Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie!

In die moderne tyd van die internet is daar so baie inligting beskikbaar op die talle sosiale media-platforms dat ons geforseer word om meer selektief op te tree veral ten opsigte van dit was as “nuus” versprei word. Die groot toename in valse nuus is vandag meer aan die orde van die dag as op enige tydstip in die mens se geskiedenis hier op aarde. Elkeen van ons word gedwing om meer verantwoordelikheid aan die dag te lê en ons eie toegang tot “nuus”-gebeure te sif. Ons word ook deur die Skrifte gewaarsku om ons hart (dit is ons denke) te bewaar meer as enigiets wat bewaar moet word:

Spr 4:23  Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

Dat ons moet weet wat aangaan in ons wêreld is gewis, maar dit gee ons nie die reg om na alles te luister nie, of om alles vir soetkoek op te eet nie. Die waarheid is maar baie skaars, en mense weet ook nie hoe om waarheid te onderskei nie. Jesus se woorde aan Sy volgelinge gee aan ons ‘n duidelike insig oor die Waarheid:

Joh 14:5-6  Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?  6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Jesus se ware volgelinge ken die Waarheid. Die Maatstaf vir die Waarheid is tot vandag dieselfde!

Joh 14:20-24  In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.  21  Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.  22  Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie?  23  Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.  24  Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.

Die Woord(e) van God is die enigste manier hoe ons die valshede kan onderskei van die waarheid:

Joh 17:17  Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

Psa 119:160  Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

Maar jy sal sê, die valse leraars gebruik ook dieselfde woorde van Jesus soos dit voorkom in die Bybel. Weereens is dit belangrik om aandagtig te luister. Ons sal moet leer om te sif. Ons sal moet leer hoe om die goeie dinge van die onheilige dinge te skei:

Mat 13:47-48  Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring;  48  en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg.

Ons leer om die goeie leer van Christus te skei van die onheilige leer van die valse Christusse wat ook onder Jesus se Naam opereer. Jesus het ook gewaarsku dat baie mense in Sy Naam sal optree en Hom bely, maar ons sal moet mooi kyk en aandagtig luister of hulle Hom regtig ken:

Mat 24:5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Ons word almal eerste blootgestel aan die valse leer en die valse leraars wat onder Jesus se naam na ons kom. God het dit so bepaal dat ons eerste aan die onheilige dinge voorgestel word. Die donkerte kom eerste na ons voordat die lig na ons kom…

Gen 1:1-5  In die begin het God die hemel en die aarde geskape.  2  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.  3  En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.  4  Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;  5  en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.

Kyk hoeveel keer is dieselfde woorde herhaal in Genesis 1 om aan ons te wys dat “die aand” kom voor “die môre”:

vers 5…En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.

vers 8…En dit was aand en dit was môre, die tweede dag.

vers 13…En dit was aand en dit was môre, die derde dag.

vers 19…En dit was aand en dit was môre, die vierde dag.

vers 23…En dit was aand en dit was môre, die vyfde dag.

vers 31…En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Ons leef eers in die aand (in onkunde) voordat die môre kom en die waarheid na ons gebring word:

Mat 4:16  die volk wat in duisternis sit, het ‘n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het ‘n lig opgegaan.

Paulus het as ‘n groot yweraar vir sy godsdiens opgetree en nie eens geweet dat hy in onkunde optree nie…

Fil 3:5-6  Ek is besny op die agtste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, ‘n Hebreër uit die Hebreërs; wat die wet betref, ‘n Fariseër;  6  wat ywer betref, ‘n vervolger van die gemeente; wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik.

Toe Paulus egter die Waarheid ontmoet het alles wat hy eerste geglo het soos mis voor die son verdwyn:

Fil 3:7-8  Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag.  8  Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry.

Die uitnemendheid van Christus is dat Hy alleen reg het om Waarheid genoem te word. Paulus het uit sy “aand” (donkerte / onkunde) wakker geword toe God se ware Lig aan hom verskyn.

Hand 22:6  Maar terwyl ek op reis was en naby Damaskus kom, het daar op die middag skielik ‘n groot lig uit die hemel my omstraal.

Dit is net wanneer God se “Groot Lig” in ons lewe kom dat ons kan sien hoe donker ons donkerte was:

Mat 6:22-23  Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees.  23  Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!

Luk 11:35  Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie.

Dit is op die sewende dag dat ons rus kry en ingaan in God se geestelike rus, wanneer ons vir die eerste keer kan sien dat God alles bewerkstellig in ons lewe, en in die lewens van elke skepsel:

Gen 2:2-3  En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het.  3  En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.

Jesus werk saam met Sy Vader in ons lewens, en ons werk met Hom as ons kan sien hoe totaal afhanklik ons van Hom is!

Joh 5:17  En Jesus het hulle [wie Sy werke nie verstaan nie] geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.

Deur geloof te ontvang kan ons sien ons God se maaksel is van begin tot einde – van “die aand” tot “die môre”!

