Die tema van bloed in die Skrifte: Deel 10 – Die geestelike betekenis van die ‘bloedwreker’

[Hierdie artikel is oorspronklik in Afrikaans geskryf. Ek neem nie verantwoordelikheid vir foutiewelike / verkeerde inhoud wat van internet vertalings verkry word nie – Larry Groenewald]

Agtergrond:

God het uit een bloed alle mense wat op aarde is, geskep:

Hand 17:26-29  En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het,  27  sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;  28  want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag.  29  As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding, gelyk is nie.

Alle mense is “die geslag van God” en ons leer deur die aardse ervaring baie dinge wat ons nodig kry in die proses om in God se ewe beeld geskep te word. Dit is reg, die mens is nog nie volmaak in die geestelike ewebeeld van God nie, soos die oorspronklike Hebreeuse teks van Genesis 1 ook vir ons aandui:

Gen 1:26  En God het gesê: Laat Ons mense maak [Hebreeuse werkwoord is “âśâh” wat in die Hebreeuse Qal stem is in die onvoltooide handeling of aksie uitbeeld] na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Daar staan dit. Die “maak” van mens in God se ewebeeld is ‘n proses wat begin by die aardse mensbeeld, en eindig in die geesbeeld van God!

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Paulus beskryf die proses as volg:

1Kor 15:45-50  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.  50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Ons is dus almal verbind aan mekaar in “die geslag van God” deur die eerste Adam wat uit die stof van die aarde geskep was:

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Die aardse liggaam is ‘n wonderbaarlike skepping van God ut die moederaarde, en ons bewonder en hanteer dit met groot ontsag.

Psa 139:13-16  Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.  14  Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.  15  My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.  16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Nie net is ons aardse liggaam ‘n kunstige skepping nie, maar God het ook al ons dae en alles wat daarin gebeur vooruit bepaal. Hy weet wat Hy doen. Ons weet nie en vind eers uit wanneer dinge gebeur. So vind ons mettertyd uit van ons liggaamsdele en wat die funksie van elke deel is. Wat ‘n ontdekkingstog. So vind ons uit van die belangrike vloeistof wat in ons are vloei wat as die bloed geken word. Die mens se bloed is sy lewenslyn, en sonder bloed kan die aardse liggaam nie funksioneer nie. Bloed vervoer suurstof en voedingstowwe om die liggaam, en help om afvalstowwe te verwyder. Dit reguleer ons liggaamstemperatuur en help ons om infeksies te beveg. Mense val in een van die vier basiese bloedgroepe A, B, AB en O, maar elke persoon se bloed het unieke biologiese kenmerke soos ons vingerafdrukke uniek aan ons is. God dupliseer inderdaad nie!

Die baba ontwikkel sy/haar eie bloed ongeveer drie weke na bevrugting plaasgevind het, waneer die baba se eie hart begin pomp. Hierdie uniekheid van die bloed van die kind is wonderwerk van God. Tydens swangerskap is daar dus ‘n totale verwydering tussen die bloed van die ma en die bloed van die kind. Die ongebore baba word deur die naelstring aan die plasenta verbind. Al die nodige voeding, suurstof en lewensondersteuning van die moeder se bloed gaan deur die plasenta en na die baba deur bloedvate in die naelstring.

Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke!

Ons bloed is dus belangrik in ‘n aardse sin, maar nog baie meer in ‘n geestelike sin. Daarom is die tema van bloed (en in besonder die konsep van bloedvergieting) een van die sentrale temas in die Skrifte, van Genesis tot Openbaring. Bloedvergieting in die Skrifte gaan oor die verlies van ‘n lewe. Alles begin in die boek van Genesis waar God vir Adam en Eva ‘n kleedbedekking van vel gemaak het, waar die vel afkomstig was van ‘n dooie dier wat vir die doel sy lewe verloor het. Die beginsel wat daar vasgelê was, is dat sonder bloedvergieting daar geen vergifnis van sonde is nie. Die vel dien as bedekking vir naaktheid (naaktheid simboliseer sonde):Gen 3:21  En die HERE God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek.

Heb 9:22  … en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.

