Towery [Grieks: “pharmakeia”]

Die Griekse woord “pharmakeia” kom net drie keer voor in die Nuwe Testament, en word deurgaans vertaal as “towery” of “towerye”:

Gal 5:19-20  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;  20  afgodery, towery [“pharmakeia”], vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap.

Open 9:21  En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye [“pharmakeia”] en hul hoerery en hul diefstalle nie.

Open 18:23  En die lig van ‘n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie; want jou handelaars was die grotes van die aarde; want deur jou towery [“pharmakeia”] is al die nasies verlei.

Dr James Strong het ‘n indeks saamgestel van al die oorspronklike Hebreeuse woorde (Ou Testament) en Griekse woorde (Nuwe Testament), en hy beskryf hierdie Griekse woord “pharmakeia” en sy oorsprong “pharmakeus” as volg:

G5331
φαρμακεία
pharmakeia
far-mak-i’-ah
From G5332; medication (“pharmacy”), that is, (by extension) magic (literal or figurative): – sorcery, witchcraft.

G5332
φαρμακεύς
pharmakeus
far-mak-yoos’
From φάρμακον pharmakon (a drug, that is, spell giving potion); a druggist (“pharmacist”) or poisoner, that is, (by extension) a magician: – sorcerer.

Ons weet dat God se Woord ‘n natuurlike betekenis het, maar dit is nie waar ons fokus moet wees nie, vir die rede wat Jesus self beklemtoon het dwarsdeur Sy aardse bediening. Baie mense struikel oor hierdie woorde van Jesus…

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Die vleeslike letterlike betekenis van die woorde in die Skrifte is “van geen nut” aan die einde van die dag. Die vlees is ‘n tydelike skepping en dien ‘n tydelike doel, net so is die letterlike betekenis van God se woorde. Die geestelike betekenis van die woorde van God is van baie groot nut! Die geestelike betekenis in God se woorde is dwaasheid vir die natuurlike mens se sy natuurlike denke:

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die woorde van God is geestelik – as ons dit so kan ontvang, en dit gee ons geestelike lewe. Paulus sluit hierby aan as hy sê:

2Kor 3:5-6  Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God,  6  wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.

As ons dus hierdie woord “pharmakeia” in sy natuurlike betekenis verstaan en daar bly en nie verder ondersoek instel nie, dan mis ons die dieper geestelike betekenis van God se woorde in ons eie lewe: 

“Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.”  

Dat die mens met natuurlike chemiese stowwe en moderne mediese praktyke groot deurbrake kon bewerkstellig, en ook groot skade en smarte veroorsaak het, is bekend aan elkeen van ons. Aan die een kant het die chemiese middels wat medies voorgeskryf word baie mense se pyne verlig, siekte-toestande is onder beheer gebring, herstel aan beskadigde organe gebring, families is herenig, mense se gemoedstoestand is verbeter, en baie mense kan weer produktief opereer in hul gemeenskap…die lys gaan aan en aan. Maar aan die ander kant is daar ook baie skade aangerig deur geldgierige instansies en mediese praktisyns wat duistere motiewe en agendas bedryf…weereens gaan die lys aan en aan. Die volgende vers is toepaslik…

 2Ti 3:13  Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.

Ons weet dat “towery” die algemene vertaling is van die woord “pharmakeia” in die Nuwe Testament. Die ooreenstemmende Hebreeuse woord “nâchash” word ook vertaal as “towery” in sommige verse in die Ou Testamentiese Skrifte, byvoorbeeld…

Num 24:1  Toe Bíleam sien dat dit goed was in die oë van die HERE om Israel te seën, het hy hom nie soos die vorige kere tot towery [nâchash] gewend nie, maar sy gesig na die woestyn gedraai. 

2Kron 33:6  Ook het hy self sy seuns deur die vuur laat deurgaan in die dal van die seun van Hinnom en met goëlery en verklaring van voortekens en towery [nâchash] omgegaan en dodebesweerders en waarsêers aangestel; hy het baie gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE, om Hom te terg.

