Die geestelike betekenis van Bybelse plekke – Deel 1(A) [Mike Vinson]

[Nota: Hierdie is ‘n vertaling van ‘n reeks studies in Engels deur Mike Vinson getiteld “The Spiritual Significance of Biblical Locations” on the website http://www.iswasandwilbe.com. Hier is die skakel na die oorspronklike studie: https://www.iswasandwillbe.com/the-spiritual-significance-of-biblical-locations-part-1/ (red.: George Larry Groenewald)]

Inleiding

Psa 132:13  Want die HERE het Sion uitgekies, Hy het dit as woonplek vir Hom begeer en gesê.

Psa 132:14 Dit is my rus vir ewig: hier sal ek woon; want ek het dit begeer.

Jer 22:29 O aarde, aarde, aarde, hoor die woord van die HERE!

Hos 11:8 Hoe kan Ek jou oorgee, o Efraim, jou prysgee, o Israel? Hoe kan Ek jou maak soos Adma, jou gelykstel met Seboïm: my hart is omgekeer in My, tegelykertyd is my medelyde opgewek

Waar is hierdie ‘Sion’ wat die Here vir Sy woning gekies het, en wie is die ‘aarde’ wat die Here Sy woord wil hoor? Die feit is dat die Here nie fisiese Sion vir Sy woning gekies het nie, en dit spreek vanself dat die fisiese aarde nie in staat is om die Woord van die Here te hoor nie. Tog is die Skrif vol sulke gevalle waar die heilige gees die name van verskeie Bybelse plekke gebruik om baie diep en belangrike geestelike stellings te maak wat heeltemal gemis word, en weggesteek word, vir diegene wat niks weet van die betekenis van daardie name en wat daar gebeur het nie. Die betekenis van die name en die gebeure wat op hierdie verskillende plekke plaasgevind het, vertel ons wat die Here bedoel met die geestelike stellings wat Hy maak oor die verskillende Bybelse plekke.

’n Suster het my gevra: “Ek wens iemand wil ’n studie doen oor die betekenis van die name van Bybelse stede en plekke!” Ek het vir haar gesê dat ek van plan was om dit te doen.

‘n Paar weke later het ‘n broer ingeskryf en gevra:

“Kan jy asseblief die geestelike tipes van Efraim, Israel, Adma en Seboim en die geestelike anti-tipe vir vandag verduidelik?”

Hy het voortgegaan om aan te haal:

Hos 11:7-11  Want my volk dwing om van My afvallig te word; en as die profete hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie.  8  Hoe kan Ek jou oorgee, o Efraim, jou prysgee, o Israel? Hoe kan Ek jou maak soos Adma, jou gelykstel met Seboïm: my hart is omgekeer in My, tegelykertyd is my medelyde opgewek.  9  Ek sal my toorngloed nie laat geld nie, Ek sal Efraim nie weer te gronde rig nie; want Ek is God en nie ‘n mens nie, die Heilige in jou midde. En Ek sal nie kom in grimmigheid nie.  10  Hulle sal agter die HERE aan trek; Hy sal brul soos ‘n leeu. Want Hy sal brul, en die kinders sal met siddering van die seekant aankom.  11  Hulle sal sidderende aankom soos ‘n voëltjie uit Egipte en soos ‘n duif uit die land Assur; en Ek sal hulle laat woon in hulle huise, spreek die HERE.

Hos 12:1  Efraim het My omsingel met leuens, en die huis van Israel met bedrog; terwyl Juda nog altyd bandeloos is teenoor God, ja, teenoor die Allerheiligste, die Getroue. 

Alhoewel die aantal plekke in die Skrif talryk is, en die verduideliking van die geestelike betekenisse van almal volumes boeke kan vul, sal ons ‘n paar van die mees prominente en mees misverstaande ​​Bybelse plekke dek, en demonstreer wat die geestelike betekenis is van hierdie Bybelse plekke. Deur dit te doen, sal ons weereens ontdek dat die hele Skrif hom met net twee persone besig hou – die ou mens en die nuwe mens. As ons nie die Bybelse betekenis van plekke soos ‘Sion, aarde, Efraim, Israel, Adma en Seboim’ ken nie, dan sal hierdie name vir ons niks meer wees as vervelige historiese inligting.

Kom ons begin met die geestelike betekenis van Sion.