Ons studiereeks oor die tema van bloed in die Skrifte was as volg ingedeel:

 • Deel 1 was ‘n kort algemene oorsig oor die tema van bloed in die Skrifte.
 • In Deel 2 het ons gekyk hoe die beginsel dat bloedvergieting ‘n sentrale aspek in ons vergifnis van sonde inneem.
 • In Deel 3 was die fokus op die vraag hoe ons almal skuldig is aan die bloed van Abel, en ook die dood van almal God se boodskappers, insluitend die dood van Jesus Christus.
 • In Deel 4 het ons gekyk na die geestelike betekenis van die verbod van bloed in die dieet van mens.
 • In Deel 5 het ons ondersoek hoe bloedvergieting deur diere offers verbind is aan danksegging en belofte.
 • In Deel 6 kyk ons na die verbintenisse tussen bloed en verbondskappe, en belig die diep geestelike betekenisse wat dit vir ons inhou te belig, soos God wil.

Ons begin by die verbond wat God met Abraham gemaak het in Genesis (in sewe artikels dek ons verskeie aspekte wat ons uit die volgende Skrifteks kry – u kan dit lees by die volgende skakels: eerste aspek, tweede aspek, derde aspekvierde aspekvyfde aspeksesde aspeksewende aspek):

Gen 15:9-21  En Hy [God] antwoord hom [Abram – later Abraham genoem]: Neem vir My ‘n driejaaroud vers en ‘n driejaaroud bokooi en ‘n driejaaroud ram en ‘n tortelduif en ‘n jong duif.  10  En hy het dit alles vir Hom gebring en dit middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê; maar die voëls het hy nie verdeel nie.  11  Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abram het hulle weggejaag.  12  En toe die son wou ondergaan, val daar ‘n diepe slaap op Abram, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval.  13  Daarop sê Hy vir Abram: Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in ‘n land wat aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vier honderd jaar lank.  14  Maar Ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed.  15  Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begrawe word.  16  En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie.  17  En ná sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar ‘n rokende oond en vurige fakkel tussen dié stukke vleis deur.  18  Op dié dag het die HERE met Abram ‘n verbond gesluit en gesê: Aan jou nageslag gee Ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier:  19  die Keniete en Kenissiete en Kadmoniete  20  en Hetiete en Feresiete en Refaïete  21  en Amoriete en Kanaäniete en Girgasiete en Jebusiete.

Ons het ook gekyk na hoe bloedvergieting voorkom in die verbond van God met Israel, soos vervat in die Wet wat deur Moses gekom het. Ons het veral gekyk na die vyf hoofoffers:

 1. Die brandoffer
 2. Die spysoffer
 3. Die dankoffer (insluitend is die lofdankoffer, die gelofte-offer en die vredesoffer)
 4. Die sondoffer
 5. Die skuldoffer

Twee groepe offers wat hierby aansluit was die Drankoffer en die Versoensdagoffers. Lees hiervan by die volgende skakels:

Die drankoffer

Die geestelike betekenis van die twee bokramme in die offers op die Groot Versoensdag.

In Deel 7 het ons gekyk na wat dit beteken dat ons nie die bloed van vlees moet drink nie, en waarom ons dit wel drink en die gevolge daarvan.

In Deel 8 was die fokus op die bloed van Jesus in die heiligdom en wat dit vir ons op die geestelike vlak beteken.

In Deel 9 het ons gekyk na wat dit beteken as die bloed saam met die gees en die water getuig op die aarde.

Vervolgens kyk ons na wat die geestelike betekenis is van die sogenaamde “bloedwreker” wat onder die Wet van Moses genoem was.

