Die werkinge van die heilige orde van God: Die een gemeente in Christus (Deel 4)

Alles in hierdie skepping was begin deur die een God, die Vader, en deur die een Here Jesus Christus na vore gebring:

1Kor 8:6  tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

God, die Vader, het geen begin nie, terwyl Jesus Christus ook “uit” die Vader is. Volgens Jesus se eie woorde is Hy “die begin van die skepping van God”:

Open 3:14  En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:

Dit is die belangrike orde en heilige protokol in die Godheid wat oor alles heers. God, die Vader, het besluit dat alles in hierdie skepping deur Christus sal gebeur. Niks in die skepping het dus ooit geestelike volmaaktheid gehad nie en alles was onderworpe aan ‘n tydelikheid, veral nie die eerste Adam en almal wat uit hom voortgebring was nie:

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Die geestelike volmaaktheid is te vind in die laaste Adam, Jesus Christus! Hierdie Christus sal alles in die volheid van tyd tot geestelike volmaaktheid bring:

Efes 1:10  [God, die Vader, het in Homself besluit] om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig

Christus sal 100% suksesvol wees om “alles wat in die hemele sowel as wat op die aarde is” onder Hom te verenig en in geestelike volmaaktheid aan die Vader oorhandig, soos Paulus ook bevestig met die volgende woorde…

1Kor15:25-28  Want Hy [Christus] moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Christus werk egter nie alleen in hierdie taak wat die Vader aan Hom opgelê het nie. Hy het medewerkers wat Hy in hierdie lewe voorberei vir hul allerheilige dienswerk. Hy noem hierdie mense Sy vriende omdat die Vader aan hulle geopenbaar het wat die taak is wat Jesus en hulle moet doen:

Joh 15:14-16  Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel.  15  Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.  16  Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

Aan hierdie individue uit die menslike geslag word die geloof geskenk deur die Vader om Christus as die Verlosser van almal te kan aanvaar, en om ook hul eie taak in die verband te besef:

1Ti 2:3-6  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  5  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,  6  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

Dit is die Vader se besluit wie Hy in hierdie eksklusiewe vriendekring of gemeente van Christus wil hê:

Joh 6:44-46  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.  45  Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na My toe.  46  Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe Hy wat van God kom: Hy het die Vader gesien.

Hierdie groep mense is nie gekies op grond van hulle eie wilsbesluit nie, maar hul roeping berus uitsluitlik op die Vader se keuse wat reeds voor die grondlegging van die wêreld hierdie keuse gemaak het. Die Vader rus dus hierdie mense toe met die nodige kwaliteite om in die gemeente / liggaam van Christus te pas. Hulle word gekenmerk deur die een denke van Christus wat hulle besit – daar is geen verdeeldheid in die een liggaam van Christus, soos Paulus ook dit baie duidelik stel aan die gemeente in die destydse Korinth…

1Kor 1:10-13  Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. 11  Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloë bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is.  12  Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Christus.  13  Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop?

Christus is nie verdeel nie! Menslike denominasies (“Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Christus” is net dit – menslik. Dit is nie deel van Jesus Christus nie. Jesus Christus is EEN – die Hoof en die liggaam is EEN. Dit is binne hierdie eenheid dat die Vader alles skenk aan Sy uitverkorenes wat hulle toerus vir hul taak om God se doel te verwesenlik.

Efes 1:3-6  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,  4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,  6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.

1Pe 1:13-20  Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus.  14  Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie.  15  Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,  16  omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.  17  En as julle Hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap;  18  omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie,  19  maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,  20  wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil.

Hierdie groep mense verenig oor tyd- en geografiese grense om as eenheid in die denke en wil van die Vader op te tree – dit is wat beteken om “in die hemele” in Christus Jesus te sit!

Efes 2:4-10  Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,  5  ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered—  6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,  7  sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.  8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  9  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.  10  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Die denke van Christus is die hoogste hemele (die derde hemel) waar enigeen kan opgeneem word om een te word met God se denke en doel:

2Kor 12:1-4  Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here.  2  Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede—of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit—dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel.  3  En ek weet van so ‘n man—of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit—  4  dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie.