“Nâchash” word ook met ander woorde vertaal, byvoorbeeld…

1Kon 20:33  En die manne het hulle dit dadelik toegeëien as ‘n gunstige voorteken [nâchash] van sy kant en gesê: Bénhadad is u broer! Daarop sê hy: Gaan haal hom. En Bénhadad het uitgekom na hom, en hy het hom op die wa laat klim.

Gen 44:15  Daarop sê Josef vir hulle: Wat is dit nou wat julle gedoen het? Weet julle nie dat ‘n man soos ek dit ongetwyfeld moet waarneem [nâchash] nie?

Hier is Dr Strong se betekenis van hierdie Hebreeuse woord “nâchash”:

H5172
נָחַשׁ
nâchash
naw-khash’
A primitive root; properly to hiss, that is, whisper a (magic) spell; generally to prognosticate: –  X certainly, divine, enchanter, (use) X enchantment, learn by experience, X indeed, diligently observe.

Kom ons lees weer die Nuwe Testamentiese verse waarin hierdie Griekse woord “pharmakeia” voorkom:

Open 9:21  En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye [“pharmakeia”] en hul hoerery en hul diefstalle nie.

Open 18:23  En die lig van ‘n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie; want jou handelaars was die grotes van die aarde; want deur jou towery [“pharmakeia”] is al die nasies verlei.

Gal 5:19-20  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;  20  afgodery, towery [“pharmakeia”], vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap.

As ons al die tekste in die Skrifte bymekaar sit (in die hele konteks van die Skrifte) waar die woord “towery” vertaal word (deur die Skrif-beginsel van geestelike eksege, naamlik “reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie”), dan is die primêre geestelike betekenis meer duidelik, soos God dit aan ons openbaar.

Jes 28:9-10 Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is? Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie.

In Openbaring 18 vers 23 is die woorde “jou handelaars was die grotes van die aarde” baie insiggewend om aan ons uit te wys waaroor “towery” [“pharmakeia”] gaan in ‘n geestelike sin. Ons aarde (dit is ons vlees) is groot in ons eie oë, in ons tyd in die geestelike hoer Babilon waar ons handel dryf en God se woorde verdraai om ons eie leerstellings en opinies vir ander mense aanvaarbaar te maak:

2Kor 2:17  Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie; maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus.

Op die geestelike vlak het towery [“pharmakeia”] te doen met ons eie vlees en sy denke! Towery [“pharmakeia”] het te doen met ons eie maniere wat ons inspan om mense te beïndruk en te manipuleer. Ons fokus dan op die natuurlike waarneming van mense en hoe hulle ook ons sien. Ons wil die guns van mense hê. 

Gal 1:10  Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van Christus wees nie.

Geestelike towery [“pharmakeia”] is ons vertroue in ons vlees en sy denke. Dit is wanneer ons fokus op ons eie vermoëns en nie God se totale soewereiniteit in ons lewens en in alles rondom ons kan sien nie. 

Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil.

Jer 10:23  Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.

Rom 9:16  So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Hierdie towerye [“pharmakeia”] van ons vlees is verberg agter ons natuurlike trots en welluste om die “self” (eie ego) na te streef en op te hef. Dit (die trots en die welluste in ons vlees) is kragtige dwelmmiddels wat baie meer gevaarliker en baie dodeliker is as al die skadelike chemiese middels in die mediese wêreld. 

1Jn 2:16  Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

Jer 17:9  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

God ken ons harte (Hy het ons gemaak) en Hy help ons deur ons te red van hierdie towerye [“pharmakeia”] van ons vlees en sy bedrieglike hart (ons natuurlike denke). 

Mar 16:17-18  En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek,  18  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

Ons eerste “pot” (ons vlees) is ‘n mislukking “in die hand van die Pottebakker”, maar Hy sal alles herstel en geestelik perfek maak (in gees) op die tyd soos Hy vooruit bepaal het:

Jer 18:1-4  Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het:  2  Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor.  3  Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ‘n stuk werk op die skywe te maak.  4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.