Die “bloedwreker”:

God heg groot waarde aan lewe, en van die begin af was die dood van ‘n mens aan die hand van ‘n medemens nie reg in die oë van die Here nie. Dit is boos en onaanvaarbaar dat mens ‘n ander mens se lewe neem. Ons sien dat die eerste kind van Adam en Eva hierdie boosheid in mens se hart uitgebeeld het, toe Kain sy broer Abel vermoor:

Gen 4:1-11  En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: Ek het ‘n man verkry met die hulp van die HERE.  2  Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het ‘n skaapherder geword, en Kain ‘n landbouer.  3  En ná verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die HERE ‘n offer gebring.  4  En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die HERE het Abel en sy offer genadig aangesien,  5  maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang.  6  En die HERE sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang?  7  Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie—die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.  8  En Kain het met sy broer Abel gepraat; en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan.  9  Toe sê die HERE vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek my broer se wagter?  10  En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af.  11  Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang.

Die woorde “die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af” is duidelik dat God alleenlik die reg het om lewe te skenk en lewe te neem, soos Job ook korrek bely het:

Job 1:21-22  en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!  22  By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie.

Selfs as ons voel dat ons te na gekom is, moet ons die vergelding aan die Here toe vertrou…

Rom 12:17-21  vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is voor alle mense;  18  as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.  19  Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.  20  As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.  21  Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Ons word geroep tot heiligmaking – ons wil soos ons hemelse Vader wees:

Lev 11:44  Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is heilig…

Lev 20:7  Toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is die HERE julle God.

1Pe 1:16  omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.

1Th 4:1-7  Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle, soos julle van ons geleer het hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees.  2  Want julle weet watter bevele ons julle deur die Here Jesus gegee het.  3  Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery;  4  dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer,  5  nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie;  6  dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here ‘n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook vantevore gesê en betuig het.  7  Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.

Mens het nie daardie reg om lewe te gee of lewe te neem nie. Maar die mens dink hy het. Mens het ‘n illusie dat hy ook ‘n vrye wil het, wat God dan kwansuis vir hom gegee het, en dat hy dan kan maak en breek soos hy wil. Dit is alles onwaar, en dit leer die mens op die harde manier. God alleen is soewerein en Sy wil bepaal alles in hierdie skepping:

Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

Rom 11:33-36  o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!  34  Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees?  35  Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word?  36  Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Mens is van sy skepping af vervloek en sy hart is vol boosheid, soos die hand van die groot Skepper hom gemaak het. Die Skepper het egter ‘n plan wat die denke van die natuurlike mens nie kan verstaan nie, soos Jeremia ook probeer uitwys in hierdie gelykenis aan die volk van Israel van sy dag:

Jer 18:1-4  Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het:  2  Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor.  3  Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ‘n stuk werk op die skywe te maak.  4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Die eerste pot van klei misluk doelbewus in die hand van die Pottebakker, want die Pottebakker het ‘n “ander voorwerp” wat perfek sal wees. Die eerste pot kom voor die tweede (laaste) pot, en die volgorde is belangrik om van kennis te neem in hoe God met die mens werk. Ons moet eerste in onvolmaakte tydelike vlees gemaak word, en daarna word ons in volmaaktheid in gees gemaak. Dit word alles vir ons beter verduidelik deur die apostel Paulus:

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Die eerste mens, Adam, en almal wat uit hom kom, is die voorwerp wat misluk “in die hand van die Pottebakker”. Alhoewel die eerste skepsel onvolmaak en tydelik is, het die mens geen reg om God se werke te misken en te bevraagteken nie. Alles werk 100% volgens die plan van die Skepper, selfs hierdie tydelike skepping want uit die mislukkkings van die tydelike skepping leer ons belangrike lesse wat ons op geen ander manier kon leer nie. Kyk wat was in Adam en Eva se harte VOORDAT hulle geëet het van die verbode boom se vrugte:

Gen 3:6  Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.

Dit wat in Adam en Eva se harte was stem 100% ooreen met alles wat in die wêreld is:

1Jn 2:15-16  Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.  16  Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

God het die “wêreld” en “alles wat in die wêreld is” in die hart van Adam en Eva, en ook in alle mense se harte, geplaas. God neem volle verantwoordelikheid vir wat Hy doen.

Jes 45:5-7  Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,  6  sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;  7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Die mens se hart is inderdaad boos en vol bedrog:

Jer 17:9  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

Kain het gou uitgevind (en elkeen van ons vind ook uit) dat ons nie kan maak en breek soos ons wil nie, en dat ons almal aan God sal antwoord gee.

