Die sleutels tot die Koninkryk van die Hemel – Deel 5 [Mike Vinson]

Hierdie is ‘n vertaling van ‘n reeks studies in Engels deur Mike Vinson getiteld “The Keys to The Kingdom of Heaven” on the website http://www.iswasandwilbe.com. Hier is die skakel na die oorspronklike studie: https://www.iswasandwillbe.com/the-keys-to-the-kingdom-of-heaven-part-5/

Mat 24:35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nie verbygaan nie.

Open 1:4 Johannes aan die sewe gemeentes wat in Asië is: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom; en van die sewe Geeste wat voor sy troon is;

Inleiding

Hierdie spesifieke sleutel tot die koninkryk van die hemel het so ‘n groot impak op my eie toetrede tot die koninkryk van God gehad, dat ek dit as die naam van die webwerf (“iswasandwillbe.com”) geneem het.

Met die insluiting van die frases “Alfa en Omega”, “die begin en die einde”, “die eerste en die laaste”, en die erkenning dat hierdie frases die hede insluit, vind ons dat hierdie “is, en was, en wat kom“-karakter van Christus en Sy Woorde word in die boek Openbaring 14 keer genoem:

Open 1:4 Johannes aan die sewe gemeentes wat in Asië is: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom ; en van die sewe Geeste wat voor sy troon is;

Open 1:8 Ek is [2] Alfa en Oméga, [3] die begin en die einde, spreek die Here, [4] wat is en wat was en wat kom , die Almagtige.

Open 2:8 En skryf aan die engel van die gemeente in Smirna; Dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend is;

Open 4:8 En die vier lewende wesens het elkeen ses vlerke om hom gehad; en hulle was van binne vol oë, en hulle het dag en nag nie gerus en gesê: Heilig, heilig, heilig, Here God, die Almagtige, [6] wat was en is en wat kom .

Open 1:11 en sê: Ek is [7] Alfa en Oméga, [8] die eerste en die laaste ; en: Wat jy sien, skryf in ‘n boek en stuur dit aan die sewe gemeentes wat in Asië is; tot by Efese en tot by Smirna en tot by Pergamos en tot by Thiatira en tot by Sardis en tot by Filadelfia en tot by Laodisea.

Open 11:17 en gesê: Ons dank U, Here God, Almagtige, [9] wat is en wat was en wat kom; want jy het jou groot mag na jou geneem en as koning geregeer.

Open 21:6 En hy sê vir my: Dit is verby. [10] Ek is Alfa en Omega, [11]die begin en die einde . Ek sal aan hom wat dors het verniet uit die fontein van die water van die lewe gee.

Open 22:13 [12] Ek is Alfa en Omega, [13] die begin en die einde, [14] die eerste en die laaste .

Hoekom word hierdie stelling soveel keer herhaal?

Ek het eenkeer gedink hierdie ‘wat is, en wat was, en wat kom‘-stelling was bloot ‘n oorbodige Bybelse stelling, wat oor en oor in die boek Openbaring herhaal word. Dit was voordat ek besef het dat die heilige gees ‘n rede het om enigiets te herhaal. Dit was voordat ek besef het dat enigiets wat herhaal word doelbewus beklemtoon word, en daar is niks meer beklemtoon in die boek van “die openbaring van Jesus Christus” as hierdie “wat is, en wat was, en wat kom“-karakter van die woorde van hierdie boek nie.

Dit is hoekom hierdie stelling 14 keer in die 22 hoofstukke van hierdie boek herhaal word:

Mat 24:32 Leer nou ‘n gelykenis van die vyeboom; Wanneer sy tak nog sag is en blare uitspruit, weet julle dat die somer naby is :
Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is, ook voor die deur.
Mat 24:34 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
Mat 24:35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nie verbygaan nie .

In hierdie verse van Matteus 24 word ons een van die belangrikste sleutels gegee tot die koninkryk van die hemel, dit is die koninkryk binne almal in wie die Woord van God woon. Wat beteken dit om die Christus te hê, hy wie die Woord van God is wat Sy lewe in ons leef? Dit is wat dit beteken…

1Kor 3:16 Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie ?

2Kor 6:16 En watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode [die “drekgode” = die valse leerstellings – Eseg 14:1-9]? want julle is die tempel van die lewende God; soos God gesê het: Ek sal in hulle woon en in hulle wandel ; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

“God is gees … en die gees van God woon in jou”. So wat beteken dit? Hier is wat dit beteken:

Joh 6:63 Dit is die gees [van God] wat lewend maak; die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle gespreek het, is gees en is lewe . 

