis vertel [onthou Mattheus 13 verse 10-13 en 34-35]: Niemand sit ‘n lap van ‘n nuwe kleed op ‘n ou kleed nie; anders skeur dit die nuwe ook, en die lap wat van die nuwe af kom, pas nie by die oue nie.  37  En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie; anders sal die nuwe wyn die sakke skeur, en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan.  38  Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word, en altwee word saam behou.  39  En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe hê nie; want hy sê: Die oue is beter.

Hierdie gelykenis van Jesus het Hy veral gegee aan die skrifgeleerdes en die Fariseërs van Sy tyd toe hulle ongelukkig was oor Sy sosialiseringspraktyke en Sy eetgewoontes saam met sondaars. Jesus maak ‘n duidelike onderskeid tussen die skynheiliges en hulle wie die Vader uitverkies en heilig maak:

Mar 7:5-8  Daarop stel die Fariseërs en die skrifgeleerdes Hom die vraag: Waarom wandel u dissipels nie ooreenkomstig die oorlewering van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande?  6  En Hy antwoord en sê vir hulle: Tereg het Jesaja oor julle, geveinsdes, geprofeteer soos geskrywe is: Hierdie volk eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af.  7  Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.  8  Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas: die wassery van kanne en bekers, en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie.

Vir sommige wat op uiterlike dinge fokus was Jesus se woorde ‘n verwysing na letterlike wyn en wynsakke, en letterlike lappe en kledingstukke. Maar vir hulle aan wie geestelike oë en ore gegee word, is Jesus se woorde primêr gefokus op die geestelike toepassing, en daar word in hierdie simbole verwys na ‘n dieper geestelike onderskeid.

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Hoe bepaal ons wat die dieper geestelike woorde is? Gebruik ons ons eie verbeelding, en maak stories op om mense te vermaak. Nee, die gees van God leer nie dat ons letterlike dinge met letterlike dinge moet vergelyk om God se geestelike boodskap te verstaan nie. God se gees leer ook nie dat ons letterlike dinge met geestelike dinge moet meng nie. Hier in die volgende woorde help Paulus ons hoe die gees van God ons leer om die dieper geestelike betekenis van God se Woord te kan sien en hoor:

1Kor 2:6-13  Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie.  7  Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,  8  wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie—want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie—  9  maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.  10  Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.  11  Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.  12  Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het.  13  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

Hulle wat God se geestelike woorde kan sien en hoor, is die “ons” in die verse. Dit is hulle wat kan sien dat God se gees leer om “geestelike dinge met geestelike [te] vergelyk”. Dit beteken SKRIF met SKRIF. So stel Jesaja dit…

Jes 28:9-10  Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is?  10  Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie.

Hulle wie God vrees dink nie eens om buite die Skrifte te gaan om God se dieper geestelike kennis te verstaan nie:

1Kor 4:6  Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

In dieselfde gedeelte oor die wyn en wynsakke, kom die volgende insiggewende woorde voor wat ons help om te weet wat Jesus bedoel het toe Hy die skrifgeleerdes en Fariseërs van Sy dag aangespreek het:

Luk 5:31-32  En Jesus antwoord en sê vir hulle [die skrifgeleerdes en Fariseërs]: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is.  32  Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.

Hy het nie gekom vir hulle wat oortuig is dat hulle regverdig is nie. Hierdie wetgeleerdes en Fariseërs van Jesus se dag was vas oortuig dat hulle beter was as ander mense, en selfs regverdig was voor God op grond van hul eie pogings en hul suksesse. Hierdie gees is tot vandag aan die werk in mense met dieselfde oortuigings en wie hulself meet met hul eie standaarde. Ons eie aardse mens is ‘n subtiele bedrieër en kan nie eens die volgende woorde in die Skrifte reg oordeel nie…

Rom 3:23  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.

Rom 3:10-20  soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.  11  Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie.  12  Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.  13  Hulle keel is ‘n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe.  14  Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid.  15  Haastig is hulle voete om bloed te vergiet.  16  Verwoesting en ellende is in hulle paaie,  17  en die weg van vrede ken hulle nie.  18  Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie.  19  Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees;  20  aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

Ten spyte van al hierdie waarskuwings in God se Woord dat geen mens behoort homself as beter as ander te sien nie, en dat niemand regverdig en heilig voor God is nie, kan baie van ons nie uit die bedrog van ons eie natuurlike denke ontsnap nie. Hierdie skrifgeleerdes en Fariseërs van Jesus se dag was duidelik onder hierdie oortuiging dat hulle geestelik gesond was en geen geestelike geneesheer nodig gehad het nie. Hierdie skrifgeleerdes en Fariseërs was duidelik oortuig dat hulle uiterlike manier van sosialisering en eetgewoontes aan almal gewys het dat hulle reg was en beter as die praktyke van Jesus en Sy volgelinge. Hulle het selfs hulself die reg gegee om Jesus en Sy volgelinge openlik te oordeel. Maar kyk die skokkende woorde van Jesus wat Hy spreek tot ons eiegeregtige mens van sonde…

