‘Alles behoort aan julle’: Inleiding

Ons lewe van elke woord uit God se mond, en alles wat neergeskryf is in die Skrifte het ‘n persoonlike toepassing op onsself.

Mat 4:1-4  Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel.  2  En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword.  3  En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word.  4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Alles wat God laat neerskryf het in die Skrifte, is van groot belang as ons Jesus se woorde wat in Mattheus 4 vers 4 ernstig opneem. Ons moet noukeurig daarop ag slaan, soos Petrus ook beaam:

2Pe 1:19-21 En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte;  20  terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;  21  want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

Ons almal begin ons reis deur ‘n geboorte in vlees, en van nature heg ons groot waarde aan al die dinge wat aan ons gegee word in hierdie vleeslike fase. Die dinge wat ons laat veilig voel in die vlees sluit in…

  • ons eerste bewussyn van self en hoe ons inpas in ons eie familiekring – die mense wat die naaste aan ons is (byvoorbeeld, pa, ma, broers en susters);
  • ook ontmoet ons vriende en ons sosiale kring vergroot al die tyd;
  • ons opvoeding is van groot belang en ons behaal suksesse en bereik kwalifikasies;
  • ons godsdiens of lewensfilosofie ontwikkel sterk in ons en dit rig ons lewe;
  • later in die lewe word ons werk baie belangrik, ons kan dinge koop;
  • ons trou en bou ons eie familie;
  • deur alles is daar maar altyd probleme en uitdagings waardeur ons leer hoe om te oorleef.

God het egter alles wat ons moet ervaar reeds voor ons geboorte in Sy “boek” geskryf. Alles gebeur 100% op sy tyd, tot in die kleinste detail. Alles was presies uitgewerk, dit sluit in die goeie dinge en ook die dinge wat boos is:

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Ons natuurlike denke lees hierdie woorde, maar sien nie die diepte daarin nie. Ons is van nature ongelowig, en ons kan nie regtig sien dat God alles reeds uitgewerk het van ons hele lewe nie, en dat Hy alles presies laat gebeur op Sy bepaalde tyd nie, vir ‘n groter doel…

Pred 3:1-11  Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd:  2  ‘n tyd om gebore te word en ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant en ‘n tyd om uit te roei wat geplant is,  3  ‘n tyd om dood te maak en ‘n tyd om gesond te maak, ‘n tyd om af te breek en ‘n tyd om op te bou,  4  ‘n tyd om te ween en ‘n tyd om te lag, ‘n tyd om te weeklaag en ‘n tyd om van vreugde rond te spring,  5  ‘n tyd om klippe weg te gooi en ‘n tyd om klippe bymekaar te maak, ‘n tyd om te omhels en ‘n tyd om ver te wees van omhelsing,  6  ‘n tyd om te soek en ‘n tyd om verlore te laat gaan, ‘n tyd om te bewaar en ‘n tyd om weg te gooi,  7  ‘n tyd om te skeur en ‘n tyd om aanmekaar te werk, ‘n tyd om te swyg en ‘n tyd om te spreek,  8  ‘n tyd om lief te hê en ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog en ‘n tyd vir vrede.  9  Watter voordeel het hy wat werk, daardeur dat hy hom vermoei?  10  Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.  11  Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.

Die woord “mooi” in vers 11 in Prediker 3 was vertaal van die Hebreeuse woord “yâpheh” wat eintlik “paslik” beteken. God laat alles “pas” in die tyd waarin dit moet plaasvind, en Hy werk aan ‘n spesifieke plan vir elkeen se lewe wat eers later aan elkeen openbaar sal word – Vader en Jesus werk doelgerig aan elkeen se plan en niks het ooit buite daardie plan gebeur nie!

Joh 5:17  En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.

As ons die geloof geskenk word om hierdie waarheid te kan aanvaar, word alles net beter om te hanteer. Ons kan dan ook sien dat elke persoon leef uit God se Woord. Die Skrifte is die heilige woorde wat uit God se mond kom en ons beleef elke woord in die Skrifte op ‘n baie persoonlike en intieme vlak. Paulus het dit ook uitgevind en hy het die volgende woorde neergeskryf wat vir baie nog vandag ‘n groot raaisel is:

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.

“Alles behoort aan julle” het niks te make met besittings nie. Nee, “alles” behoort aan hulle wie kan sien dat ons leef “van elke woord wat deur die mond van God uitgaan” – alles wat neergeskryf is in Sy woord het diepe geestelike inhoud. Nie almal ontvang nou hierdie insigte van hul eie lewe binne-in elke aspek van die Skrifte nie. Nie almal kan aanvaar dat God se ware koninkryk baie nader is as wat hul aardse sintuie kan waarneem nie.

