Die werkinge van die heilige orde van God: ‘Die einde’ [Grieks: “telos”]

God, die Vader, is die een God uit wie alles en almal is is. Ook Jesus Christus is uit die Vader…

1Kor 8:6-7  tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.  7  Die kennis is egter nie in almal nie…

Die Here Jesus Christus is deur die Vader as die God van hierdie skepping aangestel en deur Jesus (die Woord van God) was alles in hierdie skepping na vore gebring…

Joh 1:1-3  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  2  Hy was in die begin by God.  3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Die Vader het aan Jesus dus ‘n baie belangrike en spesiale posisie gegee. Alle mag in die hemel en op die aarde is aan Jesus toevertrou…

Mat 28:18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

Jesus egter deel hierdie mag met ‘n baie spesiale groep wat die Vader in hierdie lewe in Hom versamel vir baie spesiale take wat Hy nou in hulle totstand bring tydens hierdie aardse eeu (eon) . Jesus noem hulle Sy dissipels. Hierdie volgelinge van Jesus kom uit elke stam en taal en volk en nasie, en word nou vir omtrent 2000 jaar versamel in Christus…

Mat 28:19-20  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.  20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld [Grieks: aiōn = eon / tydperk]. Amen.

Jesus skenk aan hierdie groep gelowiges die geloof om te weet dat Hy en Sy Vader met hulle is en in hulle teenwoordig is in gees, deur Sy Woord in hulle:

Joh 14:15-23  As julle My liefhet, bewaar my gebooie.  16  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:  17  die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.  18  Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.  19  Nog ‘n klein tydjie, en die wêreld sien My nie meer nie; maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe.  20  In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.  21  Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.  22  Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie?  23  Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

Hierdie groep mense ervaar dus die koms van Jesus innerlik, maar hulle is ook daarvan bewus dat hierdie koms van Jesus ook as ‘n uiterlike gebeurtenis sal plaasvind…

Open 1:4-8  …Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is,  5  en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed  6  en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.  7  Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!  8  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Hierdie eon het dus ‘n begin en ‘n einde, soos alles in hierdie skepping ook ‘n begin en ‘n einde het.

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

Die uiterlike koms van Jesus sal ‘n baie belangrike eon inlei – die geestelike eon waartydens hierdie spesiale groep volgelinge van Jesus (wat ook as Sy liggaam of Sy gemeente bekendstaan) spesiale take sal uitvoer:

1Kor 6:2-3  Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?  3  Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?

Die uiterlike koms van Jesus sal dus ook die heiliges wat in Christus gesterf het, opwek en saam laat vergader in die “wolk” (dit is almal “die getuies” van Jesus volgens Hebreërs 12 vers 1):

1Th 4:16-18  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.  17  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.  18  Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

Ons weet dat hierdie woorde wat hier deur Paulus gebruik word in ‘n geestelike manier verstaan moet word (Joh 6:63; 2Kor 3:6-8). Die wolk waarin die gelowiges “weggevoer” word is niks anders as dieselfde “wolk van getuies” in Hebreërs 12:

Heb 12:1-2  Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,  2  die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Die woorde “die Here tegemoet in die lug” is ook ‘n geestelike uitdrukking om die hemele uit te beeld – die denke van Christus is die hoogste hemele waarin enigeen opgeneem kan word:

Efes 2:4-6  Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,  5  ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered—  6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus.

Fil 2:1-2  As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is,  2  maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin.

As Paulus sê dat hierdie groep “weggevoer word die Here tegemoet in die lug” weerspreek hy ook nie die volgende verse nie:

Spr 10:30  Die regverdige sal vir ewig nie wankel nie, maar die goddelose sal in die land nie bly woon nie.

Mat 5:5  Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.

Open 1:5-6  …Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed  6  en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

Open 2:26-27  En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,  27  en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.