Mat 7:21-23  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.  22  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Dit is nie soseer ons slegte werke wat ons verban uit God se koninkryk nie, maar eerder ons eie GOEIE werke. Dit is ons bose slegte werke in vlees wat ons bring tot die besef dat ons hulp nodig het. Dit is die goeie dinge wat ons dink ons doen wat ons in die moeilikheid bring by ‘n allerheilige God! Ons volg ‘n wet wat ons laat glo dat ons reg optree, maar daardie wet maak ons eintlik verwerplik voor God. As ons nog nooit die volgende woorde persoonlik toegepas het nie, is ons nog vasgevang onder ‘n wet wat fokus op suksesse as gevolg die behoudenis van vleeslike verordeninge…

“…Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Solank ons nog goed doen as gevolg van ons suksesvolle behoudenis van ‘n wet wat gebaseer is op vleeslike verordeninge, is die weg na die ware geestelike tempel van God nog gesluit…

Heb 9:8-10  waarmee die Heilige Gees dít duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie.  9  Dit was ‘n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie,  10  omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling.

Al ons goeie werke en resultate wat ons behaal onder enige wet wat op vleeslike verordeninge fokus, is aan die einde van die hele proses van geen nut!

“…Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”

Die waarheid bly steeds staan soos ‘n paal bo water, vir hulle wat dit kan sien…

Jes 64:6-7  En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.  7  En daar was niemand wat u Naam aangeroep het, wat hom beywer het om U aan te kleef nie; want U het u aangesig vir ons verberg en laat ons wegsmelt deur ons ongeregtighede.

Soos Adam en Eva in die tuin van Eden, wil ons van nature ons eie aardse bedekking gebruik om ons naaktheid te verberg.

Gen 3:7  Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak.

Vyeblare is ‘n simbool van ons eie werke in vlees. Dit is ook hier waar die onderwerp van vas inpas. Fisiese werke kan nie geestelike verandering bring nie. Ons harte (ons denke) word nie hervorm deur uiterlike dinge nie. Die ware vas wat God verkies is om ons aardse vleeslikheid prys te gee en Sy werke in gees aan te gryp:

Jes 58:5-10  Is dít die vas wat Ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel: dat hy sy hoof buig soos ‘n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vas en ‘n dag wat die HERE welgevallig is?  6  Is dít nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?  7  Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie?  8  Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid van die HERE jou agterhoede wees.  9  Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord,  10  en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag.

Die vas wat God verkies is dat ons breek met ons sondige lewe en vleeslike oortuigings. Die ware vas is om te breek met die vlees en ons totaal te laat lei deur die wet van die gees van lewe van Christus Jesus:

Rom 8:1-4  Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.  2  Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.  3  Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,  4  sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

Die wet van die gees begin waar dit saak maak, en dit maak dan ook die uiterlike heilig:

Mat 23:26  …maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.

Die volgende woorde uit Jesaja 58 is veral op die inderlike geestelike toepassing gefokus…

– dat julle losmaak die bande van goddeloosheid [sonde],

– dat julle afhaal die stroppe van die juk [van sonde] en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek,

– dat jy jou brood [die Woord van God] breek vir hom wat honger het [gee jouself, jou tyd, om ander te help en te bedien],

– ellendiges, swerwelinge in die huis [van God] inbring [kyk met God se oë na jouself en na ander],

– as jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee [moenie na ander se foute en tekortkominge kyk om jouself te regverdig nie];

– jou vir jou eie vlees nie verberg nie [herken jou eie vlees en sy sondigeheid en nietigheid].

Die nuwe kleed is om God se woorde en werke te kan herken, wat tot ‘n heel nuwe denke (hart) lei. Sy wet van gees word op ons harte gekryf…

Efes 2:8-10  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  9  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.  10  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Ons moet ons aardse denke laat vaar, want daardie ou denke wil altyd probeer om die nuwe lap (God se nuwe denke en lewe) aan te werk bo-op ons vleeslike oortuigings (die ou kleed).

Mat 9:16  En niemand sit ‘n nuwe stuk lap op ‘n ou kleed nie; want die aangelapte stuk skeur van die kleed af en daar kom ‘n erger skeur.

Ons aardse mens wil altyd die nuwe huis bou op die ou fondasie…dit gaan nooit werk nie…

Mat 7:26-27  En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het.  27  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot.

Ons moet kan sien dat ons net so skuldig is as die skrifgeleerdes en Fariseërs as ons die ou wyn (ou leerstellings van vlees) wil meng met die nuwe wyn (die leer van die gees van lewe in Christus). Ons ou denke moet plek maak vir die nuwe denke van Christus:

Jes 55:8-9  Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE.  9  Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.

