Die tema van bloed in die Skrifte: Deel 9 – ‘Daar is drie wat getuig op die aarde: die gees en die water en die bloed’

[Hierdie artikel is oorspronklik in Afrikaans geskryf. Ek neem nie verantwoordelikheid vir foutiewelike / verkeerde inhoud wat van internet vertalings verkry word nie – Larry Groenewald]

Agtergrond:

God het uit een bloed alle mense wat op aarde is, geskep:

Hand 17:26-29  En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het,  27  sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;  28  want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag.  29  As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding, gelyk is nie.

Alle mense is “die geslag van God” en ons leer deur die aardse ervaring baie dinge wat ons nodig kry in die proses om in God se ewe beeld geskep te word. Dit is reg, die mens is nog nie volmaak in die geestelike ewebeeld van God nie, soos die oorspronklike Hebreeuse teks van Genesis 1 ook vir ons aandui:

Gen 1:26  En God het gesê: Laat Ons mense maak [Hebreeuse werkwoord is “âśâh” wat in die Hebreeuse Qal stem is in die onvoltooide handeling of aksie uitbeeld] na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Daar staan dit. Die “maak” van mens in God se ewebeeld is ‘n proses wat begin by die aardse mensbeeld, en eindig in die geesbeeld van God!

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Paulus beskryf die proses as volg:

1Kor 15:45-50  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.  50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Ons is dus almal verbind aan mekaar in “die geslag van God” deur die eerste Adam wat uit die stof van die aarde geskep was:

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Die aardse liggaam is ‘n wonderbaarlike skepping van God ut die moederaarde, en ons bewonder en hanteer dit met groot ontsag.

Psa 139:13-16  Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.  14  Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.  15  My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.  16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Nie net is ons aardse liggaam ‘n kunstige skepping nie, maar God het ook al ons dae en alles wat daarin gebeur vooruit bepaal. Hy weet wat Hy doen. Ons weet nie en vind eers uit wanneer dinge gebeur. So vind ons mettertyd uit van ons liggaamsdele en wat die funksie van elke deel is. Wat ‘n ontdekkingstog. So vind ons uit van die belangrike vloeistof wat in ons are vloei wat as die bloed geken word. Die mens se bloed is sy lewenslyn, en sonder bloed kan die aardse liggaam nie funksioneer nie. Bloed vervoer suurstof en voedingstowwe om die liggaam, en help om afvalstowwe te verwyder. Dit reguleer ons liggaamstemperatuur en help ons om infeksies te beveg. Mense val in een van die vier basiese bloedgroepe A, B, AB en O, maar elke persoon se bloed het unieke biologiese kenmerke soos ons vingerafdrukke uniek aan ons is. God dupliseer inderdaad nie!

Die baba ontwikkel sy/haar eie bloed ongeveer drie weke na bevrugting plaasgevind het, waneer die baba se eie hart begin pomp. Hierdie uniekheid van die bloed van die kind is wonderwerk van God. Tydens swangerskap is daar dus ‘n totale verwydering tussen die bloed van die ma en die bloed van die kind. Die ongebore baba word deur die naelstring aan die plasenta verbind. Al die nodige voeding, suurstof en lewensondersteuning van die moeder se bloed gaan deur die plasenta en na die baba deur bloedvate in die naelstring.

Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke!

Ons bloed is dus belangrik in ‘n aardse sin, maar nog baie meer in ‘n geestelike sin. Daarom is die tema van bloed (en in besonder die konsep van bloedvergieting) een van die sentrale temas in die Skrifte, van Genesis tot Openbaring. Bloedvergieting in die Skrifte gaan oor die verlies van ‘n lewe. Alles begin in die boek van Genesis waar God vir Adam en Eva ‘n kleedbedekking van vel gemaak het, waar die vel afkomstig was van ‘n dooie dier wat vir die doel sy lewe verloor het. Die beginsel wat daar vasgelê was, is dat sonder bloedvergieting daar geen vergifnis van sonde is nie. Die vel dien as bedekking vir naaktheid (naaktheid simboliseer sonde):Gen 3:21  En die HERE God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek.

Heb 9:22  … en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.