Open 20:6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Hierdie groep is hulle “wat aan Christus behoort by sy koms” wat dan vir die eerste keer saam sal wees as een groep – almal wat oor die afgelope 2000 jaar deur Christus se leer verenig is in Sy een denke:

1Kor 15:22-23 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  

Hulle sal vir ‘n tydperk op die aarde regeer oor die nasies en orde bring voordat die tydperk van “die einde” vir hierdie skepping aanbreek en daardie hele proses sal eindig in die volgende…

1Kor 15:24-28  Daarna kom die einde [Grieks: “telos”], wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Dit is oor hierdie “einde” wat ons duidelikheid moet kry anders is die heilige orde van God van ons insigte verberg. Die vertalers het die Griekse woord “telos” vertaal met die woord “einde” in meeste Afrikaanse vertalings van die teks, en dit is waar groot onkunde ontstaan oor die uiteinde van hierdie skepping en die redding van almal. Kyk wat volg alles na die woorde “daarna kom die einde”….

1Kor 15:24-28 Daarna kom die einde [Grieks: “telos”], wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Ironies vind die grootste werke van God plaas nadat die vertalers die woorde “die einde” gebruik! Kom ons lys alles wat na die sogenaamde “einde” gebeur:

  • wanneer Hy [Jesus] die koninkryk aan God die Vader oorgee…

  • as Hy [Jesus] alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het…

  • want Hy [Jesus] moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het…

  • die laaste vyand wat vernietig word, is die dood…

  • want Hy het alles aan sy voete onderwerp…

  • maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het…
  • En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het…
  • sodat God alles in almal kan wees.

As ons kan sien dat die spesiale groep gelowiges wat in Jesus is, vir die eerste keer saam sal versamel word tydens die koms van Jesus en die gepaardgaande “opstanding van die lewe”, dan verwys die Griekse woord “telos” na die tydperk waartydens nog ‘n belangrike opstanding sal plaasvind. Dit is in hierdie laaste tydperk waar ‘n tweede groep wat in “die opstanding tot veroordeling” opgewek word, geoordeel sal word:

Joh 5:28-29  Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor  29  en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.

Al God se vyande en alles wat teen Christus se almag en Sy orde gestaan het, word tydens hierdie “telos” gebring tot onderdanigheid en gehoorsaamheid aan God – die Skrifte sê tog immers baie duidelik dat almal “in die hemel” (engele), almal “op die aarde” (mense) en almal “onder die aarde” (die dooies) Jesus se heerskappy sal erken. Hier is een so ‘n teksverwysing::

Fil2:10-11  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,  11  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

“Telos” sluit dus alle mense in wat nie in die eerste opstanding van die heiliges deel gehad het nie, om geoordeel te word om tot geestelike LEWE gebring te word deur Christus. Hier is die orde duidelik…

1Kor 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde [Grieks: “telos”]….

Dit is tydens hierdie laaste oordeel dat die volgende gebeure in detail sal plaasvind, volgens die Skrifte:

1Kor 15:24-28 Daarna kom die einde [Grieks: “telos”], wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Alle vyande van God sal hier in die proses uitgewis word en alles sal nuut gemaak word deur God se gees. God sal inderdaad “alles in almal wees”. Hierdie geestelike insigte wat ‘n verborgenheid is vir die wêreld, maar nou aan die uitverkorenes in Christus geskenk word om hulle voor te berei op hul deel in die hele werk van God:

Efes 1:3-10  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,  4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,  6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.  7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,  8  wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,  9  deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,  10  om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—

Almal sal hul knieë buig voor Jesus Christus tot eer van God, omdat hulle eers dan sal sien wie regtig in beheer was al die tyd!

Fil 2:9-11  Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is,  10  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,  11  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Dit is net wanneer iemand die gees van God deelagtig geword het, dat enigeen Jesus as HERE kan erken en sodoende die heilige orde ook van die Godheid en Hul werke in hierdie skepping kan verstaan:

1Kor 12:3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.