Die sleutels tot die Koninkryk van die Hemel – Deel 1 [Mike Vinson]

Hierdie is ‘n vertaling van ‘n reeks studies in Engels deur Mike Vinson getiteld “The Keys to The Kingdom of Heaven” on the website http://www.iswasandwilbe.com. Hier is die skakel na die oorspronklike studie: https://www.iswasandwillbe.com/the-keys-to-the-kingdom-of-heaven-part-1/

Aan wie het God die sleutel van die huis van Dawid, die sleutels tot die koninkryk van die hemel en die sleutel van kennis gegee?

Mat 16:18 En Ek sê ook vir jou, dat jy Petrus is, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou; en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.
Mat 16:19   En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee , en alles wat jy op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees; en wat jy ook al op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Inleiding

Die misverstand van hierdie twee verse in Mattheus 16 is die grondslag van alle Katolisisme, een van die mees prominente dogters van die groot hoer van Openbaring 17 en 18.

Open 17:1 En daar het een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen; Ek sal jou die oordeel toon van die groot hoer wat op baie waters sit:
Open 17:2 Met wie die konings van die aarde gehoereer het en die bewoners van die aarde dronk gemaak is van die wyn van haar hoerery.

Die boek Openbaring is op die allerlaatste in die 90’s nC geskryf, en hierdie groot hoer het toe reeds “gehoereer … met … die konings van die aarde, en die bewoners van die aarde [was reeds] dronk gemaak van die wyn van haar hoerery.”

Hierdie groot hoer, in skriftuurlike terme, is die eerste moeder van diegene wat “uit haar uitkom”:

Open 18:4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê:  Gaan uit haar uit, my volk , sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.
Open 18:5 Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het aan haar ongeregtighede gedink.

Terwyl ons die proses verduur om die hoer en al haar valse leerstellings en al haar gebruike agter ons te laat, word “Jerusalem wat daarbo is” die nuwe moeder van ons nuwe mens, wat gebore word deur die daaglikse dood en vernietiging van ons ou mens:

Gal 2:20 Ek is saam met Christus gekruisig; nogtans lewe ek; maar nie ek nie, maar Christus leef in my; en die lewe wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad en Homself vir my oorgegee het.

Gal 4:26 Maar  Jerusalem wat daarbo  is, is vry, wat  die moeder van ons almal is. 

Open 21:1-2  En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.  2  En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.

Voordat ons by hierdie “nuwe Jerusalem” kom, is ons eers die seuns en dogters van ‘n ander ‘Jerusalem’. Hierdie eerste Jerusalem word ‘n hoer genoem in die Skrifte. Hierdie hoervrou was goed bekend aan Christus en Sy apostels wat bewus was van die Skrifte wat haar in geen onduidelike terme identifiseer nie:

Jesaja 1:1 Die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy  aangaande Juda en Jerusalem gesien het  in die dae van Ussia, Jotam, Agas en Hiskia, die konings van Juda.
Isa 1:2 Hoor, o hemele,  en luister, o aarde , want die HERE het gespreek: Ek het kinders gevoed en grootgemaak, en hulle het teen My in opstand gekom.
Jes 1:3 Die os ken sy eienaar en die esel die krip van sy heer, maar Israel weet nie, my volk let nie op nie.
Jes 1:4   Ag, sondige nasie, ‘n volk belaai met ongeregtigheid, ‘n nageslag van kwaaddoeners , kinders wat verderflik is; hulle het die HERE verlaat, hulle het die Heilige van Israel geterg, hulle het agteruit gegaan.

Dit was die godsdiens van die skrifgeleerdes, Fariseërs en die Sadduseërs aan wie die apostels gedink het toe hulle gepraat het van ’n geestelike prostituut wat ’n “volk belaai met ongeregtigheid” voortgebring het, “’n nageslag van kwaaddoeners”.

Open 17:3 En hy het my in die gees weggevoer na die woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol name van godslastering, met sewe koppe en tien horings.
Open 17:4 En die vrou was bekleed met purper en skarlaken, en versier met goud en edelgesteentes en pêrels, met ‘n goue beker in haar hand vol gruwels en die vuilheid van haar hoerery;
Open 17:5 en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: VERBORGENHEID, DIE GROTE BABILON, DIE MOEDER VAN DIE HOERE EN gruwels van die aarde.
Open 17:6 En ek het die vrou dronk gesien van die bloed van die heiliges en van die bloed van die martelare van Jesus, en toe ek haar sien, was ek met groot bewondering verwonderd.

In vers 21 van dieselfde eerste hoofstuk van Jesaja word alle twyfel uit die weg geruim oor wie Christus en Sy apostels as “die moeder van die hoere en gruwels van die aarde” beskou het:

Jes 1:21 Hoe het die getroue stad ‘n hoer geword ! dit was vol oordeel; geregtigheid het daarin vertoef; maar nou moordenaars.