Efes 2:1-10  En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes  2  waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk,  3  onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.  4  Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,  5  ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered—  6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,  7  sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.  8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  9  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.  10  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Deur die Woord (Waarheid) te ken word geloof in ons geskep om eerstens God se werksaamhede in ons eie lewe te kan herken, en daarna kan ons ook God se werke in hierdie wêreld en in ander mense se lewens reg oordeel:

Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Efes 2:8-10  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  9  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.  10  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Efes 6:16  Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.

Geen mens het sy eie geloof nie, want geloof is ‘n gawe wat van God kom, as ons Sy Woord bewaar. Ons maat van geloof begin maar op ‘n baie elementêre vlak, maar dit groei sterker en sterker soos ons deur baie verdrukkinge sal gaan. Die Skrifte bemoedig ons om ons te verheug deur die allerhande beproewinge wat God op ons pad bring – daar is ‘n baie goeie rede daarvoor!

1Pe 1:6-9  Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,  7  sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;  8  vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap,  9  en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.

Vurige beproewinge is iets wat met almal God se kinders gebeur – ons ervarings is nie so uniek soos ons dink nie:

1Pe 4:12-13  Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie;  13  maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.

Ons is nie alleen nie, en ons moet weet dat Christus vir ons die voorbeeld gestel het en nou in ons woon om ons deur te dra. Luister na Petrus se aanmoedigende woorde wat vir ons neergeskryf is om ons juis te versterk. Ons lydinge in die vlees word aan ons gebring om ons vleeslike begeerlikhede stop te sit.

1Pe 4:1-2  Omdat Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gely het, opgehou het met die sonde,  2  om die orige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God.

Geloof werk saam met die genade van God. Lees aandagtig…

Efes 2:8-10  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

Die genade van God is nie wat die wêreld se kerkleraars aan ons voorskryf nie! God se genade is nie ‘n dekmantel vir sonde nie, maar die genade van God maak sonde dood in ons lewe. O ja, dit is ‘n pynlike manier hoe God ons wegkry van die sonde in ons lewe! Die genade van God is God se tugtigingsmetode om ons te red van sonde en sondige gewoontes!

Tit 2:11-12  Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn  12  en leer [Grieks: “paideuō” – tugtig] om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe.

Elke kind van God word deur God se genade getugtig / gekasty! Lees aandagtig!

Heb 12:5-7  En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging [Grieks: “paideia] van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie;  6  want die Here tugtig [Grieks: “paideuō” – tugtig] wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.  7  As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig [Grieks: “paideuō” – tugtig] nie?

Die tugtiging van die Here maak ons Sy ware kinders! Dit is hoe ons kan onderskei tussen wat vals is en wat reg is. God tugtig nou Sy kinders wie Hy voorberei vir hul belangrike dienswerk en daarom hanteer ons dit wat in die wêreld aangaan op ‘n ander manier. Mense kyk ons snaaks aan as ons nie saampraat en saamgaan met hul “nuus” en informasie nie. Alle mense ervaar pyn en leiding, maar hulle kan nie die rede sien waarom hierdie wêreld so vol pyn en boosheid is nie. God help Sy kinders om net op Hom te fokus en nie deur hul menslike oë na al die dinge te kyk nie. Hy help ons ook om nie ons ore uit te leen om mense te volg en hulle sêgoed (“nuus”) te glo nie. Mense sal altyd praat, en mense sal hul opinies wil laat hoor – ons kan dit nie stop nie. Die Skrifte bemoedig ons om nie wanhopig te word nie, en om mekaar aan te moedig om staande te bly in die geloof van Christus..

Hand 14:22  en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Ons vlees is swak en ons roep na Vader vir hulp in ons gebede tot Hom:

Mat 26:41  Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.

Die Woorde van God moet oordink en bepeins word om deel van ons word. ONS DENKE BEHEER ONS OPTREDES. Dit wat ons toelaat in ons denke, vorm ons. Daarom moet ons nie saampraat en saamdink met die wêreld nie:

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Jesus het in vlees (net soos on s’n) gekom om ons ook nou in ons vlees by te staan, deur ons denke te vernuwe met Sy Woord, sodat ons ons eie vlees kan oorwin en die wêreld in ons harte kan oorwin, soos God wil:

Heb 2:17-18  Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.  18  Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Ons is in hierdie wêreld, maar deur Christus se Woord in ons, ontvang ons ‘n denkwyse wat ons vry maak van die wêreld se denkwyse.

Joh 17:14-16  Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie.  15  Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.  16  Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie.

Jesus se Woord is met ons (onthou Sy Woord is Sy gees in ons – Joh 6:63), en Hy gee ons Sy vrede deur Sy Woord en Sy manier van dink oor dinge!

Joh 16:33  Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.

Dit is wat in die Skrifte genoem word “die derde hemel”. Christus lig ons op uit die swakhede van die vlees (die wêreldsdenke in ons) tot die “derde hemel” waar ons Sy Waarheid duidelik kan hoor en verstaan, soos die Vader bepaal. Uit die “derde hemel” perspektief (die arend-visie) lyk alles baie anders…

2Kor 12:1-5  Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here.  2  Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede—of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit—dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel.  3  En ek weet van so ‘n man—of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit—  4  dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie.  5  Oor so ‘n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.