Dit is die gees van God wat lewe gee, en die woorde van Christus is daardie gees van God wat lewe gee. Daarom, wanneer daar vir ons gesê word “die gees van God woon in julle”, wat vir ons gesê word is dat die woorde wat Christus gespreek het, binne-in ons is. Om die woorde wat Christus in ons gespreek het te hê, is dieselfde as om die lewe van die koninkryk van God in ons te hê.

Wat word ons van die woorde van Jesus vertel? Hier is dit weer:

Mat 24:35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nie verbygaan nie .

Mattheus, Markus, Lukas en Johannes, saam met al die apostels van Christus, “slaap in Christus” (1Kor 15:18) en wag op die opstanding uit die dood. Die woorde van Christus was in hulle, sowel as in diegene wat die apostels hoor spreek het:

Joh 17:18 Soos U My na die wêreld gestuur het, so het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur.
Joh 17:19 En ter wille van hulle heilig Ek Myself, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan word.
Joh 17:20 Ek bid ook nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo.

Die woorde van Christus het nie saam met die apostels gesterf nie, omdat hulle Sy woorde “deur hulle woord” in hulle geskrifte aan ons oorgedra het.

2Pe 1:14 omdat ek weet dat ek binnekort hierdie tabernakel van my moet aflê, soos onse Here Jesus Christus my getoon het.
2Pe 1:15 Verder sal ek my beywer dat julle ná my dood in staat sal wees om hierdie dinge altyd in gedagtenis te hou.

Dit was die apostels self wat die Skrif gekanoniseer het. Die Konsilie (Raad) van Nicaea in 325 nC het bloot erken wat die apostels reeds bereik het.

Daar is diegene wat leer dat ‘n mens nie hoef te kan lees om Christus te ken nie, en dit kan moontlik waar wees. Ek weet verseker dat jy nie ‘n A-student hoef te wees om deel van die liggaam van Christus te wees nie, anders sou ek nie hier wees nie. Die omvang van ‘n mens se opvoeding is nie ‘n groot kwessie in die Skrif nie, maar as jy nie kan lees nie, moet jy beter iemand ken wat vir jou kan lees, want ons word spesifiek deur ons Here self gesê…

Mar 12:24 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Dwaal julle dan nie, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie?

Mat 22:29 Jesus antwoord en sê vir hulle: Julle dwaal deurdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie.

Luk 6:3 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het nie — toe hy honger gehad het, hy en die wat by hom was —

Vir diegene wat leer dat die Skrif “net ink op papier” is, lyk dit asof Christus anders dink, en Hy vra die vraag: “Het julle nie gelees nie?”

Die apostel Paulus gee ons hierdie streng waarskuwing:

1Kor 4:6 En hierdie dinge, broers, het ek my en Apollos ter wille van julle toegepas, sodat julle in ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie opgeblase word nie, een teenoor die een teen mekaar. die ander.

Die boek Openbaring open met hierdie uiters belangrike woorde van lewe:

Open 1:3 Salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees en die wat hoor en die dinge bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby .

Nog ‘n frase wat dikwels herhaal word in die woorde van Christus is hierdie stelling – “die tyd is naby”. Soos Christus vir ons gesê het, sal Sy woorde “nie verbygaan nie”. Dit is die waarheid, “want die tyd is [altyd] naby [om] die dinge te bewaar wat daarin geskrywe is”. Dit is die sleutel tot die koninkryk van die hemel in ons wat “weggeneem” is deur diegene wat die deure van die koninkryk van die hemele vir ons sou oopmaak.

Mat 24:32 Leer nou ‘n gelykenis van die vyeboom; Wanneer sy tak nog sag is en blare uitspruit, weet julle dat die somer naby is :
Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is, ook voor die deur .
Mat 24:34 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie .
Mat 24:35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nie verbygaan nie .

Open 22:10 En hy sê vir my: Verseël nie die woorde van die profesie van hierdie boek nie, want die tyd is naby .

Die boek van “die openbaring van Jesus Christus” open met die stelling: “die tyd is naby” ​​(Openb 1:3), en dit eindig met dieselfde woorde: “die tyd is naby” ​​(Op 22:10). Veertien keer in hierdie boek word ons vertel dat Jesus, en daarom Sy woorde, is ‘die begin en die einde… is, was en sal kom’. “Wie lees” word aangesê om “die woorde te bewaar wat daarin geskrywe is…want die tyd is naby” ​​om dit te doen.