Die heilige gees het die simboliek van die Ou-Testamentiese geskrifte gebruik om ons so duidelik as moontlik ‘n beeld van hierdie “moeder van die hoere” te gee. In die boek van Openbaring word hierdie groot hoer geestelike Sodom genoem, en om alle twyfel uit die weg te ruim. Ons word vertel dat hierdie ‘stad’ is “waar ook onse ​​Here gekruisig is”. Die apostel Johannes neem hierdie simboliek uit die boek van Jesaja, en dit kom uit hierdie einste eerste hoofstuk van Jesaja::

Jes 1:10 Hoor die woord van die HERE,  owerstes van Sodom ! luister na die wet van onse God, volk van Gomorra!

Open 11:8 En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad  wat geestelik genoem word Sodom  en Egipte,  waar ook onse Here gekruisig is.

Die naam ‘Babilon’ word vir hierdie hoer gebruik omdat dit die hoofstad van die mensdom was onmiddellik na die vloed van Noag. Dit was by die toring van Babel dat die mensdom verenig was in sy pogings om in opstand te kom teen God se gebod om die aarde “te vul”.

Gen 9:1 En God het Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde.

Gen 9:7 En julle, wees vrugbaar en vermeerder; baar in oorvloed op die aarde en vermeerder daarop.
Gen 9:8 En God het met Noag en sy seuns saam met hom gespreek en gesê:
Gen 9:9 En Ek, kyk,  Ek sluit my verbond op met jou en met jou nageslag ná jou; 

God het ‘n verbond met Noag en sy nageslag ná hom gesluit, en die mensdom het in opstand gekom teen elke fisiese opgetekende verbond wat met sy Skepper gesluit was, te verbreek, of dit nou met Noag, met Abraham of deur Moses gekom het. 

Op die vasgestelde tyd het Christus gekom en gesterf en is opgewek om Sy nuwe geestelike verbond op ons harte te skryf, en ons te versterk om te doen wat die vlees nie kan doen nie:

Rom 8:2 Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood.
Rom 8:3 Want wat die wet nie kon doen nie, omdat dit swak was deur die vlees, God het sy eie Seun gestuur in die gelykenis van die sondige vlees en ter wille van die sonde die sonde in die vlees veroordeel;
Rom 8:4 Dat die geregtigheid van die wet vervul sou word in ons  wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

Al hierdie geestelike kennis word aan ons geopenbaar deur “die sleutels van die koninkryk”. Dit is deur daardie einste ‘sleutels’ te ignoreer, die einste beginsels waardeur ons God en sy Seun kan ken, en deur Matteus 16:18-19 as losstaande verse van die Skrif te lees, dat Katolisisme baie mense oortuig het dat Christus die sleutels tot die koninkryk van die hemel aan die apostel Petrus alleen gegee het. Daardie leerstelling is die grondslag van alle Katolisisme.

Hier is dit weer:

Mat 16:18-19  En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.  19  En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Die CLV is ‘n baie beter vertaling van vers 19.

Mat 16:19 I will be giving you the keys of the kingdom of the heavens, and whatsoever you should be binding on the earth shall be those things having been bound in the heavens, and whatsoever you should be loosing on the earth, shall be those having been loosed in the heavens.”

Wanneer ons lees, “wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees“, is dit dieselfde ding wat ons vertel word oor ‘n sleutel. wat die eerste keer in die Ou Testament genoem word. Dieselfde sleutels word ook in beide die Ou Testament en die Nuwe Testament “die sleutel van die huis van Dawid” genoem:

Jes 22:22 En  die sleutel van die huis van Dawid  sal Ek op sy skouer lê; so sal hy oopmaak, en niemand sal toesluit nie; en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie.

Open 3:7 En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfia; Dit sê die Heilige, die Waaragtige,  Hy wat die sleutel van Dawid het, hy wat oopmaak en niemand sluit nie; en sluit toe, en niemand maak oop nie;

“Die sleutel van die huis van Dawid” van Jesaja 22:22 is “die sleutel van Dawid” van Openbaring 3:7. Dit was vir my baie insiggewend om te ontdek dat die woord “open” in Jesaja 22:22 (“Hy sal oopmaak en niemand sal toesluit nie”) ook behoorlik elders as ‘losmaak’ vertaal word, soos in Matteus 16:18-19:

‘n Paar voorbeelde sal daardie punt maak:

Psa 116:16 O HERE, waarlik, ek is u kneg; Ek is u dienaar en die seun van u dienares: u het  my  boeie  losgemaak  [Hebreeus:  pathach , H6605].