Hierdie klein groepie mense (hulle is inderdaad “min” aan wie God se openbaring van Sy waarhede geskenk word – Mat 22:14) word nou vir ietsie meer as 2000 jaar versamel word in Christus deur die Vader (sedert daardie spesifieke Pinksterfees wat in Handelinge 2 beskryf word). Daar is dus ‘n groeiproses in hierdie universele gemeente van Christus. Hierdie groeiproses is ook teenwoordig in die lewe van elke individu wie die Vader na Christus trek en versamel. Die Skriftuurlike konsep van “die Christus” (die Gesalfde / die Messias) is dus van toepassing op die Hoof en Sy liggaam. Jesus Christus, die Hoof, is nie skaam om Hom totaal te vereenselwig met Sy liggaam (Sy gemeente) nie:

Efes 1:15-23  Daarom—vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges—  16  hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie,  17  dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,  18  verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;  19  en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte  20  wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,  21  bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.  22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,  23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Die gemeente van Christus “is die volheid van Hom” en hulle moet in volle geloofsekerheid leef en optree!

Joh 6:37  Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie.

Fil 1:6  …Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus.

1Jn 5:13-15  Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.  14  En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.  15  En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.

Christus, die Hoof, is nie vervuld sonder Sy gemeente nie! Die gemeente van Christus vul Hom aan soos Hy hulle vervul met Sy denke. Enigeen wat aan die liggaam kwaad doen, doen kwaad aan die Hoof. Luister wat sê Jesus vir Saulus toe laasgenoemde nog ‘n groot vervolger van die gemeente van Jesus was:

Hand 9:1-5  Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die dissipels van die Here, het na die hoëpriester gegaan  2  en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die Weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring.  3  En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ‘n lig van die hemel af;  4  en hy val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?  5  En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.

Soos ons almal van God se geregtigheid leer deur die oordeel van God (Jes 26:9), moes Saulus ook op die harde manier leer om nie te “skop teen die prikkels nie” – ons moet God se orde en eenheid in die Christus (die Hoof en Sy liggaam) herken en respekteer. Jesus Christus is Een wese – die Hoof en Sy liggaam vorm ‘n intieme eenheid. Die een kan nie sonder die ander een nie. Die liggaam self leer ook dat wat die Hoof ervaar, moet ook deur elke lid van Sy liggaam ervaar word. Dit geld nie net vir die goeie dinge nie, maar ook die kwaad. O ja, soos Hy is, so is elke lid van Sy liggaam onderworpe aan alles in hierdie wêreld:

1Jn 4:17  Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Kyk net in die volgende verse wat moet die gemeente van Jesus ervaar sodat die liefde van God volmaak word in elke lid van daardie liggaam:

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.

Rom 8:35-39  Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?  36  Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.  37  Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.  38  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge  39  of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

“Alles behoort aan julle”!!! Enigeen wat verkondig dat die pad van die liggaam van Christus is anders as die pad van die Hoof, het nie die waarheid nie. Die lyding van Jesus Christus word intiem aangevoel en saambeleef in Sy liggaam, Sy gemeente. Paulus druk dit as volg uit…

Kol 1:24  Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is;

Die “verdrukking van Christus” word deur Sy liggaam beleef in hul eie lewe want hulle gaan deur dieselfde lydingsproses. Elke lid van Sy liggaam is onderworpe aan alles wat die Hoof deur moes gaan, dit sluit in die kruisigingsproses van hul eie vlees. Dit is hoe die volmaakte liefde van God in elkeen gevestig word. Daar is geen ander pad nie, behalwe die pad van die kruis:

1Jn 4:17  Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Mat 10:34-39  Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.  35  Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.  36  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.  37  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.  38  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  39  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Die “woord (boodskap) van die kruis” is nog net so relevant in die lewe van elke lid van die liggaam van Christus soos dit was toe die Hoof dit moes ervaar! Vir die valse kerke wat in Jesus se Naam opereer is hierdie boodskap van die kruis dwaasheid…

1Kor 1:18-29  Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God;  19  want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak.  20  Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie?  21  Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red;  22  want die Jode vra ‘n teken en die Grieke soek wysheid,  23  maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ‘n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke;  24  maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke: Christus, die krag van God en die wysheid van God.  25  Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense; en wat swak is by God, is sterker as die mense.  26  Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie;  27  maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam;  28  en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak,  29  sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

Die valse profete en leraars preek openlik en skaamteloos ‘n valse vervangingsleer wat verklaar dat Jesus in ons plek gekruisig was sodat ons nie deur die kruisigingsproses hoef te gaan nie. Niks is verder van die waarheid nie. Jesus het inderdaad gesterf op ‘n letterlike kruis, maar vir Sy gemeente beteken die kruisigingsproses nie om te sterf op ‘n letterlike kruis nie. Nee, die liggaam van Jesus sterf daagliks deur die ou vleeslike denke dood te maak en ook om hul liggame “as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer” te bring. Weereens is Paulus se woorde baie insiggewend…

1Kor 15:31  Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.

Rom 12:1-2  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.  2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.