‘…met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word…’

[Hierdie artikel is oorspronklik in Afrikaans geskryf. Ek neem nie verantwoordelikheid vir foutiewelike / verkeerde inhoud wat van internet vertalings verkry word nie – Larry Groenewald] 

Ons as mens is maar lief om ander mense te oordeel en nie onsself nie. Ons wil onsself sien as nie so sleg en verkeerd soos ander mense nie. Ons oordeel oor onsself en ons oordeel oor ander mense is egter nie die ware toedrag van sake nie. Die Skrifte leer ons dat die mens se oordeel is anders as die oordeel van God. Samuel moes ook hierdie les leer toe hy gestuur was deur God om die nuwe koning van Israel (Dawid) te salf in die plek van koning Saul:

1Sa 16:6-7  Toe hulle inkom en hy Elíab sien, dink hy: Gewis, hier staan voor die HERE sy gesalfde!  7  Maar die HERE sê vir Samuel: Kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want Ek ag hom te gering. Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan.

Ons probleem is dat ons nie kan sien wat in mense se harte (denke) is nie. Ons weet ook nie eintlik wat in ons eie harte aangaan nie:

Jer 17:9  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

God weet egter alles. ‘n Wyse persoon sal altyd eers by die self begin, deur God te vra om ons eie hart aan ons persoonlik te openbaar. Maak jou reg vir ‘n skokkende ontdekkingsreis!

Mat 7:1-5  Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.  2  Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.  3  En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?  4  Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk!  5  Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. 

Wie van ons het al volmaaktheid in vlees bereik? Is elke balk van vleeslike trots en vleeslike begeertes al uit ons eie oog gehaal? Jesus sê dat ons kan ander mense help, as ons eie balke uit ons oë verwyder is. Op die vlak van die vlees is dit nie moontlik om volmaaktheid te bereik nie. Hoe help ons dan mense? Die balke wat Jesus hier van praat het meer te doen met die valse leerstellings wat ons self eers in glo voordat Hy ons help om Sy waarheid te ken:

Joh 8:32  En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Jesus se fokus is die leer wat Hy verkondig, en Sy leer is die waarheid. As Hy aan ons Sy waarhede oopmaak, dan word die balke van valshede uit ons geestelike oë verwyder, en ons kan dan ander help om ook die waarheid te leer ken. Die waarheid kom na ons deur God se perfekte oordeel. God se oordeel is baie belangrik om van kennis te neem want dit is alleenlik deur Sy oordeel dat ons die regte insigte kry en die ware leer van Christus kan ken.

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Enigeen wat die oordeel van God ervaar is baie bevoorreg, soos die huis van God in Christus nou ook kan getuig..

1Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Hierdie oordeel gaan dus oor die waarheid wat net te vinde is binne die leer van Christus (Sy ware leerstellings). Ons moet baie duidelike onderskeidingsvermoë van God verkry oor wat is waarheid en wat is vals…

2Jn 1:9-11  Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun.  10  As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.  11  Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

Ons word dus deur die Skrifte gemaan om reg te oordeel of iemand die leer van Christus, die waarheid, verkondig. Dit is ook waarom Jesus sê dat ons moet eers die balk uit ons eie geestelike oog verwyder om die waarheid reg te oordeel (Mat 7:5  “Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal”):

2Ti 2:14-16  Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders.  15  Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.  16  Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy; want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid,

As mense ons persoonlik nader met valse leerstellings, dan is ons verplig om die waarheid aan hulle uit te lig, en ons onttrek ons aan die gesprek “ná die eerste en tweede vermaning”. Ons gaan nie uit na ander mense om hulle te konfronteer nie.

Tit 3:1-11  Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk;  2  om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie,vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys.  3  Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op ‘n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot; ons het in boosheid en afguns gelewe; ons was haatlik en het mekaar gehaat.  4  Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het—  5  nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees  6  wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser;  7  sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe.  8  Dit is ‘n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan; dít is wat goed en nuttig is vir die mense.  9  Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos.  10  Aan ‘n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek ná die eerste en tweede vermaning,  11  wetende dat so iemand op ‘n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordeeld staan. 

Dit is waarom Mattheus 7 verse 1 tot 5 ons duidelik vermaan om nie skoor te soek met mense wat nie die waarheid ken nie. Jesus ag die waarheid as heilig en vergelyk dit met kosbare pêrels. Die volgende verse in Mattheus 5 maak dit duidelik hoe ons ook die waarheid sal hanteer as die balke van valshede uit ons eie oë verwyder is…

Mat 7:6  Moenie wat heilig is, aan die honde gee nie; en gooi julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.

Ons moet onsself eers goed toerus met die waarheid, soos dit voorkom in die Skrifte..

2Tim 2:15  Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. 

1Th 4:11-12  en julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het,  12  sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is, en aan niks behoefte mag hê nie.

Almal sal wel tot die waarheid gebring word deur God self, op die tyd soos Hy alleen bepaal:

1Ti 2:3-6  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  5  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,  6  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

Die persoon wat die waarheid ken, is kalm en bedaard en word nie deur ander geoordeel nie, soos Paulus dit ook duidelik uitdruk in die volgende woorde..

1Kor 4:3-5  Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur ‘n menslike regbank beoordeel word; ja, ek beoordeel myself nie eens nie,  4  want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie; maar Hy wat my beoordeel, is die Here.  5  Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak; en dan sal elkeen lof van God ontvang.

Die oordeel moet nie “voor die tyd” op iemand geforseer word nie. God berei mense se harte voor om Sy waarheid te aanvaar:

Psa 10:17  LORD, You have heard the desire of the humble; You will prepare their heart; You will cause Your ear to hear,

1Kron 29:18  HERE, God van Abraham, Isak en Israel, ons vaders, bewaar dit vir ewig, so ‘n gesindheid in die gedagtes van die hart van u volk, en rig hulle hart tot U;

Pro 16:1  The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.

Ons harte gaan dus deur ‘n proses, net soos die boer die grond eers deeglik voorberei vir die saad. Ons harte gaan deur baie stadia wat Jesus as volg uitdruk deur die volgende gelykenis..

Mat 13:18-23  Luister julle dan na die gelykenis van die saaier.  19  As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die Bose en roof wat in sy hart gesaai is—dit is hy by wie langs die pad gesaai is.  20  En by wie op rotsagtige plekke gesaai is—dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem;  21  maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir ‘n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik.  22  En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar.  23  En by wie op die goeie grond gesaai is—dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer: die een honderd,die ander sestig—, die ander dertigvoudig.

Ons moet geduldig wees met onsself eerste, en ook met ander mense. Niks gebeur oornag nie. Die persoon wat die waarheid ken sal ook nie God se heilige dinge (Sy pêrels) aan diegene gee wat nog nie God se oordeel deelagtig is nie. Ons herhaal Mattheus 7 vers 6…

Moenie wat heilig is, aan die honde gee nie; en gooi julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.