Sion

Die naam ‘Sion’ word in die Skrifte genoem met betrekking tot “die stad van Dawid”:

2Sa 5:4-8  Dertig jaar was Dawid oud toe hy koning geword het; veertig jaar het hy geregeer.  5  In Hebron het hy oor Juda sewe jaar en ses maande geregeer, en in Jerusalem het hy drie en dertig jaar oor die hele Israel en Juda geregeer.  6  Toe die koning met sy manne na Jerusalem wegtrek teen die Jebusiete, die bewoners van die land, het hulle met Dawid gespreek en gesê: Jy sal hier nie inkom nie, maar die blindes en lammes sal jou verdrywe—dit wil sê: Dawid sal hier nie inkom nie.  7  Maar Dawid het die bergvesting Sion ingeneem; dit is die stad van Dawid.  8  En Dawid het daardie dag gesê: Elkeen wat ‘n Jebusiet verslaan, laat hom in die waterkanaal neerwerp die lammes sowel as die blindes, van wie Dawid se siel ‘n afkeer het! Daarom sê hulle: ‘n Blinde en ‘n lamme mag nie in die huis kom nie.

As mense nie die beginsel van “die droom is een en dieselfde” verstaan ​​nie (Gen 41:26), probeer baie om “die stad van Dawid” (Sion) van Jerusalem te skei. Dit is soos om Christus van Sy Vader te probeer skei, of Christus van Sy liggaam. Die vesting van Sion, “die stad van Dawid”, en Jerusalem is dieselfde in die Skrif, soos hierdie verse in 2 Konings 19 demonstreer:

2Kon 19:20-21  Toe laat Jesaja, die seun van Amos, Hiskía weet: So spreek die HERE, die God van Israel: Wat jy tot My gebid het insake Sánherib, die koning van Assirië, het Ek gehoor.  21  Dit is die woord wat die HERE oor hom gespreek het: Die jonkvrou, die dogter van Sion, verag jou, bespot jou; agter jou skud die dogter van Jerusalem die hoof.

Soos met elke woord, het ‘Jerusalem’ ook ‘n negatiewe toepassing as presies die teenoorgestelde van ‘n “jonkvrou”. Fisiese Jerusalem, as ‘n tipe van die fisiese kerke van hierdie wêreld, simboliseer die groot hoer van Openbaring 17-18, en daardie hoofstukke in Openbaring is gebaseer op die feit dat Jerusalem geestelik ‘Sodom’ genoem word en ‘n ‘hoer’ in die Ou Testamentiese profete:

Jes 1:1  Die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem, in die dae van Ussía, Jotam, Agas en Hiskía, die konings van Juda.

Jes 1:10  Hoor die woord van die HERE, owerstes van Sodom! Luister na die wet van onse God, volk van Gomorra!

Jes 1:21 Ag, hoe het die getroue vesting ‘n hoer geword! Dit was vol reg, geregtigheid het daarin vernag—en nou moordenaars! 

Jes 3:16-17  Verder het die HERE gesê: Omdat die dogters van Sion trots is en loop met uitgerekte nek en met die oë lok, wegstap met trippelgang en hulle voetringe laat rinkel, daarom sal die HERE die skedel van die dogters van Sion skurf maak, en die HERE sal hulle skaamte ontbloot. 

Die simbole van die boek Openbaring is gebaseer op die simbole wat aan ons gegee word in die Ou Testament, waar ons Sion en Jerusalem eers sien as ons ou mens wie se godsdiens in opstand is teen God, en dan nadat Sion gevange geneem is in Babilon en sy vernietig word vir haar sondes, sal sy “gelykvormig word aan die beeld van [Christus]” deur ‘n geestelike opstanding uit daardie dooie en sterwende toestand om ‘Jerusalem daarbo, die moeder van ons almal’ te word:

Psa 87:5  En van Sion sal gesê word: Man vir man is daarin gebore, en Hy, die Allerhoogste, hou dit in stand.

Psa 132:13  Want die HERE het Sion uitgekies, Hy het dit as woonplek vir Hom begeer en gesê:

Gal 4:25-26  want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny.  26  Maar Jerusalem daarbo is vry; en dit is die moeder van ons almal.

“Die droom is een en dieselfde”: “Wat God van plan is om te doen, het Hy aan Farao te kenne gegee”, en die dogters van Jerusalem en die dogters van Sion is een en dieselfde, en God wys ons wat Hy in ons doen:

Gen 41:25  Toe sê Josef vir Farao: Die droom van Farao is een en dieselfde. Wat God van plan is om te doen, het Hy aan Farao te kenne gegee.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.