Jes 58:6 Is dit nie die vas wat Ek verkies het nie? om die bande van goddeloosheid los te maak  [Hebreeus:  pathach , H6605], om die swaar laste los te maak en die verdruktes vry te laat, en elke juk te verbreek ?

Dit behoort vir almal duidelik te wees dat die ‘sleutel van Dawid’, wat oopmaak en geen mens kan sluit nie, sonder twyfel die vermoë is om die verborgenhede van die koninkryk van God te sien en te hoor. Dit is om te kan sien deur al die leuens van Babilon wat ons dan bevry van die slawerny waarin ons tydens ons eie Babiloniese periode verkeer.  Dit is presies wat Christus vir Sy dissipels gesê het wat Hy aan hulle gegee het. Let op hoe Christus self sy dissipels (diegene wat “in sy Woord bly ” – Joh 8:30-31) skei van hulle aan wie Hy nie oë of ore gee om Sy Woord se geestelike inhoud te sien of te hoor nie:

Mat 13:1 Dieselfde dag het Jesus uit die huis gegaan en by die see gaan sit.
Mat 13:2 En groot menigtes het by Hom vergader, sodat Hy in die skuit geklim en gaan sit het; en die hele menigte het op die strand gestaan.
Mat 13:3 En Hy het baie dinge deur gelykenisse aan hulle gespreek en gesê: Kyk, ‘n saaier het uitgegaan om te saai;

Hierdie menigtes wat na Christus gekom het om Sy gelykenisse te hoor en Sy brode en Sy visse te eet, tipeer die menigte Christene wat tot vandag toe “nie gegee is…” om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken nie:

Mat 13:9-11  Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!  10  En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse?  11  Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.

Nou moet ons bymekaar voeg, reël op reël en gebod op gebod, wat ons meegedeel word oor die sleutel van Dawid en die sleutels van die koninkryk van God, en kyk wat die gees van God ons wil leer.

Hier is die twee verse oor die sleutel van die huis van Dawid:

Jes 22:22 En  die sleutel van die huis van Dawid  sal Ek op sy skouer lê; so sal hy oopmaak, en niemand sal toesluit nie; en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie.

Open 3:7 En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfia; Dit sê die Heilige, die Waaragtige,  Hy wat die sleutel van Dawid het; hy wat oopmaak, en niemand sluit nie; en sluit toe, en niemand maak oop nie;

Die sleutel van die huis van Dawid sluit en niemand kan oopmaak nie, en dit maak oop en niemand kan sluit nie.

Kom ons vergelyk wat die sleutel van die huis van Dawid doen, met wat die sleutels van die koninkryk van die hemel doen. Terwyl ons kyk na wat die Skrifte ons leer oor die sleutels tot die koninkryk van die hemel, moet ons oplet dat die funksie van hierdie sleutels tot die koninkryk nie net aan die apostel Petrus gegee word nie. Die vermoë om die sleutels tot die koninkryk van die hemel te gebruik om op aarde te bind wat in die hemel gebind is, en om op aarde los te maak wat in die hemel losgemaak is, is eintlik gegee aan enigeen (“twee of drie”) van Christus se uitverkore dissipels. Hier is die verse wat vir ons sê aan wie dit eintlik gegee is om op aarde los te maak wat in die hemel losgemaak is, en om op aarde te bind wat in die hemel gebonde is:

Mat 16:18  “Now I also say to you, that you are Peter [a stone], and on this solid rock I will build my Assembly [or Church], and [the] gates of the realm of the dead [Greek:  hades] will not prevail against it (Analytical-Literal Translation of the New Testament).

Mat 16:19  “And I will give to you the keys of the kingdom of the heavens, and whatever you bind on the earth will have been bound in the heavens; and whatever you loose on the earth will have been loosed in the heavens.” (Analytical-Literal Translation of the New Testament)

Kyk egter aan wie, behalwe net Petrus, ook gegee is om die dinge wat in die hemel ontbonde is op aarde te ontbind en die dinge wat in die hemel gebonde is op die aarde te bind:

Mat 18:18 Voorwaar Ek sê vir julle [al Sy uitverkore dissipels (Mat 18:1)], Alles wat julle op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
Mat 18:19 Weer sê Ek vir julle: As  twee van julle  op die aarde saamstem oor enigiets wat hulle sal vra, dit sal vir hulle gedoen word deur my Vader wat in die hemele is.
Mat 18:20 Want  waar  twee of drie  in my Naam bymekaar is , daar is Ek in hulle midde.

Waar enige “twee of drie in my Naam vergader is, daar is Ek in hulle midde” ‘om op aarde te bind wat Ek reeds in die hemel gebind het en om op aarde te ontbind wat Ek reeds in die hemel ontbind het.’

Die ALT (Analytical-Literal Translation of the New Testament) is ‘n baie beter vertaling:

Mat 18:18  “Positively, I say to you, whatever [things] you bind on the earth will have been bound in heaven, and whatever [things] you loose on the earth will have been loosed in heaven.

