Die vieringe van sekere dae, maande, tye en jare is deel van ‘die swakke en armoedige eerste beginsels’ van die wêreld

Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. 1Jn 2:15-16

Nêrens in die Skrifte was enigeen se datum van hul geboorte neergeskryf nie, of was daar gesê dat ons daardie dag moet herdenk of vier nie. Diegene wat Jesus se geboortedag as die 25ste Desember wil opgee, het geen Skriftuurlike bewys vir so ‘n datum nie. Inteendeel is die datum so ver van die werklikheid as mens die waarheid liefhet en die Skrifte as jou riglyn vir die waarheid aanvaar. Die skokkende realiteit is dat die betrokke datum eerder uit ‘n heidense agtergrond verkry was. Jesus het ook self NOOIT gesê dat ons op enige spesifieke datum op enige tyd van die jaar moet konsentreer en feeste reël om Hom te vereer nie. Elke dag is ewe belangrik en moet aan God gewy word, maar hierdie tipe denke is nie in almal nie, en daarvoor het mens ook respek:

Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees.  6  Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here; en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here… Rom 14:5-6 

Ons almal is eers onder die beheer van “die swakke en armoedige eerste beginsels” van die wêreld, en ons volg die wêreld totdat ons tot dieper insigte gebring word, op die tyd soos God bepaal…

Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle dié gedien wat van nature geen gode is nie; maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien? Julle neem dae en en maande en tye en jare waar. Ek vrees vir julle dat ek miskien tevergeefs aan julle gearbei het. Gal 4:8-11

Die wêreldgees en sy materiële vieringe sleep ons almal weg vir ‘n tyd, todat ons deur die Woord oortuig word van die belangrike geestelike dinge van God en God se fokusse:

Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Joh 6:63 

Dit is van die hardste woorde van Jesus wat ons vlees nie wil hoor nie. “Die vlees is van GEEN NUT nie!” Die groot getalle mense wat Jesus volg vir vleeslike “seëninge” sal die woorde nie aanvaar nie, en Hom nie meer volg nie, net soos dit in Johannes 6 gebeur het:

En baie van sy dissipels het gesê toe hulle dit hoor: Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister?  61  En Jesus het in Homself geweet dat sy dissipels hieroor murmureer, en Hy sê vir hulle: Is dit julle tot ‘n aanstoot?  62  Hoe dan as julle die Seun van die mens daarheen sien opvaar waar Hy tevore was?  63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.  64  Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat Hom sou verraai.  65  En Hy sê: Om hierdie rede het Ek vir julle gesê dat niemand na My toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie.  66  Hieroor het baie van sy dissipels teruggegaan en nie meer saam met Hom gewandel nie. Joh 6:60-66 

Hier is die Woord van God wat die ware Jesus gesê het oor wat van Hom herdenk MOET word:

Want ek [Paulus] het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. 1Kor 11:23-26

Die ware Jesus sê ons moet Sy dood herdenk. Klink dit morbied? Ja, vir hulle wat die vlees en sy vieringe as prioriteit sien, is dit ‘n voorwaar morbiede gedagte. Maar vir hulle wat die nuwe lewe van die ware Jesus hul prioriteit maak, is die daaglikse afsterwe van die vleesmens van baie groter waarde:

‘n Goeie naam is beter as goeie olie, en die sterfdag beter as die geboortedag.  Pred 7:1

Wow! “…die sterfdag [is] beter as die geboortedag”! Daar staan dit en wie kan dit sien en aanvaar? Die geboortedag in vlees is nie iets om te vier nie. Vieringe van ‘n geboortedag word net drie keer in die Skrifte gemeld en elke keer het daar iets spesifiek gebeur. Let noukeurig op wat God aan jou wil sê oor waar jou persoonlike fokus is.

Hier is die eerste keer en kyk wat gebeur het…

En op die derde dag, die verjaarsdag van Farao, het hy ‘n maaltyd vir al sy dienaars berei en die hoof van die voorman van die skinkers en die hoof van die voorman van die bakkers te midde van sy dienaars verhef— hy het die voorman van die skinkers herstel in sy skinkersamp, sodat hy die beker in die hand van Farao kon gee, maar die voorman van die bakkers het hy opgehang soos Josef dit aan hulle uitgelê het. Gen 40:20-22

Die tweede keer dat ‘n verjaardag gevier was is in die boek van Job:

En vir hom [Job] is daar sewe seuns en drie dogters gebore. Daarby was sy besitting sewe duisend stuks kleinvee en drie duisend kamele en vyf honderd paar beeste en vyf honderd eselinne en ‘n groot menigte slawe, sodat dié man ryker was as al die kinders van die Ooste. En sy seuns was gewoond om ‘n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hul drie susters om saam met hulle te eet en te drink. Job 1:2-4