Dit is slegs met hierdie ‘is, was en sal kom”-sleutel tot die koninkryk van die hemel in ons dat ons sulke woorde kan verstaan ​​en die woorde van ons Here reg kan “sny” (2 Tim 2:15) en toepas. Slegs met hierdie kennis van die denke van Christus en die denke van Sy Vader, kan ons verstaan ​​hoe “die somer naby is … selfs voor die deur … [en hoe] hierdie geslag nie sal verbygaan voordat al hierdie dinge vervul is nie” in die lewens van almal aan wie oë gegee is om te sien, en ore wat hoor in elke geslag van diegene wat hierdie woorde lees en bewaar.

Christus het hierdie sleutel tot die begrip ​​van Sy woorde so duidelik gemaak toe hy gepraat het van hoe “die gruwel van die verwoesting” plaasvind in die lewens van “elkeen wat Sy Woord lees”:

Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, in die heiligdom sien staan , laat hom wat lees, verstaan.

In dieselfde hoofstuk lees ons van die einde van hierdie eeu /tydperk. Dit was die dissipels se vraag oor “die voleinding van die wêreld” wat alles wat Christus in hierdie 24ste hoofstuk van Matteus sê, ontlok het:

Mat 24:3 En terwyl Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? en wat sal die teken wees van u koms en van die voleinding van die wêreld [Grieks: aion = tydperk]?

Die heel eerste woorde uit die mond van ons Here in antwoord op hierdie vraag oor die teken van Sy koms en die voleinding van die eeu was hierdie woorde…

Mat 24:4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.
Mat 24:5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus; en sal baie mislei.

Was dit ‘n profesie wat net in die toekoms gebeur (dit “wat kom”)? Daar is baie mense wat leer dat hierdie woorde slegs ‘n eindtyd toepassing het, maar niks kan verder van die Waarheid van die ‘is, was en sal kom” woorde van God wees nie. Daardie geslag het nie verbygegaan voordat daardie woorde vervul was nie, net soos Christus geprofeteer het:

Mat 24:34 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie .
Mat 24:35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nie verbygaan nie .

Dit is wat gebeur het terwyl die apostels nog in hierdie vleeslike liggame gelewe het:

2Ti 1:15 Jy weet dit dat almal wat in Asië is, hulle van my afgekeer het, onder wie Figéllus en Hermógenes is.

Die afvalligheid van die kerk was ‘n voltooide taak van die teëstander lank voor die dood van die apostels. Dit was al ‘n geruime tyd aan die gang voor hierdie tweede brief aan Timoteus. Paulus noem ook die name van diegene wat hom teëgestaan ​​het in sy eerste brief aan Timoteus:

1Ti 1:19-20 en aan die geloof en ‘n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreuk gely, onder wie daar is Himenéüs en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie.

Die profesie dat “baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus; en sal baie mislei” is ‘n “is, was en sal kom”-stelling om in elke geslag vervul te word sedert Christus daardie profesie uitgespreek het. Die apostels self het daardie profesie in hul eie lewens vervul, nadat hulle uit die godsdiens van die wet van Moses geroep is, wat hulle kleim op die Messias as hulle s’n geglo het, selfs toe hulle Hom verwerp het. Die leer van Christus was nuut. Dit was nog nooit vantevore gehoor nie, behalwe soos dit in die Ou Testament na verwys is:

Deu 18:18 Ek sal vir hulle ‘n profeet verwek onder hulle broers, soos jy, en Ek sal my woorde in sy mond lê; en hy sal met hulle spreek alles wat Ek hom sal beveel .

Nietemin, tot vandag toe, word die ou verbond nog steeds deur baie verkies bo die leerstellings van Christus, selfs as hulle in sy Naam kom en sê dat Hy Christus is:

Luk 5:36 En Hy het ook ‘n gelykenis aan hulle vertel; Niemand sit ‘n stuk van ‘n nuwe kleed op ‘n ou nie; indien anders, dan maak beide die nuwe ‘n puur, en die stuk wat uit die nuwe geneem is, stem nie ooreen met die oue nie.
Luk 5:37 En niemand gooi nuwe wyn in ou sakke nie; anders sal die nuwe wyn die sakke bars en uitgestort word, en die sakke sal vergaan.
Luk 5:38 Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word; en albei word bewaar.
Luk 5:39 Niemand wat ook ou wyn gedrink het, begeer dadelik nuwe nie; want hy sê: Die ou [verbond] is beter .

