Die ‘vier lewende wesens’ – die ‘gérubs’ van God (Deel 3)

Die profeet Esegiël het vier vreemde wesens gesien in ‘n gesig (visioen) wat die Here aan hom gewys het tydens die periode van ballingskap wat Esegiël saam met sy volk moes deurmaak onder koning Nebukadnesar van Babilon (“die land van die Chaldeërs”):

Eseg 1:1-6  In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.  2  Op die vyfde van die maand—dit was die vyfde jaar van die ballingskap van koning Jójagin—  3  het die woord van die HERE uitdruklik gekom tot Esegiël, die seun van Busi, die priester, in die land van die Chaldeërs, by die Kebarrivier; en die hand van die HERE was daar op hom.  4  Toe het ek gekyk—en daar het ‘n stormwind uit die noorde gekom, ‘n groot wolk met onophoudelike vuur; en ‘n glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter.  5  En daaruit het die gestalte van vier wesens gekom, en dit was hulle voorkoms: hulle het die gestalte van ‘n mens gehad;  6  en elkeen het vier aangesigte gehad en elkeen van hulle vier vlerke.

In die Inleiding tot hierdie studiereeks was die doel vir die gebruik van beeldspraak in die Skrifte beklemtoon. Kyk wat sê Jesus waarom Hy gelykenisse (beeldspraak) gebruik:

Mat 13:10-14  En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle [die menigtes wat Jesus volg] deur gelykenisse?  11  Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.  12  Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.  13  Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.  14  En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.

God se gebruik van beeldspraak in die Skrifte het te doen met Sy geestelike verborgenhede! Volgens Jesus word gelykenisse (beeldspraak) gebruik om God se verborgenhede van een groep weg te hou, terwyl Hy die verborgenhede vir ‘n ander groep openbaar!!!

God verblind een groep mense (veral die menigtes wat Hom volg vir aardse dinge) om nie Sy geestelike waarhede te verstaan nie, terwyl Hy Sy waarhede oopmaak aan ‘n ander groepie mense aan wie dieper geestelike dinge van God openbaar word. Hierdie klein groepie mense is nie skaam om, soos Paulus, hulself as deel van die “ons” in die volgende verse te sien nie:

1Kor 2:11-13  Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.  12  Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het.  13  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

Baie mense is inderdaad geroep om Jesus te volg om hul aardse tydelike behoeftes te bevredig, maar min mense is deel van die “ons” wie uitverkies is deur die Vader om te soek na die dieper geestelike en ewige dinge van God wat nou in die Christus te vind is.

Mat 22:14  Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Hierdie groepie mense word sedert Jesus se koms na die aarde uit die geestelike Babilon-hoer geroep en getrek na Christus, om God in gees en waarheid te dien:

Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Joh 4:23-24  Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.  24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Open 18:4  En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar [geestelike Babilon] uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

Dit is hulle wie nou uitkom uit hul eie vleeslike begrip van die Skrifte, en uit geestelike Babilon (die valse kerkstelsel), aan wie God Sy ryk beeldspraak in die Skrifte oopmaak. Hierdie openbaringsproses gaan gepaard met die oopmaak van die simboliese sewe seëls wat aan die apostel Johannes verduidelik was. Die opening van die sewe seëls kom nie deur spekulasies van valse profete met hul ryk verbeeldings soos ons so baie van hoor in ons dae nie. Nee, God self maak die boek oop en Hy gebruik Sy spesiale boodskappers (sewe engele) om die inhoud van die Boek van lewe aan Sy ware Kerk in Christus te verduidelik! God self is “IN die middel van die troon” en IN die vier lewende wesens” en Hy volbring dit deur Sy “sewe geeste”!!!

Open 5:1-6  En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ‘n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls goed verseël.  2  En ek het ‘n sterk engel gesien wat met ‘n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seëls te breek?  3  En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie.  4  En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie.  5  Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek.  6  En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde.

Ons word ernstig gemaan om nie buite die veilige raamwerk van die Skrifte te soek vir alle uitlegte van die beeldspraak in die Skrifte. Enigeen wat buite hierdie raamwerk gaan, is “opgeblase” – dit is om op jou eie insigte te steun.