Gen 4:9-15  Toe sê die HERE vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek my broer se wagter?  10  En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af.  11  Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang.  12  As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie; ‘n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde.  13  Daarop sê Kain vir die HERE: My skuld is te groot om dit te dra.  14  Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig: ‘n swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan.  15  Maar die HERE sê vir hom: Daarom, as enigeen Kain doodslaan, sal dit sewevoudig gewreek word. En die HERE het ‘n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie.

Nou sal iemand vra…

Rom 9:19-21  …Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan?  20  Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie?  21  Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?

God is in beheer en Hy wil hê ons moet Hom en Sy werke respekteer. Ook die aardse lewe. Ons sien na die globale vloed in die dae van Noag, was die mens weer herinner dat hy nie die reg het om die lewe van ‘n ander mens te neem nie.

Gen 9:1-6  En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde.  2  Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel: alles wat op die aarde beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee.  3  Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle.  4  Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie.  5  Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die diere sal Ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal Ek die siel van die mens eis.  6  Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.

Hier vind ons nou dat God vergelding vereis – die moordenaar van ‘n mens sal met sy eie lewe boet. Hierdie voorskrif word verder uitgebrei onder die wet wat deur Moses gekom het. Onder die Wet van Moses was die dood van ‘n persoon aan die hand van ‘n ander persoon ook ‘n groot misdaad en was hierdie misdaad inderdaad strafbaar met die dood van die skuldige party(e). Die instelling van ‘n “bloedwreker” was ingebring waar ‘n familielid dan getaak word om die skuldige party(e) te soek en dood te maak. Daar was egter tye waar die dood van ‘n persoon per ongeluk plaasgevind het en die daad nie opsetlik gepleeg was nie. Die Here het ses vrystede laat opstel waarheen iemand kon vlug wat ‘n ander mens per ongeluk gedood het – drie stede oos van die Jordaan (Beser, Ramot en Golan) en drie stede wes van die rivier (Kedesh, Sigem en Kirjat-Arba). In hierdie vrystede kon die bloedwreker nie die persoon se dood wreek deur die oortreder dood te maak nie.

Num 35:9-19  Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:  10  Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: As julle deur die Jordaan na die land Kanaän trek,  11  moet julle gunstig geleë stede vir julle uitsoek; as vrystede moet hulle vir julle dien, dat die een wat ‘n doodslag begaan het, een wat per ongeluk ‘n mens doodgeslaan het, daarheen kan vlug.  12  En die stede moet vir julle as toevlug dien vanweë die bloedwreker [H1350 – Strong se woordindeks-nommer], sodat hy wat ‘n doodslag begaan het, nie sterwe voordat hy voor die vergadering gestaan het om geoordeel te word nie.  13  En die stede wat julle gee, moet vir julle, ses in getal, as vrystede dien.  14  Drie van die stede moet julle oos van die Jordaan gee, en drie daarvan moet julle in die land Kanaän gee; vrystede moet hulle wees.  15  Vir die kinders van Israel en die vreemdeling en die bywoner onder hulle moet hierdie ses stede as toevlug dien, sodat elkeen daarheen kan vlug wat per ongeluk ‘n mens doodgeslaan het.  16  Maar as hy hom slaan met ‘n ystervoorwerp, sodat hy sterwe, dan is hy ‘n moordenaar; die moordenaar moet sekerlik gedood word.  17  En as hy hom slaan met ‘n klip in die hand—waardeur iemand kan sterwe—en hy sterwe, dan is hy ‘n moordenaar; die moordenaar moet sekerlik gedood word.  18  Of as hy hom slaan met ‘n houtvoorwerp in die hand—waardeur iemand kan sterwe—en hy sterwe, dan is hy ‘n moordenaar; die moordenaar moet sekerlik gedood word.  19  Die bloedwreker, hy moet die moordenaar doodmaak; as hy hom kry, moet hy hom doodmaak.