Die volgende “is en wat was en wat kom” woorde van ons Here, in antwoord op die teken van die einde van hierdie eeu, is…

Mat 24:6 En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë; pas op dat julle nie verskrik word nie, want al hierdie dinge moet gebeur, maar die einde is nog nie
Mat 24:7 Want nasie sal teen nasie opstaan ​​en koninkryk teen koninkryk, en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.
Mat 24:8  Dit alles is die begin van die smarte .

Al hierdie dinge is “die begin van smarte”, en hierdie woorde is vandag waar, dit was gister waar, en dit sal môre waar wees. Hierdie woorde “is en wat was en wat kom” en is waar in elke geslag sedert Christus, en hulle sal voortgaan om waar te wees tot Sy wederkoms om die koninkryke van hierdie wêreld met ‘n ysterstaf te regeer. Op daardie tydstip sal hulle steeds van toepassing wees omdat God se uitverkorenes die opdrag kry om met ‘n ysterstaf oor die opstandige nasies van die mensdom te regeer. Selfs in die tydperk van die oordeel van die poel van vuur sal die “is en wat was en wat kom” van Christus se woorde “nooit verbygaan nie”.

Omdat Christus se woorde wel ‘n toepassing in elke geslag het, is baie deur die vyand mislei om te glo dat daar geen einde aan die eeue/aions is nie, en hulle leer dat aangesien “die koninkryk van God binne-in jou is”, dit dus reeds gekom het, en alle dinge sal altyd voortgaan soos dit is. Hierdie denkrigting sal jou laat glo dat, soos ‘n broer eenkeer tydens een van ons studies gesê het, “Enigeen wat ‘n fisiese opstanding verwag wat gevolg word deur ‘n fisiese duisendjarige koninkryk, ongelukkig baie teleurgesteld sal wees”.

Dit is ‘n leuenagtige valse leerstelling waarteen ons almal spesifiek gewaarsku is in hierdie woorde uit die pen van die apostel Petrus:

2Pe 3:1 Hierdie tweede brief, geliefdes, skryf ek nou aan julle; in beide wat ek julle reine gemoed opwek ter herinnering :
2Pe 3:2  sodat julle kan dink aan die woorde wat tevore gespreek is deur die heilige profete, en aan die gebod van ons, die apostels van die Here en Verlosser:
2Pe . 3:3  Deur dit eerstens te weet, dat daar in die laaste dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel ,
2Pe 3:4 en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? want vandat die vaders ontslaap het, gaan alles voort soos van die begin van die skepping af .
2Pe 3:5 Daarom is hulle gewillig onkundig dat deur die woord van God die hemele van ouds was en die aarde uit die water en in die water gestaan ​​het:
2Pe 3:6 waardeur die wêreld wat toe was, oorstroom het. met water, vergaan:
2Pe 3:7 Maar die hemele en die aarde wat nou is, word deur dieselfde woord vir vuur bewaar teen die dag van oordeel en verderf van goddelose mense .

Daar is ons waarskuwing. Dit is “deur dieselfde [is en wat was en wat kom] woord” wat ons inlig oor die onmiskenbare globale vloed dat ons ook gewaarsku word van nog ’n oordeel, hierdie een “vir vuur bewaar”. Ja, hierdie woorde van Matteus 24 is van toepassing in elke geslag sedert Christus, en ja, baie mense het baie valse profesieë gemaak oor die einde van hierdie eeu, maar maak nooit die fout om te sê “Waar is die belofte van sy koms nie? want vandat die vaders ontslaap het, gaan alles voort soos van die begin van die skepping af.” Daar is ‘ n voleinding van hierdie spesifieke eeu van genade, daar is‘n letterlike eerste opstanding van God se uitverkorenes in geestelike liggame, wat, soos Christus se eie geestelike liggaam, in staat sal wees om te verskyn in ‘n liggaam van vlees en bene. Daardie eerste opstanding sal gevolg word deur ‘n duisendjarige heerskappy van hierdie aarde deur Christus en Sy Christus.

Gedurende daardie tydperk sal Satan onder “huisarres” wees en as ‘n gevangene gehou word, en sal nie toegelaat word om die mensdom te verlei om hul uitverkore heersers op enige verenigde wyse te weerstaan ​​soos wat hy in hierdie tyd gegee is om te doen nie. 