1Kor 4:6  Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

Ons moet nie ons eie persoonlike denke en oortuigings oor die Skrifte volg nie, maar ons moet onsself in nederigheid tot God se Woord wend om ons te leer deur ‘n veelheid van raadgewers!

Spr 3:5-8  Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.  6  Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.  7  Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;  8  dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.

Spr 11:14  As daar nie goeie oorleg is nie, val ‘n volk; maar in die veelheid van raadgewers is redding.

Spr 15:22  Planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand.

In Deel 1 van hierdie studiereeks was die fokus op die positiewe toepassings van die aangesigte wat deur die vier wesens vertoon was, soos Esegiël hulle beskryf, naamlik die aangesig van ‘n mens, die aangesig van ‘n leeu, die aangesig van ‘n bees (kalf/bul/os), en die aangesig van ‘n arend.

Eseg 1:10  En hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van ‘n mens; en al vier het die gesig van ‘n leeu gehad aan die regterkant en al vier het die gesig van ‘n bees aan die linkerkant; ook het al vier die gesig van ‘n arend gehad.

Ons tweede getuie oor hierdie tipe gesig vind ons in die boek van Openbaring, waar die apostel Johannes dieselfde wesens ook beskryf:

Open 4:6-7  en voor die troon was daar ‘n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon vier lewende wesens vol oë van voor en van agter.  7  En die eerste lewende wese was soos ‘n leeu, en die tweede lewende wese was soos ‘n kalf, en die derde lewende wese het ‘n gesig gehad soos ‘n mens, en die vierde lewende wese was soos ‘n arend wat vlieg.

In Deel 2 van die studiereeks was die fokus op die negatiewe toepassings van die vier aangesigte omdat ons van elke woord uit God se mond leef (ook alles wat negatief is in die Skrifte!!!):

Mat 4:4  Maar Hy [Jesus] antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Lig en donker is part en deel van hierdie skepping, net soos die goed en die kwaad ‘n integrale rol speel in God se plan met ons:

Jes 45:5-7  Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,  6  sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;  7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Net so kry ons by elke beskrywing van hierdie vier wesens in die Skrifte informasie wat ooreenstem en ook informasie wat nie ooreenstem nie. Ooreenkomste bevestig dinge vir ons. Sover die oënskynlike verskille gaan, leer die Skrifte ons dat ons die verskille as aanvullend tot mekaar moet hanteer. Die gees van God leer ons om dinge saam te plaas om ons geestelike kennis en insig te ontwikkel…

Jes 28:9-10  Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is?  10  Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie.

1Kor 2:13  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

2Kor 13:1  Dit is die derde keer dat ek na julle toe kom. In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vasstaan.

Psa 119:160  (AOV) Die hele inhoud van u woord is waarheid…[Psa 119:160 (ASV) The sum of thy word is truth…]

Die gees van die wêreld hou daarvan om op verskille en sogenaamde teenstrydighede in die Skrifte te fokus, en dan val mense agteroor en verheerlik hulself omdat hulle kan uitwys hoe die Skriftekse mekaar weerspreek, tot daardie mense se eie nadeel. God vang hierdie tipe mense in hul eie slim strikke!

Jes 28:13  Daarom sal die woord van die HERE vir hulle wees gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie, sodat hulle kan heengaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word.

In hoofstuk 10 van Esegiël kry ons aanvullende informasie wat ons moet saamvoeg met die informasie wat in Esegiël 1 gegee word oor hierdie vier wesens. Let op dat hierdie wesens hier as “gérubs” beskryf word… 