In Hebreeus was die bloedwreker genoem die “gâ’al” (die “goel”). Een plig van die “gâ’al” was om ‘n familielid wat swaarkry te help, en selfs die persoon of eiendom los te koop van ‘n eienaar (terug te koop) as dit nodig was. Voorbeeld hiervan in die Skrifte sluit in…

 • Die storie van Boas en Rut (Rut 2 tot 4);
 • Die versorging van die vrou van ‘n broer wat dood is (Gen 38:8-10; Deu 25:5-10. Mat 22:23-28);
 • Die lossing van ‘n verarmde familielid (Lev 25:25 As jou broer verarm en van sy besitting verkoop, moet sy losser wat sy nabestaande is, kom en hy moet los wat sy broer verkoop het); 
 • Die instelling van die jubeljaar wys ook die belangrikheid van herstelling in God se plan met die mens (Lev 25:28  Maar as hy nie genoeg vind om dit terug te koop nie, moet die verkoopte goed in die hand van die koper bly tot die jubeljaar toe; maar in die jubeljaar moet dit vry word, en hy moet na sy besitting teruggaan).

‘n Ander plig van die “gâ’al” was om die dood te wreek van ‘n familielid wat verkeerdelik vermoor is. In laasgenoemde geval was die term “goel hadam” in Hebreeus gebruik. Die bloedwreker was ‘n bekende verskynsel in die Ou Testament. Hier is ‘n paar voorbeelde:

 • Gideon het die bloedwreker geword vir sy broers wat op die berg Tabor deur die Midianitiese konings Sebah en Salmunna vermoor was (Rigters 8:18–21);
 • Joab het die bloed van sy broer Asahel gewreek (2 Samuel 3:27–30);
 • Die manne van Gibeon het die dood van hulle landgenote in die hand van Saul gewreek deur sewe van die koning se seuns tereg te stel (2 Samuel 21:1-9);
 • Koning Amásia het die amptenare wat sy vader vermoor het, doodgemaak (2 Konings 14:5–6);
 • Die verhaal van die die vrou uit Tekóa wat ‘n pleidooi tot koning Dawid gerig het om die optrede van die bloedwreker te stop (2 Samuel 14:8–11).

Dr James Strong verduidelik die Hebreeuse woord “gâ’al” as volg…

H1350
גָּאַל
gâ’al
gaw-al’
A primitive root, to redeem (according to the Oriental law of kinship), that is, to be the next of kin (and as such to buy back a relative’s property, marry his widow, etc.): –    X in any wise, X at all, avenger, deliver, (do, perform the part of near, next) kinsfolk (-man), purchase, ransom, redeem (-er), revenger.

Hier is ‘n paar verse in die Skrifte waar die Hebreeuse woord “gâ’al” ook gebruik word, en as ons die geestelike beginsel toepas om “geestelike dinge met geestelike” te vergelyk, dan word die waarheid oor hierdie “bloedwreker” vir ons duidelik, soos God wil:

Psa 19:15  Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser [Hebreeus: “gâ’al”]!

Psa 78:35  en hulle het daaraan gedink dat God hul rots was en God, die Allerhoogste, hul verlosser [Hebreeus: “gâ’al”].

Job 19:25  Maar ek, ek weet: My Verlosser [Hebreeus: “gâ’al”] leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.

Jes 44:24  So sê die Here, jou Verlosser [Hebreeus: “gâ’al”], en Hy wat jou geformeer het van die moederskoot af: Ek is die HERE wat alles volbring, wat die hemel uitspan, Ek alleen, en wat die aarde uitsprei—wie was met My? —

In hierdie tekste kry ons die meer akkurate taak waarmee die bloedwreker vereenselwig moet word, naamlik die taak as verlosser, maar dat geweld ook in die proses van verlossing teenwoordig is. Dit behels die beginsel dat daar wegbeweeg word na iets baie beter, maar in die proses van wegbeweeg kom groot verliese voor. Die einde van die pynlike proses bring egter ‘n baie beter produk na vore en al die verliese wat ons ly is op die einde van die dag die moeite werd.

Hand 14:22  en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Voor die grondlegging van hierdie wêreld het God, die Vader, Jesus Christus aangestel as die Skepper en Verlosser van alle mense. Christus is die Skepper-God wat alle lewe gee en ook kan Hy alle lewe wegneem. Hy maak ons almal eerste in vlees, en Hy neem ons deur ‘n aardse ervaring…

Joh 1:1-5  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  2  Hy was in die begin by God.  3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.  4  In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.  5  En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.