Open 20:1-3 En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp — die ou slang wat die duiwel en die Satan is — en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.

Daardie duisendjarige regeringstydperk sal gevolg word deur die vrylating van Satan uit sy gevangenis om uit te gaan en alle mense te verlei om in dwaasheid te probeer om die heerskappy van Christus en Sy Christus te werp. 

Open 20:7-8 en wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.

Daardie “kort tydjie” van rebellie sal gevolg word deur die vernietiging van al die nasies in “die vier hoeke van die aarde”:

Open 20:9 En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.

Ons is inderdaad dwaas as ons nie weet dat die oordeel nou op die huis van God is (1Pe 4:17), en dat die einde van die mensdom se heerskappy oor hierdie aarde “naby is…selfs voor die deur”. Ons leef nie in die tyd van die begin van die Nuwe Testamentiese kerk nie. Ons leef eerder in die tyd van die einde van daardie era waarin daardie “geseëndes en heiliges” na Christus getrek word deur die Vader (die “min” in getal wat saam met Christus sal regeer gedurende die duisendjarige heerskappy):

Open 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank .

Die volgende “is, was en wat kom” woorde van Christus wat voorkom in Mattheus 24 in antwoord op die vraag oor teken van die einde van hierdie eeu was…

Mat 24:9 Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
Mat 24:10 En dan sal baie aanstoot neem en mekaar verraai en mekaar haat.
Mat 24:11 En baie valse profete sal opstaan ​​en baie mense mislei.
Mat 24:12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van baie verkoel.

Vervolging “is, was en sal kom” oor enigiemand wat leer van Christus volg, en wat leer dat mense hul vyande moet liefhê. Tog was daar nog altyd valse Christusse wat die aanklag gelei het teen Jesus se volgelinge, en in baie van die oorloë betrokke was sedert Christus hierdie woorde gesê het. Dieselfde valse Christusse het dikwels diegene vermoor wat geweier het om betrokke te raak by die sake van hierdie eeu. Ons word duidelik opdrag gegee om nie verstrengel te word in die sake van hierdie wêreld nie…

2Ti 2:3 Verdra dan verharding, soos ‘n goeie soldaat van Jesus Christus.
2Ti 2:4 Niemand wat oorlog voer, verstrengel hom met die sake van hierdie lewe nie; dat hy hom kan behaag wat hom as soldaat uitverkies het.

Christene het kruistogte teen die Moslems (nog ‘n hoerdogter van die groot hoer) geborg en ondersteun. Albei godsdienste maak daarop aanspraak dat hulle Christus eer, selfs soos hulle Hom albei oneer aandoen deur sy gebod om “jou vyande lief te hê” verontagsaam. Beide vervul die “is, was en wat kom” waaragtige woorde van Christus…

Mat 24:4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.
Mat 24:5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus; en sal baie mislei .

Diegene wat Christus se woorde gehoorsaam wat ons beveel om ons vyande lief te hê, sal gehaat word deur diegene wat glo in die verdediging van familie en land. Diegene wat Christus se voorbeeld volg om te weier om die heilige dae van Sy tyd te onderhou, sal “deur alle mense gehaat word”:

Joh 5:16 En daarom het die Jode Jesus vervolg en probeer om Hom dood te maak, omdat Hy hierdie dinge op die sabbatdag gedoen het .
Joh 5:17 Maar Jesus antwoord hulle: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk.
Joh 5:18 Daarom het die Jode des te meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie alleen die sabbat gebreek het nie , maar ook gesê het dat God sy Vader is, wat Homself aan God gelyk maak.

Dit was nie onmiddellik nie, maar mettertyd het die apostels in hulle Here se voetstappe gevolg en geweier om die tradisie van mense te volg:

Gal 4:9-11 maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien? Julle neem dae en maande en tye en jare waar. Ek vrees vir julle dat ek miskien tevergeefs aan julle gearbei het.

Kol 2:8 Pas op dat niemand julle deur wysbegeerte en ydele bedrog buit nie, volgens die oorlewering van mense, volgens die beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie.

Johannes 5:16-18 openbaar aan ons wat “die tradisie van … Christus” was in teenstelling met “die tradisie van mense”. Job en Petrus vermaan ons om Christus te volg in plaas van mense:

Job 23:11  My voet het sy voetstappe vasgehou, sy weg het ek gehou en nie afgewyk nie.