Mat 18:19  “Again, positively I say to you, if two of you agree together on the earth concerning any matter, whatever they ask, it will be done to them from my Father, the [One] in the heavens.

Mat 18:20  “For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them.”

Daardie boodskap stem ooreen met wat ons in hierdie verse van die Skrif vertel word:

1Jn 5:14 En dit is die vertroue wat ons in Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens Sy wil .

Ons petisies beheer nie Christus of Sy Vader nie. Ons versoeke hier op aarde moet ooreenstem met “daardie dinge wat in die hemel gebind [of] ontbind is”, en die sleutels tot die koninkryk van die hemele is nie net aan Petrus gegee nie, maar aan almal wat “in my Naam vergader is” – “in My Naam” beteken nie om Jesus se naam te verbaliseer nie, maar dit beteken eerder om in Sy leerstelling te bly soos hierdie verse baie duidelik maak:

Luk 6:46   En waarom noem julle My: Here, Here, en doen nie wat Ek sê nie? 
Luk 6:47 Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister  en dit doen , Ek sal julle wys aan wie hy is;
Luk 6:48 Hy is soos ‘n man wat ‘n huis gebou en diep gegrawe en die fondament gelê het.  op ‘n rots , en toe die vloed opkom, het die stroom hewig teen daardie huis geslaan en kon dit nie skud nie, want dit was  op ‘n rots gegrond .
Luk 6:49 Maar hy wat hoor en nie doen nie, is soos ‘n man wat  sonder fondament  ‘n huis op die aarde gebou het; waarteen die stroom wel hewig geklop het, en dadelik het dit geval; en die verwoesting van daardie huis was groot.

Nóg Petrus nóg enige ander mens is hoegenaamd die fondament vir die kerk van God. Hier is wie die Skrif duidelik leer wie die enigste fondament van God se ware kerk is:

1Kor 3:11 Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat gelê is nie, dit is Jesus Christus .

Diegene wat die sleutels tot die koninkryk van die hemele besit, is slegs diegene wat “[Christus se] woorde hoor en dit doen”. Dit is wat dit beteken om “in [Christus se] Naam” te vra, en om “[Hom] in hulle midde [te hê]”. Die enigste mense aan wie die sleutels van die koninkryk van die hemel gegee word, is diegene wat weet dat hulle sal ‘maai wat hulle saai’, soos hierdie verse van die Skrif baie duidelik maak:

Mat 7:21 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here, [of “in Jesus Naam”] sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie; maar hy wat  die wil doen van my Vader  wat in die hemele is.

Joh 3:21 Maar  hy wat  die  waarheid doen  , kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.

Gal 6:7 Moenie dwaal nie; God word nie bespot nie;  want alles wat ‘n mens saai, dit sal hy ook maai .

Kol 3:25   Maar hy wat onreg doen, sal ontvang vir die onreg wat hy gedoen het ; en daar is geen aansien na die persoon nie.

2Ti 2:19 Maar  die fondament van God  staan ​​vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is. En:  Laat elkeen wat  die Naam van Christus noem, van die   ongeregtigheid afwyk. 

Dit is dus hier in Matteus 18 waar Christus verduidelik wat Hy vir Petrus gesê het oor die ‘sleutels tot die koninkryk van die hemele’ in Matteus 16:18-19.

Matteus 18:1 maak vir ons duidelik dat Christus van sy uitverkore dissipels praat, maar kyk wat die onderwerp is:

Mat 18:1 In dieselfde tyd het  die dissipels  na Jesus gekom en gesê: Wie is die grootste in die koninkryk van die hemele ?
Mat 18:2 En Jesus het ‘n kindjie na hom geroep en hom in hulle midde gestel,
Mat 18:3 en gesê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle  nie bekeer en soos kindertjies word nie, sal julle nie ingaan nie. in die koninkryk van die hemele.
Mat 18:4   Elkeen dan wat  homself verneder  soos hierdie kindjie,  hy is die grootste in die koninkryk van die hemele .

Let op, die onderwerp is “die koninkryk van die hemele” en dat ‘n nederige, leerbare gees vereis word om daardie sleutels te hê om daardie koninkryk van die hemel oop te maak en daarin in te gaan, om op aarde los te maak wat in die hemel losgemaak is, en om op aarde te bind wat in die hemel gebind is.

