‘Alles behoort aan julle’: Die lewe van die apostel Paulus (Deel 4)

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.

Een aspek van hierdie woorde wat reg aan die begin duidelik gemaak moet word, is dat die woorde “alles behoort aan julle” nie fokus op aardse besittings nie. Nee, hierdie woorde is van groot waarde vir hulle wat die geestelike boodskap in dit kan ontvang, dat ons van elke woord leef wat deur die mond van God uitgaan:

Mat 4:1-4  Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel.  2  En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword.  3  En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word.  4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Ons het vandag die woorde wat God aan elkeen wil oordra in die “Skrif” (of die “Skrifte”), en binne hierdie raamwerk van die hele Skrif is ons in veilige hande.

2Ti 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid.

Die “hele Skrif is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid“!

Heb 4:12  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Die woorde wat Paulus in briewe aan gemeentes en sekere individue geskryf het, was inderdaad deur die gees van God geïnspireer, soos Petrus ook van getuig dat dit soos die ander Skrifte hanteer moet word:

2Pe 3:15-16  En ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,  16  net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf.

Paulus het ook met groot liefde geskryf aan die gemeente in Korinthe toe gerapporteer was dat die gemeente daar verdeel was in groepe, en elke groep ‘n belangrike leier gevolg het.

1Kor 1:11-12  Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloë bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is.  12  Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Christus.

Hierdie tipe van verdeeldheid is ‘n teken van geestelike onvolwassenheid want ons leer uit elke omstandigheid wat ons beleef, en ook van almal wat God op ons pad plaas. En alles wat neergeskryf is in die Skrifte is inderdaad nuttig tot ons geestelike groeiproses:

2Ti 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid.

Die “hele Skrif” verteenwoordig die ware “stem” van Jesus Christus. Christus se volgelinge ken Sy stem uit Sy Woord, en so ken hulle dan ook die valse stemme van die valse herders…

Joh 10:1-5 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van ‘n ander kant af inklim, hy is ‘n dief en ‘n rower.  2 Maar hy wat by die deur ingaan, is ‘n herder van die skape.  3  Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem; en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit.  4  En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit; en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken.  5  Hulle sal ‘n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie.

Deur die Woord van God word die woorde van die vreemdeling (die valse herders) uitgeken.

1Jn 4:1-6  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.  2  Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;  3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.  4  Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.  5  Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle.  6  Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.

Joh 14:15-24  As julle My liefhet, bewaar my gebooie.  16  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:  17  die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.  18  Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.  19  Nog ‘n klein tydjie, en die wêreld sien My nie meer nie; maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe.  20  In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.  21  Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.  22  Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie?  23  Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.  24  Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.

Die skape van die Goeie Herder ken Sy stem want ken hulle Sy Woord – hulle is eengesind met Hom – een met Sy denke. Net die skape in die kudde van die Goeie Herder kan die volgende woorde met volle versekering openlik bely:

1Kor 2:15-16  Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.  16  Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin [denke] van Christus.

1Jn 4:4-6  Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.  5  Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle.  6  Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.

Paulus het ook sy kudde gewaarsku om hom nie te volg as hy nie Christus se “stem” volg nie…

1Kor 11:1  Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is.

1Ti 4:6-7  As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy ‘n goeie dienaar van Jesus Christus wees terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy ‘n navolger geword het.  7  Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels, en oefen jou in die godsaligheid.

Christus het die “goeie leer” wat Paulus ook geleer het aan sy navolgers. Hierdie woorde is belangrik om van kennis te neem omdat die leer van Christus die groot en belangrike maatstaf (“stok en staf”) is waarmee enige goeie herder sy skape sal lei:

Psa 23:1-6  ‘n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.  2  Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.  3  Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.  4  Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.  5  U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.  6  Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.

Hier is tekste wat ons uitdruklik vermaan om “eensgesind” te wees met die denke van Christus (een met Sy ware leer). Daar is nie verdeeldheid in die leer en evangelie van Jesus Christus nie, soos sommige voorgee daar is nie. Paulus was ‘n groot voorstander van hierdie waarheid…

1Kor 6:17  Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.

1Kor 12:13  Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

Efes 4:4  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping.

Fil 1:27  Alleenlik, gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat, of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en, een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie,

Niemand anders as die apostel Paulus het met groot oortuiging geskryf en gepreek oor die eengesindheid (eenstemmigheid / een evangelie / een gees / een leer / een kerk) in Christus. En tog is daar mense wat Paulus beskuldig dat hy ‘n ander evangelie gehad het as die een wat Christus voorgelê het en wat deur die ander apostels gepreek was. Die Skriftuurlike bewyse dat Paulus nie ‘n ander evangelie gepreek het nie, is duidelik…

Rom 12:16  wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie.

Rom 15:5  En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus.

2Kor 13:11  Verder, broeders, wees bly; word volmaak; laat julle vermaan; wees eensgesind; hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees.

Fil 2:2  maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin.

Fil 3:16  Maar wat ons reeds bereik het—laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees.

Fil 4:2  Ek vermaan Euódia en ek vermaan Síntiché om eensgesind te wees in die Here.

1Pe 3:8  En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik.

Paulus het die een ware evangelie van Christus orals in die bekende wêreld van sy tyd verkondig. Hier is ‘n paar voorbeelde…

In Rome…

Rom 1:16  Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek.

Rom 15:29  En ek weet dat as ek na julle kom, ek met die volle seën van die evangelie van Christus sal kom.

In Troas…

2Kor 2:12  Maar toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel ‘n deur vir my in die Here geopen was, het ek geen rus vir my gees gehad nie, omdat ek my broeder Titus nie aangetref het nie.

In Galasië…

Gal 1:6-10  Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe,  7  terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai.  8  Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!  9  Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!  10  Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van Christus wees nie.

In Fillipi…

Fil 1:27  Alleenlik, gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat, of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en, een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie.

Paulus wou nooit ‘n hindernis wees vir die een ware evangelie van Christus nie. Al het hierdie evangelie ook aan hom die reg gegee tot sekere dinge, het Paulus dit eerder verbeur om nie vir sommige ‘n struikelblok te wees nie!

2Kor 9:13  omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus en oor die milddadigheid van die bydrae aan hulle en aan almal.

2Kor 10:14  Want ons strek onsself nie te ver uit asof ons julle nie kan bereik nie, want ons het reeds by julle gekom met die evangelie van Christus.

1Kor 9:12  As ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie? Ons het ewenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie, maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie.

1Kor 9:18  Watter loon het ek dan? Dat as ek die evangelie verkondig, ek die evangelie van Christus kosteloos bring, om nie van my reg in die evangelie ten volle gebruik te maak nie.

Paulus moedig almal aan (soos Timótheüs en almal van ons wat die leer van Christus eer) om altyd te volhard in die prediking van die een ware evangelie en die goeie leer van Christus…

1Th 3:2  en ons het Timótheüs, ons broeder en dienaar van God en ons medewerker in die evangelie van Christus, gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof.

1Ti 4:6-11  As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy ‘n goeie dienaar van Jesus Christus wees terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy ‘n navolger geword het.  7  Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels, en oefen jou in die godsaligheid.  8  Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.  9  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word;  10  want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.  11  Beveel en leer hierdie dinge.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.