Eseg 10:1-8  Daarna het ek gekyk—en daar was op die uitspansel, oor die hoof van die gérubs [Hebreeus: “kerûb”], iets soos ‘n saffiersteen; iets wat soos die gestalte van ‘n troon gelyk het, het oor hulle sigbaar geword.  2  En Hy het die man aangespreek wat met linne bekleed was, en gesê: Gaan in tussen die ratwerk onder die gérub in, en vul jou twee hande met gloeiende kole tussen die gérubs vandaan, en strooi dit oor die stad. Toe gaan hy voor my oë daar in.  3  En die gérubs het aan die regterkant van die huis gestaan toe die man daar ingaan, en die wolk het die binneste voorhof [van die tempel] gevul.  4  Toe het die heerlikheid van die HERE van die gérub af opgestyg oor die drumpel van die huis [die tempel]; en die huis is gevul met die wolk, en die voorhof was vol van die glans van die HERE se heerlikheid.  5  En die geruis van die gérubs se vlerke is gehoor tot in die buitenste voorhof, soos die stem van die almagtige God as Hy spreek.  6  En toe Hy aan die man wat met linne bekleed was, bevel gegee het deur te sê: Neem vuur tussen die ratwerk, tussen die gérubs uit, het hy ingegaan en langs die wiel gaan staan.  7  Toe steek die gérub sy hand uit, tussen die gérubs uit, na die vuur wat tussen die gérubs was; en hy neem daarvan en gee dit in die twee hande van hom wat met linne bekleed was; dié het dit geneem en uitgegaan.  8  En daar is aan die gérubs gesien die vorm van ‘n mens se hand onder hulle vlerke. 

Ons gaan in die volgende paar studies in hierdie reeks stilstaan by die konsep van ‘n gérub, soos dit in die Skrifte aan ons voorgehou word. Ons bid dat ons geestelike kennis en begrippe verder uitgebou sal word, ook oor wat God aan ons wil sê oor hierdie vier wesens en wat hulle vir ons persoonlik beteken, soos God wil.

Wat is ‘n gérub?

In Esegiel 10 kry ons informasie hoe die konsep van gérubs gebruik word om dieper geestelike betekenisse aan ons te bring oor hierdie wesens, vir ons persoonlike toepassing, want ons leef van elke woord uit God se mond (Mat 4:4):

Eseg 10:14  En elkeen het vier aangesigte gehad: die eerste aangesig was die aangesig van ‘n gérub en die tweede aangesig die aangesig van ‘n mens en die derde die aangesig van ‘n leeu en die vierde die aangesig van ‘n arend.

Hier sien ons ‘n oënskynlike verskil met die aangesigte wat ons in Esegiel 1 gelees het:

Eseg 1:10  En hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van ‘n mens; en al vier het die gesig van ‘n leeu gehad aan die regterkant en al vier het die gesig van ‘n bees aan die linkerkant; ook het al vier die gesig van ‘n arend gehad.

Die aangesig van ‘n gérub word in Esegiël 10 vers 14 in die plek van die aangesig van die bees gebruik. Soos reeds uitgewys, leer die gees van God ons om dinge saam te voeg deur die oënskynlike verskille as aanvullend tot mekaar te sien (Psa 119:160; Jes 28:9-10; 2Kor 13:1; 1Kor 2:13). Die aangesig van die gérub en die aangesig van die bees is een gesig! Die bees-simboliek moet dus ons begrip van wat ‘n gérub is, verdiep en uitbrei. Wat ons reeds geleer het van wat die aangesig van die bees in die Skrifte, is toepasbaar op die karakter van die hele wese van hierdie wesens. Kom ons herhaal wat in Deel 1 en Deel 2 van die reeks studies gekry was uit die Skrifte oor die aangesig van die bees, veral ten opsigte van die positiewe en negatiewe toepassings van hierdie simbool. Ons gaan eerste fokus op die positiewe toepassing van die simboliek van ‘n bees en hoe dit ‘n gérub aan ons wil beskryf.

Die positiewe toepassing van die simboliek van ‘n bees (kalf / bul / os) in die Skrifte:

Die volgende Skrifte help ons om die simbool van die bees (bul / os) as een van die vier aangesigte van die vier wesens te verstaan…

Gen 26:12-14  Isak het toe in dié land gesaai en daardie jaar honderdvoudig gewen, want die HERE het hom geseën.  13  En die man het groot geword en altyddeur groter geword totdat hy baie groot was:  14  hy het troppe kleinvee en beeste gehad en baie bediendes, sodat die Filistyne hom beny het.

Lev 1:3  As sy offer ‘n brandoffer is van beeste, moet dit ‘n bul sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangesig van die HERE kan vind.

Job 1:14  kom ‘n boodskapper na Job en sê: Terwyl die beeste aan ploeë was en die esels aan wei langs hulle.

Spr 14:4  Waar geen beeste is nie, is die krip leeg, maar deur die krag van die os is die inkomste baie.