Ons studiereeks oor die tema van bloed in die Skrifte was as volg ingedeel:

 • Deel 1 was ‘n kort algemene oorsig oor die tema van bloed in die Skrifte.
 • In Deel 2 het ons gekyk hoe die beginsel dat bloedvergieting ‘n sentrale aspek in ons vergifnis van sonde inneem.
 • In Deel 3 was die fokus op die vraag hoe ons almal skuldig is aan die bloed van Abel, en ook die dood van almal God se boodskappers, insluitend die dood van Jesus Christus.
 • In Deel 4 het ons gekyk na die geestelike betekenis van die verbod van bloed in die dieet van mens.
 • In Deel 5 het ons ondersoek hoe bloedvergieting deur diere offers verbind is aan danksegging en belofte.
 • In Deel 6 kyk ons na die verbintenisse tussen bloed en verbondskappe, en belig die diep geestelike betekenisse wat dit vir ons inhou te belig, soos God wil.

Ons begin by die verbond wat God met Abraham gemaak het in Genesis (in sewe artikels dek ons verskeie aspekte wat ons uit die volgende Skrifteks kry – u kan dit lees by die volgende skakels: eerste aspek, tweede aspek, derde aspekvierde aspekvyfde aspeksesde aspeksewende aspek):

Gen 15:9-21  En Hy [God] antwoord hom [Abram – later Abraham genoem]: Neem vir My ‘n driejaaroud vers en ‘n driejaaroud bokooi en ‘n driejaaroud ram en ‘n tortelduif en ‘n jong duif.  10  En hy het dit alles vir Hom gebring en dit middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê; maar die voëls het hy nie verdeel nie.  11  Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abram het hulle weggejaag.  12  En toe die son wou ondergaan, val daar ‘n diepe slaap op Abram, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval.  13  Daarop sê Hy vir Abram: Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in ‘n land wat aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vier honderd jaar lank.  14  Maar Ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed.  15  Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begrawe word.  16  En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie.  17  En ná sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar ‘n rokende oond en vurige fakkel tussen dié stukke vleis deur.  18  Op dié dag het die HERE met Abram ‘n verbond gesluit en gesê: Aan jou nageslag gee Ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier:  19  die Keniete en Kenissiete en Kadmoniete  20  en Hetiete en Feresiete en Refaïete  21  en Amoriete en Kanaäniete en Girgasiete en Jebusiete.

Ons het ook gekyk na hoe bloedvergieting voorkom in die verbond van God met Israel, soos vervat in die Wet wat deur Moses gekom het. Ons het veral gekyk na die vyf hoofoffers:

 1. Die brandoffer
 2. Die spysoffer
 3. Die dankoffer (insluitend is die lofdankoffer, die gelofte-offer en die vredesoffer)
 4. Die sondoffer
 5. Die skuldoffer

Twee groepe offers wat hierby aansluit was die Drankoffer en die Versoensdagoffers. Lees hiervan by die volgende skakels:

Die drankoffer

Die geestelike betekenis van die twee bokramme in die offers op die Groot Versoensdag.

n Deel 7 het ons gekyk na wat dit beteken dat ons nie die bloed van vlees moet drink nie, en waarom ons dit wel drink en die gevolge daarvan.

In Deel 8 was die fokus op die bloed van Jesus in die heiligdom.

Vervolgens kyk ons na wat dit beteken as die bloed ‘n getuienis saam met die gees en die water op die aarde is.

‘…daar is drie wat getuig op die aarde: die gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.’

Johannes skryf die woorde wat baie verdraai word en waarby baie dinge gevoeg word wat nie in die Skrifte gesê word nie…

1Jn 5:8 ….daar is drie wat getuig op die aarde: die gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.

Waarna het Jonannes verwys as hy noem dat hierdie “drie”,  naamlik “die gees en die water en die bloed”, “eenstemmig” is op die aarde? En waaroor en met wie stem hulle saam? Hierdie belangrike vrae en die antwoorde op hierdie vrae word weggesteek vir meeste mense want die afvalliges het hul aandag afgelei om eerder te konsentreer op die volgende woorde wat in meeste manuskripte van die Nuwe Testament NIE voorkom nie, vir baie goeie redes:

1Jn 5:7 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;

Vir baie wat glo in ‘n valse “drie-eenheid” is hierdie vers 7 een van die groot bewyse dat God uit drie persone bestaan. Maar vir hulle wat die waarheid ken, is dit baie duidelik dat hierdie vers 7 nie eens deel is van die konteks en bedoeling van al Johannes se woorde hier in hoofstuk 5 van hierdie brief nie. As ons verder lees in 1Johannes 5 sal ons eintlik sien wat die oorspronklike konteks regtig op konsentreer, al het ons nie toegang tot die oorspronklike Nuwe Testamentiese boeke of manuskripte nie. Johannes het glad nie eens geglo in ‘n drie-enige god nie, want Johannes het die waarheid van God geken. Johannes het net soos Paulus en al die apostels geglo dat….