En op ‘n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hul oudste broer, Job 1:13

Terwyl dié een nog spreek, kom daar ‘n ander een en sê: U seuns en u dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, toe daar meteens ‘n groot wind oor die woestyn kom wat die huis aan die vier hoeke gryp; en dit het op die jongmense geval, sodat hulle gesterf het; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Job 1:18-19

Die derde keer dat ‘n geboortedag herdenk was kom voor in die Nuwe Testament…

Maar by die viering van die verjaarsdag van Herodes het die dogter van Heródias voor hulle gedans en Herodes behaag. Daarom het hy met ‘n eed beloof om haar enigiets te gee wat sy sou vra. Toe sê sy, nadat sy deur haar moeder aangehits was: Gee my hier op ‘n skottel die hoof van Johannes die Doper. En die koning het treurig geword, maar ter wille van die eed en die feesgenote het hy beveel dat dit gegee moes word. En hy het gestuur en Johannes in die gevangenis onthoof. Sy hoof is toe op ‘n skottel gebring en aan die meisie gegee, en sy het dit na haar moeder gebring. Mat 14:6-11

Daar is die drie keer in die Skrifte en al drie kere is daar dood /sterftes mee verbind. Sê dit vir ons iets? Kan ons hoor wat die gees van God aan ons wil bring?

Geboorte in die vlees, en vleeslike herdenking daaraan, dui op geestelike dood.

Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Rom 7:24

Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie; Rom 8:5-8

Want so sê die HERE: Kom nie in die klaaghuis en gaan nie om te rouklaag nie, en betuig geen deelneming met hulle nie; want Ek het my vrede van hierdie volk weggeneem, spreek die HERE, die goedertierenheid en die barmhartigheid. Jer 16:5 

Die geboortedag in gees is baie beter want dit bring die ware lewe en die ware vrede van die ware Jesus in ons lewe!

Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Joh 14:27

Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin. Joh 16:33 

Die geboorte in gees OORTREF alles wat die vlees kan voorsit!  Alle moderne Nikodémusse, die godsdiensleiers van die wêreld, sukkel behoorlik om die ware Jesus en Sy Woorde te verstaan.

En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. Joh 3:1-6

Die vlees is baie subtiel. Ons weet dat kersfees, byvoorbeeld, ontleen is uit heidinse praktyke (“die eerste beginsels van die wêreld”), maar dit word ingekleur met Christelike name en woorde om aan dit ‘n soort Christelike karakter en geur te gee. Hulle sê selfs kersfees is Jesus se verjaarsdag, verbeel jou!

Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken? Jer 17:9 

Die “ander Jesus” het voorwaar BAIE volgelinge want hy is ook BAIE populêr, soos Paulus ook in sy tyd opgemerk het:

Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.  4  Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval. 2Kor11:3-4 

Hoe kan die “BAIE” verkeerd wees. Wel hoor wat Jesus sê oor die “BAIE”:

En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei. Mat 24:4-5 

Terwyl sommige weet dat kerfeesvieringe en ander sogenaamde Christelike feeste geensins Skriftuurlik regverdig kan word nie, ploeter hulle steeds voort om die vlees van die “ander Jesus” met die gees van die ware Jesus te vereenselwig. Maar dit werk nie so nie – hoor die ware Jesus se woorde, as jy kan “hoor” wat die gees van God sê:

Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. Joh 3:6

Dit is alles deel van die groot dwaling van die valse Christus wat mense verblind om nie die waarheid te kan sien nie – alles onder God se beheer:

….hy [die antichris / “die mens van sonde”] wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid. 2Th 2:9-12

Mense wat hierdie tipe dwaalgeeste volg, doen dit omdat hulle nie van beter weet nie – God het aan hulle ‘n dwaalgees gestuur om die hele wêreld onder ‘n valse gees van geluk en blydskap te mislei. Ons doen dit almal op hul gegewe tyd, en ons is almal skuldig daaraan. Maar God het die tyd van onkunde oorgesien en verkondig NOU, ook deur hierdie skrywe, bekering (‘n verandering in denke en leefwyse), en Hy roep Sy ware volgelinge tot orde:

God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer. Hand 17:30

ELKE DAG is ‘n FEES in die ware Jesus want Hy help ons om DAAGLIKS ontslae te raak van die ou ellendige “mens van sonde”!!!!

Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here. 1Kor 15:31

Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here! So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Rom 7:24-25

Wat ‘n OORWINNING! Wat ‘n WARE FEES in Christus!

En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Open 21:1-5

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.