Iemand aan wie die vermoë gegee word om die poorte na die koninkryk van die hemel oop te maak (wat ook ‘die huis van Dawid’ genoem word), moet “soos ‘n kindjie word” in die sin dat die persoon homself / haarself verootmoedig en leerbaar word oor wat die sleutel van die huis van Dawid is, en wat die sleutels van die koninkryk van die hemel is. Hier in Matteus 18 leer ons dat een van daardie kwalifikasies is dat ons onsself moet verootmoedig en so leerbaar word soos kindertjies aan die voete van Christus. Diegene wat dit nie kan doen nie, besit nie ‘die sleutel van die huis van Dawid’ of ‘die sleutels van die koninkryk van die hemel’ nie, en hulle sal nie in daardie koninkryk wees totdat hulle hulself verneder en leerbaar word soos ’n klein kindjie.

Katolisisme, die grootste enkele Christelike denominasie op aarde, leer dat Matteus 16:18-19 bewys dat Christus Sy kerk op die apostel Petrus gebou het, en dat aangesien Petrus die eerste Pous van Rome was, die volgelinge van al die Pouse van Rome, en hulle alleen, is die ware kerk van God omdat die Pouse, en die Pouse alleen, die mag gegee is om alle dinge in die hemel en op aarde te ontbind en te bind. Hulle leerstellings leer dat die mag om te ontbind en te bind aan hulle oorgedra is deur die apostel Petrus, vir wie hulle beweer die eerste Pous van die kerk van Rome was. As jy al ooit gewonder het waar die konsep van ontmoeting met heilige Petrus by die goue poorte van die hemel vandaan gekom het, nou weet jy. Dit is alles gebaseer op die leuen dat Christus die sleutels van die koninkryk van die hemel net aan die apostel Petrus gegee het.

Is daar selfs ‘n greintjie waarheid aan daardie leerstelling? Die antwoord is, nee, daar is geen waarheid in enige van daardie bewerings nie. Hulle is een en almal gebaseer op valse geskiedenis en die verdraaiing en verkeerde vertaling van die Skrifte. Die eerste ding wat reggestel moet word, is dat daar nie een vers van die Skrif is wat aandui dat die apostel Petrus ooit selfs na Rome gegaan het nie, nog minder om as die eerste Pous van Rome georden te word.

Die volgende ding wat ons moet regstel, is die leerstelling dat Christus se kerk gebou is op die fondament van die apostel Petrus. Die Skrifte leer duidelik anders, soos ons vroeër gesien het:

1Kor 3:11 Want   niemand kan ‘n  ander fondament lê as wat gelê is nie, dit is Jesus Christus.

Petrus is nie die fondament van die kerk van God nie, behalwe in die sin dat ons almal “gebou is op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is”:

Efes 2:19 En julle [heidene] is dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en van die huisgesin van God;
Efes 2:20 en is gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl  Jesus Christus  self  die  hoeksteen is; 

Dit moet ook daarop gewys word dat Christus in werklikheid juis hierdie punt gemaak het deur vir Petrus, wat ‘n tipe van ons is, te vertel dat hy, Petrus, in werklikheid net “‘n stuk van ‘n Rots” was, soos die definisie van die naam ‘Petrus’ demonstreer:

G4074

Πέτρος

Petros

pet’-ros

Apparently a primary word; a (piece of) rock (larger than G3037); as a name, Petros, an apostle: – Peter, rock. Compare G2786.

“Jy is Petrus” beteken, “Jy is Petros , ‘n stukkie rots”. Petrus is maar ‘n “stukkie” van die Ware Rots. Hy is nie “die Hoof / hoeksteen … hierdie Rots … fondament … wat Christus is nie.” Christus het nie gesê: ‘Jy is Petros , en op hierdie  Petros  sal Ek My kerk bou nie’, maar Hy het gesê: “Op hierdie  Petra  sal Ek My kerk bou.”

Dit is daardie tweede woord, Petra, wat Christus gebruik het om Homself met Petrus te kontrasteer om daardie ‘rots’ waarop  Hy  Sy kerk bou, te beskryf: “Op hierdie rots [“hierdie  Petra ”, ‘n massiewe rots, Christus self] sal ek bou. My kerk”. Die tweede woord is nie ‘ Petros ‘ nie. Christus het Petrus,  Petros , ‘n stukkie rots, teenoor Homself gekontrasteer as ‘n ‘ Petra ‘, ‘n massa rots, soos Strong s’n demonstreer:

G4073

πέτρα

petra

pet’-ra

Feminine of the same as G4074; a (mass of) rock (literally or figuratively): – rock.