Om ons ou mens en sy aardse denke te kruisig is voorwaar ‘n pynlike proses, maar is die prys wat die nuwe mens in Christus betaal…

Hand 14:22  en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

In Mattheüs 5 stel Jesus die dinge wat “die mense van die ou tyd” geleer was, teenoor dinge wat Hy leer. Hier is die verse met daardie ses belangrike verwysings…

Mat 5:21-22  Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.  22  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

Mat 5:27-28  Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.  28  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Mat 5:31-32  Daar is ook gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar ‘n skeibrief gee.  32  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

Mat 5:33-34  Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou.  34  Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie—nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;

Mat 5:38-39  Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand.  39  Maar Ek sê vir julle dat julle ‘n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.

Mat 5:43-44  Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat.  44  Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg.

Die leer van “die mense van die ou tyd” verwys na die wet van Moses wat die ou volk van Israel moes gehoorsaam want Jesus het direk uit daardie wet kwoteer: 

Mattheüs 5 vers 21 kom uit Eksodus 20 vers 13;

Mattheüs 5 vers 27 kom uit Eksodus 20 vers 14;

Mattheüs 5 vers 31 kom uit Deuteronomie 24 vers 1;

Mattheüs 5 vers 33 kom uit Levitikus 19 vers 12;

Mattheüs 5 vers 38 kom uit Eksodus 21 vers 24;

Mattheüs 5 vers 43 kom uit Levitikus 19 vers 18 (sien ook na Ps 139:21-22).

Jesus het ‘n ander wet gebring wat teenoor die wet van Moses staan, vir hulle wie dit kan ontvang. Kom ons lees weer deur die volgende woorde van Paulus….

Rom 8:1-4  Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.  2  Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.  3  Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,  4  sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

Daar is dus twee wette (twee wynsakke) wat onderskeidelik fokus op aardse/vleeslike dinge en op geestelike dinge – ou wynsakke teenoor nuwe wynsakke. Albei wynsakke en albei wyne het hul onderskeie tye waar hulle van toepassing is. So word albei behou as ons nie die twee meng nie!

Luk 5:38  Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word, en altwee word saam behou.

Ons kan nie mense dwing om die oue te laat vaar as die tyd nog nie daarvoor gekom het in die persoon se lewe nie. Dit is belangrik om die plek en tyd van die ou mens en sy vleeslikhede te erken. Dit is uit die dood van die oue dat die nuwe lewe kom.

Joh 12:24-25  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.  25  Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.

Die fokus is die nuwe, maar die volgorde van vlees eerste is belangrik. Dit is wat Jesus ook bedoel het toe Hy die volgende woorde aan Nikodémus gesê het:

Joh 3:1-7  En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode.  2  Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.  3  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  4  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?  5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  7  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.

Net God laat ‘n persoon die ou wyn afsien en die nuwe wyn begeer op die tyd soos Hy alleen bepaal!

Luk 5:39  En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe hê nie; want hy sê: Die oue is beter.

Die ou wyn is beter vir die persoon wat nog daaraan drink. Die vleeslike dinge en enige wet wat op die ou mens en sy vlees fokus, is bitter moeilik om prys te gee vir die geestelike dinge en die geestelike wet van Christus:

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die wet van die vlees word ook genoem die wet van sonde omdat dit bring ons tot die besef dat ons sondig is. Die verlossing uit hierdie vleeslike doodsbelewenis kom egter nie deur die behoudenis van die wet van sonde nie, maar deur die totale nuwe wet van gees. Kyk hoe het Paulus self gesukkel met sy eie vlees en die wet van sonde wat op die vlees fokus, veral toe hy uitvind van die nuwe wet van die gees van Christus…

Rom 7:7-24  Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het: Jy mag nie begeer nie.  8  Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en in my allerhande begeerlikheid gewerk; want sonder die wet is die sonde dood.  9  En sonder die wet het ek vroeër gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe.  10  En die gebod wat die lewe moes wees, dié het vir my geblyk die dood te wees.  11  Want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en my verlei en daardeur gedood.  12  Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed.  13  Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie! Maar wel die sonde, dat dit kon blyk sonde te wees, omdat dit deur die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde deur die gebod uitermate sondig kon word.  14  Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde.  15  Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.  16  En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is.  17  Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.  18  Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.  19  Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.  20  Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon.  21  Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig.  22  Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens;  23  maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is.  24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Paulus se verlossing, en ons almal se verlossing uit die vleeslike doodsbestaan, is deur die wet van die gees van lewe in Christus Jesus!!!

Rom 7:25  Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here! 26  So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. 

Rom 8:1-8  Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.  2  Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.  3  Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,  4  sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.  5  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.  6  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,  7  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.  8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.