“Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is…maar Ek sê vir julle”: Deel 5 – Maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.

Mat 23:25-28  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid.  26  Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.  27  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is.  28  So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid.

In bogenoemde Skrifgedeelte plaas Jesus twee perspektiewe teenoor mekaar – die “buitekant” teenoor die “binnekant” van ‘n simboliese beker of skottel. Hierdie twee perspektiewe verwys geestelik na ons uiterlike sigbare lewe, teenoor ons innerlike onsigbare lewe. Ons as mens is van nature gefokus op die “buitekant” van ons lewe want dit is sigbaar vir onsself en vir ander mense. Dan is ons geestelik so verblind deur daardie perspektief dat ons glo dat God sien ook net dieselfde dinge wat die mens kan sien. Maar God sien dinge heel anders as wat mens dit sien:

Jes 55:8-9  Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE.  9  Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.

God se fokus is die “binnekant” van ons lewe…

Jer 17:10  Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.

Hierdie hart en niere wat hier van gepraat word het niks te doen met die organe in ons liggame nie, maar het alles te doen met ons denke en ons manier van lewe. Ons as mens weet nie baie van die onsigbare dinge wat in ons eie harte skuil nie, en ons sien ook nie ons eie verkeerde dade so maklik raak nie:

Jer 17:9  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

Ons is die blinde geveinstes na wie Jesus verwys in die gedeelte in Mattheus 23, as ons nie kan sien dat ons soos wit gepleisterde grafte voor mense al te fraai wil vertoon, maar aan die binnekant vol doodsbene en allerhande onreinheid is. Ons vlees is inderdaad vol geveinsheid en ongeregtigheid!

Mat 23:25-28  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid.  26  Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.  27  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is.  28  So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid.

Ons kan nie hierdie dinge in onsself raaksien as Jesus dit nie vir ons ontbloot (onthul / openbaar) nie. Deur ons erkenning en belydenis kom genesing:

Psa 19:13  Die afdwalinge—wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is.

Spr 28:13  Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.

Hierdie ontbloting en gepaardgaande erkenning is pynlik maar dit is die beste ding wat in ons lewe kan gebeur.

Psa 107:12-13  het Hy hulle hart deur moeite verneder; hulle het gestruikel, en daar was geen helper nie.  13  Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle verlos.

Psa 107:27-28  Hulle het getuimel en gewaggel soos ‘n dronk man, en al hulle wysheid is verwar.  28  Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle uitgelei.

Dit is die binnekant van die simboliese beker en skottel van ons eie hart en lewe waar God begin om ons hele lewe om te keer en ons herskep. Dan besef ons dat dit is uit die hart waar die oorspronge van ons lewe is (dit is ons denke wat ons hele lewenswyse beinvloed): 

Spr 4:23  Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

​Dit is inderdaad in ons hart (dit is ons denke) vanwaar God ons hele lewe beheer:

Psa 139:1-4  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my.  2  U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.  3  U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.  4  Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al.

Spr 20:24  Die voetstappe van ‘n man hang van die HERE af: hoe sou ‘n mens dan sy weg verstaan?

Jer 10:23  Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.

God bepaal alles in ons lewe, daarom ken Hy alles van ons. Hy is die een wat ons hele lewe reeds neergeskryf het in Sy boek nog voor ons gebore was:

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Hy het dan ook wette opgestel waarvolgens Hy ons lewe orden. God is inderdaad die enigste Wetgewer en Hy beheer elke aspek van ons lewens deur hierdie wette…om te verderf en om te red!

Jak 4:12  Een is die Wetgewer, Hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat ‘n ander oordeel?

Ons word eerste geplaas onder wette wat op vlees en aardse dinge fokus. Hierdie tipe wette fokus op die “buitekant” van ons lewe en ons leer hoe om die “buitekant skoon te hou” deur, onder andere, reg te leef met ons medemens en gehoorsaam te wees aan die mense wat oor ons aangestel is. Maar hierdie wette leer ons ook om onsself met ander te vergelyk op grond van die onderhoudinge van hierdie tipe wette. Hierdie meet- en afweegproses bly by ons solank as wat ons onder hierdie tipe wette leef. Maar hierdie tipe wet se pad in ons lewe is die weg van dood, want selfs al lyk dinge reg in ons eie oë, gaan dit gepaard met groot frustrasies en innerlike worstelinge. Ons leef dus eers op ‘n doodspad deur die behoudenis van wette wat op tydelike dinge fokus en geen vergenoegdheid bring nie.

Spr 16:25  Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.

Maar op die tyd soos God bepaal bring Hy ons tot Sy oordeel wat alles in ons lewens verander. Elke mens is bestem om eerste op die doodspad te loop, en daarna bring God Sy pynlike oordeel wat alles duidelik maak vir ons…

Heb 9:27  En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel.

Ons kom tot heel ander insigte deur God se oordeel – God se regstellende aksie!

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Dit is tydens hierdie belangrike oordeel van God dat ons uitvind dat daar ‘n ander wet is wat God gegee het wat op heel ander beginsels werk. God het ‘n heel ander tipe wet gegee wat fokus op die “binnekant” en die geestelike dinge aan ons openbaar. Dit is hierdie wet wat ook as die wet van die gees bekendstaan, en dit word van krag in ons lewe as Jesus Christus in ons leef deur Sy Woord. Dit is hierdie wet van die gees van lewe wat nie net die binnekant skoonmaak nie, maar ook die buitekant. Die fokus van die vleeslike wette het dus hul fokus op die verkeerde oorsprong en daarom is dit op die einde van die dag van geen nut nie!