Hier is presies wat die woord ‘ petra ‘ aan ons wil oordra:

Mat 7:24 Daarom, elkeen wat hierdie woorde van My hoor en dit doen, hom sal Ek vergelyk met  ‘n wyse man wat sy huis op ‘n rots gebou het: [ petra , G4073 ]
Mat 7:25 En die reën het neergedaal en die vloede het gekom, en die winde het gewaai en teen daardie huis geslaan; en dit het nie geval nie, want dit was op ‘n rots gegrond. [ petra , G4073, Christus self]

Op wie presies word hierdie woord ‘ Petra ‘ in die Skrif toegepas? Word dit ooit gebruik met verwysing na Petrus? Die antwoord is, nee, dit  is nooit so gebruik nie, selfs nie een keer nie. Hier is egter die toepassing daarvan…

1Pe 2:7 Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die ongehoorsames, die steen wat die bouers verbied het, dit word die hoof van die hoek gemaak,
1Pe 2:8 en ‘n steen van aanstoot en  ‘n rots  [ Petra ] van aanstoot, ook vir die wat aan die woord struikel,  omdat hulle ongehoorsaam is;

1Kor 10:4 En almal het dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink van daardie geestelike  Rots [ Petra ]  wat hulle gevolg het;  en daardie Rots [ Petra ]  was Christus . 

“Daardie Rots [Petra] was Christus.” Dit was nooit Petrus nie. Petrus was bloot ‘n stukkie van daardie Rots, soos ons almal is. Daar word nooit een keer in die hele Skrif na Petrus verwys as ‘ Petra ‘ nie, en om te probeer om Matteus 16:18 te laat sê dat ‘ Petra ‘ na Petrus verwys, is om die hele punt wat Christus gemaak het, heeltemal mis te kyk – deur een woord te gebruik wat ”n stukkie van ‘n rots” beteken en die ander beteken ‘n groot massiewe Rots. Dit is dieselfde verskil wat ons kry wanneer ons bou op sand en wanneer ons bou op ‘n massiewe Petra, ‘n massiewe Rots. Petros is groter as ‘n sandkorrel, maar die storms van die lewe sal ‘n  Petros wegspoel, net so vinnig soos die storms sand wegspoel.

Aan wie is die mag gegee om te bind en te los?

Onthou dit word deur die Katolisisme beweer dat slegs die Pouse, wie gesien word as die historiese opvolgers van Petrus, die mag gegee is om alle dinge in die hemel en op die aarde te bind of los te maak. Om Petrus as die eerste Pous van Rome te aanvaar sonder een vers van die Skrif om daardie bewering te ondersteun, is soos om Joseph Smith se bewering te aanvaar dat hy aangesê is om ‘n raad van twaalf apostels te stig om die Mormoonse Kerk te regeer. Dit is dieselfde truuk. Albei is gebaseer op ‘n leuen.

Dit is soos Satan self. Jy vertel ‘n leuen: “Jy sal sekerlik nie sterf nie … Petrus is die eerste pous van Rome … Ons moet ‘n raad van 12 apostels hê om die kerk te regeer”, en miljoene mense glo die leuen, en jy bou jou hele kerk op die leuen, en niemand dink eers daaraan om daardie gees op die proef te stel om te sien of dit van God is nie.

Wanneer ons dus Matteus 16:18-19 saam met Matteus 18:18-19 sit, sien ons duidelik dat die vermoë van die sleutels tot die koninkryk van die hemele om dit wat reeds in die hemel gebind of ontbind is, te bind of te ontbind op die aarde, nie van Petrus of enige Pous van Rome afhang nie. In plaas daarvan, hier in Matteus 18 word ons vertel dat diegene aan wie die sleutels van die koninkryk van die hemel gegee is om “op die aarde te bind [wat] in die hemel gebind is”, en om “op die aarde los te maak [wat] ontbind is in die hemel” is hulle wat in Leer van Christus glo – waar “twee of meer in my Naam vergader”. Die ALT (Analytical-Literal Translation of the New Testament) lees as volg…

Mat 18:18-20  “Positively, I say to you, whatever [things] you bind on the earth will have been bound in heaven, and whatever [things] you loose on the earth will have been loosed in heaven. Again, positively I say to you, if two of you agree together on the earth concerning any matter, whatever they ask, it will be done to them from my Father, the [One] in the heavens. For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them.”

Wie is die Nikolaïete?

Open 2:6  Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, wat Ek ook haat.

Open 2:15  So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek haat.

Christus waarsku ons teen ander wat hulself bo diegene in hul beheer stel met hierdie woorde:

Luk 11:52 Wee julle, wetgeleerdes! want  julle het die sleutel van kennis weggeneem ; julle het self nie ingegaan nie, en die wat besig was om in te gaan, het julle verhinder.

Enige kerk met ‘n wetlike struktuur wat sy predikante in ‘n posisie plaas om heerskappy uit te oefen oor diegene in hulle beheer, is nie ‘n kerk met die leer van Christus nie. Hulle het Christus se leerstelling van “laat [jou leiers] jou dienaar wees” vervang met “die leerstelling van die Nikolaïete”.

Wanneer ons lees wat daardie woorde van Christus by die skrifgeleerdes en Fariseërs uitgelok het, sien ons dat die tipe persone hulleself as deel van die regerende elite beskou het. 