1Kor 8:6 ….daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

Kyk weer na vers 8 en kyk wat is die kernpunt….

1Jn 5:8 en daar is drie wat getuig op die aarde: die gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.

Hier staan dat hierdie “drie”, dit is die gees, die water en die bloed, is eenstemmig…”getuig” saam….op die aarde. Die onderwerp hier is tog duidelik, naamlik “GETUIENIS”. Dit gaan alles oor saam “getuig” . Kom ons lees verder want die konteks maak dit al hoe duideliker, vir die wie dit kan sien. Kom ons lees vers 8 nou saam met verse 9 tot 12. Kyk hoeveel keer die woorde “getuig” en “getuienis” voorkom…

1Jn 5:8 en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.

1Jn 5:9-12 As ons die getuienis van die mense aanneem—die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.

Die woord “getuig” kom drie keer voor in die genoemde verse!

Die woord “getuienis” kom nie minder as ses keer voor!

Dit gaan alles oor die getuienis van die Vader oor Sy Seun, Jesus Christus!

Die woord “Seun” word hier nie minder as 6 keer genoem in verse 9 tot 12 wat dan die gedeelte wat dit voorafgaan belig!

Daar is niks in die verse 9 tot 12 oor ‘n sogenaamde derde persoon in die Godheid nie.

Die “eenstemmig[heid]” gaan oor die “getuienis” van die Vader oor Sy Seun, Jesus Christus! Niks anders nie! Omdat die afvalliges nie die Vader of Sy Seun ken nie, moet hulle Skrifte verdraai en selfs met vertalings en manuskripte peuter om hul valse leerstellings in te forseer:

Joh 8:19 Hulle sê toe vir Hom: Waar is u Vader? Jesus antwoord: Julle ken My nie en ook nie my Vader nie; as julle My geken het, sou julle ook my Vader geken het.

Joh 14:7 As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien.

As die Vader en die Seun nie in jou hemel getuig wie Hulle is nie, sal hulle ook nie op jou aarde ‘n getuie wees nie want hulle woon dan nie in jou nie. Dit is waarom die afvalliges ‘n derde persoon in die tekste wil inlees asof God en Sy Seun nie self heilig is, en nie self gees is nie:

Joh 14:23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Joh 16:13-15 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. 14 Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig. 15 Alles wat die Vader het, is myne; daarom het Ek gesê dat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.

Die Seun het die vleeslike liggaam wat Hy ontvang het met Sy geboorte deur Maria net vir ‘n tyd lank beklee voordat Hy na sy kruisdood uit die dood opgestaan het en in gees terug ontvang was deur die Vader en nou, saam met die Vader, in diegene kom woon wat Sy Woorde aanvaar — “in gees en waarheid”!

Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

Wie kan die woorde van Jesus verstaan? Dit is baie min wat Hy uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld:

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Efes 1:3-4 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, 4 soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees.

Die Woord is van Genesis tot Openbaring “eenstemmig” oor die Vader en Sy Seun. Hier is “die drie” wat “eenstemmig” is…. “die gees en die water en die bloed” soos in 1Johannes 5 tereg verduidelik word.

1Jn 5:8 en daar is drie wat getuig op die aardedie gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.

Kom ons kyk wie die drie is…soos deur die Skrifte uitgewys – nie deur menslike spekulasie of byvoegings nie:

“die gees…”

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

“die water…”

Efes 5:26 om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord.

Joh 4:13-14 Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; 14 maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.

“die bloed…”

1Pe 1:2 uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!

1Pe 1:18-19 omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, 19 maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos.

Die drie het almal betrekking op EEN en DIESELFDE PERSOON…Jesus Christus as die lewende WOORD van die Vader.  Die Woord is gees…is water…is die bloed wat ons nou ervaar, wat ons nou heilig, reinig en nou losmaak van sonde hier op aarde. Dit is God se getuienis aan ons oor wat die Seun doen:

Joh 15:3 Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.

Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

God stuur aan die afvalliges ‘n dwaalgees om leuens te glo en selfs tekste te vervals en in te druk waar dit nooit was nie:

2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

As God vir iemand ‘n dwaalgees stuur kan niemand daardie persoon oortuig van die waarheid nie, al staan dit ook voor die persoon se gesig in swart op wit. Mens se blindheid is van God:

Eks 4:11 En die HERE antwoord hom: Wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie Ek, die HERE, nie?

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.