Luk 17:20-21  En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.  21  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Hierdie verborgenheid van God se algehele heerskappy oor elke deel van ons lewe word net aan God se uitverkorenes in Christus geskenk, en hulle kan dan ook sien waarom Jesus die volgende woorde oor die innerlike (persoonlike) insigte van die koninkryk van God te kan sien:

Mat 13:10-17  En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse?  11  Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.  12  Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.  13  Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.  14  En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.  15  Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.  16  Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien; en julle ore, omdat hulle hoor.  17  Want, voorwaar Ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie.

God se koninkryk is een geheel waar Hy alles beheer, deur Jesus Christus. Almal wie daardie koninkryk (heerskappy) van God kan sien in hulself, soek nie partyskappe nie. Die natuurlike mens wil graag in kampe en groepe inpas, en dit is ook hoe sekere Christene hulself aan menslike kerkdenominasies heg en dan deur daardie einste denominasie geketting word. Hierdie geestelike kettings verhoed mense om die volheid van God se openbaring vir hul eie lewe te kan ken. Ons families, ons vriende, ons opvoeding en kwalifikasies, ons godsdiensgroep, is goed vir die vlees, maar op die einde van die dag is dit geen veilige hawe as dit ons basis vir ons geloof is nie. Ons leer eintlik net op die harde manier wanneer al ons valse fondasies ontbloot word en ons geestelike huis val. Ons leer met tyd en harde lesse wie eintlik ons enigste Basis / Fondament vir veiligheid / saligheid is…

Mat 7:24-27  Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.  25  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.  26  En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het.  27  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot.

Christus deel Sy eer en Sy posisie met niemand nie, en Hy wil hê dat ons Hom eerste in alles plaas (ons enigste fondament vir alles), en die res sal dan daaruit vloei:

Mat 6:25-34  Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe—wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam—wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?  26  Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?  27  Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg?  28  En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie;  29  en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie.  30  As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges?  31  Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?  32  Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.  33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.  34  Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

Kyk na Paulus se woorde aan die onvolwasse gelowiges (“klein kinders in Christus”) wie in die gemeente in Korinte ‘n probleem was:

1Kor 3:1-5 En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.  2  Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,  3  omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?  4  Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos—is julle nie vleeslik nie?  5  Wie is Paulus dan, en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het.

Hier sien ons weer hoe geestelik onvolwasse Christene hul veiligheid in groepies (partyskappe) vind. Sommige van die onvolwasse gelowiges het gegroepeer agter Paulus, ander het weer gegroepeer agter Apollos, ander weer agter Petrus (Céfas), en ander het bloot Christus gevolg:

1Kor 1:10-13 Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening.  11  Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloë bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is.  12  Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Christus.  13  Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop?

Paulus het hierdie partyskappe as boos uitgewys en dit bestraf waar hy ook al gepreek het in gemeentes. Tog is dit vandag nog meer gewild as in daardie dae dat mense hulself aan groepies koppel en dan nie kan verstaan dat hulle Christus as verdeeld voorstel aan die wêreld nie. Christus is die Woord van God en dit is dus nie snaaks as mens sien dat mense selfs die Woord opverdeel en kies watter deel hulle van wil leef en watter dele in die Woord nie vir hulle is nie. Nee, ons is deel van die groot plan van God en die volwasse kind van God sien sy of haar rol daarin. Ons moet alles beleef wat God op ons agenda geplaas het – alle mense en alle omstandighede wat ons beleef vorm ons.

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dingealles behoort aan julle;  23  maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.

Die hele Skrif is nuttig vir ons as ons kan sien dat ons wel daardie dinge waarvan ons ook nie hou nie, uitleef. Belangrik ook om van kennis te neem is: dit wat ons in ander mense sien as boos is eintlik ‘n weerspieëling van ons eie vlees (dinge wat nog in ons weggesteek lê). Die Skrifte bevat nie net mooi dinge nie, maar ook die bose dinge – alles kom van God:

Jes 45:5-7  Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,  6  sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;  7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Die boek van ons persoonlike lewe is ook gekoppel aan die Woord van God wat van Genesis tot Openbaring in ‘n verborgenheid ons hele lewe uitbeeld.

2Ti 3:16-17  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

As ons dus lees van die skepping van hierdie fisiese skepping in Genesis, is daar ‘n verborgenheid wat eintlik ons eie geestelike reis uitbeeld. Al die karakters en gebeure dwarsdeur die Bybel is eintlik ons eie storie. Ons naam is inderdaad op elke bladsy van die Bybel. Dit maak die Bybel lewendig en bring ‘n ryk diepte in ons insigte van die Skrifte, wat vir min beskore is:

Heb 4:12-13  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.  13  En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.

In hierdie studiereeks getiteld “Alles behoort aan julle” sal ons kyk na die volledige impak van die Woord van God op ons lewe, hoe alles wat geskryf is ons s’n is en hoe ons volkome toegerus word deur die Woord om ons tot geestelike volmaaktheid te bring, soos God wil.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.