Luk 11:44-45  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is soos grafte wat onherkenbaar is, en die mense wat daaroor loop, weet dit nie.  45  Toe antwoord een van die wetgeleerdes en sê vir Hom: Meester, as U só spreek, beledig U ons ook.

Die wetgeleerdes, die skrifgeleerdes en die Fariseërs is almal skriftuurlik en simbolies deel van die godsdienstige elite wat altyd alles aangeval het wat Christus gedoen het, en probeer het om oor Christus en die kudde van God te heers. Christus het niks teruggehou toe hy met hierdie gees van die Nikolaïete te doen gehad het nie:

Luk 11:46 En hy sê: Wee julle ook, wetgeleerdes! want  julle belas die mense met laste wat swaar is om te dra, en self raak julle die laste nie met een van julle vingers aan nie.
Luk 11:47 Wee julle! want  julle bou die grafte van die profete, en julle vaders het hulle doodgemaak. 
LUKAS 11:48 Voorwaar, julle getuig dat  julle die werke van julle vaders toelaat , want hulle het hulle wel doodgemaak,  en julle bou hulle grafte. 
Luk 11:49 Daarom het die wysheid van God ook gesê:  Ek sal profete en apostels vir hulle stuur, en sommige van hulle sal hulle doodmaak en vervolg; 
Luk 11:50   dat die bloed van al die profete wat vergiet is  van die grondlegging van die wêreld, kan van hierdie geslag vereis word; 
Luk 11:51 Van die bloed van Abel tot die bloed van Sagaria, wat tussen die altaar en die tempel omgekom het; voorwaar Ek sê vir julle,  dit sal van hierdie geslag geëis word.
Luk 11:52   Wee julle, wetgeleerdes! want  julle het die sleutel van kennis weggeneem ; julle het self nie ingegaan nie, en die wat besig was om in te gaan, het julle verhinder.

Dit is wat ons almal eers doen aan diegene wat die Here na ons toe stuur om aan ons ons sondes uit te wys. Ons is almal skuldig aan die dood en vervolging van diegene wat na ons gestuur is as ons verlossers. Ons is almal skuldig aan die bloed van al die profete, want ons is ook die volgelinge van hierdie gees wat in hierdie skrifgeleerdes, Fariseërs en wetgeleerdes geheers het. Hulle is die simboliese leiers van die kerke van Babilon.

In die boek Openbaring word hierdie godsdienstige elite wat oor die Here se kudde heers, “Nikolaïete” genoem.

Open 2:6 Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat,  wat Ek ook haat .

Open 2:15 So het jy ook die wat vashou  aan die leer van die Nikolaïete , wat Ek haat.

Christus “haat … die leer van die Nikolaïete”, want hulle leerstelling is presies die teenoorgestelde van Sy eie leerstelling wat ons leer dat ons geen heerskappy oor mekaar se geloof het nie:

Mat 20:25 Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê: Julle weet dat die owerstes van die heidene  oor hulle heers , en die groot is  gesag oor hulle.
Mat 20:26  Maar so moet dit nie onder julle wees nie;  maar elkeen wat groot wil wees onder julle,  moet julle dienaar wees; 
Mat 20:27 En elkeen wat onder julle die vernaamste wil wees,  laat hom julle dienaar wees; 
Mat 20:28 Net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.

2Kor 1:24   Nie daarom dat ons heers oor julle geloof nie , maar is helpers van julle blydskap; want deur die geloof staan ​​julle.

Kontrasteer daardie woorde met die leerstellings van die bedienaars van hierdie wêreld wat jou verlossing verbind aan of jy tiendes gee en offers aan hulle gee. Wie, met die denke van Christus, wat die leer van Christus ken, kan Jesus voorstel met ‘n rooi kostuum en met ‘n fisiese kroon, of ‘n swart kleed met ‘n agterstevoor kraag, om Homself fisies van Sy eie volgelinge te onderskei? Regtig?

Ons sal baie gestig word om net die betekenis van die woord ‘Nikolaïete’ te leer. Hier is Strong se definisie van die Griekse woord wat in Afrikaans vertaal word as ‘Nikolaïete’:

G3531

Νικολαΐ́της

Nikolaitēs

nik-ol-ah-ee’-tace

From G3532; a Nicolaite, that is, adherent of Nicolaus: – Nicolaitane.

So ‘n Nikolaïet is “‘n aanhanger van Nicolaus,” en hierdie woord Nikolaïet kom van G3532 of Nicolaus. Hier is wat Strong’s te sê het oor die stamwoord:

G3532

Νικόλαος

Nikolaos

nik-ol’-ah-osFrom G3534 and G2004; victorious over the people; Nicolaus, a heretic: – Nicolaus

Hier is die Griekse woord vir ‘mense’:

laos

lah-os’

Apparently a primary word; a people (in general; thus differing from G1218, which denotes one’s own populace): – people.