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Dit is net die wet van die gees wat ons ‘n nuwe hart kan gee, en daarom is die verskil tussen die wette wat op vlees fokus en die wet wat op gees fokus van kardinale belang. Dit gaan oor dood of lewe. Christus in ons is die hoop van lewe, en deur Hom is ons instaat tot alles – om die binnekant en die buitekant skoon te hou…

Fil 4:13  Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Dit is hoe ons meer oorvloediger in geregtigheid kan wees as die skynheiliges wat net op hul eie uiterlike geregtigheid fokus. 

Mat 5:20  Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie.

Die geregtigheid wat hier van gepraat word is die goeie werke wat Christus in ons doen en wat ons dan kan uitwerk na buite wat dan ook sigbaar word:

Fil 2:12-13  Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing;  13  want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

Efes 2:10  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

As die Koning van die Koninkryk in ons woon in gees (dit is deur Sy Woord in ons = Joh 6:63), en Sy werke in ons sigbaar word aan die buitekant, dan het die koninkryk van God voorwaar in ons gekom:

Efes 2:4-6  Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,  5  ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered—  6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus.

God fokus op ‘n nuwe hart (nuwe denke) in ons want daaruit is die oorspronge van lewe, ook die lewe in Christus!

Spr 4:23  Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

Die “nuwe hart” verwys na die nuwe denke van Christus in ons – Sy ware leer openbaar Sy wil!​

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God word ook “die sin van Christus” genoem en dit is hoe ons geestelike dinge kan oordeel:

1Kor 2:15-16 Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie. 16 Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.

Christus alleen vervul die wet van God in geestelike perfektheid, nie volgens UITERLIKE aardse geregtigheid nie! Hy begin BINNE…

Mat 5:17-18  Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.  18  Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

Ons moet die baie belangrike onderskeid tref tussen ons tyd van vleeslike behoudenis van God se wette, en die tyd dat ons onder die nuwe wet van die gees sal opereer. Jesus self was gebore in vlees en moes vir omtrent 30 jaar leef onder die wet van Moses – wat Hy perfek gehou het…

​Gal 4:4  Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet​.

Jesus het egter op die ouderdom van omtrent 30, op ‘n ander basis begin opereer en dit is hier waar die meeste mense Jesus se boodskap misverstaan – selfs die Jode van Sy tyd (veral die prominente geleerdes van die Jode) was verslae oor wat Hy begin leer het… 

Luk 3:23  En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het​…

Mar 1:21-22  En hulle het in Kapérnaüm gekom, en dadelik op die sabbat het Hy in die sinagoge ingegaan en begin leer.  22  En hulle was verslae oor sy leer, want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie.

​Wat was die kern van Sy leer wat die Jodedom en die afvallige Christendom tot vandag nie kan aanvaar en sien nie?

​Mat 4:17  Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Bekering beteken om ‘n totale ommekeer te maak. ​Jesus se nuwe leer het ‘n totale nuwe skuif gemaak in mense se denke tot vandag – vir hulle aan wie dit gegee word. Die denkskuif fokus nou op die interne dinge van gees, weg van die eksterne dinge wat fokus op vleeslike dinge.

1Kor 2:9-16  maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.  10  Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.  11  Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.  12  Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het.  13  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.  14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.  15  Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.  16  Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.

​Jesus het telke male Sy Joodse luisteraars en volgelinge geskud met die woorde, ​​”​julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is….” ​(dan kwoteer Hy iets uit die wet van Moses), om dit net op te volg met die woord​e “…maar Ek sê vir julle…” (waarin Hy elke keer die teendeel uitwys). Hy plaas Sy leer in teenstelling met die leer van Moses. Hier is ‘n paar bewyse uit Mattheus 5…

Mat 5:21-22  Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie [Eks 20:13], maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.  22  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

Mat 5:27-28  Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie​ [Eks 20:14]​.  28  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Mat 5:31-32  Daar is ook gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar ‘n skeibrief gee​ [Deu 24:1-4]​.  32  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

Mat 5:33-34  Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou​ [Lev 19:12]​.  34  Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie—nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;

Mat 5:38-39  Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand​ [Eks 21:22-27]​.  39  Maar Ek sê vir julle dat julle ‘n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.

Mat 5:43-44  Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat​ [Lev 19:18; ​Deu 23:6].  44  Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;

Ons word gedwing deur die Skrifte om te weet onder watter wet ons staan. Ons begin onder die eerste wet wat op vleeslike verordeninge fokus. Maar mettertyd vind ons uit, soos God wil, dat dit is slegs deur die wet van die gees van die lewe van Christus wat die binnekant skoonmaak (ons harte) en dan word die buitekant ook skoon. So vervul Christus albei wette in ons lewens:

Mat 5:17-18  Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.  18  Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

Die denkskuif van ons vleeslike koninkryk-fokus (die buitekant) na ons geestelike koninkryk-fokus (die binnekant) vind met verloop van baie verdrukkinge plaas.

Hand 14:22  …Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Dit is inderdaad ‘n pynlike proses om toegang te verkry tot die geestelike koninkryk van God:

Open 15:8  En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.