Die liefde van Jesus is wonderbaar!

Die begrip van wat die liefde van God behels, verskil hemelsbreed van ons aardse konsep van liefde. Johannes (ook genoem die apostel van liefde) bring die liefde van God in verband met die oordeel van God. Hoe werk dit?

1Jn 4:17  Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Die gees van die Vader verklaar duidelik deur die woorde van Johannes dat God se liefde volmaaktheid in ons bereik tydens God se oordeel. God se oordeel is dus iets baie belangrik om van kennis te neem indien ons God se liefde wil verstaan. So druk die profeet Jesaja die doel van God se oordeel uit…

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag [die moeilike tye]; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Let op die woord “nag” in die vers. Die nag hier dui aan die tye wanneer dinge onduidelik is en ons in moeilike tye verkeer. Baie mense sal saamstem dat mens leer baie meer oor die lewe in tye van swaarkry as in tye wanneer dinge goed gaan. Tydens God se oordeel in ons lewe verstaan ons die dinge van God soveel helderder. Ons leer ook baie meer van God, van onsself, van ander mense tydens God se oordeel. God se liefde word ook tot dieper insigte geneem in ons tye in die “nag” – ons moeilike tye. Die Prediker verduidelik dit as volg…

Pred 7:2  Dit is beter om te gaan na ‘n klaaghuis as om te gaan na ‘n huis van maaltyd; want die eerste is die einde van al die mense, en die lewende kan dit ter harte neem.

Ons tye in die “klaaghuis” help ons baie meer om te groei in God se geestelike dinge as ons die tye waar ons in dle vlees veilig gevoel het. God se oordeel skud en vernietig ons aardse (vleeslike) fondasies en skuif ons fokusse. God se oordeel vestig ons hemelse fondasies. Kyk wat het gebeur met die priesters toe God se heerlikheid die eerste tempel van Salomo vervul het…

2Kro 5:13-14  …die huis van die HERE [was] vervul met ‘n wolk. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van God vervul.

As God se heerlikheid Sy “huis” vervul, gebeur daar dinge wat die vlees nie kan hanteer nie. As ons kan sien dat die ou tempel in Jerusalem ‘n tipe was van ons eie aardse tempel van vlees, dan word die gebeure wat daar plaasgevind het NOU in ons eie lewe as baie intiem ervaar:

1Kor 3:16 Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?

1Kor 6:19 Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?

Hier is nog ‘n getuie wat aan ons beskryf wat gebeur as die wolk van God ons “vervul”:

Open 15:8  En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

Soos die priesters by die inwyding van die eerste ou tempel in Jerusalem nie kon diens doen “vanweë die wolk nie”, so is daar ook ‘n wolk van rook in die ware tempel van God as Hy in ons werk. Die rook word gekoppel aan die “sewe plae” wat hul volle gang MOET gaan IN ONS LEWE. Dit is hoe die “heerlikheid van God” en God se liefde in ons lewens vervolmaak word. Kyk waarmee word hierdie “sewe plae” verbind…

Open 15:1  En ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die GRIMMIGHEID van God voleindig.

Die “sewe plae” is God se ‘grimmigheid’ (God se oordeel) wat op alle vlees en bloed moet kom om ons voor te berei om God se ware tempel te wees. Dit is wat die ‘vervulling’ IN DIE GEES beteken:

Hand 2:1-4 En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. 2 En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 3 Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. 4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

Kyk hoe beskryf Petrus hierdie ‘vervulling’:

Hand 2:14-21 Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. 15 Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre. 16 Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: 17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 18 En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. 19 En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. 20 Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom. 21 En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Lees weer hierdie woorde…

“En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdampDie son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom.”

Die gees van God kom na ons en kom woon in ons deur “bloed, vuur en rookdamp”. God vervolmaak Sy liefde in ons in ons dag van oordeel. Die ware evangelie van Christus sluit in Sy oordeel wat vervul word oor ons vlees sodat ons God se geestelike dinge kan verstaan:

Open 14:6-12 En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. 7 En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheidwant die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. 8 En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. 9 En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, 10 sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. 11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. 12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.

Ons hemel word geopen deur God se oordeel – dit beteken dat Goddelike insigte aan ons gegee word.

Open 4:1-2  Ná hierdie dinge het ek gesien kyk, ‘n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos ‘n basuin met my hoor spreek het, het gesê: Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet gebeur.  2  En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan ‘n troon in die hemel en Een sit op die troon.

Vir die uitverkorenes van God, dit is God se huis, vind hierdie oordeel plaas tydens ons tyd in hierdie aardse liggaam. Dit is wat Paulus ook aan ons wil sê deur die volgende woorde…

2Kor 12:2-4 Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede—of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit—dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. 3 En ek weet van so ‘n man—of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit— 4 dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie.

Johannes druk dit as volg uit as hy die nuwe insigte wat God gee as volg beskryf…

Open 5:6 En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde.

Open 4:8 En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!

God gebruik simboliese taal wat die aardse denke nie kan verstaan nie. Die simbole in die Skrifte word deur die Skrifte self verduidelik – ons moet nooit buite die Skrifkonteks gaan om verduidelikings te soek nie:

1Kor 4:6  Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

God gebruik boodskappers om Sy Woord aan ons oop te maak. Boodskappers is ‘n ander woord vir “engel” in die Skrifte. Die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge is ook simbole wat gebruik word, veral in die boek van Openbaring, om die engele (die boodskappers) van God aan te dui. Hulle is jou eie broers en susters in Christus wat saam met jou die waarheid van God kan sien en die Woord saam met jou deel! Maar ons aandag en eer moet altyd op God gefokus wees…

Psa 104:4 (MKJV) He makes His angels spirits, His ministers a flaming fire.

Psa 104:4 (OAV) wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.

Open 22:8-9 En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. 9 Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God.

Ons kry vrymoedigheid om met mekaar te deel want daarin word ons die liefde van God in ons vervolmaak.

1Jn 4:17  Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Rom 12:1  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

OM SAAM met Christus gekruisig te word is om te vergeet van self en ander te dien. Ons lê ons lewe af vir hulle wie ons nodig het.

Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Om ons lewe af te lê is nie iets wat mens op jou eie kan doen nie – Christus doen dit in en deur jou…”want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld”.

1Jn 4:17  Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Ons moedig mekaar aan “tot liefde en goeie werke”…

Heb 10:24-25  en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor;  25  en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.