Dit is die godsdienstige elite wat verkies om hulself te skei van diegene wat bloot “die leke” is en hulself as ‘die bedienaars’ of ‘dienaars’ kontrasteer. Daar is beslis diegene wat geroep is om bedienaars te wees om te “arbei in die woord” binne die liggaam van Christus, maar geen ware bedienaar van Christus skei homself van die Here se kudde of oefen gesag uit oor die Here se ‘ laos ‘, Sy mense, Sy kudde nie. Die Nikolaïete is “oorwinnaars oor” die ‘laos‘, die leke. Hulle beklemtoon eintlik rangorde binne die kerk, en hulle “oefen heerskappy oor” die Here se kudde uit, en belaai mense met laste wat swaar is om gedra te word, en sal hulself nie die laste met een van hulle vingers aanraak nie. Dit is “die leer van die Nikolaïete” wie se leerstelling Christus haat en oor wie Hy al hierdie ellende uitspreek. Met ander woorde, diegene wat beweer dat hulle die besitters is van “die sleutels tot die koninkryk van die hemele” is eintlik diegene oor wie Christus hierdie einste skokkende “wee” uitspreek:

Luk 11:52 Wee julle, wetgeleerdes!  want julle het die sleutel van kennis weggeneem ; julle het self nie ingegaan nie,  en die wat besig was om in te gaan, het julle verhinder.

Dit is die kennis van wie Christus en Sy Vader wat die sleutel van kennis is, die sleutel van die huis van Dawid is, die sleutels van die koninkryk van die hemel is:

Joh 17:3 En dit is die ewige lewe,  dat hulle  U kan ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Geloof in die leer van die Nikolaïete verhinder ons om in die koninkryk van die hemele in te gaan. Dit neem eintlik “die sleutel van kennis weg … die sleutel van die huis van Dawid, [en] die sleutels tot die koninkryk van die hemel”, en daardie leerstelling is verskans in beide Katolieke en Protestantse leerstellings en in al die dogters van die groot hoer .

Afsluiting

In die komende weke, as die Here wil, gaan ons vir jou die sleutel gee van die kennis van “die enigste ware God en Jesus Christus, wat [Hy] gestuur het”. Ons sal dit doen deur die baie Bybelse beginsels om te leer ken wat die gedagtes van God is, geopenbaar deur hoe Hy Sy eie profete geinspireer het om Sy eie gedagtes in ‘n manier neer te skryf, wat die krag van Sy woorde demonstreer op ‘n manier wat slegs diegene met Sy verstand kan verstaan:

1Kor 2:4 En my rede en my prediking was nie met aanloklike woorde van menslike wysheid nie,  maar in die bewys van die Gees en van krag: 
1Kor 2:5 sodat julle geloof nie sou bestaan ​​in die wysheid van mense nie, maar in die krag van God.
1Kor 2:6 Maar ons spreek wysheid onder die volmaaktes, maar nie die wysheid van hierdie wêreld en van die vorste van hierdie wêreld wat tot niet gaan nie;
1Kor 2:7 maar ons spreek die wysheid van God in ‘n verborgenheid, selfs die verborge wysheid wat God voor die wêreld tot ons eer bestem het.

Paulus maak dit duidelik dat Hy nie van fisiese wonderwerke praat nie, maar dat hy “geestelike dinge met geestelike vergelyk”.

1Kor 2:12 Nou het ons nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is; sodat ons kan weet  [deur “die sleutel van kennis”]  die dinge wat vryelik deur God aan ons gegee word. 
1Kor 2:13 wat ons ook spreek,  nie in die woorde wat die wysheid van die mens leer nie, maar wat die Heilige Gees leer; geestelike dinge met geestelike vergelyk. 
1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid;

“Die heilige gees leer om geestelike dinge met geestelike te vergelyk”. Die heilige gees, deur die pen van die apostel Paulus, vertel ons dat die gees van God ons leer deur geestelike tipes te gebruik om ons geestelike beginsels te leer soos ‘Die hele inhoud van u woord is waarheid’…”reël op reël, gebod op gebod”…”geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie”. Ons sal ook leer hoe die lig en die duisternis dieselfde wolk is, d.w.s. die Skrifte het beide ‘n positiewe en negatiewe toepassing. Ons sal ook sien hoe die onsigbare dinge van God verstaan word ​​deur die dinge wat geskep was, hoe die droom een is, selfs wanneer die besonderhede van die drome verskil. Ons sal ook kyk hoe alles gelyk is vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose. Die mens leef volgens elke woord van God, en dat ons nooit moet dink bo dit wat geskrywe is nie, of moet byvoeg of wegneem. uit die woord van God nie,

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.