Uit die getuies van die Skrifte kom ‘n paar geestelike eienskappe van die bees (bul / os) na vore:

  • Harde werker (Die vier wesens is magtig en beweeg reguit vorentoe. Hulle is getroue diensknegte en bring groot geestelike winste na vore);
  • Hoogste offer (Die wesens bring hul hele lewe as ‘n hoogste heilige offer aan God);
  • Voorspoed (Hierdie wesens bring die seën en voorspoed van God in werking).

Hier is ‘n paar gedeeltes uit die Skrifte om ons te help om die geestelike vergelykings en toepassings te maak vir ons lering en vir ons persoonlike toepassing (Onthou God se gees leer ons om geestelike dinge met geestelike dinge te vergelyk en saam te voeg – ons vergelyk Skrif met Skrif – 1Kor 2:13; Joh 6:63):

Fil 2:12-13  Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing;  13  want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

Mat 20:27-28  En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees;  28  net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.

Mat 25:20-21  En die een wat die vyf talente ontvang het, kom en bring vyf ander talente en sê: Meneer, vyf talente het u aan my toevertrou; hier het ek vyf ander talente daarby verdien.  21  En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.

Die doel van die fokus op die aangesig van die bees is omdat hierdie wesens wat aan Esegiël verskyn het, gesien moet word as groot, kragtige en hardwerkende wesens. Hier is geen sprake van die baba-voorkoms in afbeeldings wat in sommige kringe aan die idee van gérubs gekoppel word nie. Nee, ‘n gérub is ‘n kragtige getroue dienaar van God wat God se planne tot uitvoer bring, en tot eer van God werk. ‘n Gérub dien ook tot voordeel van ander.

Dit is wat die positiewe toepassing wat ons uit die simboliek van die bees (kalf/bul/os) leer, volgens die Skrifte.

Die negatiewe toepassing van die simboliek van ‘n bees (kalf / bul / os) in die Skrifte

Die negatiewe toepassing van die simboliek van die bees (kalf/bul/os) is ook belangrik om van kennis te neem want ons almal is op een of ander tyd betrokke by hierdie negatiewe toepassing van hierdie beeld. Hier is hoe die Skrifte die bees-simboliek hanteer om die negatiewe toepassing uit te wys:

Job 40:10  Kyk, daar is die seekoei wat Ek gemaak het saam met jou. Gras eet hy soos ‘n bees.

Psa 106:19-21  Hulle het by Horeb ‘n kalf gemaak en gebuig voor ‘n gegote beeld.  20  En hulle het hul Heerlikheid verruil vir die afbeelding van ‘n bees wat gras eet.  21  Hulle het God vergeet, hulle Verlosser, wat groot dinge gedoen het in Egipte.

Spr 7:21-23  Sy [die ontugtige vreemde vrou / valse kerke], het hom verlei deur haar baie mooipraatjies, deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok.  22  Hy loop skielik agter haar aan soos ‘n bees wat na die slagpaal gaan, en soos voetboeie wat dien tot tugtiging van die sot,  23  totdat die pyl sy lewer splits; soos ‘n voël haastig na die vangnet vlieg—sonder om te weet dat dit ten koste van sy lewe is.

Uit die getuies van die Skrifte leer ons hoe die negatiewe simboliek van die bees (kalf/bul/os) in ons eie lewe voorkom:

  • Ons vlees is tydelik en sal nie vir ewig met ons wees nie – dit is onmoontlik vir die vlees om te aanvaar;
  • Die beste dinge en prestasies wat die vlees mee spog, is alles nietig;
  • Die vlees sal altyd onvervuld wees en sal ook so vernietig word in sy onvolmaaktheid;
  • Die valse leerstellings wat die vlees van hou, trek ons na die valse leiers. So word ons in geestelike gevangenisse gehou in geestelike blindheid totdat God aan ons Sy waarhede openbaar!
  • Die vlees is ongeduldig en geestelik onvolwasse – die vlees aanbid graag sy eie handewerk.

Hier is die Skrifte wat hierdie negatiewe eienskappe van die bees (kalf/bul/os) op ons persoonlik toepas:

1Pe 1:24  Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af.

Pred 3:18-19  Ek het in my hart gesê: Ter wille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulleself vee [Hebreeus: “behêmâh” = bees / dier] is. 19  Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere: hulle het een en dieselfde lot; soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, en ‘n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie; want alles is tevergeefs.