Dit is duidelik uit hierdie verse dat God eers duisternis skep voordat Hy die lig na die mens bring. Genesis 1 bevestig dit…

Gen 1:1-5  In die begin het God die hemel en die aarde geskape.  2  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.  3  En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.  4  Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;  5  en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.

Die aarde was eers woes en leeg en duisternis was teenwoordig voordat die lig na vore gebring was. Dit was eers “aand” en toe kom die “môre”. Dit alles verduidelik aan ons die beginsel dat God die mens eers in sondige vlees skep en dat die mens van die aarde is:

Psa 51:7 Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Jesus het ons eerste in vlees gemaak, en hierdie vlees van ons is sondig en skuldig aan al die oortredings van God se gebooie:

Jak 2:10  Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword.

Rom 3:23  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Rom 2:1-3  Daarom is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging; want waarin jy ‘n ander oordeel, veroordeel jy jouself; want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge.  2  En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen.  3  En meen jy, o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug?

Mat 7:1-5  Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.  2  Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.  3  En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?  4  Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk!  5  Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.

Ons almal is eers geestelik naak, soos Adam en Eva in vlees simbolies voorstel. Ons is soos Gam, Noag se seun, wat nie sy pa se naaktheid bedek het nie. Ons dek nie mense as ons foute by hulle opmerk nie.

Gen 9:18-23  En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanaän.  19  Hierdie drie was die seuns van Noag; en met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners.  20  En Noag het as landbouer ‘n wingerd begin plant.  21  Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê.  22  En Gam, die vader van Kanaän, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daarbuite te kenne gegee.  23  Toe neem Sem en Jafet die bo-kleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruitloop, en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek: hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie.

Ons natuurlike mens hou daarvan om vinger te wys en ander mense te bespreek. Ons doen karakterskending van ander mense om onsself beter te laat voel en ander mense te imponeer. Ons is ook, soos Kain, die moordenaar van ons eie broers en susters in vlees. Ons is skuldig aan verskriklike misdade, selfs aan moord:

1Jn 3:11-16  Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê;  12  nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en dié van sy broer regverdig.  13  Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie.  14  Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood.  15  Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.  16  Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê.

Jesus was reg toe Hy sê dat die hoorders van Sy boodskap van Sy dag skuldig is aan die dood van Abel, want dieselfde vlees en al sy misdade is in hulle, en ook in ons. Dit maak nie saak wanneer of waar ons lewe nie – die mens in vlees is ‘n moorddadige geslag:

Mat 23:34-36  Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg,  35  sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.  36  Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.

Ons makeer beskutting. Ons moet soos Sem en Jafet ander mense se naaktheid toemaak, soos ons ook hul bedekking soek. Die ses vrystede bring na ons die getal “ses” wat die mens in vlees aandui:

Gen 1:27-31  En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.  28  En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.  29  Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.  30  Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit was so.  31  Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Die mens van sonde is die eerste skepping waarin ons vrugbaar is en vermeerder en die aarde vul. Ons is vol bedrog maar onbewus daarvan. Ons is onbewus van ons naaktheid, soos Adam en Eva ook onbewus was van hul eie harte se bedrog, en alles wat daaruit sal spruit:

Gen 2:21-25  Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak.  22  En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou en bring haar na die mens.  23  Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem.  24  Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.  25  En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.

Gen 3:6  Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.

Jer 17:9  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

Dit is die manier hoe die Here ons geskep het in sonde, volgens Sy plan. Hy is lief vir ons en Hy bedek ons, selfs in ons tye van onkunde:

Joh 3:16-17  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  17  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.