1Pe 2:21 Want ook hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir ons gely het en vir ons ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan volg .

Dit “is, dit was, en dit sal altyd wees” dat ‘n mens se eie huisgenote sal keer wanneer ‘n persoon in die voetspore van Christus wil volg:

Mat 10:21 En die broer moet die broer aan die dood oorgee en die vader die kind, en die kinders moet teen hulle ouers opstaan ​​en hulle doodmaak.
Mat 10:22  En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam; maar hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word.

Mat 10:36 En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.

“Hy wat volhard tot die voleinding [van die wêreld] sal gered word”. Dit is die volgende “is, was en wat kom” woorde van ons Here in Mattheus 24 wat nooit sal verbygaan nie.

Mat 24:13 Maar hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
Mat 24:14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom .

As hierdie woorde nie woorde was wat binne al die geslagte sedert Christus van toepassing was nie, as hierdie woorde nie woorde is wat bedoel is om verstaan ​​te word as ‘n onmiddellike, huidige toepassing, sowel as ‘n verlede en ‘n toekomstige toepassing nie, dan was Christus en al Sy apostels bedrieglike leuenaars omdat hulle almal gesterf het lank voordat die Amerikas en baie ander lande ontdek was. Christus is egter nie ‘n bedrieglike leuenaar nie, en so is enige van Sy apostels of enige van die skrywers van die Nuwe Testament nie bedrieglike leuenaars nie. Christus het dit duidelik gemaak dat Sy woorde “nooit sal verbygaan nie”, en dit beteken dat die woorde van Christus relevant is in elke geslag van die mensdom.

Hoe is die evangelie in die hele wêreld verkondig vir ‘n getuienis vir alle nasies sodat die einde in Christus se dag kon kom? Onthou Christus het gesê:

Mat 24:34 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie .

“Al hierdie dinge” sluit beslis die dinge in rakende die evangelie wat in die hele wêreld verkondig word vir ‘n getuienis vir al die nasies, “en dan sal die einde kom”. As ons “die wêreld” neem om die hele planeet te beteken, dan mis ons wat die Skrif met daardie stelling bedoel. Natuurlik sluit die frase daardie betekenis in, net soos “die koninkryk van die hemel” (“die koninkryk van God”) ook “die koninkryke van hierdie wêreld” insluit wanneer ons vertel word:

Open 11:15 En die sewende engel het geblaas; en daar was groot stemme in die hemel wat gesê het: Die koninkryke van hierdie wêreld het die koninkryke van onse Here en van sy Christus geword; en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid .

Wat hierdie vers vir ons sê, is dat die geestelike koninkryk van ons Here en Sy Christus die fisiese koninkryke van hierdie wêreld sal regeer. Beide frases “die wêreld” en die frase “die koninkryk van die hemele” het ‘n geestelike betekenis wat verstaan ​​moet word as ons wil verstaan ​​hoe hierdie woorde deur Christus verstaan ​​is toe Hy gesê het: “Hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge vervul word.”

Daar is ‘n ander betekenis aan die frase “die wêreld” wat net so innerlik en geestelik is soos “die koninkryk van God is binne-in jou”. Hier is die verse wat hierdie innerlike geestelike toepassing van beide hierdie frases demonstreer:

Luk 17:20 En toe Hy van die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sou kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met waarneming nie.
Luk 17:21 En hulle sal nie sê: Kyk hier! of, kyk daar! want kyk, die koninkryk van God is binne-in julle .

Open 16:10 En die vyfde engel het sy skaal op die troon van die dier uitgegooi; en sy koninkryk was vol duisternis; en hulle het hul tonge geknaag van pyn,

Die koninkryk van die dier is hierdie wêreld en alles wat daarin is:

1Jn 2:16 Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe , is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

Ons word duidelik vertel dat die “eindes van die wêreld oor [ons] gekom het” (1Kor 10:11). “Alle nasies … in die hele wêreld” wat die evangelie van die koninkryk moet hoor voordat die einde kan kom, is daardie nasiesn en owerhede, en die trone binne-in ons. Hulle is “alles wat in die wêreld is”, ingesluit in die drie kategorieë van (1) die begeerlikheid van die vlees, (2) die begeerlikheid van die oë, en (3) die grootsheid van die lewe. Dit gee ons ‘n baie duideliker betekenis van wat ons Here bedoel het toe Hy vir ons gesê het:

Mat 24:13 Maar hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
Mat 24:14  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom .

Die volgende vers maak dit duidelik hoe Christus bedoel het dat hierdie woorde in hierdie tyd verstaan moet word. Let op die verbindende frase “Wanneer julle dan” waarmee vers 15 begin:

Mat 24:15  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, in die heiligdom sien staan , laat elkeen wat lees, verstaan.

Ons het vroeër getoon dat “die gruwel van die verwoesting” die troon van die dier binne-in ons almal is, deur ons vleeslike (Adamiese) geboorte. Christus sê vir ons hier in vers 15, “Laat hom…wat lees…verstaan” hoe ons die betekenis van “die gruwel van die verwoesting” sowel as hierdie frase “die einde”, beide in hul “is, was en wat kom” toepassings moet verstaan. Hierdie verse sal ons help om daardie twee frases beter te verstaan, asook baie ander verse van die Skrif:

1Kor 10:11 En al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en dit is opgeskrywe as waarskuwing aan ons op wie die eindes van die wêreld [Grieks: “Aion” = eeu / aardse tydperk] gekom het .

“Die eindes van die wêreld” verwys na die einde van die aardse heerskappy in ons lewe, en dit beteken die uitkoms uit hierdie aardse denke in ons. Die uitkoms van die wêreld is ons verlossing uit die vlees en sy denke. Baie min in hierdie tyd word gegee om die verlossing wat in Christus is, te ken. Van diegene wat gegee is om Hom te ken in hierdie eeu word gesê dat “die eindes van die wêreld het gekom” oor hulle.

Net so moet “die gruwel” wat die verwoesting veroorsaak ook oor elke mens uitgewys word “in [hulle] eie orde”. Ons almal moet “die gruwel” in ons eie lewe kan herken voor die eindes van die eeue oor ons sal kom. Die versuim om die afskuwelike toestand waarin ons leef te herken, hou die openbaring van hierdie “gruwel” in ons terug:

2Th 2:3-8 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, 4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. 5 Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? 6 En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. 7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is; 8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak

“Laat hom wat lees verstaan” dat dit die dier in ons almal is wat eis dat ons hom gee wat hy wil hê wanneer hy dit wil hê. Dit is daardie dier in ons almal wat in die tempel van God sit en ons aanbidding vereis, en ook totale toewyding aan die dinge van hierdie wêreld vereis, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe.

Wanneer ons lees, sal ons verstaan…

Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien , dat dit naby is, ook voor die deur.
Mat 24:34  Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie .

Luk 21:31 So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat die koninkryk van God naby is .
Luk 21:32 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat alles vervul is nie .

Ons moet nou die ‘is’, die ‘was’ en die ‘wat sal kom’ eienskappe van daardie woorde sien wat nooit sal verbygaan nie. Dit is die begrip ​​van hierdie woorde van Christus wat beide Christus en Sy Vader aan ons openbaar, en dit is daardie begrip van hoe hulle denke werk wat al die sleutels tot die koninkryk van die hemel uitmaak.

Hier is waaroor hierdie reeks studies gaan:

Open 4:1 NÁ hierdie dinge het ek gesien — kyk, ‘n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos ‘n basuin met my hoor spreek het, het gesê: Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet gebeur.

Open 11:19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.

Open 15:5 En ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen.

Wat maak die deur van die hemel oop? Wat maak die tempel van God in die hemel oop, en die tabernakel van die getuienis in die hemel?

Mat 16:19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Christus het vir ons daardie “sleutels tot die koninkryk van die hemele” gegee as Hy en Sy woorde inderdaad in ons lewens leef en oorheers. Dit is Sy Woorde wat binne-in ons is wat “‘n deur is… wat in die hemel oopgemaak is”, en dit is Sy stem, Sy woorde, wat vir ons sê “kom op hierheen en Ek sal julle dinge wys wat hierna moet wees”. Ons word spesifiek opdrag gegee om ywerig te wees in die kennis van Sy woorde:

2Ti 2:15 Lê jou daarop toe [wees ywerig] om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.

Waarlik “die woorde wat Ek tot julle gespreek het, dit is gees en is lewe” (Joh 6:63). Dit is deur kennis van die “is, was en wat kom” karakter van die woorde van God en Sy Seun dat ons die ewige lewe gegee word:

Joh 17:3 En dit is die ewige lewe , dat hulle U kan ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.