Jes 4:1  En in dié dag sal sewe vroue een man aangryp en sê: Ons eie brood sal ons eet en ons eie kleed aantrek; laat net jou naam oor ons genoem word, neem ons smaadheid weg.

2Th 2:1-4  Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom,  2  om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is.  3  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf  4  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Die negatiewe beeld van ‘n gérub word binne hierdie simboliek van die bees uitgebou. Aanvullende tot hierdie beeld van die bees, word kalfaanbidding in die Skrifte ingespan om die gérub in sy negatiewe toepassing aan ons te verduidelik. Kalf-aanbidding word baie prominent in die Skrifte uitgewys as ‘n valse godsdiens wat so maklik deel vorm van die mens se godsdiensbeoefening, bewustelik of onbewustelik.

Hoekom was die beeld van ‘n kalf so dikwels gebruik in afgodediens?

Die kalf is die jong weergawe van ‘n bees/bul en derhalwe is dit verwysend na geestelike onvolwassenheid en ongehoorsaamheid aan God. Kalfaanbidding kom algemeen voor in godsdienste van die mensdom in die geskiedenis. Die mensdom is van nature geneig tot die valse beeld van die bees-simboliek.

Kalfaanbidding was die eerste vorm van afgodediens wat in die Bybel genoem word toe die Israeliete uit Egipte gekom het. Terwyl Moses op die berg God se wet ontvang het, het die volk ongeduldig geraak en Aäron genader met die versoek dat hy ‘n god vir hulle moes maak. 

Eks 32:1-4  Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aäron versamel en vir hom gesê: Kom, maak vir ons gode wat voor ons uit trek; want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie.  2  En Aäron sê vir hulle: Ruk die goue ringe af wat aan die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my.  3  Toe het die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was, en dit na Aäron gebring.  4  En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die beitel bewerk en daar ‘n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.

Dit is duidelik dat die mense ongeduldig was met God se tyd en Sy werkswyse. Die mense was gevra om hul goue ringe wat aan hul ore was te gebruik om die kalfbeeld van te maak. Die simboliek van oorringe word gebruik om ons te wys hoe mense nie God se Woord van waarheid wil hoor nie, maar het eerder die valse woorde van valse leraars wil hoor en hulle gedienstig volg. Dit is duidelik dat hierdie gewoonte van kalfaanbidding ook in Egipte gedoen was deur die Egiptenare, as mens die volgende woorde van Stefanus hoor, soos neergestip deur Lukas in Handelinge…

Hand 7:38-41  Dit is hy wat in die vergadering in die woestyn was saam met die Engel wat met hom op die berg Sinai gespreek het, en saam met ons vaders; hy het die lewende woorde ontvang om aan ons te gee.  39  Na hom wou ons vaders nie luister nie, maar hulle het hom verstoot en met hulle harte na Egipte teruggekeer  40  toe hulle vir Aäron gesê het: Maak vir ons gode wat voor ons uit sal trek; want hierdie Moses wat ons uit Egipteland uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie.  41  En hulle het in daardie dae ‘n kalf gemaak en aan die afgodsbeeld ‘n offer gebring en hulle in die werke van hulle hande verbly.

Na koning Salomo se dood het tien stamme van Israel weggebreek onder Jeróbeam en hul eie aparte staat in die noordelike dele van Israel gestig. Daar het Jeróbeam hul eie heiligdomme opgestel in twee plekke, naamlik in Bet-el en Dan. In die twee aparte heiligdomme was kalfaanbidding weereens op die voorgrond – daarvoor was twee beelde van goue kalwers ingespan… 

1Kon 12:26-29  En Jeróbeam het in sy hart gesê: Nou sal die koningskap na die huis van Dawid terugkeer:  27  as hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van die HERE in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na hulle heer, na Rehábeam, die koning van Juda, en hulle sal my om die lewe bring en teruggaan na Rehábeam, die koning van Juda.  28  Daarom het die koning raad gehou en twee goue kalwers gemaak en aan hulle gesê: Julle het lank genoeg opgegaan na Jerusalem—hier is, o Israel, jou gode wat jou uit Egipteland laat optrek het!  29  En die een het hy in Bet-el opgerig en die ander in Dan opgestel.