In ons tyd van onkunde is ons verblind deur ons eie oortredings, en ons wys vingers na ander. Ons moor en hoereer met sonde. Totdat die Here na ons kom die tweede keer, en aan ons ons eie harte wys. Ons vind eers die dinge uit met die openbaring van ons ou Adam as Jesus dit aan ons uitwys by Sy koms IN ons:

2Th 2:1-4  Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom,  2  om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is.  3  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf  4  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

God het egter die tyd van onkunde oorgesien en bring almal op Sy tyd tot Sy barmhartige oordeel:

Hand 17:26-31  En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het,  27  sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;  28  want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag.  29  As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding, gelyk is nie.  30  God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer,  31  omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.

God neem volle verantwoordelikheid vir hierdie besluit, want Hy het ‘n plan waarom Hy die mens eers in sonde skep en daarna die lig na die mens bring. Die “lig” is die geestelike volmaakte skepping en Jesus is dan ook aangestel om ons te herskep in die Vader se ewebeeld van geestelike volmaaktheid. Maar alles gaan deur ‘n pynlike proses wat die godsdiensleiers van hierdie wêreld moeilik vind om te aanvaar, net soos ons sien in die geval van Nikodémus, wat ‘n owerste van die Jode was toe Jesus hierdie boodskap aan hom ook oordra…

Joh 3:1-7  En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode.  2  Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.  3  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  4  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?  5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  7  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.

Jesus is ons Skepper en God, en ook ons oudste broer.

Heb 2:11  Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te noem nie.

Hy is die enigste familielid wat deur die Vader aangestel was om hierdie rol van Verlosser / Behouder te vertolk. Dit is hoe ons die bloedwreker en alles onder die Ou Verbond bymekaar bring onder Jesus Christus.

1Th 4:6  …die Here ‘n wreker is oor al hierdie dinge…

Christus is die ware Bloedwreker / Behouder / Verlosser van alle mense!!!

1Ti 2:3-6  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  5  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,  6  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

1Ti 4:9-10  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word;  10  want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.

Ons bely ons liefdeloosheid in vlees. Ons aanvaar ons Hoëpriester. Jesus Christus, wat ons leer hoe ons ons eie aardse lewe opgee.

Mat 10:38-39  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  39  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Gal 2:20  Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

1Kor 15:31  Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.

Jesus Christus help ons om ons ou mens uit die weg te ruim om plek te maak vir die nuwe skepping in gees!

Heb 2:14-18  Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel—  15  en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.  16  Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.  17  Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.  18  Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Deur God se oordeel, leer ons en ontvang ons Sy geregtigheid:

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

God se oordeel is die belangrike reddende genade wat ons vrymaak van sonde:

Tit 2:11-14  Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn  12  en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe,  13  terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus,  14  wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.

Ons Hoëpriester, Jesus Christus, herstel ons en herskep ons in die gees van die Vader!

Jos 20:1-6  En die HERE het met Josua gespreek en gesê:  2  Spreek met die kinders van Israel en sê: Wys die vrystede vir julle aan waarvan Ek deur die diens van Moses met julle gespreek het,  3  dat hy wat ‘n doodslag begaan het—wat per ongeluk, sonder opset, ‘n mens doodgeslaan het, daarheen kan vlug, sodat dié vir julle kan dien as toevlugsoord vanweë die bloedwreker.  4  As hy dan na een van hierdie stede toe vlug en gaan staan by die ingang van die stadspoort en sy saak voor die ore van die oudstes van daardie stad meedeel, moet hulle hom by hulle in die stad opneem en aan hom plek gee, dat hy by hulle kan woon;  5  en as die bloedwreker hom agternajaag, mag hulle hom wat die doodslag begaan het, nie aan hom uitlewer nie, omdat hy sy naaste sonder opset doodgeslaan het, sonder dat hy hom gister en eergister vyandig was;  6  en hy moet in daardie stad bly totdat hy voor die vergadering tereggestaan het, tot op die dood van die hoëpriester wat in dié dae daar sal wees; dan mag hy wat die doodslag begaan het, weer na sy stad en sy huis terugkeer, na die stad waar hy vandaan gevlug het.

Jesus sal inderdaad hierdie proses wat Hy in alle mense begin het, voltooi, soos die Skrifte ook verklaar:

Fil 1:6  omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus;

Tit 2:11-14  Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn  12  en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe,  13  terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus,  14  wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.

1Kor 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  24  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.