Weereens lyk dit of Egipte ook op Jerobeam ‘n groot indruk gemaak het ten opsigte van die kalfaanbidding:

1Kon 12:1-2  En Rehábeam het na Sigem gegaan, want die hele Israel het na Sigem gekom om hom koning te maak.  2  En net toe Jeróbeam, die seun van Nebat, dit hoor—hy was nog in Egipte, waarheen hy vir koning Salomo weggevlug het, en Jeróbeam was in Egipte woonagtig.

Egipte is simboliek wat die Skrifte gebruik vir die sondige wêreld, buite ons, maar ook binne ons eie harte wanneer ons onder die slawerny van sonde leef. Dit is wanneer ons God se verordening en insettinge vergeet en kleef aan aardse dinge wat ons harte verhef teen God, soos ons leer uit die geskiedenis van Israel (1Kor 10:11):

Deu 8:11-14  Neem jou in ag dat jy die HERE jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie;  12  sodat jy nie miskien eet en versadig word nie en mooi huise bou en bewoon,  13  en jou beeste en jou kleinvee vermeerder en jou silwer en goud vermeerder, ja, alles wat jy het, vermeerder—  14  en jou hart hom dan verhef, dat jy die HERE jou God vergeet wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

Kalfaanbidding is deel van ons eie sondige wêreld as ons in ons geestelike onvolwassenheid ons eie hart volg met al sy booshede en bedrieglikhede:

Jer 17:9  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

Ons almal gaan deur ‘n tyd waar ons ook ons eie oorringe afhaal en gee aan die valse leraars (die valse boodskappers = valse gérubs) en ons agter hulle valse leerstellings aanloop en hulle op die manier aanbid. Hierdie tipe leraars heers met groot krag en invloed oor hul volgelinge – almal onder Satan se valse lig. Die draak gee aan hierdie dier (bees / kalf) “sy krag, sy troon en groot mag”…

2Kor 11:14-15  En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.  15  Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.

Open 13:1-6  En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering.  2  En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.  3  En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.  4  En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?  5  En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.  6  En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.

Ons eie idees van ons harte (denke) mislei ons om valslik te glo dat ons God aanbid, terwyl ons eintlik Satan aanbid. Ons doen presies wat hierdie afvallige volk van Israel gedoen het by Sinai in die woestyn en regdeur hulle geskiedenis – ons neem deel aan kalfaanbidding en hier is die tekens…

Jes 30:9-11  Want dit is ‘n wederstrewige volk, leuenagtige kinders, kinders wat die wet van die HERE nie wil hoor nie;  10  wat aan die sieners sê: Sien nie! en aan die profete: Profeteer vir ons nie wat reg is nie; spreek vleitaal vir ons, profeteer bedrieëry;  11  wyk af van die weg, buig af van die pad, laat die Heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn!

Ons word almal verlei deur die dier wat “uit die aarde opkom” (die kalf / bees / bul /os) en ons aanbid onsself want ons almal dra van nature die nommer van die dier (as ons dit kan sien en erken):

Open 13:11-18  En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.  12  En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.  13  Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.  14  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.  15  En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.  16  En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;  17  sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.  18  Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Ons is totaal verblind as ons dink dat God beïndruk is met ons manier van dinge doen terwyl ons die vlees (die dier) verheerlik:

Jes 64:6  En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.

Mag God aan ons die oë en die ore gee om eie valshede en geestelike onvolwassenheid te sien, en te hoor al die afskuwelike dinge wat uit ons monde kom, sodat ons kan bely dat ons wel voor hierdie valse beeld van die gérub gebuig het en sy gras geëet het:

Neh 9:18  Selfs toe hulle ‘n gegote kalf vir hulle gemaak en gesê het: Dit is jou gode wat jou uit Egipte laat optrek het! —en hulle groot, afskuwelike dinge gedoen het.

Psa 106:19-20  Hulle het by Horeb ‘n kalf gemaak en gebuig voor ‘n gegote beeld.  20  En hulle het hul Heerlikheid verruil vir die afbeelding van ‘n bees wat gras eet.

Ons gaan in Deel 4 van hierdie studiereeks verder gesels oor die vier wesens, die gérubs van God, soos God wil.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.